Karta projektu

 
www.globesy.sk | www.qintec.sk | www.tuke.sk | www.yms.sk | www.uniza.sk
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“. 

(PDF verzia karty projetu)

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
Kód projektu v ITMS2014+ 313011V422
Názov projektu Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Subjekt/prijímateľ pomoci GLOBESY, s.r.o.
Partner 1 Qintec a.s.
Partner 2 Technická univerzita v Košiciach
Partner 3 YMS, a.s.
Partner 4 Žilinská univerzita v Žiline
Financovanie projektu


COV 8 609 283,48 EUR
NFP 7 010 991,81 EUR
VZ 1 598 291,67 EUR
Obdobie realizácie projektu 07/2019 – 06/2023
Miesto realizácie projektu SR / Banskobystrický kraj / Banská Bystrica
SR / Košický kraj / Košice
SR / Trnavský kraj / Chtelnica
SR / Trnavský kraj / Trnava
SR / Žilinský kraj / Žilina
Doména inteligentnej špecializácie Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Funkčné väzby J62, J63 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

Predmet výskumuPredmetom výskumu je výskum možností a spôsobov uplatnenia prostriedkov UAV v kombinácií s pokročilými IKT prostriedkami v podmienkach automobilovej výroby s cieľom výskumu a vývoja autonómnej UAV platformy pre zber dát a autonómnej IKT platformy pre automatické spracovanie dát pre generovanie korekčných vstupov v reálnom čase voči výrobným, technologickým a podporným procesom automobilovej výroby.

 

Súčasti / predmety výskumu jednotlivých partnerov:

Partner 1 / Qintec a.s.:

 • Problematika in-building lokalizácie
 • Metódy zisťovania presnej pozície
 • Metódy a algoritmy pre korekciu pozície na základe doplnkových informácií

Partner 2 / Technická univerzita v Košiciach:

 • Návrh, implementácia a experimentálne overenie protokolov pre riadenie letovej prevádzky dronov
 • Zber a doručenie senzorických (vrátane IoT) dát do centrálneho úložiska
 • Riešenie bezpečnostných aspektov prenosu, uloženia a spracovania získaných dát a kritickej komunikačnej infraštruktúry

Partner 3 / YMS, a.s.:

 • Interný výskum a vývoj manažérskych geoanalytických systémov s podporou spracovania veľkoobjemových údajov a strojového učenia

Partner 4 / Žilinská univerzita v Žiline:

 • Výskum možností využitia moderných nástrojov IS/IKT pre podporu nasadenia a riadenia vybraných podnikových procesov s prepojením na UAV Platformu so zameraním na efektívnu a bezpečnú prevádzky UAV zariadení

Výstupy do praxeŽiadateľ / GLOBESY, s.r.o.

 

Výstupom do praxe bude experimentálny prototyp autonómnej UAV platformy a experimentálny prototyp pokročilej IKT platformy, ktoré budú mať potenciál pre ďalší rozvoj a následné nasadenie v reálnej automobilovej výrobe.

Partner 1 / Qintec a.s.:

Výstupmi výskumnej a vývojovej aktivity budú

 • Model stanovenia pozície UAV na základe priestorových koordinátov
 • Model stanovenia pozície UAV v priestore na základe kombinácie senzorov a technických prostriedkov umiestnených na samostnom UAV prostriedku, resp. mimo neho v priestore
 • Prototypové riešenie modulov na lokalizačné, navigačné a energetické funkcie pri prevádzke UAV prostriedkov v interiéri priemyselných podnikov

Partner 2 / Technická univerzita v Košiciach:

Výstupmi výskumno-vývojovej aktivity budú:

 • Štúdia technológií aplikovateľných pre komunikáciu UAV
 • Scenáre jednotlivých riešení komunikácie pre interiérové a exteriérové riešenia
 • Metódy a algoritmy pre spracovanie senzorických dát

Partner 3 / YMS, a.s.:

Výstupmi výskumno-vývojovej aktivity budú:

 • Vývoj prototypu platformy 3D vizualizácie letových dráh a letového priestoru
 • Nástroje na výpočet a vizualizáciu geopriestorových údajov potrebných pre modelovanie prostredia alebo javov v 3D prostredí

Partner 4 / Žilinská univerzita v Žiline:

Výstupmi výskumno-vývojovej aktivity budú:

 • Prieskum vhodného využitia a nasadenia UAV Platformy v priemysle
 • Modely a algoritmy pre podporu rozhodovania na základe fuzzy logiky pre UAV platformu ako aj  analýzy spoľahlivosti získaných modelov. Ďalej budú identifikované vhodné metódy a algoritmy z oblasti umelej inteligencie a ich verifikácia na projektových dátach
 • Model/systém pre podporu komunikácie v rámci UAV platformy (U2U, U2I a GCS)
 • Model integrácie UVA Platformy v rámci  vzdušného priestoru so zreteľom na ostatnú leteckú prevádzku

