Karta projektu

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“. 

(PDF verzia karty projetu)

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T572
Názov projektu Vybrané formy netechnologických inovácií a ich možná aplikácia v zmierňovaní negatívnych dopadov technológií na spoločnosť
Subjekt/prijímateľ pomoci Technická univerzita v Košiciach
Partner 1 irelevantné
Financovanie projektu


COV 776 648,76 €
NFP 737 816,32 €
VZ 38 832,44 €
Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR/Košický kraj/Košice I.
Doména inteligentnej špecializácie Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie J63 Informačné služby
Funkčné väzby M72 Vedecký výskum a vývoj a M73 Reklama a prieskum trhu

Predmet výskumu

 

 • Výskum v oblasti návrhu implementácie finančných inovácií v prostredí SR a problémov s tým súvisiacich.
 • Výskum iných foriem netechnologických inovácií so zameraním sa na verejný sektor a hospodárku prax.
 • Skúmanie súčasného stavu v oblasti vizualizácie.

Výstupy do praxe

 

 • Návrh inovatívnych finančných nástrojov.
 • Návrh podpory spolupráce medzi univerzitami – firmami – verejnou správou.
 • Možnosti aplikácie nových prístupov k vizualizácii vo webovom prostredí.

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

 

 • Možnosti využitia inovácií v oblasti finančných nástrojov zameraných na tvorbu osobných aj podnikových investičných portfólií s cieľom minimalizácie rizika.
 • Návrhy na aplikáciu inovácií pri tvorbe inštitucionálnych profilov (súkromného aj verejného sektora) formou vizualizácií.

Odborné aktivity projektu

 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach

Výskumná aktivita 1 – Nezávislý výskum a vývoj v oblasti netechnologických inovácií a dopadov technológií na spoločnosť

Téma 1 – Návrhy implementácie finančných inovácií v prostredí SR a problémy s tým súvisiace
Základný materiál – základným materiálom, o ktorý sa výskumníci v tejto téme opierajú, je súbor dokumentov a publikácií v oblasti finančných inovácií (V. Šoltés, M. Harčariková), daňových aspektov elektronického obchodovania (S. Ťahlová) a príspevkov k vývoju hospodárskych cyklov v súčasnosti (Ľ. Štiblárová)

Téma 2 – Iné formy netechnologických inovácií so zameraním sa na verejný sektor a hospodársku prax
Základný materiál – základným materiálom, o ktorý sa v tejto téme výskumníci opierajú, je súbor už publikovaných článkov a štúdií v oblastiach inovatívnych prístupov k oblasti sociálneho zabezpečenia (M. Šoltés), sociálnych dôsledkov negatívnych javov v spoločnosti (T. Želinský), súvislosti aglomeračných úspor a zamestnanosti v kreatívnych odvetviach (S. Klasová).

Téma 3 – Vizualizácia v súčasnom svete informačných technológií
Základný materiál – základný materiál, o ktorý sa výskumníci v tejto téme opierajú, predstavuje súbor publikácií v oblasti porovnania moderných a pôvodných spôsobov vizualizácie ( T. Uhrín), sofistikovateľnosti vizualizácie vedeckých informácií (D. Šuch) a komunikačného dizajnu (A. Haščák).

Odborní garanti v projekte

 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach

Vincent Šoltés, prof. RNDr., CSc.
Profil: https://publons.com/researcher/3308254/vincent-soltes/
Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje problematike finančných trhov, finančným derivátom a kvantitatívnym metódam v ekonómii. V rámci predkladaného projektu sa bude prioritne venovať problematike finančných inovácií.

Iné relevantné info/kontakty/web

 

Subjekt / prijímateľ pomoci –  Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

webové sídlo
https://www.tuke.sk/wps/portal

Zoznam článkov

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: 313011T572 „Vybrané formy netechnologických inovácií a ich možná aplikácia v zmierňovaní negatívnych dopadov technológií na spoločnosť“, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“..

