Karta projektu

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“. 

(PDF verzia karty projetu)

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T566
Názov projektu Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia
Subjekt/prijímateľ pomoci Technická univerzita v Košiciach
Partner 1 irelevantné
Financovanie projektu


COV 1 978 203,15 EUR
NFP 1 879 292,99 EUR
VZ 98 910,16 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR / Prešovský kraj / Prešov
SR / Košický kraj / Košice
Doména inteligentnej špecializácie Priemysel pre 21. storočie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie C25 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Funkčné väzby C24 Výroba a spracovanie kovov
J62, J63 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby

Predmet výskumu

 

  • výskum teplotných vplyvov materiálov určených pre oblasť aditívnych technológií so zameraním na SLM metódu
  • výskum v oblasti testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami
  • výskum využitia konvolučných sietí v oblasti rozpoznávania obrazov strojových súčiastok
  • výskum v oblasti trénovania neurónových sietí prostredníctvom 3D modelov súčiastok a výrobkov

Výstupy do praxe

 

  • súbor počítačových modelov viacvrstvových kompozitných štruktúr, konečno-prvkový model simulácie tepelného toku pri aplikácií laserového lúča v aditívnej výrobe
  • metodika testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami zameraných na kontrolu povrchu a objemu
  • experimentálny funkčný vzor dopravníkového zariadenia osadeného priemyselnými kamerami na operácie vyhodnocovania kvality výroby
  • digitalizovaný virtuálny model kontroly

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

 

  • vplyv charakteru rozhraní medzi vrstvami kompozitného materiálu
  • možnosť duálneho využitia dát z rozpoznávania obrazov pre oblasť riadenia kvality výroby a rozšírenú realitu pre podporu asistovanej montáže

Odborné aktivity projektu

 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach
Výskumná aktivita 1 – Modelovanie, simulácia a kontrola inteligentných výrobných systémov z hľadiska požiadaviek automatizácie a robotizácie pre priemysel 21. storočia

Téma 1 – Počítačové modelovanie a simulácia pokročilých technológií a testovania nových materiálov so zameraním na výskum a vývoj mikro a makro kompozitných vrstvených štruktúr pre oblasť priemyselnej robotizácie.

Téma 2 – Automatizácia kontroly vo výrobných systémoch so zameraním na výskum a vývoj nového systému a metodiky tvorby univerzálneho automatizovaného kontrolného pracoviska založeného na inteligentnom rozpoznávaní obrazov.

Odborní garanti v projekte

 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach

prof. Ing. Sergej Hloch, PhD. – odborný garant
Profil
Špičkový vedecký pracovník FVT TUKE, radí sa k erudovanej vysoko kvalitnej mladej generácii vedeckých pracovníkov na vysokých školách. Získal uznanie a ocenenie Slovenskou akadémiou vied, Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností, Klubom vedecko-technických žurnalistov, Slovenského syndikátu novinárov ako „Vedec roka 2008“ v kategórii mladý vedec a v rámci súťaže Inovatívne riešenie roka 2009 za prácu „Riadenie kvality povrchov vytvorených hydroabrazívnym delením pomocou vibrácií a hluku“. V roku 2010 mu Grantová Agentúra VEGA udelila certifikát za najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté pri riešení projektov ukončených v roku 2009. V roku 2011 mu bola udelená cena Akademiou Věd ČR v Ostrave za najlepšiu prezentáciu „Concept of abrasive water jet technology using at orthopedic surgery during total hip replacement“ na konferencii WaterJet 2011 a v roku 2012 bol ocenený vedeckým výborom konferencie TEAM za najlepšiu prezentáciu „Using water jet in orthopaedic surgery“. Je členom redakčnej rady medzinárodných časopisov Journal of Naval Science and Engineering v Turecku, The Open Industrial and Manufacturing Engineering Journal v Spojených Arabských Emirátoch a Journal of Engineering and Technology for Young Scientists. Je členom Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove. V roku 2011 bol ocenený AV ČR cenou za najlepšiu prezentáciu na konferencii Vodní Paprsek – WaterJet 2011. V roku 2012 bol ocenený za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej konferencii TEAM v Slavonskom Brode. V roku 2013 získal Fellowship J. E. Purkyně udelený Akadémiou věd Českej republiky. V roku 2015 mu bol udelený certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu (v roku 2014) a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov projektu VEGA 1/0972/11udelenou Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a Slovenskej akadémie vied. V roku 2015 mu bolo udelené významné ocenenie ako osobnosti v oblasti technológií v rámci oceňovania vedec roka 2014. Ocenenie mu bolo udelené za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu technológie vodného prúdu a mimoriadny prínos pre interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií.
Celkový počet článkov indexovaných na SCOPUS 150, WoS je 136, z toho 49 CC
Publikácie/citácie/H-index podľa databázy WoS: 136/736/17
Publikácie/citácie/H-index podľa databázy SCOPUS: 150/1356/20

