Karta projektu

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“. 

(PDF verzia karty projetu)

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T565
Názov projektu Inovatívne postupy testovania pre priemysel 21. storočia
Subjekt/prijímateľ pomoci Technická univerzita v Košiciach
Partner 1  
Financovanie projektu


COV 1 051 592,95 €
NFP 999 013,30 €
VZ 52 579,65 €
Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR/Košický kraj/Košice
Doména inteligentnej špecializácie Priemysel pre 21. storočie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie C27 Výroba elektrických zariadení
Funkčné väzby M74 O Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

Predmet výskumu

 

  • Výskum nových materiálov alebo inovácia vlastností súčasných materiálov používaných v elektroenergetike;
  • Elektronické a mechatronické systémy.
  • Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility za účelom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti pri prevádzke elektrotechnických systémov a zariadení.

Výstupy do praxe

 

  • Inovované kvapalné dielektriká pre výkonové zariadenia s vylepšenými dielektrickými a tepelnými vlastnosťami, inovované postupy testov dielektrík.
  • Inovovaný návrh meniča pre aktuátor s presným ložiskovým reduktorom.
  • Vykonávanie meraní pre posúdenie účinnosti tienenia elektromagneticky tieniacich náterov.

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

 

  • Pôvodné situačné experimenty pre výskum elektromagnetického rozhrania technických a biologických systémov.
  • Nanokvapaliny pre elektroenergetiku.

Odborné aktivity projektu

 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach
Výskumná aktivita 1 – – Výskum a vývoj v oblasti inovatívnych postupov testovania

(a) progresívne elektroizolačné materiály pre elektroenergetiku,
(b) výskum funkčných vlastností aktuátorov a integrovaných systémov
(c) analýza a kvantifikácia vplyvu elektromagnetickej kompatibility v priemyselnej elektrotechnike

Odborní garanti v projekte

 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD., 76/204/8, (publikácie, citácie, Hi), 1 patent. prihláška, 1 úžitkový vzor.
Juraj Kurimský sa venuje testovaniu dielektrík pre vn aplikácie, návrhu a realizácii testov elektrickej prieraznej pevnosti a testom odolnosti priloženým napätím pevných dielektrík; impulzným testom stability kvapalných dielektrík; výskumu tepelného transportu pri vyšších teplotách vo vzorkách modifikovaných nanočasticami.

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD., 69/153/8 (publikácie, citácie, Hi), 1 patent. prihláška, 1 úžitkový vzor.
Roman Cimbala je odborníkom na navrhovanie riadenia meracích systémov vo vizuálnych grafických programovacích vývojových prostrediach pre oblasť dielektrickej spektroskopie, na analýzu transportných a polarizačných javov v elektroizolačných materiáloch, na degradačné procesy vyvolané jednofaktorovými a viacfaktorovými činiteľmi starnutia. Pravidelne publikuje nové poznatky. Je členom zahraničných organizácií IEEE, CIRED a taktiež je členom medzinárodnej pracovnej skupiny pre elektrostatiku.

prof. Ing. Daniela Perduková, PhD., 33/145/5 (publikácie, citácie, Hi), 1 patentová prihláška, 1 zlepšovací návrh
Daniela Perduková sa venuje sa výskumu nových stabilných inteligentných riadiacich algoritmov a štruktúr, ich energetickej optimalizácií a aplikácií pre oblasť zložitých pohonárskych sústav, a mechatronických systémov, ktorých súčasťou sú aktuátory.

prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc., 330/97/1 (publikácie, citácie, Hi), 15 patentov, 4 patentové prihlášky.
Dobroslav Kováč je odborník v oblasti priemyselnej elektrotechniky. Venuje sa vývoju automatizovaných systémov merania, riadenia a regulácie so zameraním na využitie mikroprocesorovej techniky, skúmaniu elektromagnetickej kompatibility priemyselných systémov ako aj aplikácii simulačných softvérových nástrojov v oblasti elektrotechniky.