OP VaI

ITMS2014+: 313011T572

2019

 • Bajus, R., Teplická, K., (2019). Smerovanie manažmentu výkonnosti v praxi a vo vzdelávaní. In: Maneko : MANažment a EKOnomika podniku. Bratislava (Slovensko) : Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií Roč. 11, č. 1 (2019), s. 6-16, ISSN 1337-9488 [Podiel na projekte: 50%]
 • Čarnoký, S., (2019). Výstava zaverečných prác Fakulty umení TUKE 2019; Fakulta umení TUKE / VSG Košice. __ Čarnoký, S. (1981). Technická univerzita v Košiciach. Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: YXY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 6.6.2019. [Podiel na projekte: 100%]
 • Čarnoký, S., (2019). AMC TRIO Plus; Vydavateľstvo Hevhetia. __ Čarnoký, S. (1981). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: YXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 10.12.2019. [Podiel na projekte: 100%]
 • Čerevka, R., (2019). Artrooms Moravany; 4D Gallery – Kaštieľ Moravany n. Váhom. __ Čerevka, R. (1980). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZVV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 2. 7. – 5. 9. 2019. [Podiel na projekte: 100%]
 • Čerevka, R., (2019). Moc bezmocných; Moc bezmocných. __ Čerevka, R. (1980). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZYY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 21.11.2019. [Podiel na projekte: 100%]
 • Haščák, A., (2019). Bauhaus 100 International Poster Campaign Exhibition; Helms Design Center. __ Haščák, A. (1976). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: ZYX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05.11.2019. [Podiel na projekte: 100%]
 • Hudáková Stašová, L., (2019). The scope of control of the supreme audit office in the Slovak Republic and in the other Visegrad Four countries. In: Society and Economy : In Central and Eastern Europe : Journal of the Corvinus University of Budapest. – Budapešť (Maďarsko) : Akadémiai Kiadó Roč. 41, č. 2 (2019), s. 245-262 [print]. – ISSN 1588-9726. [Podiel na projekte: 100%]
 • Javoríková, M., (2019). Nadstavba a stavebné úpravy Rodinného domu Liesek; Súkromný investor. __ Javoríková, M. (1988). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra architektúry; Kategória: XXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 19.11.2019. [Podiel na projekte: 100%]
 • Kitta, R., (2019). Sustainable Feelings & Cut Outs; Casa Artelor – Galeria Subterană. __ Kitta, R. (1979). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZZX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 31.05.2019 – 20.06.2019. [Podiel na projekte: 100%]
 • Kitta, R., (2019). Layout & cover dizajn publikácie: FACTOR-Y 2019; MMUAW, Dive Buki. __ Kitta, R. (1979). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo. ISBN 978-80-973530-0-1. Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 25.11.2019. [Podiel na projekte: 100%]
 • Korobaničová, I., Klasová, S., Hudec, O., (2019). University-Industry Links in Slovakia: What are the Factors Underlying the Number of Interactions with Industry?. In: Kvalita Inovácia Prosperita = Quality Innovation Prosperity. – Košice (Slovensko) : Nadácia Q-Impulz Roč. 23, č. 1 (2019), s. 102-118 [print]. – ISSN 1335-1745. [Podiel na projekte: 50%]
 • Liptáková, E., Koľveková, G., Šebová, M., (2019). Measurement of efficiency in cultural institutions. In: The 13th international days of statistics and economics : conference proceedings. – Slaný (Česko) : Melandrium s. 744-753 [online]. – ISBN 978-80-87990-18-6. [Podiel na projekte: 50%]
 • Liptáková, E., Koľveková, G., Štrba, Ľ., et.al., (2019). Regional Tourism Clustering Based on the Three Ps of the Sustainability Services Marketing Matrix: An Example of Central and Eastern European Countries. In: Sustainability. – Basel (Švajčiarsko) : MDPI Roč. 11, č. 2 (2019), s. 1-18 [online]. – ISSN 2071-1050 (online). [Podiel na projekte: 33,3%]
 • Megyeši, P., (2019). Obrazy z „okraja“ spoločnosti. In: Artalk.cz. – Brno (Česko) : Artalk.cz (2019), s. 1-5 [online]. – ISSN 1805-6989 (online). [Podiel na projekte: 100%]