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.- odborný garant
Profil
Špičkový vedecký pracovník FVT TUKE v oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na aplikáciu konceptu Priemysel 4.0 v automatizácii a riadení priemyselnej výroby. Koordinátor špičkového tímu Advanced Manufacturing Technologies Research Team (AMTRteam) identifikovaného akreditačnou komisiou. Autor 4 vedeckých monografií, 7 kapitol vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 11 článkov v zahraničných karentovaných časopisoch a viac než 75 ďalších článkov registrovaných v databázach WoS a Scopus. V súčasnosti zodpovedný riešiteľ 2 zahraničných projektov financovaných Európskou komisiou (H2020, Erasmus+).
Publikácie/citácie/H-index podľa databázy WoS: 57/202/9
Publikácie/citácie/H-index podľa databázy SCOPUS: 96/396/13

Iné relevantné info/kontakty/web

 

Subjekt/prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach

http://www.tuke.sk

Zoznam článkov

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: 313011T566 „Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia”, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

OP VaI

ITMS2014+: 313011T566

P.č. Názov publikácie Percentuálny podiel
1 Brezikova, K., Hatala, M. , Duplak, J., Mital, D., Radchenko, S., & Botko, F. (2016). Proposal of measuring fixture for serial production. MM Science Journal, 2016(04), 1082-1085. ISSN 1803-1269. 0,33
2 Dupláková, D., Radchenko, S., Knapčíková, L., Hatala, M., & Duplák, J. (2017). Application of simulation tool for scheduling in engineering. Acta Simulation, 3(1), 5-10. ISSN 1339-9640. 1
3 Zaborowski, T. E., Jurko, J., & Grigoriev, S. N. (2016). PRODUCT – result of the manufacturing process. Institute of Scientific Research and Expertise. 140 p.  ISBN 978-83-64249-38-9. 0,5
4 Lehocka, D., Klichova, D., Foldyna, J., Hloch, S., Hvizdoš, P., Fides, M., & Botko, F. (2017). Comparison of the influence of acoustically enhanced pulsating water jet on selected surface integrity characteristics of CW004A copper and CW614N brass. Measurement, 110, 230-238. ISSN 0263-2241. 0,2
5 Mitaľ, D., Michalik, P., Duplák, J., Radchenko, S., Živčák, J., Kaczmarska, B., & Alowa, M. J. (2016). Method for measurement of residual stresses using eddy currents. In Key Engineering Materials (Vol. 669, pp. 409-416). Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1013-9826. 0,6
6 Gašpár, Š., Paško, J., & Majerník, J. (2017). Influence of structure adjustment of gating system of casting mould upon the quality of die cast (Vol. 1). RAM-Verlag. ISBN 978-3-942303-47-7. 0,5
7 Gaspar, S., Pasko, J., & Majernik, J. (2017). Analysis of Change of Cast Macrostructure under Influence of Structural Adjustments of Ingate and its Impact upon Mechanical Properties. TEM Journal, 6(2), 358 – 362. ISSN 2217-8309. 0,5
8 Knapčíková, L., Radchenko, S., Dupláková, D., & Hatala, M. (2017).  Manufacturing support of float-sink method using simulation tools. Acta Simulatin, 3(2), 11-15. ISSN 1339-9640. 1
9 Rimár, M., Šmeringai, P., & Fedák, M. (2017). Verification of operating characteristics of pneumatic artificial muscles with the real time control system. Acta Tecnología, 3 (4), 25-28. ISSN 2453-675X. 0,5
10 Hašová, S., & Straka, Ľ. (2016). Design and verification of software for simulation of selected quality indicators of machined surface after wedm. Academic Journal of Manufacturing Engineering, 14(2), 13-20. ISSN 1583-7904. 0,5
11 Straka, Ľ., Čorný, I., & Piteľ, J. (2016). Properties evaluation of thin microhardened surface layer of tool steel after wire EDM. Metals, 6(5), 95. ISSN 2075-4701.  0,5
12 Murčinková, Z., Vasilko, K., & Murčinko, J. (2016). Analysis of wide-range dependence of cutting parameters and the coating impact in deformation zone. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences. 23 (4), 254-260. ISSN 0971-4588. 0,6
13 Ivanov, V., Mital, D., Karpus, V., Dehtiarov, I., Zajac, J., Pavlenko, I., & Hatala, M. (2017). Numerical simulation of the system “fixture–workpiece” for lever machining. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 91(1-4), 79-90. ISSN 0268-3768. 0,2
14 Duplák, J., Hatala, M., Dupláková, D., & Steranka, J. (2018). Evaluation of Time Efficiency of High Feed Milling. TEM Journal, 7(1), 13 – 18. ISSN 2217-8309. 0,5