Iné relevantné info/kontakty/web

 

Subjekt / prijímateľ pomoci –
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
webové sídlo: www.tuke.sk

Zoznam článkov

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: 313011T565 „Inovatívne postupy testovania pre priemysel 21. storočia”, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

OP VaI

ITMS2014+: 313011T565

Publikácia Podiel na projekt
1. FEDOR P., PERDUKOVÁ D., KYSLAN K., FEDÁK V.: Stable and Robust Controller for Induction Motor Drive. In: Proceedings of IEEE 18th International Conference on Power Electronics and Motion Control, PEMC 2018, Budapest, 26. – 30.8.2018, 8521978, pp. 764-769. ISBN 978-153864198-9. DOI: 10.1109/EPEPEMC.2018.8521978. http://ieeexplore.ieee.org/document/8521978 50%
2. Fedor, P. – Perduková, D.: Model Based Fuzzy Control Applied to a Real Nonlinear Mechanical System. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, Volume 40, Number 2 (2016), pp. 113-124, ISSN 2228-6187. DOI 10.1007/s40997-016-0005-9 50%
3. LEŠO, Martin – ŽILKOVÁ, Jaroslava – GIROVSKÝ, Peter: Development of a simple fuzzy logic controller for DC-DC converter /  – 2018. In: International conference on power electronic and motion control : USB proceedings. – Piscataway (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 86-93 – ISBN 978-1-5386-4197-2  Spôsob prístupu: http://ieeexplore.ieee.org/document/8521896. 33%
4. MAGURA, Daniel – KYSLAN, Karol – PADMANABAN, Sanjeevikumar – FEDÁK, Viliam: Distribution of the Strip Tensions with Slip Control in Strip Processing Lines. In: Energies (IF = 1,764), roč. 12, č. 15 (2019), s. 3010-3010. ISSN 1996-1073 (online, http://www.mdpi.com/1996-1073/12/15/3010) 25%
5. PERDUKOVÁ D., FEDOR P., BAČÍK J., HERČKO J., ROFÁR J.: Multi-motor drive optimal control using a fuzzy model based approach. Journal on Ambient Intelligence and Smart Environments, Thematic Issue on Intelligent Systems, Applications and Environments for the Industry of the Future, Vol. 9, no. 3, 2017, pp. 329-344. ISSN: 1876-1364. DOI: 10.3233/AIS-17043 50%
6. TALIAN P., PERDUKOVÁ D., FEDOR P.: Stable and Robust Tension Controller for Middle Section of Continuous Line. Elektronika Ir Elektrotechnika, Vol. 24, NO. 1, 2018, pp. 3-10. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eie.24.1.20148 50%
7. TALIAN P., PERDUKOVÁ D., FEDOR P.: Universal HIL Test Platform for Mechatronic Systems. In: Březina T., Jabłoński R. (eds) Mechatronics 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 644. Springer, Cham, pp. 338-346. ISSN 2194-5365. DOI: 10.1007/978-3-319-65960-2_42 50%
8. TOMČÍKOVÁ, Iveta – BEREŠ, Matej – KOVÁČOVÁ, Irena – MELNYKOV, Viacheslav: Interaction between magnetic and stress field in ferromagnetic core of magnetoelastic pressure force sensor /  – 2018. In: MEES 2017 : International Conference on Modern Electrical and Energy Systems. – New York (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 124-127 [print]. – ISBN 978-1-5386-1750-2 100%
9. TOMČÍKOVÁ, Iveta – GLADYR, A.: Tool for automatic formulation of state equations in the MATLAB environment / – 2019. In: MEES 2019, Kremenchuk, 23. – 25. September 2019, Ukraine. 100%
10. PÁSTOR, Marek – DUDRIK, Jaroslav – LACKO, Milan: High-Frequency Soft-Switching DC-DC Converter with Non-Dissipative Turn-Off Snubber / – 2018. In: Power Electronics and Motion Control. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 127-132 [online]. – ISBN 978-1-5386-4198-9 33%
