Názov projektu: Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách
ITMS: 26220220155
Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 2 – Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Výzva OPVaV-2010/2.2/06-SORO
Celkové výdavky:  6 081 060,06 EUR
Trvanie projektu: 09/2011-06/2015
Projektový manažér: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Kompetenčné centrum štartuje dlhodobú iniciatívu spolupráce medzi akademickým sektorom reprezentovaným excelentnými vedeckými skupinami a podnikateľským sektorom. Centrum bude od začiatku výrazne podporovať medzinárodné výskumné aktivity (napr. snahu o aktívne pôsobenie v Európskych technologických platformách, medzinárodných seminároch a konferenciách, podporovať zapojenie do  Rámcových programov EÚ, vedeckých mobilít   a pod.) a angažovanosť v oblasti regionálneho rozvoja.

Zameranie centra tvorí:

  • cielený základný a aplikovaný výskum a vývoj v oblastiach mobilných servisných robotov,
  • umelej inteligencie,
  • mobilných sietí,
  • multimodálnych komunikačných rozhraní,
  • doručovania a reprezentácie znalostí,
  • geopriestorových služieb,
  • manažmentu rozsiahlych informačných systémov.