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)Unikátnosť spočíva vo výskume prepojenia autonómnej platformy UAV s IKT platformou s výmenou dát v reálnom čase. Zber údajov pomocou mobilného robota – zariadenia UAV výrazným spôsobom rozširuje kvalitu dát a v nich obsiahnutý informačný potenciál. Pri spracovaní takýchto dát v reálnom čase bude možné výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu riadenia procesov automobilovej výroby.

 

Zaujímavým výstupom partnera Technická univerzita v Košiciach bude analýza využitia progresívnych komunikačných mobilných riešení (napr. MANET, 5G) pre riadenie dronov a zber senzorických dát.
Ďalším zaujímavým výstupom partnera YMS, a.s. bude vytvorenie prototypového riešenia digitálneho asistenta na prácu s 3D modelom virtuálneho letového priestoru s využitím 3D okuliarov na virtuálnu realitu.

Odborné aktivity projektuSubjekt/ prijímateľ pomoci – GLOBESY, s.r.o.

 

Výskumná aktivita 1 – H1:  Priemyselný výskum a vývoj autonómnej UAV platformy pre nasadenie a prevádzkovanie v procesoch priemyselnej výroby automobilov
Téma 1 –    Metodický a principiálny návrh UAV platformy s overením stanovených hypotéz pomocou simulácií a vykonaním reálnych testovacích a prevádzkových testov
Téma 2 –    Vývoj experimentálnej UAV platformy pre použitie v automobilovej výrobe
Téma 3 –    Overenie výsledkov výskumu pomocou experimentálnych prístupov, vyhodnotenie výsledkov s identifikáciou budúceho rozvoja

Výskumná aktivita 6 – H2:  Vývoj prototypu informačno-komunikačnej platformy pre spracovanie dát pokročilými metódami softvérového inžinierstva s prepojením získaných poznatkov s výrobnými, prevádzkovými a technologickými procesmi výroby automobilov
Téma 1 –    Metodický a principiálny návrh SW platformy s overením stanovených hypotéz pomocou simulácií a vykonaním reálnych testovacích a prevádzkových testov, komparácia prístupov a riešení
Téma 2 –    Vývoj experimentálnej SW platformy pre použitie v automobilovej výrobe
Téma 3 –    Overenie výsledkov výskumu pomocou experimentálnych prístupov, vyhodnotenie výsledkov s identifikáciou budúceho rozvoja

Partner 1 – Qintec a.s.

Výskumná aktivita 4 – H8:  Výskum autonómnej prevádzky UAV prostriedkov v rámci priemyselných podnikov
Téma 1 –    Identifikácia, klasifikácia a návrh vhodných metód, modelov a algoritmov pre orientáciu UAV prostriedku v priestore
Téma 2 –    Identifikácia, klasifikácia a návrh vhodných metód, modelov a algoritmov pre integráciu a spracovanie údajov UAV prostriedku pri pohybe v priestore

Výskumná aktivita 5 – H3:  Vývoj prototypu riešenia pre autonómnu prevádzku UAV prostriedkov v rámci priemyselných podnikov
Téma 1 –    Implementácia a testovanie in-building lokalizačného systému
Téma 2 –    Implementácia a testovanie systému pre dynamickú korekciu odchýlky zistenej pozície pri statickej aj dynamickej prevádzke.
Téma 3 –    Integrácia vyvinutých subsystémov do jedného celku a analýza dát z jednotlivých senzorových subsystémov pre odladenie algoritmov.

Partner 2 – Technická univerzita v Košiciach

Výskumná aktivita 5 – H6: Výskum systému automatizovaného zberu, spracovania, a interpretácie veľkých objemov dát v priemyselných podmienkach
Téma 1 –     Štúdia technológií aplikovateľných pre komunikáciu UAV
Základný materiál – Drony a IKT infraštruktúra
Téma 2 –    Scenáre komunikácie pre interiérové a exteriérové riešenia vrátane výsledkov prototypového overenia
Téma 3 –    Prototypovo overené metódy a algoritmy na spracovanie vybraných typov senzorických dát

Partner 3 – YMS, a.s.

