Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach prostredníctvom budovania infraštruktúry a modernizácie IKT
ITMS: 26250120022
Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Výzva OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Celkové výdavky:  5,843,265.74 €
Trvanie projektu: 09/2009-08/2011
Projektový manažér: prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.