 • Mihaľák, M., (2019). „Grasshoper a parametrické modelovanie“ a „Rhinoceros 3D a možnosti jeho využitia“. In: https://roblab.ka.fu.tuke.sk. (2019), Košice (Slovensko) : Fakulta výtvarných umení TU v Košiciach, 2019. (el. forma, online). [Podiel na projekte: 100%]
 • Mihaľák, M., (2019). „2D konturovanie, drawing / akrylon“ a „3D shape machining, Mill-XPS“. In: https://roblab.ka.fu.tuke.sk (2019), Košice (Slovensko) : Fakulta výtvarných umení TU v Košiciach, 2019. (el. forma, online). [Podiel na projekte: 100%]
 • Mihaľák, M., (2019). „Simulácia, stratégie CAD/CAM“ a „3D Print / SLA, Fotogrametria“. In: https://roblab.ka.fu.tuke.sk (2019), Košice (Slovensko) : Fakulta výtvarných umení TU v Košiciach, 2019. (el. forma, online). [Podiel na projekte: 100%]
 • Mojsejová, A., (2019). Identifying key determinants of poverty in Slovakia. In: Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. Roč. 27, č. 47 (2019), s. 102-114 [print, online]. – ISSN 1211-555X. [Podiel na projekte: 50%]
 • Révészová, L., (2019). Development of Human Capital via Modern Informatics Education. In: MIPRO 2019 : 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics : proceedings. – Rijeka (Chorvátsko) : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics s. 789-794 [CD-ROM]. – ISBN 978-953-233-098-4 – ISSN 1847-3946. [Podiel na projekte: 100%]
 • Siničáková, M., Šuliková, V., Štiblárová, Ľ., (2019). Does Inflation Affect the Relationship between Broad Money and Economic Growth? A Threshold Model. In: Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. – Bratislava (Slovensko) : Ekonomický ústav Roč. 67, č. 6 (2019), s. 569-586 [print]. – ISSN 0013-3035. [Podiel na projekte: 50%]
 • Soroková, T., (2019). Koučing ako inovatívny prvok v prostredí školy Overený a efektívny nástroj osobnostného rozvoja. In: Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer Roč. 14, č. 9 (2019), s. 14-17 [print]. – ISSN 1336-9849. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šoltés, M., Timková, M., (2019). Managing the equity risk using Short Put Ladder strategy by barrier options. In: Investment Management and Financial Innovations. – Sumy (Ukrajina) : Business Perspectives Roč. 16, č. 4 (2019), s. 133-145 [print]. – ISSN 1810-4967. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šoltés, V., Timková, M., Gičová, V., (2019). New Modifications of Express Certificates on Two Assets. In: Montenegrin Journal of Economics. – Podgorica (Čierna Hora) : ELIT – Economic Laboratory for Transition Research, 2005 Roč. 15, č. 4 (2019), s. 113-129 [print]. – ISSN 1800-5845. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šuch, D., (2019). Ručný kyprič na jemné vyplievanie zapísaný dizajn č. 28664. Banská Bystrica : ÚPV SR – 2019. – 1 s. [Podiel na projekte: 100%]
 • Ťahlová, S., Bánociová, A., (2019). European States in a Bout of Corporate Tax Competition. In: Journal of competitiveness : the scientific periodical published by the Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University in Zlín. Roč. 11, č. 3 (2019), s. 19-34 [print, online]. – ISSN 1804-171X. [Podiel na projekte: 50%]
 • Timková, M., Bobriková, M., (2019). Leverage certificates‘ design within the portfolio management. In: Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. Roč. 27, č. 45 (2019), s. 53-64 [print]. – ISSN 1211-555X. [Podiel na projekte: 50%]
 • Uhrín, T., (2019). Koka Dizains/Wood design; Etnografické múzeum a múzeum v prírode. __ Uhrín, T. (1966). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: ZZX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05.07.2019. [Podiel na projekte: 100%]
 • Vaitovič, B., (2019). Changsha Creativity and Media Art festival 2019; Creative industry Košice (SR) / Changsha – Committee of Media Art City (China). __ Vaitovič, B. (1976). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 31.3 – 3.4.2019. [Podiel na projekte: 100%]
 • Vaitovič, B., (2019). Umenie kreatívnych strojov – Tresset/Quayola; Tabačka Kulturfabrik n o.. __ Vaitovič, B. (1976). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: YXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 08.11-20.12/2019. [Podiel na projekte: 100%]

