Kontaktné a informačné centrum

Kontaktné a informačné centrum poskytuje informačný a odborný servis prvého kontaktu UVP TECHNICOM.

Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva

Kontakt

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
tel.: +421 55 602 2255
mobil: +421 903 033 012
e-mail: anton.lavrin@uvptechnicom.sk

Ing. Dávid Cymbalák, PhD.
tel.: +421 55 602 2115
e-mail: david.cymbalak@uvptechnicom.sk

Ing. Ondrej Kainz, PhD.
tel.: +421 55 602 7017
e-mail: ondrej.kainz@uvptechnicom.sk

 

O útvare

1. Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (ďalej len „UCITT“) je výkonným útvarom UVP TECHNICOM koordinujúcim činnosti jednotlivých útvarov UVP TECHNICOM a poskytujúcim podporné služby nielen pre útvary UVP TECHNICOM, ale aj pre ostatné organizačné jednotky TUKE.

2. Poslaním UCITT je organizačná, koordinačná, informačná a manažérska činnosť zameraná na rozvoj vedecko-výskumnej činnosti, podporu inovácií, transferu technológií a ochranu duševného vlastníctva na TUKE. Svojou činnosťou UCITT podporuje efektívnu spoluprácu s domácou a zahraničnou spoločenskou a hospodárskou praxou v oblastiach výskumu a vývoja zodpovedajúcich odbornému a technickému zameraniu TUKE.

3. UCITT zabezpečuje pre organizačné útvary UVP TECHNICOM podporu a služby so zameraním najmä na:

a) prípravu a realizáciu individuálnych a spoločných výskumných a vývojových projektov,

b) aktivity v oblasti spolupráce s praxou, aplikovaného výskumu, inovácií a transferu poznatkov a technológií,

c) prípravu a riešenie výskumných a vývojových projektov financovaných z domácich a zahraničných dotačných a iných zdrojov,

d) ochranu duševného vlastníctva, legislatívne a právne služby,

e) podporu rozvoja ľudských zdrojov v oblasti ochrany duševného vlastníctva, inovácií a transferu technológií a metodologického zabezpečenia služieb, marketing v rozsahu vlastných aktivít.

Útvar akcelerácie podnikania

Kontakt

Ing. Henrieta Dunne
tel.: +421 55 602 3619
e-mail: henrieta.dunne@uvptechnicom.sk

Bc. Michaela Vaľovská

tel.: +421 55 602 3619
e-mail: michaela.valovska@uvptechnicom.sk

 

O útvare

1. Útvar akcelerácie podnikania prostredníctvom činností Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE poskytuje študentom, zamestnancom TUKE a tretím osobám pred-inkubačné a inkubačné služby a poradenstvo v oblasti inovácií, inovačného podnikania a transferu technológií.

2. Cieľom činností Startup centra TUKE je poskytovanie služieb, expertnej a mentorskej podpory a sprostredkovanie laboratórií a pracovísk TUKE pre účastníkov Startup centra TUKE pri realizácii ich projektových zámerov.

3. Činnosť Inkubátora TUKE je zameraná na podporu vzniku a rozvoja malých a stredných podnikov, ktoré využívajú výsledky výskumu, vývoja a duševnej tvorivej činnosti pre svoje inovatívne produkty, tovary a služby alebo samy vykonávajú výskum a vývoj. Podpora je malým a stredným podnikom poskytovaná spravidla do troch rokov od získania ich oprávnenia podnikať.

4. Útvar akcelerácie podnikania prostredníctvom Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE podporuje inovatívne projekty odborným poradenstvom a výskumnou infraštruktúrou. Postup pre vstup do Inkubátora TUKE a Startup centra TUKE je uvedený v Prílohe č. 1 tohto organizačného poriadku „Pravidlá na uzatváranie zmlúv pre vstup a činnosť v Startup centre TUKE a Inkubátore TUKE“.