15 Srivastava, A. K., Nag, A., Dixit, A. R., Tiwari, S., Scucka, J., Zelenak, M., Hloch, S., & Hlavacek, P. (2017). Surface integrity in tangential turning of hybrid MMC A359/B4C/Al2O3 by abrasive waterjet. Journal of Manufacturing Processes, 28, 11-20. ISSN 1526-6125. 0,1
16 Pexa, M., Müller, M., & Hloch, S. (2017). Dynamic measuring of performance parameters for vehicles engines. Measurement, 111, 11-17. ISSN 0263-2241. 0,5
17 Ganovska, B., Molitoris, M., Hosovsky, A., Pitel, J., Krolczyk, J. B., Ruggierio, A., Krolczyk, J., & Hloch, S. (2016). Design of the model for the on-line control of the AWJ technology based on neural networks. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 23 (4), 279-287. ISSN 0971-4588. 0,1
18 Nag, A., Ščučka, J., Hlavacek, P., Klichová, D., Srivastava, A. K., Hloch, S., Dixit, A., Foldyna, J., & Zelenak, M. (2018). Hybrid aluminium matrix composite AWJ turning using olivine and Barton garnet. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 94(5-8), 2293-2300. ISSN 0268-3768. 0,1
19 Zaborowski, T. E., & Jurko, J. (2017). Product Precision in the Manufacturing Process, Institute of Scientific Research and Expertise, 120 p. ISBN 978-83-64249-60-0. 0,5
20 Zaborowski, T. E., & Jurko, J. (2017). Drilling theory – knowledge – experience, Institute of Scientific Research and Expertise, 144 p. ISBN 978-83-64249-59-4. 0,5
21 Zaborowski, T. E., & Jurko, J. (2018). Effects of system elements on the cutting process, Institute of Scientific Research and Expertise, 121 s.  ISBN 978-83-64249-74-7. 0,5
22 Lehocká, D., Klich, J., Botko, F., Foldyna, J., Hloch, S., Kepič, J., Kováľ, K., Krejčí, L., & Storkan, Z. (2018). Pulsating water jet erosion effect on a brass flat solid surface. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 97(1-4), 1099-1112. ISSN 0268-3768. 0,1
23 Botko, F., Hatala, M., Radchenko, S., Lehocka, D., Šuťak, D. & Dilyova, M. (2020). HODNOTENIE KOEFICIENTU SUCHÉHO TRENIA A ADHÉZIE PVD POVLAKOV PRE NÁSTROJE NA ŤAHANIE RÚR, Artep 2020, Košice: TUKE, 1-7. 0,33
24 Mital, D., Hatala, M., Zajac, J., Michalik, P., Duplak, J., Vybostek, J., Mroskova, L., & Knezo, D.  (2017). Study of cutting zone of WPC material after cold cutting. Smart City 360 2016. – Gent : EAI, 2017 S. 1-10. – ISBN 978-1-63190-149-2. 0,5
25 Michalik, P., Hatala, M., & Mital, D. (2017). Intelligently programming the thread production on the external cylindrical surfaces for the Fanuc control system. In 2nd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems (p. 258). European Alliance for Innovation (EAI), 1-8. ISBN 978-1-63190-158-4.  0,3
26 Kročko, V., Matúš, M., Paško, J., Žitňanský, J., & Gašpár, Š. (2018). Optimizing the geometry of cutting tool. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 94 s. ISBN 978-3-942303-76-7. 0,3
27 Coranič, T., Gašpár, Š., & Paško, J. (2018). Structural modification impact analysis of selected components of shielding equipment using rapid prototyping technology, MM Science Journal, 2183-2187. ISSN 1803-1269.    0,5
28 Dupláková, D., Hatala, M., Duplák, J., Radchenko, S., & Steranka, J. (2018). Direct Metal Laser Sintering–Possibility of Application in Production Process. Science and Research Journal, 1(4), 123-127. ISSN 2619-9955.  0,3
29 Duplakova, D., Teliskova, M., Duplak, J., Torok, J., Hatala, M., Steranka, J., & Radchenko, S. (2018). Determination of optimal production process using scheduling and simulation software. International Journal of Simulation Modelling, 17(4), 609-622. ISSN 1726-4529 0,3
30 Knapcikova, L., Rimar, M., & Fedak, M. (2017). New Trends in Waste Management in the Selected Region of the Slovak Republic. In 2nd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems (p. 230). European Alliance for Innovation (EAI), 1-9. ISBN 978-1-63190-158-4. 0,4
31 Straka, Ľ., & Hašová, S. (2017). Influence of Process Parameters on Geometric Precision of Machined Surface after WEDM. In Key Engineering Materials (Vol. 756, pp. 107-118). Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1013-9826.  0,2
32 Straka, Ľ., & Dittrich, G. (2017). Improving reliability indicators of technical systems, ISCAME 2017.  Debrecen : University of Debrecen, 508-512. ISBN 978-963-473-304. 0,6