2018

 • Bajus, R., Taušová, M., Teplická, K., (2018). Socio-economic factors and their impact on the renovation of apartment buildings in the countries of Eastern Europe. In: SGEM 2018 conference proceedings. 5.3. Ecology, economics, education and legislation : environmental economics. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 727-733 . – ISBN 978-619-7408-48-5 – ISSN 1314-2704. [Podiel na projekte: 33,3%]
 • Čarnoký, S., (2018). Fonts SK; Slovenské centrum dizajnu. __ Čarnoký, S. (1981). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30.5.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Čarnoký, S., (2018). Samuel Čarnoký_A–Z Dizajn digitálneho písma na Slovensku; Galéria umelcov Spiša. __ Čarnoký, S. (1981). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 12.12.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Čerevka, R., (2018). Skafander; Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči. __ Čerevka, R. (1980). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: YYY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05.04.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Čerevka, R., (2018). Moc v múzeu; Východoslovenská galéria. __ Čerevka, R. (1980). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 15.11.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Harčariková, M., (2018). Modifications of outperformance certificates and its creation. In: CEFE 2018 : central european conference in finance and economics. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 102-112 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2736-5. [Podiel na projekte: 100%]
 • Haščák, A., (2018). Red Cube – Public Art & Planning Museum in Shenzhen. __ Haščák, A. (1976). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 21.09.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Hudáková Stašová, L., (2018). Software Support for Cost Calculation – Application to the Agricultural Sector. In: Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences : vedecký časopis pre potravinárstvo. – Nitra (Slovensko) : HACCP Consulting, 2018 Roč. 12, č. 1 (2018), s. 472-486 [print, online]. – ISSN 1338-0230. [Podiel na projekte: 100%]
 • Javoríková, M., (2018). Výstava China Typo Poster; Občianske združenie Kandelaber. __ Javoríková, M. (1988). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra architektúry; Kategória: XZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 25.05.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Javoríková, M., (2018). Pálenica v ovocnom sade Gyňov; Súkromný investor. __ Javoríková, M. (1988). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra architektúry; Kategória: XXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 01.10.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Kitta, R., (2018). Typoarch & Typototems; Hausacher LeseLenz / versopolis.com. __Kitta, R. (1979). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: YYX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30.06.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Kitta, R., (2018). Exhibition Library – Seoul Mediacity Biennale 2018; Seoul Mediacity Biennale 2018 / monoskop.org. __Kitta, R. (1979). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 6. 9. – 18. 11. 2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Klasová, S., (2018). Úloha aglomeračných úspor pre rast zamestnanosti v odvetví znalostne intenzívnych služieb. In: Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. Roč. 25, č. 42 (2018), s. 92-103 [print]. – ISSN 1211-555X. [Podiel na projekte: 50%]
 • Korobaničová, I., Kováčová, N., (2018). Human capital investment: Practices and measurement in Slovak enterprises. In: International Journal of Industrial Engineering and Management = IJIEM. – Nový Sad (Srbsko) : Department of Industrial Engineering and Engineering Management Roč. 9, č. 3 (2018), s. 139-146 [print]. – ISSN 2217-2661. [Podiel na projekte: 50%]
 • Liptáková, E., Tušan, R., (2018). The Impact of the Adoption of International Financial Reporting Standards on the Financial Position and Performance of the Company. In: Central European conference in finance and economics (CEFE 2018). – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. [1-7] [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2736-5. [Podiel na projekte: 100%]
 • Megyeši, P., (2018). Dve verzie jednej výstavy. In: Artalk.cz. – Brno (Česko) : Artalk.cz (2018), s. 1-5 [online]. – ISSN 1805-6989 (online). [Podiel na projekte: 100%]
 • Mihaľák, M., Kanócz, J. et al., (2018). New Concepts in Design of Timber View Towers. World Conference on Timber Engineering [20.08.2018-23.08.2018, Seoul, Kórejská republika]. [OV 040, 050]. – [príspevok]. – [recenzované]. – SIGN-TUKE 199117. In: World Conference on Timber Engineering. Seoul (Kórejská republika) : National institute of forest science, 2018, s. 1-6 [CD-ROM]“. – ISBN 979-11-6019-235-3. [Podiel na projekte: 100%]
 • Michalski, G., Blendinger G., (2018). Value Add Financial Measures Used by German Dax 30 Corporations as Part of Higly Professionalized Corporate Governance Management. In: Review of Innovation and Competitiveness: A Journal of Economic and Social Research. – Pula (Chorvátsko) : Juraj Dobrila University of Pula Roč. 4, č. 1 (2018), s. 73-97 . – ISSN 1849-8795. [Podiel na projekte: 100%]
 • Soroková, T., Bittner, M., (2018). Business success. In: Central European conference in finance and economics (CEFE 2018). – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 477-485 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2736-5. [Podiel na projekte: 50%]
 • Šoltés, M., Suchý, E., (2018). Influence of capital market on the US unemployment and GDP. In: European Financial Systems 2018. – Brno : Masaryk University, 2018 P. 708-714. – ISBN 978-80-210-8980-8. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šoltés, V., Nováková, B., Szabo, Z. K., (2018). A comparative study on satisfaction with current standard of living and its effects on overall life satisfaction: Case of Romania, V4 and EU-15. In: Kvalita Inovácia Prosperita. Roč. 21, č. 1 (2018), s. 58-72. – ISSN 1335-1745. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šuch, D., (2018). Rozvíjanie prierezových zručností u študentov dizajnu pre potreby kreatívneho priemyslu prostredníctvom open source programu Blender 2.9. In: Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 204-211 . – ISBN 978-80-553-2739-6. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šuch, D., (2018). Visualization settings for certain clothing materials in BLENDER 2.79, an open source program for modelling and visualization. In: Aktuaľni problemi sučasnovo dizajnu. – Kijev : KNUTD, 2018 P. 11-14. – ISBN 978-617-7506-14-9. [Podiel na projekte: 100%]
 • Uhrín, T., (2018). Design without Borders / 13. Madeinhungary + 06. MeeD; Új Budapest Galéria. __ Uhrín, T. (1966). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 11.10.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Vaitovič, B., (2018). SME TU; Biela noc o.z.. __ Vaitovič, B. (1976). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: XXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 10.06.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Vaitovič, B., (2018). Marino Sardón (AR) – Morfológia pohľadu; Tabačka Kulturfabrik – výstava v rámci cyklu THE FUTURE IS NOW. __ Vaitovič, B. (1976). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: YXY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 10.12.18. [Podiel na projekte: 100%]

