O KONFERENCII

CIELE KONFERENCIE
 • prezentácia systému univerzitných vedeckých parkov (UVP) a výskumných centier (VC) v SR ako kľúčového komponentu technologického transferu a výskumnej spolupráce s praxou, ich prioritnej výskumno-vývojovej orientácie, inovačného potenciálu a expertnej profilácie,
 • prezentácia dobrých príkladov spolupráce UVP s krajinami, v ktorých vedecko-technické parky úspešne fungujú – transfer úspešných modelov v slovenských podmienkach,
 • výmena skúseností a posilnenie spolupráce medzi UVP a VC v SR,
 • prezentácia a posúdenie modelov udržateľného rozvoja UVP a VC na Slovensku v spolupráci so súkromným a verejným sektorom,
 • prezentácia výsledkov výskumno-vývojových aktivít UVP a VC – Burza inovatívnych projektov, produktov a riešení.
PREDNÁŠAJÚCI
 • zástupcovia štátnej sféry, experti na technologický transfer, zahraničný partner,
 • manažéri a vedúci pracovníci UVP a VC.
CIEĽOVÉ SKUPINY
 • experti v oblastiach zamerania konferencie z univerzít a pracovísk SAV, výskumno-vývojových pracovísk komerčných a verejných inštitúciách , výskumných a inovačných centier a pod.,
 • veľké, malé a stredné firmy najmä s orientáciou na výrobu a služby so zameraním na oblasti strojárstva, stavebníctva, nových materiálov a materiálových technológií, energetiky, zdravotníctva, bio-technológií, ochrany životného prostredia, informačných a komunikačných technológií a ich aplikácii v praxi a pod , spojené so záujmom o inovačné riešenia, resp. technologický transfer výstupov výskumu podporujúcich napĺňanie konceptov európskej stratégie „INDUSTRY 4.0“,
 • zástupcovia štátnej správy a územnej samosprávy zodpovední za inovačnú politiku a ekonomický rozvoj,
 • riadne a podporné inštitúcie národného a regionálneho inovačného systému, rozvojové agentúry podporujúce inovácie,
 • investičné, finančné a iné inštitúcie podporujúce podnikanie, komercializáciu vedecko-výskumných výsledkov a transfer znalostí a technológií (inkubátory, priemyselné parky, komory a profesijné organizácie, inovačné centrá…),
 • manažéri, odpovedajúci pracovníci a partneri UVP a VC na Slovensku.

PROGRAM KONFERENCIE

PREZENTÁCIE

10.00 – 10.20 Otvorenie konferencie
10.20 – 10.40 Nové možnosti podpory ďalšieho rozvoja univerzitných vedeckých parkov a výskumných

 

centier z prostriedkov Operačného programu Výskum a inovácie.

S. Sipko, Výskumná agentúra

10.40 – 11.10 Science Parks in Triple Helix Concept: Saab´s Perspective on Cooperation

 

and Development.

Pontus de Laval, Saab´s Chief Technology Officer.

11.10 – 11.25 Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie

 

s podporou znalostných technológií.

F. Jakab, UVP TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach

11.25 – 11.40 Vedecký park UK, doterajšie skúsenosti a zámery

 

J. Turňa, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

11.40 – 12.00 Univerzitné vedecké parky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

M. Špaček, STU Bratislava

13.00 – 13.15 Aktivity Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline

 

v oblasti výskumu a inovácií.

M. Zábovský, UVP Žilinskej univerzity v Žiline

13.15 – 13.35 UVP MEDIPARK, TECHNICOM, PROMATECH ako základ pre udržateľnosť rozvoja výskumu

 

v UPJŠ a v regióne.

P. Miškovský, Univerzita P.J. Šafarika v Košiciach

13.35 – 13.50 Martinské centrum pre biomedicínu – úspechy a výzvy v rámci EU výskumného priestoru.

 

G. Nosáľová, Jesseniova LF UK, BioMed, Martin

13.50 – 14.05 Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií „PROMATECH“ – súčasný stav

 

a perspektívy

J. Dusza, PROMATECH, Ústav materiálového výskumu SAV, Košice

14.05 – 14.20 Výskumné centrum Žilinskej university

 

B. Hadzima, Výskumné centrum Žilinskej univerzity

14.20 – 14.35 Biotechnologické laboratórií SAV – Nové možnosti pre aplikovaný

 

biomedicínsky výskum a vývoj

V. Zelník, Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok SAV v Šarišských Michaľanoch

14.35 – 14.55 Efektívne plánovanie a riadenie výskumných infraštruktúr

 

v Dunajskom regióne (ResInfra@DR)

Krivjanská A., Turňa, J., Centrum vedecko-technických informácií SR

14.55 – 15.10 Čo trápi slovenské výskumné infraštruktúry

 

M. Antošová, JLF UK v Martine, Ľ. Pepucha, VC v Žiline

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie, pre projekt: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II.fáza kód ITMS2014+: 313011D232, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie, pre projekt: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II.fáza kód ITMS2014+: 313011D232, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ZÁZNAM Z KONFERENCIE