33 Vasilko, K., & Murčinková, Z. (2018). Machinability as a Phenomenon and the Operational Methods of its Determination, Manufacturing Technology, 18 (2), 321-324. ISSN 1213-2489.    0,6
34 Petruška, O.,Botko, F., Duplák, J., Radchenko, S., & Ungureanu, N. (2018). Možnosti využitia kompozitných materiálov na báze polymérbetónu pre výrobu CNC strojov, Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : ARTEP 2018,  20-1 – 20-11. ISBN 978-80-553-2914-7.  0,5
35 Simkulet, V., Botko, F., Duplák, J., Čižmár, P., Bittner, A., & Roman, J. (2018). Analýza a interpretácia štruktúry polymérbetónových kompozitov, Transfer 2018 : využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi, Trenčín (Slovensko): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne s. 1-5. ISBN 978-80-8075-827-1 0,3
36 Panda, A., Nováková-Marcinčínová, Ľ., Nováková-Marcinčínová, E., Duplák, J., & Zaborowski, T. (2018). Consider the strength aspects of the material selection for the production of plastic components using the FDM method, MM Science Journal, 2669-2672. ISSN 1803-1269. 0,3
37 Duplák, J., Dupláková, D., Zajac, J., & Steranka, J. (2019). Výrobné technológie: Obrábanie, Košice : Technická univerzita v Košiciach, 95 s. ISBN 978-80-553-3337-3.  0,3
38 Dupláková, D., Duplák, J., & Šoltés P. (2019). Current scientific knowledge about new composite materials on the basis of polymer concrete. Lüdenscheid : RAM-Verlag – 2019. – 128 s. ISBN 978-3-942303-79-8. 0,25
39 Neshta, A., Kryvoruchko, D., Hatala, M., Ivanov, V., Botko, F., Radchenko, S., & Mital, D. (2018). Technological Assurance of High-Efficiency Machining of Internal Rope Threads on Computer Numerical Control Milling Machines. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 140(7). ISSN 1087-1357. 0,5
40 Dupláková, D., Zajac, J., Hatala, M., Petrů, J., & Legutko, S. (2018). Možnosti využitia aditívnej technológie DMLS v strojárskom priemysle, ATP Journal, 25 (5), 48-50. ISSN 1335-2237.  0,5
41 Lissek, F., Haeger, A., Knoblauch, V., Hloch, S., Pude, F., & Kaufeld, M. (2018). Acoustic emission for interlaminar toughness testing of CFRP: Evaluation of the crack growth due to burst analysis. Composites Part B: Engineering, 136, 55-62. ISSN 1359-8368.  0,1
42 Nahak, S., Chattopadhyaya, S., Dewangan, S., & Hloch, S. (2018). Wear Characterization into WC-Co by FESEM. Materials Today: Proceedings, 5(2), 3533-3540. 0,1
43 Raj, P., Hloch, S., Tripathi, R., Srivastava, M., Nag, A., Klichová, D., Klich, J.,Hromasová, M., Müller, M., Miloslav, L., & Chattopadhyaya, S. (2019). Investigation of sandstone erosion by continuous and pulsed water jets. Journal of Manufacturing Processes, 42, 121-130. ISSN 1526-6125. 0,1
44 Zaborowski, T. E., Jurko, J. – Mičko, M. & Mathia, T. G. (2018). The production variants of precission holes, Studia i Materiały, 38 (1) , 34-41. ISSN 0860-7761.  0,5
45 Jurko, J., Gajdoš, M., & Mičko, M. (2018). Analysis of tool damage as a significant safety factor for the machining, Engineering Technology: Inžinernyje technologii. Poznań (Poľsko): Politechnika Poznańska, 125-132. ISBN 978-83-64249-87-7. 0,5
46 Petruška, O., Zajac, J., Botko, F., Mitaľ, D., & Knapčíková, L. (2018). Polymer Concrete Composite–Preparation of Testing Samples. SAR Journal, 1 (4), 135-139. ISSN 2619-9955. 0,3
47 Knapčíková, L. (2019). Aplikačné možnosti použitia výstuže v kompozitných materiáloch, Plastics Production: časopis pro plastikářský průmysl: magazine for plastics industry: Zeitschrift für die Kunstoffindustrie. – Brno (Česko) : infocube, 14 (1), 54-55. ISSN 1802-1549. 0,5
48 Carach, J., Lehocka, D., Legutko, S., Hloch, S., Chattopadhyaya, S., & Dixit, A. R. (2018). Surface roughness of graphite and aluminium alloy after hydro-abrasive machining. In Advances in Manufacturing (pp. 805-813). Springer, Cham. ISBN 978-3-319-68619-6. 0,2
49 Lehocka, D., Simkulet, V., & Legutko, S. (2018). Assessment of deformation characteristics on CW004A copper influenced by acoustically enhanced water jet. In Advances in Manufacturing (pp. 717-724). Springer, Cham. ISBN 978-3-319-68619-6.  0,2