Útvar ochrany duševného vlastníctva

Kontakt

JUDr. Peter Čižmár, PhD.
tel.: +421 55 602 2250
e-mail: peter.cizmar@uvptechnicom.sk

 

O útvare

1. Útvar ochrany duševného vlastníctva zabezpečuje komplexnú podporu riadenia a správy práv duševného vlastníctva pre celú TUKE v rozsahu stanovenom vo vnútornom predpise/poriadku, ktorý určuje postup a pravidlá pri tvorbe, ochrane a využívaní duševného vlastníctva.

2. Útvar ochrany duševného vlastníctva zabezpečuje odborné a právne služby na úseku ochrany a komercializácie duševného vlastníctva pre celú TUKE, poskytuje základné informácie a vykonáva administratívne činnosti pri vypracovaní žiadosti o zápis predmetu priemyselnej ochrany do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, vedie register zapísaných predmetov priemyselnej ochrany a register žiadostí o zápis za TUKE.

3. Útvar ochrany duševného vlastníctva zabezpečuje najmä tieto činnosti:

a) poradenstvo v oblasti ochrany autorských práv pre študentov a zamestnancov TUKE,

b) poradenstvo v oblasti priemyselno-právnej ochrany pre študentov a zamestnancov TUKE,

c) služby v oblasti ochrany autorských práv (zmluvy o vytvorení diela, licenčné zmluvy),

d) služby v oblasti priemyselno-právnej ochrany (podávanie prihlášok, zastupovanie v správnom konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, tvorba zmlúv),

e) vedenie centrálneho registra predmetov priemyselno-právnej ochrany (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky a ďalšie),

f) zabezpečovanie vzdelávanie pre študentov a zamestnancov TUKE v oblasti ochrany autorských práv a priemyselno-právnej ochrany,

g) organizovanie a aktívna účasť na informačných a pracovných seminároch, workshopoch spojených s obsahovým zameraním služby poskytované UVP TECHNICOM,

h) legislatívne služby v oblasti duševného vlastníctva,

i) spracovanie, revízia a garantovanie vnútorných predpisov TUKE súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva na TUKE.

Útvar projektových aktivít

Kontakt

PhDr. Branislav Bonk
tel.: +421 55 602 2128
e-mail: branislav.bonk@uvptechnicom.sk

Ing. Michal Tomaško
tel.: +421 55 602 2181
e-mail: michal.tomasko@uvptechnicom.sk

Mgr. Alena Poláková
tel.: +421 55 602 3661
e-mail: alena.polakova@uvptechnicom.sk

 

O útvare

1. Útvar projektových aktivít zabezpečuje riadenie a koordináciu projektových zákaziek. Projektovými zákazkami (ďalej len „PZ“) sa rozumejú projekty v oblastiach aplikovaného výskumu a vývoja, inovačných aktivít a aktivít spojených s transferom technológii a poznatkov, vrátane relevantných vzdelávacích a výcvikových projektov a projektov poskytovania poradenských, resp. expertných služieb.

2. Útvar projektových aktivít zabezpečuje najmä tieto činnosti:

a) poradenské služby v oblasti projektového manažmentu projektov pripravovaných v rámci domácich a zahraničných výskumných a vývojových programov,

b) poradenské služby v oblasti zamerania, prístupov, organizácie a projektového manažmentu pre potenciálne PZ ,

c) podpora a konzultácie pri zabezpečovaní transferu výsledkov generovaných výskumom na TUKE, na partnerských univerzitách, vedeckých a výskumných inštitúciách resp. inštitúciách podporujúcich vlastný výskum.