2017

 • Čarnoký, S., (2017). Zin Slab; MyFonts. __ Čarnoký, S. (1981). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: ZZZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 21.11.2017. [Podiel na projekte: 100%]
 • Čarnoký, S., (2017). The Secret: Samuel Čarnoký & Eva Tkáčiková; Tabačka Kulturfabrik. __ Čarnoký, S. (1981). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 21.12.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Čerevka, R., (2017). Rozhněvaná planeta; Galerie NTK. __ Čerevka, R. (1980). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZYZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 20.4.2017. [Podiel na projekte: 100%]
 • Čerevka, R., (2017). Krajina trvalej slobody; Východoslovenská galéria. __ Čerevka, R. (1980). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 24.11.2017. [Podiel na projekte: 100%]
 • Harčariková, M., Bobriková, M., (2017). Financial engineering with options and its implementation for issuing of new financial innovations. In: Montenegrin Journal of Economics. Vol. 13, no. 3 (2017), p. 7-18. – ISSN 1800-5845. [Podiel na projekte: 50%]
 • Haščák, A., (2017). Lahti Poster Triennial 2017; Lahti Art Museum. __ Haščák, A. (1976). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: ZVZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 9.6.2017. [Podiel na projekte: 100%]
 • Hudáková Stašová, L., Bajus, R., (2017). Analysis of the cost and revenues of agricultural products in the selected countries of central Europe. In: International Journal „Technology audit and production reserves“. Vol. 4, no. 5 (2017), p. 37-43. – ISSN 2226-3780. [Podiel na projekte: 100%]
 • Jakubčáková, L., (2017). No Go No Reply; Kunsthalle. __ Jakubčáková, L. (1980). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZYY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 19.10.2017. [Podiel na projekte: 100%]
 • Kitta, R., (2017). Creative playgrounds vol. 1; Kunsthalle / Hala umenia. __Kitta, R. (1979). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: YYY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 20.7. – 24.8.2017. [Podiel na projekte: 100%]
 • Kitta, R., (2017). MASS (Media Art Slovak Scene) 2017 / vol. 2; Tabačka Gallery / Tabačka Kulturfabrik – v spolupráci s DIG gallery. __Kitta, R. (1979). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: YYV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 23.11. – 17.12.2017. [Podiel na projekte: 100%]
 • Korobaničová, I., Klasová S., Burger, P., (2017). The Impact of Agglomeration Economies on Employment Growth in the Creative Industries in Slovakia. In: Politická ekonomie. Vol. 65, no. 2 (2017), p. 217-233. – ISSN 0032-3233. [Podiel na projekte: 50%]
 • Korobaničová, I., Klasová S., (2017). The entrepreneurial university model and its possibilities in Slovakia as a post-communist country. In: CERS 2017. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2017 S. 528-539. – ISBN 978-80-557-1335-9. [Podiel na projekte: 50%]
 • Mertová, M., (2017). Stavebné úpravy átria_dokumentácia, Fakulta umení TU Košice, Watsonova 4. In: www.fu.tuke.sk (2017). FU Technická univerzita v Košiciach. (el. forma, online) [Podiel na projekte: 100%]
 • Mihaľák, M., (2017). DOM „TYP 1-2“. In: https://www.slnecnastvrt.sk/typy-domov/ (2017), Prešov, Sordok (Slovensko) : RE/MAX Slovakia, 2017. (el. forma, online) [Podiel na projekte: 100%]