Výskumná aktivita 3 – H4:  Priemyselný výskum možností využitia UAV Platformy s podporou IKT a umelej inteligencie pre priestorový monitoring a jeho hodnotenia
Téma 1 –    Aktívny vedecký výskum využívania umelej inteligencie pre podporu priestorového monitoringu a jeho hodnotenia
Téma 2 –    Experimentálne testovanie a vyhodnotenie možností nástrojov na podporu priestorového monitoringu
Téma 3 –    Vytvorenie 3D modelu virtuálneho testovacieho letového priestoru s možnosťou práce pomocou 3D virtuálnych okuliarov
Téma 4 –    Návrhy na praktické využitie algoritmov strojového učenia pre inteligentné priemyselné a spracovateľské systémy využívajúce platformy pre dronové technológie

Výskumná aktivita 7 – H5:  Vývoj prototypu platformy 3D vizualizácie letových dráh a údajov

Téma 1 –    Analýza technologických možností a dostupných riešení pre experimentálny vývoj prototypového riešenia systému digitálneho asistenta, ktorý umožní koncovým používateľom (dispečer, operátor letovej prevádzky, veliteľ zásahu a pod) maximalizovať efektívnosť zberu veličín, ktorých vyhodnotenie, analýza má priamy dopad na rozhodovací proces
Téma 2 –    Aktívny vedecký výskum dostupných technologických riešení pre výber vhodného nástroja na experimentálny vývoj prototypového riešenia systému digitálneho asistenta
Téma 3 –    Návrh softvérovej architektúry prototypového riešenia na spracovanie a publikovanie geopriestorových typov dát pre experimentálny vývoj prototypového riešenia systému digitálneho asistenta
Téma 4 –    Vývoj prototypového riešenia na spracovanie a publikovanie geopriestorových typov dát pre experimentálny vývoj prototypového riešenia systému digitálneho asistenta
Téma 5 –    Testovanie prototypového riešenia na spracovanie a publikovanie geopriestorových typov dát pre experimentálny vývoj prototypového riešenia systému digitálneho asistenta
Téma 6 –    Nasadenie prototypového riešenia na spracovanie a publikovanie geopriestorových typov dát pre experimentálny vývoj prototypového riešenia systému digitálneho asistenta

Partner 4 – Žilinská univerzita v Žiline

Výskumná aktivita 2 – H7:  Výskum možností využitia moderných nástrojov IS/IKT pre podporu nasadenia a riadenia vybraných podnikových procesov s prepojením na UAV Platformu so zameraním na efektívnu a bezpečnú prevádzky UAV zariadení
Téma 1 –    Komplexný rešerš vo vedeckých publikáciách možných riešení danej problematiky. Výsledkom budú vstupné dáta, z ktorých sa následne bude vychádzať aj pri kreovaní  prieskumu možného (efektívneho) nasadenia a využitia UAV Platformy v priemysle (Slovensko) ako aj na prieskum ďalších možnosti jej ďalšieho uplatnenia s pohľadu vybraných podnikových procesov.
Téma 2 –    Identifikácia vhodných metód a postupov pre spracovanie veľkého množstva rôznorodých dát (snímanie a meranie rôznych veličín pomocou namontovaných senzorov a kamier ako sú škodlivé látky, dopravné toky, optické snímania okolia… ). UAV Platforma bude pri vykonávaní úloh/činností v podniku produkovať veľké množstvo údajov zo senzorov, ktoré bude možné následnej spracovať pomocou hĺbkovej analýzy dát.
Téma 3 – Riešenie efektívnej a bezpečnej komunikácie jednotlivých komponentov UAV platformy v prostredí podniku z pohľadu technický/ technologických procesov podniku.  Zameranie na bezpečnú integráciu vyvíjaného bezpilotného lietajúceho systému (UAV platformy) v rámci vzdušného priestoru so zreteľom na ostatnú leteckú prevádzku.

Odborní garanti v projekteSubjekt / prijímateľ pomoci – GLOBESY, s.r.o.

 

Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
je kľúčový vedecký pracovník s praktickými skúsenosťami v oblasti softvérového inžinierstva. Je autorom viac ako 100 odborných publikácií a článkov v oblasti softvérového inžinierstva.
Dlhodobo sa venuje vedeckej výskumnej činnosti v oblasti softvérového inžinierstva, najmä fuzzy logickému programovaniu, učeniu používateľských preferencií, semantizácii webu, spracovaniu veľkých dát (Big Data) a získavaniu znalostí z dát (Data Mining).
Má za sebou 18 ročnú prax vo funkcii profesor. V projekte pôsobí ako navrátivší špičkový slovenský vedec.
Prof. Vojtáš pôsobil v rokoch 1990 až 1991 na FU Berlin a v roku 1994 zastával pozíciu Visiting profesor University od Ohio, Ahthens OH, USA.
Je autorom alebo spoluautorom 115 publikácií evidovaných v databáze SCOPUS. Databáza Google Scholar eviduje 207 publikácií tohto autora. Jeho H-index v databáze SCOPUS je 14, H-index v databáze Google Scholar je 22; počet citácií 976.
Je garantom výskumnej aktivity H1 a H2 projektu.

