Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefanikova 15, 811 05 Bratislava
Príjemca: Technická univerzita v Košiciach (UVP TECHNICOM)
Celkové trvanie projektu: 1.1. – 31.3.2022
Dotácia projektu:      47 158 EUR
Zmluva: č. 1594/2021, https://crz.gov.sk/zmluva/641362/

Výzva SRIN č. 6/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike oblasti experimentálneho vývoja a inovácií  uplatniteľných v praxi

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/inovacna-diplomacia/dotacie/index.html

Cieľ:

Cieľom projektu je rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska, prostredníctvom identifikácie inovačných projektových príležitostí (startupov) vo fáze predinkubácie (startupy v ranom štádiu rozvoja, early stage, TRL 3, 4) a inkubácie (TRL 5, 6) a zvýšenia kompetencií a know-how projektových tímov za účelom transformácie inovatívnych riešení do podoby komerčných produktov vhodných pre trh.

Projekt smeruje k podpore regionálneho inovačného ekosystému v regióne východného Slovenska. Nadväzuje na existujúce inovačné aktivity v regióne a aktivity žiadateľa v tejto oblasti a ešte viac ich prehlbuje a skvalitňuje. Projekt je v súlade s Regionálnou inovačnou stratégiou Košického kraja

Cieľová skupina projektu:

Cieľovou skupinou projektu sú subjekty – riešitelia inovačných projektov, ktorých výstupmi sú inovatívne produkty a služby s úroveň inovácie TRL 3-6. Žiadateľ vyvinie zvýšené úsilie na podporu zapojenia startupov a projektov z menej rozvinutých okresov regiónu

OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK

Projekt umožní nositeľom inovácie (startupom v pred-inkubačnej/inkubačnej fáze) získať kompetencie a know-how potrebné pre transformovanie ich inovačného projektu do komerčného produktu vhodného pre trh, čím podporí efektívnejšie využitie rozvojového potenciálu inovácií v regióne. Projekt podporí rozvoj regionálnej ekonomiky, pretože umožní realizáciu inovačných zámerov pochádzajúcich z regiónu. Zároveň projekt prepojí socio-ekonomických partnerov: akademické inštitúcie (TUKE), podnikovú sféru (zástupcovia firiem v odborných aktivitách projektu) a komunitu startupov. Projekt rozvinie ľudské zdroje v regióne formou zvýšenia ich kompetencií a zručností a rozšírením ich know-how. Podpora inovačných aktivít v startupoch (firmách) prinesie pre lokálnu ekonomiku prínos vo forme vytvárania/udržania pracovných miest a zaangažovanosti miestnych komunít. Implementácia projektu v existujúcom prostredí UVP TECHNICOM (personálne zabezpečenie, dostupná infraštruktúra, získané know-how) je zárukou toho, že získané skúsenosti a know-how umožnia pokračovať v multiplikovaní aktivít v ďalšom období – čím dosiahneme udržateľnosť výstupov projektu. Vďaka projektu bude pilotne overený intenzívny program pre identifikáciu a podporu rozvoja startupov v regióne východného Slovenska. Úspešná realizácia projektu podporí poziciovanie UVP TECHNICOM ako kľúčového prvku inovačného ekosystému v regióne východného Slovenska.