Projekty – zrealizované

Horizon 2020

OP VaI sa rozhodnutím Európskej komisie s účinnosťou odo dňa 13.12.2019 zlučuje s operačným programom Integrovaná infraštruktúra (OPII) Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Projekty na podporu výskumno-vývojových kapacít

Dopytovo-orientované projekty

H2020 projekty a Horizont Európa

7. rámcový program

Erasmus+

Štátny rozpočet