50 Hloch, S., Srivastava, M., Krolczyk, J. B., Chattopadhyaya, S., Lehocká, D., Simkulet, V., & Krolczyk, G. M. (2018). Strengthening effect after disintegration of stainless steel using pulsating water jet. Tehnički vjesnik, 25(4), 1075-1079. ISSN 1330 – 3651. 0,2
51 Hrabovsky, L., Kulka, J., & Michalik, P. (2019, September). Device for Determining the Adhesion Coefficient at the Slippage Point. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 603, No. 5, p. 052081). IOP Publishing. ISSN 1757-8981.  0,3
52 Michalik, P., Dobranský, J., Hrabovský, L., & Petruš, M. (2018). Assessment of the manufacturing possibility of thin-walled robotic portals for conveyance workplaces. Advances in Science and Technology Research Journal, 12(1), 338-345. ISSN 2080-4075.  0,2
53 Molnár, V., Fedorko, G., Honus, S., Andrejiová, M., Grinčová, A., & Michalik, P. (2019). Prediction of contact forces on idler rolls of a pipe conveyor idler housing for the needs of its online monitoring. Measurement, 139, 177-184. ISSN 0263-2241.  0,05
54 Mitaľová, Z., Mitaľ, D., Botko, F., Hatala, M., Litecká, J., Harničárová, M., & Ohlídal, M. (2018). Rozbor topografie povrchu kompozitného materiálu na báze WPC aplikáciou optickej bezkontaktnej metódy, Jemná mechanika a optika : Fine mechanics and optics : vědecko-technický časopis. – Praha (Česko) : Fyzikální ústav AV ČR, 63 (10), 287-290. ISSN 0447-6441.   0,5
55 Mitaľová, Z., Mitaľ, D., Botko, F., Litecká, J., Harničárová, M., Valíček, J., & Ohlídal, M. (2018). Influence of factors on surface topography of wood-based composite material. Academic Journal of Manufacturing Engineering, 16(4), 110-114. ISSN 1583-7904.  0,3
56 Olekšáková, D., Kollár, P., & Füzer, J. (2018). Magnetic materials with specific properties, Funkčné kompozitné materiály 201: zborník abstraktov, Košice (Slovensko) : Ústav materiálového výskumu,  9-9, ISBN 978-80-89782-11-6. 0,3
57 Brzózka, K., Szumiata, T., Górka, B., Olekšáková, D., Kollár, P. (2019). Structural and magnetic properties of mechanically alloyed Fe50Co50 systems, 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism : Book of Abstracts. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 183-183, ISBN 978-80-89855-07-0. 0,3
58 Skowron-Grabowska, B., Jasiński, J., Jasińska, A., Beňo, P., & Paško, J. (2018). Improving Production Efficiency of Large Size Molds as a Result of Innovative Quality Control Process. Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 1(1), 457-465. ISBN 978-83-65265-25-8. 0,3
59 Gašpár, Š., & Paško, J. (2018). Mathematical formulation of the kinematic equations for the control of the robot system with application for the machining conical surfaces, MM Science Journal. Prague (Česko) : MM publishing, March (2018), 2158-2161, ISSN 1803-1269. 0,5
60 Rimár, M., Abraham, M., Fedák, M., Kulikov, A., Oravec, P., & Váhovský, J. (2019). Methods of increasing the efficiency of cogeneration based energy equipment, MM Science Journal. – Prague (Česko): MM Publishing Roč. 2019, č. 6 (2019), 2935-2938. ISSN 1803-1269. 0,5
61 Straka, Ľ., & Dittrich, G. (2019). Impact of physical properties of workpiece material on material removal rate at EDM, International Journal of Engineering and Management Sciences. Debrecín (Maďarsko) : Debreceni Egyetem, 4 (1), 230-237. ISSN 2498-700X.  0,3
62 Straka, Ľ., & Dittrich, G. (2018). The influence of chemical composition of the workpiece material on material removal rate at EDM, International scientific conference on Advances in Mechanical Engineering: book of extended abstracts. – Debrecen (Maďarsko): Department of Mechanical Engineering, 163-164. ISBN 978-963-490-051-1.  0,6
63 Vasilko, K. (2018). Produktívne technológie obrábania súčiastok, Prešov : FVT TU, 120 s. ISBN 978-80-553-2968-0.  0,6
64 Novotný, L., Béreš, M., de Abreu, H. F. G., Zajac, J., & Bleck, W. (2019). Thermal analysis and phase transformation behaviour during additive manufacturing of Ti–6Al–4V alloy. Materials Science and Technology, 35(7), 846-855. ISSN 0267-0836.  0,1
65 Petruška, O., Zajac, J., Molnár, V., Fedorko, G., & Tkáč, J. (2019). The Effect of the Carbon Fiber Content on the Flexural Strength of Polymer Concrete Testing Samples and the Comparison of Polymer Concrete and U-Shaped Steel Profile Damping. Materials, 12(12), 1917. ISSN 1996-1944.  0,05