11. DUDRIK, Jaroslav – PÁSTOR, Marek – LACKO, Milan – ŽATKOVIČ, Róbert: Zero-voltage and zero-current switching PWM DC–DC converter using controlled secondary rectifier with one active switch and nondissipative turn-off snubber / – 2018. In: IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 33, no. 7 (2018), p.  6012-6023, IF=7,15 33%
12. FEDOR P., PERDUKOVÁ D.: Fuzzy based method for optimal control. JMEST – Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, Vol. 5, Iss.12, 2018, pp. 9162-9166. ISSN 2458-9403 50%
13. FEDOR P., PERDUKOVÁ D.: Optimalizácia parametrov regulátora pohonu na báze fuzzy logiky. In: Proc. of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice – Electrical Engineering and Informatics IX. FEI TU Košice, 2018, pp. 167-172. ISBN 978-80-553-2713-6 50%
14. FEDOR P., Perduková D.: Stabilný a robusný regulátor ťahu strednej časti kontinuálnej linky. In: Zborník Automatizácia a riadenie v teórií a v praxi – ARTEP 2016, Stará Lesná, február 2016, 22-1 (on CD). ISBN 978-80-553-2474-6 50%
15. FEDOR P., PERDUKOVÁ D.: Use of fuzzy logic for design and control of nonlinear MIMO systems. The book: Modern Fuzzy control systems and Its Applications. In Tech, 2017, p.377-397. ISBN 978-953-51-3390-2. DOI: 10.5772/65834 50%
16. LEŠO, Martin – ŽILKOVÁ, Jaroslava – PÁSTOR, Marek: Pokročilé metódy riadenia DC-DC meničov /  – 2016. In: Elektrotechnické listy. Roč. 1, č. 2 (2016), s. 1-4. – ISSN 2453-8981  Spôsob prístupu: http://elektrotechnickelisty.eu/casopis/rocnik_I/clanky/EL_15_2016.pdf. 33%
17. LEŠO, Martin – ŽILKOVÁ, Jaroslava – PÁSTOR, Marek: Štandardné metódy riadenia DC-DC meničov /  – 2016. In: Elektrotechnické listy. Roč. 1, č. 1 (2016), s. 1-4. – ISSN 2453-8981  Spôsob prístupu: http://elektrotechnickelisty.eu/casopis/rocnik_I/clanky/EL_07_2016.pdf. 33%
18. LEŠO, Martin – ŽILKOVÁ, Jaroslava – TALIAN, Peter – BIROŠ, Milan: Survey of control methods for DC-DC converters /  – 2018. In: Acta Electrotechnica et Informatica. – Košice (Slovensko) : Fakulta elektrotechniky a informatiky Roč. 18, č. 3 (2018), s. 41-46 [print, online]. – ISSN 1335-8243  Spôsob prístupu: http://www.aei.tuke.sk/papers/2018/3/06_Leso.pdf. 50%
19. LEŠO, Martin – ŽILKOVÁ, Jaroslava: Fuzzy riadenie DC-DC meniča /  – 2019. In: QuoVadis Research @ FEI. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 Roč. 2, č. 1 (2019), s. 58-66 [print]. – ISSN 2585-9587  Spôsob prístupu: http://quovadis.fei.tuke.sk/quovadis-v2-n1.pdf. 33%
20. LEŠO, Martin – ŽILKOVÁ, Jaroslava: Porovnanie PI a fuzzy PI riadenia pre znižovací meniča napätia s mäkkým spínaním /  – 2017. In: Elektrotechnické Listy. Roč. 2, č. 2 (2017), s. 1-4. – ISSN 2453-8981  Spôsob prístupu: http://elektrotechnickelisty.eu/casopis/rocnik_II/clanky/EL_11_2017.pdf. 33%
21. PÁSTOR, Marek – ŽILKOVÁ, Jaroslava: Mikroprocesorové riadenie DC-DC meniča /  – 2019. In: Elektrotechnické listy : Česko-Slovenský vedecký časopis. Roč. 4, č. 3 (2019), s. 1-4 [online]. – ISSN 2453-8981 (online)  Spôsob prístupu: http://elektrotechnickelisty.eu/casopis/rocnik_IV/clanky/EL_11_2019.pdf. 33%
22. PÁSTOR, Marek – ŽILKOVÁ, Jaroslava: Riadenie výstupného napätia DC-DC meniča /  – 2019. In: Elektrotechnické listy : Česko-Slovenský vedecký časopis. Roč. 4, č. 2 (2019), s. 1-4 [online]. – ISSN 2453-8981 Spôsob prístupu: http://elektrotechnickelisty.eu/casopis/rocnik_IV/clanky/EL_7_2019.pdf. 25%