 • Mihaľák, M., (2017). DOM „TYP 1-2“. In: https://www.slnecnastvrt.sk/typy-domov/ (2017), Prešov, Sordok (Slovensko) : RE/MAX Slovakia, 2017. (el. forma, online) [Podiel na projekte: 100%]
 • Michalski, G., Andrejovská, A., Buleca, J., (2017). Macroeconomic factors’ impact on the volume of household savings in the Visegrad four countries. In: Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 12, no. 5(51) (2017), p. 1409-1421. – ISSN 1843-6110. [Podiel na projekte: 50%]
 • Michalski, G., Mohamad, O. A., (2017). Critical review of modelling of internal responsibility mechanisms and self-control a neuroeconomics approach. In: International Journal of Interdisciplinarity in Theory and Practice. No. 12 (2017), p. 78-80. – ISSN 2344-2409. [Podiel na projekte: 100%]
 • Siničáková, M., Štiblárová, Ľ., (2017). Detecting business cycles and concordance of the demand-based classified production of the Visegrad Countries – Regime switching approach. In: Ekonomický časopis. Roč. 65, č. 10 (2017), s. 899-917. – ISSN 0013-3035. [Podiel na projekte: 50%]
 • Soroková, T., (2017). Prevencia drogových závislosti v školských podmienkach / Tatiana Soroková – 2017. In: Manažment školy v praxi. Roč. 12, č. 6 (2017), s. 16-20. – ISSN 1336-9849. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šoltés, M., Harčariková, M., (2017). New hedging techniques in energy sector using barrier options. In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 22, č. 4 (2017), s. 386-395. – ISSN 1335-1788. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šoltés, M., Škrovánková, L., Buleca, J., (2017). Using Markov Chains in the Social Security System. In: Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. Vol. 51, no. 1 (2017), p. 223-232. – ISSN 0424-267X. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šoltés, V., Harčariková. M., (2017). Design of new barrier outperformance certificates in oil market. In: Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. Vol. 28, no. 3 (2017), p. 262-270. – ISSN 1392-2785. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šoltés, V., Danko, J., (2017). Proposal of creation of a portfolio with minimal risk. In: Investment Management and Financial Innovations. Vol. 14, no. 2 (2017), p. 107-115. – ISSN 1810-4967. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šuch, D., (2017). Open source software pre vizualizáciu a tvorbu 3D objektov. In: Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice : TU, 2017 S. 1-16. – ISBN 978-80-553-2800-3. [Podiel na projekte: 100%]
 • Uhrín, T., (2017). Svietniky Ostalgia 4ks; Slovenské centrum dizajnu (Slovenské múzeum dizajnu). __ Uhrín, T. (1966). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: ZXY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05.01.2018. [Podiel na projekte: 100%]
 • Vaitovič, B., (2017). Interactive lightbox; USS Košice. __ Vaitovič, B. (1976). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: YXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 28-30/06/2017. [Podiel na projekte: 100%]
 • Vaitovič, B., (2017). Kánon pre marinbu; ARS NOVA festival / Hudobná spoločnosť Hemerkovcov a Štátna filharmónia Košice. __ Vaitovič, B. (1976). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: YXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 23/11/2017. [Podiel na projekte: 100%]