66 Duplák, J., Dupláková, D., Hatala, M. & Zajac, J. (2019). Výrobné technológie: Technické materiály, zlievarenstvo a tvárnenie, Košice : Technická univerzita v Košiciach, 145. ISBN 9788055333342.  0,3
67 Duplák, J., Dupláková, D., Hatala, M., & Radchenko, S. (2019). Výrobné technológie Dokončovacie výrobné procesy a kontrola. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 90 s. ISBN 978-80-553-3338-0.  0,3
68 Srivastava, A. K., Nag, A., Dixit, A. R., Scucka, J., Hloch, S., Klichová, D., Hlaváček, P., & Tiwari, S. (2019). Hardness measurement of surfaces on hybrid metal matrix composite created by turning using an abrasive water jet and WED. Measurement, 131, 628-639. ISSN 0263-2241. 0,1
69 Srivastava, M., Hloch, S., Gubeljak, N., Milkovic, M., Chattopadhyaya, S., & Klich, J. (2019). Surface integrity and residual stress analysis of pulsed water jet peened stainless steel surfaces. Measurement, 143, 81-92. ISSN 0263-2241. 0,1
70 Lehocká, D., Klich, J., Krejčí, L., Štorkán, Z., Zajac, J., & Simkulet, V. (2019). Analýza maximálneho erózneho účinku ultrazvukom budeného vodného prúdu na nehrdzavejúcu oceľ, ARTEP 2019 Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2019 : 13. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, s. 1-8. ISBN 978-80-553-3250-5.  0,1
71 Michalik, P., Molnár, V., Ambrozy, M., Petruš, M., & Tirpak, P. (2019). Assessment of the Production Reducer for Clamping the Drilling Tools. In Advances in Manufacturing Engineering and Materials (pp. 557-566). Springer, Cham. ISBN 978-3-319-99352-2.  0,5
72 Mitaľová, Z., Mitaľ, D., Hatala, M., & Dupláková, D. (2019).  Aplikácia drevom plnených plastov /  – 2019. In: Strojárstvo/Strojírenství = Engineering Magazine. – Žilina (Slovensko) : Media/ST, 23 (2), 76-77. ISSN 1335-2938. 0,5
73 Olekšáková, D., Kollár, P., Jakubčin, M., Birčáková, Z., Slovenský, P., & Füzer, J. (2019). Anhysteretic magnetization for NiFeMo soft magnetic compacted powder /  – 2019. In: 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism : Book of Abstracts. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská fyzikálna spoločnosť 139-139. ISBN 978-80-89855-07-0. 0,1
74 Lehocka, D., Klich, J., Botko, F., Simkulet, V., Foldyna, J., Krejci, L., Štorkán, Z., Kepič, J., & Hatala, M. (2019). Comparison of ultrasonically enhanced pulsating water jet erosion efficiency on mechanical surface treatment on the surface of aluminum alloy and stainless steel. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 103(5-8), 1647-1656. ISSN 0268-3768. 0,1
75 Vasilko, K., & Murčinková, Z. (2019). Machining of Wood as a Natural Composite Material. Tehnički vjesnik, 26(2), 363-367. ISSN 1330-3651   0,5
76 Murčinková, Z., Murčinko, J., Vasilko, K. (2019).  The Composite Material Properties in Technological System Machine tool- Cutting tool-Workpiece and Energy Efficiency, Mechanics and Materials in Design : 8th International Conference. – Bologna (Taliansko) : Societa Editrice Esculapio, 282-283, ISBN 978-88-9385-155-8.  0,5
77 Vasilko, K., Murčinková, Z., & Nosáľ, J. (2019). Materials and machining trends in terms of the existing axioms of the machining theory. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 50(2), 165-173. ISSN 0933-5137. 0,5
78 Petruška, O., Zajac, J., Duplák, J., & Blaško, L. (2019). Skúšanie tvrdosti polymérbetónových odliatkov Schmidtovým kladivkom, ARTEP 2019 Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2019 : 13. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 1-10. ISBN 978-80-553-3250-5. 0,5
79 Murčinková, Z., & Zajac, J. (2019). Damping ratio of the fibre and particle composites and the time decaying and resonance curves in measurement of damping.  Modelling of mechanical and mechatronic systems 2019 : conference proceedings. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 164-174. ISBN 978-80-553-3368-7.  0,2
80 Zidek, K., Maxim, V., Pitel, J., & Hosovsky, A. (2016). Embedded vision equipment of industrial robot for inline detection of product errors by clustering–classification algorithms. International Journal of Advanced Robotic Systems, 13(5). ISSN 1729-8814. 0,2