Ing. Štefan Mičko,
je kľúčový vedecký pracovník zaoberajúci sa procesnými analýzami, navrhovaním dátových modelov pre rôzne oblasti priemyslu.  Dlhodobo sa orientuje na aplikovanie nových metodík v praxi. Má skúsenosť s úlohami zameranými na spracovanie dát v cloudovom prostredí, analýzami a návrhmi matematických modelov a algoritmizáciami úloh.
Je tiež garantom výskumnej aktivity H1 a H2 projektu.

Partner 1 – Qintec a.s.

Ing. Andrej Eliáš, PhD.
vyštudoval na MtF STU v Trnave odbor Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle (2004), na MtF STU pôsobil ako pedagóg predmetov venovaných automatizácii systémov a spracovania údajov. Od roku 2007 pôsobí v spoločnosti Qintec.  Zúčastnil sa viacerých VaV  projektov pre oblasť energetiky a strojárskeho priemyslu. Je spoluautorom prvej verzie monitorovania okolia a nebezpečných stavov (Teledozimetrický systém) realizovaných spoločnosťou pre Slovenské elektrárne. Venuje sa priemyselnej automatizácii a systémom získavania a spracovania pomocou informačno-komunikačných technológií. V roku 2010 absolvoval na MtF STU v Trnave doktorandské štúdium v odbore Riadenie systémov. Je držiteľom úžitkového vzoru.
Je garantom výskumnej aktivity H8 a H3 projektu.

Partner 2 – Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Ján Genči, PhD.
docent na Katedre počítačov a informatiky, FEI v Košiciach. Je medzinárodne uznávaným odborníkom pre oblasť informatiky, softvérových služieb – ich návrhu, implementácií a verifikácií. Zároveň je odborníkom na multimediálne protokoly, služby distribúcie ich obsahu a ochranu autorských práv. Je autorom desiatok odborných článkov a publikácií. Viedol a participoval na mnohých úspešných národných a medzinárodných projektoch (13 indexovaných publikácií, 8 citácií a H-index=2 podľa WoS).
Je garantom výskumnej aktivity H6 projektu.

Partner 3 – YMS, a.s.

Mgr. Radovan Sunega
je kľúčový vedecký pracovník s praktickými skúsenosťami v oblasti geoinformatiky. Aktívne participuje na projektoch v oblasti špecializácie RIS3 SK.
Dlhodobo sa orientuje na problematiku zberu, prenosu, spracovania a uchovávania údajov a ich priestorovej zložky.
Je garantom výskumnej aktivity H4 projektu.

Ing. Andrej Putera
je kľúčový vedecký pracovník zaoberajúci sa výpočtovými úlohami zameranými na spracovanie veľkých dát (big data), analýzami a návrhmi matematických modelov a algoritmizáciami úloh. Má dlhoročné skúsenosti s tvorbou algoritmov v rôznych jazykoch a na rôznych platformách.
Je garantom výskumnej aktivity H5 projektu.

Partner 4 – Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. Milan Kubina, PhD. špičkový vedecký pracovník – profesor na Žilinskej Univerzite, vedúci Katedry manažérskych teórií.
Zaoberá sa pedagogickou a výskumnou činnosťou v oblasti  Manažmentu, Informačného manažmentu a manažérskych IS.
Je, resp. bol, riešiteľom, príp. zodpovedným riešiteľom, viacerých domácich (VEGA, KEGA, APVV, ITMS..) a zahraničných (H2020, INTERREG…) projektov.
Je držiteľom viacerých priemyselných certifikátov z oblasti IKT (Cisco, ITIL, MTA, MSO..).
Je autorom resp. spoluautorom viacerých vedeckých monografií, VŠ učebníc a množstva  publikácií, ktoré boli indexované v databázach WoS, SCOPUS, IEEE, Springer…
Je garantom výskumnej aktivity H7 v rámci projektu.

Iné relevantné info/kontakty/webSubjekt / prijímateľ pomoci –  GLOBESY, s.r.o.
www.globesy.sk

 

Partner 1 – Qintec a.s.
www.qintec.sk

Partner 2 – Technická univerzita v Košiciach
www.uvptechnicom.sk

Partner 3 – YMS, a.s.
www.yms.sk

Partner 4 – Žilinská univerzita v Žiline
www.uniza.sk