2016

 • Čarnoký, S., (2016). Ivana Gibová – Barbora, Boch & Katarzia; Marenčin Media. __ Čarnoký, S. (1981). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: YZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 15. 12. 2016. [Podiel na projekte: 100%]
 • Čerevka, R., (2016). The Artist and Global Insecurity; The Gallery of Fine Arts – Gift Collection of Rajko Mamuzić. __ Čerevka, R. (1980). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZVV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30.08.2016. [Podiel na projekte: 100%]
 • Čerevka, R., (2016). Black Chucho; Dni slovenského umenia v Amsterdame/ Slovak Art Days In Amsterdam; Badhuistheater. __ Čerevka, R. (1980). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 4.11.2016. [Podiel na projekte: 100%]
 • Haščák, A., (2016). 14 Bienal Internacional del Cartel en Mexico; Museo Franz Mayer. __ Haščák, A. (1976). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: ZXX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 06.10.2016. [Podiel na projekte: 100%]
 • Hudáková Stašová, L., Bajus, R., (2016). Trend evaluation of share indices in V4 countries. In: Actual Problems of Economics. Vol. 185, no. 11 (2016), p. 329-340. – ISSN 1993-6788. [Podiel na projekte: 100%]
 • Jakubčáková, L., (2016). Béla Petrik: Pamäť na skle; Kaplnka sv. Jána Evanjelistu (objednávateľ: Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave). __ Jakubčáková, L. (1980). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 5.11 – 4.12.2016.          [Podiel na projekte: 100%]
 • Kitta, R., (2016). Art & Science Volume No.3; DIG gallery (Ars Electronica, Linz, AT). __ Kitta, R. (1979). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: ZYY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 1.12. – 31.12.2016. [Podiel na projekte: 100%]
 • Korobaničová, I., (2016). The Role of Human Capital in the Creative Economy in the Košice Region. In: Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 11, no. 7 (2016), p. 1496-1509. – ISSN 1843-6110. [Podiel na projekte: 50%]
 • Megyeši, P., (2016) Košický maliar Štefan Roskoványi. In: https://www.lofflermuzeum.sk/sk/-/archiv-vystav/2017, Košice (Slovensko) : Fakulta umení TUKE, www.fu.tuke.sk (2016) [int.dokument]; Múzeum Vojtecha Löfflera. (el. forma, online). [Podiel na projekte: 100%]
 • Siničáková, M., Štiblárová, Ľ., (2016). Selected methods for estimating output gap of the Slovak Republic. In: The 10th International Days of Statistics and Economics. – Prague : Melandrium, 2016 P. 1836-1845. – ISBN 978-80-87990-10-0. [Podiel na projekte: 50%]
 • Siničáková, M., Štiblárová, Ľ., (2016). Regional Aspects of Business Cycle Synchronization in the V4 Countries. In: Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 11, no. 2 (40) (2016), p. 257-270. – ISSN 1843-6110. [Podiel na projekte: 50%]
 • Soroková, T., (2016). Psychologický pohľad na problematiku videohier a sociálnych sietí. In: Manažment školy v praxi. Roč. 11, č. 11 (2016), s. 20-24. – ISSN 1336-9849. [Podiel na projekte: 100%]
 • Šoltés, M., Štofa, T., (2016). Crowdfunding – The Case of Slovakia and the Czech Republic. In: Quality Innovation Prosperity / Kvalita Inovácia Prosperita. Roč. 20, č. 2 (2016), s. 89-104. – ISSN 1335-1745. [Podiel na projekte: 50%]
 • Uhrín, T., (2016). Nádoby Saracénie (kolekcia 5ks); Slovenská národná galéria. __ Uhrín, T. (1966). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu; Kategória: ZXY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 10.10.2016. [Podiel na projekte: 100%]
 • Vaitovič, B., (2016). Senzorická stanica pre Univerzitnú nemocnicu Luisa Pasteura; Creative Industry Košice, n.o.. __ Vaitovič, B. (1976). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermedií; Kategória: YZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 10.10.2016. [Podiel na projekte: 100%]