81 Zidek, K., Pitel, J., & Hosovsky, A. (2016). Design of adjustable smart vision system based on artificial muscle actuators. MM Science Journal, 947-951. ISSN 1803-1269. 0,5
82 Zidek, K., Hosovsky, A., Pitel, J., Liska, O., & Seminsky J. (2016). Využitie MEMS snímačov a smart kamerových systémov v koncepcii Industry 4.0. Praha: MM Publishing, 121-126. ISBN 978-80-906310-1-4. 0,5
83 Husár, J. (2016). Simulácia výroby vonkajších krúžkov valivých ložísk pomocou programu Plant Simulation. Management of Manufacturing Systems 2016, 52-57. ISBN 978-80-553-3036-5. 0,6
84 Hrehova, S. (2016). Predictive model to evaluation quality of the manufacturing process using Matlab tools. Procedia Engineering, 149, 149-154. ISSN 1877-7058. 0,6
85 Torok, J., Kocisko, M., Teliskova, M., Cuma, M., & Petrus, J. (2017). alternative methods of three dimensional data obtaining for virtual and augmented reality. Acta Technica Corvininesis-Bulletin of Engineering, 10(1). ISBN 978-80-972236-3-2.  0,5
86 Vysocký, T., Kočiško, M., & Török, J. (2017). Získavanie informácií z virtuálneho prostredia pomocou prvkou virtuálne reality. Artep 2017, Košice: TU, 08-1 – 08-7. ISBN 978-80-553-3075-4.  0,6
87 Hrehova, S. (2017). User interface design for analyzing measured data. MITAV, Brno: Univerzita obrany, 1-5. ISBN 978-80-7231-417-1.  0,3
88 Židek, K., Piteľ, J., & Hošovský, A. (2017). Machine learning algorithms implementation into embedded systems with web application user interface. In 2017 IEEE 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES), 77 – 82. IEEE. ISBN 978-1-4799-7677-5. 0,3
89 Zidek, K., Vasek, V., Pitel, J., & Hosovsky, A.  (2018). Auxiliary device for accurate measurement by the smartvision system. MM Science Journal, 2136-2139. ISSN 1803-1269.  0,3
90 Pollák, M., Baron, P., Telišková, M., Kočiško, M., & Török, J. (2018). Design of the web interface to manage automatically generated production documentation. Tech. Technol. Educ. Manag. TTEM, 7, 703-707. ISSN 2217-8309. 0,5
91 Hrehova, S., & Fechova, E. (2017). Design of System for Evaluating and Sorting Products with Tools of Statistical Process Control. In 2nd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems (p. 290). European Alliance for Innovation (EAI), 1-8. ISBN 978-1-63190-158-4. 0,6
92 Zidek, K., Janacova, D., Hosovsky, A., Pitel, J., & Lazorík, P. (2018). Data optimization for communication between wireless IoT devices and cloud platforms in production process. In 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. European Alliance for Innovation (EAI), 1-8. – ISBN 978-1-63190-167-6.  0,5
93 Hrehova, S., & Vagaska, A. (2018). Analysis of MS Excel as Tool for Processing Large Data, ICERI 2018 : Proceedings. 11th International Conference of Education, Research and Innovation, 6966-6970. ISBN 978-84-09-05948-5. 0,3
94 Hrehova, S. (2018). Brief overview of the concept of big data. MMS 2018 : 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, 1 – 5. ISBN 978-1-63190-167-6. 0,5
95 Husar, J., & Knapcikova, L. (2018). Princípy a charakteristika „Industry 4.0“. Management of Manufacturing Systems 2018, 70-74. ISBN 978-80-553-3246-8.  0,5
96 Husar, J., & Iakovets, A. (2018). Technológie v štvrtej priemyselnej revolúcií. Management of Manufacturing Systems 2018, 75 – 79. ISBN 978-80-553-3246-8. 0,5
97 Židek, K., Lazorík, P., Piteľ, J., & Hošovský, A. (2019). An Automated Training of Deep Learning Networks by 3D Virtual Models for Object Recognition. Symmetry, 11(4), 496. ISSN 2073-8994.  0,3
98 Židek, K., Lazorík, P., Piteľ, J., Pavlenko, I., & Hošovský, A. (2019). Automated Training of Convolutional Networks by Virtual 3D Models for Parts Recognition in Assembly Process. In Advances in Manufacturing II (pp. 287-297). Springer, Cham. ISBN 978-3-030-18788-0.  0,3
99 Židek, K., Hosovsky, A., Piteľ, J., & Bednár, S. (2019). Recognition of assembly parts by convolutional neural networks. In Advances in Manufacturing Engineering and Materials (pp. 281-289). Springer, Cham.  ISBN 978-3-319-99352-2.  0,5
100 Hrehova, S. (2019). Basic data analysis using the add-in power pivot. Aplimat 2019 : 18th conference on Applied mathematics proceedings, 525-530. ISBN 978-80-227-4884-1.  0,5