23. TOMČÍKOVÁ, Iveta – CHOMA, Martin: Spectral analysis of periodic signals by using the application created in MATLAB /  – 2018. In: JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky. Roč. 2, č. 2 (2018), s. 65-71. – ISSN 2454-0900 100%
24. TOMČÍKOVÁ, Iveta: Complete response of linear circuits to periodic nonsinusoidal input in MATLAB /  – 2016. In: Transactions on Electrical Engineering. Vol. 5, no. 3 (2016), p. 70-74. – ISSN 1805-3386 100%
25. TOMČÍKOVÁ, Iveta: Complete response of underdamped second-order circuits with sinusoidal input /  – 2019. In: JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky : journal of industrial electrical engineering. Roč. 3, č. 3 (2019), s. 31-36 [online]. – ISSN 2454-0900 (online)  Spôsob prístupu: http://www.jiee.eu/complete-response-of-underdamped-second-order-circuits-with-sinusoidal-input/. 100%
26. TOMČÍKOVÁ, Iveta: Modeling of magnetic field distribution in magnetoelastic sensor core /  – 2018. In: Electromechanical and energy saving systems. Vol. 41, no. 1 (2018), p. 38-45. – ISSN 2074-9937  Spôsob prístupu: http://ees.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/04_38-45_Tomcikova.pdf. 100%
27. TOMČÍKOVÁ, Iveta: Procedure for finding complete response of dynamic circuits to periodic input /  – 2019. In: JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky = časopis priemyselnej elektrotechniky = journal of industrial electrical engineering. Roč. 3, č. 1 (2019), s. 34-41 [online]. – ISSN 2454-0900 (online)  Spôsob prístupu: http://www.jiee.eu. 100%
28. TOMČÍKOVÁ, Iveta: Simulation of linear circuits excited by pulse inputs in MATLAB /  – 2016. In: Problems of energy and resource saving in electrical systems. Science, education and practice no. 1. – Kremenchuk : M. Ostrohradskyi National University, 2016 P. 101-102. – ISSN 2221-5190 50%
29. TOMČÍKOVÁ, Iveta: Techniques for finding steady state of circuits with periodic input /  – 2019. In: JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky = časopis priemyselnej elektrotechniky = journal of industrial electrical engineering. Roč. 3, č. 2 (2019), s. 1-5 [online]. – ISSN 2454-0900 (online)  Spôsob prístupu: http://www.jiee.eu. 100%
30. ĎUROVSKÝ, František – FERKOVÁ, Želmíra  – ŠLAPÁK, Viktor   – IVAN, Jozef. Pracovisko na meranie presných aktuátorov. Elektroenergetika. 2019, 12(1), 33–36. ISSN 1337-6756. [Dostupné na internete]. http://eejournal.fei.tuke.sk/index.php/jeen/article/view/475. 100%
31. KOVÁČOVÁ, Irena – KOVÁČ, Dobroslav  – BEREŠ, Matej – MOLNÁR, Ján  – VINCE, Tibor  – TOMČÍKOVÁ, Iveta  – DZIAK, Jozef. EMC elektrického diskového motora s permanentnými magnetmi. Elektroenergetika. 2019, 12(1), 29–32.  [Dostupné na internete]. http://eejournal.fei.tuke.sk/index.php/jeen/article/view/464. 100%
32. KURIMSKÝ, Juraj. Príspevok k testovaniu a analýze elektrickej pevnosti PP fólie. Starnutie elektroizolačných systémov. 2019, 14(2), 24–26. ISSN 1337-0103. [Dostupné na internete]. http://eejournal.fei.tuke.sk/index.php/JSES/article/view/465. 100%
33. ŽATKOVIČ, Róbert – DUDRIK, Jaroslav – TRIP, Daniel: High Frequency Soft Switching PWM DCDC Converter with Secondary Side Active Rectifier / – 2016. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 16, č. 3 (2016), s. 3-7. – ISSN 1335-8243 25%