3. Útvar projektových aktivít v oblasti prípravy a riešenia prijatých PZ zabezpečuje tieto činnosti:

a) podporu pre riadenie, monitorovanie, spracovanie a inžiniering prijatých PZ, v spolupráci s odpovedajúcimi pracoviskami UVP TECHNICOM,

b) podporu publicity, diseminačných a exploatačných aktivít prijatých projektov,

c) administráciu spracovania výkazov činnosti práce, dochádzky, čerpania rozpočtu a ďalšie relevantné administratívne činnosti, zabezpečované v rozsahu podmienok deklarovaných prijatou PZ,

d) vzdelávanie a výcvik v oblastiach manažmentu a technologickej podpory pre aplikovaný výskum a vývoj, inovácie a transfer technológií,

e) podporu aktivít zameraných na formovanie partnerstiev a relevantnej spolupráce, najmä formou sprostredkovania stretnutí odborných a brokerských inovačných aktivít predstaviteľov akademickej a priemyselnej sféry a relevantných centier výskumu.

Útvar riadenia a prevádzky

Kontakt

Oddelenie hospodárskej správy

Ing. Jana Neupauerová
tel.: +421 55 602 2037
e-mail: jana.neupauerova@uvptechnicom.sk

Oddelenie riadenia a prevádzky infraštruktúry a IKT podpory

Ing. Marián Gömöry, PhD.
tel.: +421 55 602 3634
e-mail: marian.gomory@uvptechnicom.sk

Ing. Marcel Cipka
tel.: +421 55 602 3635
e-mail: marcel.cipka@uvptechnicom.sk

 

O útvare

1. Útvar riadenia a prevádzky sa člení na dve oddelenia:

a) Oddelenie hospodárskej správy

b) Oddelenie riadenia a prevádzky infraštruktúry a IKT podpory

 

2. Oddelenie hospodárskej správy zabezpečuje najmä tieto činnosti:

a) spracovanie, sledovanie a hodnotenie krátkodobých a dlhodobých finančných plánov UVP TECHNICOM,

b) administratívu spojenú so zabezpečením prevádzky UVP TECHNICOM (evidencia, distribúcia správ a hlásení, kolobeh dokladov, komunikácia spojená s prevádzkou, väzba na Sekretariát riaditeľa),

c) vedenie evidencie majetku UVP TECHNICOM, jeho obstarávanie, presuny a vyraďovanie, koordináciu, vybavovanie a evidenciu požiadaviek z pracovísk TUKE v oblasti aktivít UVP TECHNICOM, vedie evidenciu spotrebného materiálu,

d) internú fakturáciu na pracoviská TUKE v oblastiach súvisiacich s činnosťou UVP TECHNICOM,

e) vystavovanie objednávok, spracovanie faktúr, sledovanie čerpania finančných prostriedkov, činnosti spojené s výberom zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb pre UVP TECHNICOM podľa príslušných právnych predpisov a vnútorných predpisov TUKE,

f) koordinuje činnosti s inými útvarmi UVP TECHNICOM a s prepojením na odborné útvary rektorátu TUKE zabezpečuje a kontroluje práce na úseku rozpočtovania a financovania, zabezpečuje prípravu podkladov do rozborov a správ.

 

3. Oddelenie riadenia a prevádzky infraštruktúry a IKT podpory zabezpečuje najmä tieto činnosti:

a) vykonáva koncepčnú činnosť pri tvorbe materiálov týkajúcich sa organizácie prevádzky a riadenia činnosti zabezpečujúcich operatívnu udržateľnosť prevádzky UVP TECHNICOM,

b) zabezpečuje správu, technickú, technologickú a energetickú prevádzku majetku UVP TECHNICOM a jeho údržbu,

c) zabezpečuje riadnu prevádzku a potrebnú vybavenosť priestorov UVP TECHNICOM, sleduje a hodnotí ich využívanie,

d) podporuje priestorové, prevádzkové a technologické zabezpečenie krátkodobých a dlhodobých projektových aktivít realizovaných v rámci ekosystému UVP TECHNICOM, napr. spoločné pracoviská s verejnými a komerčnými organizáciám a pod.; zabezpečuje podporu organizačných útvarov, resp. jednotiek a centier, ktoré sú pracoviskami UVP TECHNICOM v súlade s jeho organizačnou a riadiacou štruktúrou.