101 Teliskova, M., Pollak, M, & Török, J. (2019). Monitorovanie výrobného procesu s využitím prvkov rozšírenej reality. Artep 2019, 1-8. ISBN 978-80-553-3250-5. 0,5
102 Židek, K., Modrák, V., Pitel, J., & Šoltysová, Z. (2020). The Digitization of Quality Control Operations with Cloud Platform Computing Technologies. In Industry 4.0 for SMEs (pp. 305-334). Palgrave Macmillan, Cham. ISBN 978-3-030-25424-7.  0,3
103 Zidek, K., Pitel, J., Pavlenko, I., Lazorik, P., & Hosovsky, A. (2019). Digital twin of experimental workplace for quality control with Cloud Platform support, MMS 2019: 4th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, in press.  0,3
104 Hrehova, S. (2019). Possibilities of data analysis using data model, MMS 2019: 4th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, in press.  0,5
105 Čorný, I. (2016). Possibilities of application of computational intelligence in monitoring of heat production and supply. In Key Engineering Materials (Vol. 669, pp. 560-567). Trans Tech Publications Ltd. 0,5
106 Čorný, I. (2016). Monitoring of production and distribution of Heat with application of progressive evaluation method. SPACE 2016. – Košice : TU, 2016 S. 1-2. – ISBN 978-80-553-2643-6. 0,5
107 Dobransky, J., Běhalek, L., Baron, P., Kočiško, M., Simkulet, V., Vojnova, E., & Briančin, J. (2016). Determination of the EOS maragingsteel MS1 material resistance at low temperatures. Metalurgija, 55(3), 449-452. ISSN 0543-5846 0,2
108 Dobránsky, J., Baron, P., Vojnová, E., & Manduľák, D. (2016). Optimization of the production and logistics processes based on computer simulation tools. In Key engineering materials (Vol. 669, pp. 532-540). Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1013-9826. 0,1
109 Bĕhálek, L., Lenfeld, P., Habr, J., Dobránsky, J., Seidl, M., & Bobek, J. (2016). Physical-mechanical properties of hollow glass microspheres filled polypropylene composites for injection moulding. In Key Engineering Materials (Vol. 669, pp. 3-10). Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1013-9826. 0,2
110 Oravec, M., Rimár, M., Fedák, M., Kulikov, A., & Divoková, A. (2016). Experimental measurements of low-frequency magnetic fields in terms of safety. MM Science Journal. 2016, 1066 – 1072. – ISSN 1803-1269. 0,5
111 Knežo, D., & Vagaská, A. (2017).  Method of Monte Carlo and Generation of Random Numbers by Usage of Numerical Methods. MITAV 2017. – Brno : Univerzita obrany, 2017 P. 1-6. – ISBN 978-80-7231-417-1. 0,5
112 Vysocký, T., Szentivanyi, P., Kočiško, M., & Barna, J. (2016). Simulácia výrobného systému s podporou virtuálnej reality. ARTEP 2016. – Košice : TU, 2016 S. 25-1-25-6. – ISBN 978-80-553-2474-6. 0,5
113 Janak, M., Cmorej, T., Vysocky, T., Kocisko, M., & Teliskova, M. (2016). Virtual Reality As an Effective Simulation Tool for OSH Education on Robotized Workplace. In MATEC Web of Conferences (Vol. 68, p. 20002). EDP Sciences. ISSN 2261-236X. 0,2
114 Krehel, R., Kocisko, M., Vysocky, T., Cizikova, A., & Szentivanyi, P.  (2016). Measurement wear of drill in the manufacturing process and its simulation in virtual reality. MM Sci. J. 1222-1226. – ISSN 1803-1269. 0,3
115 Dobránsky, J., Kočiško, M., Baron, P., Simkulet, V., Běhálek, L., Vojnová, E., & Nováková-Marcinčinová, L. (2016). Evaluation of the impact energy of the samples produced by the additive manufacturing technology. Metalurgija, 55(3), 477-480. ISSN 0543-5846 0,1
116 Nováková-Marcinčínová, E., Panda, A., & Nováková-Marcinčínová, Ľ. (2016). Software systém with support for augmented reality. Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch. – Košice : TU, 2016 S. 1-5. – ISBN 978–80–553–3018–1. 0,6
117 Maščenik, J. & Vojtko, I. (2016). Experimental monitoring and diagnostics of belt gears in testing device. MM Science Journal. Vol. 2016, no. September (2016), p. 964-968. – ISSN 1803-1269 0,3
118 Krehel, R., Pavlenko, S., & Maščeník, J. (2016). Application and Verification Properties of the Thermal Process Model. In Key Engineering Materials (Vol. 669, pp. 400-408). Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1013-9826. 0,4
119 Monkova, K., Monka, P., Hloch, S., Balara, M., & Urban, M. (2016). Robot Actuators Definition—Preliminary Study. DEStech Transactions on Engineering and Technology Research, (imeia). 227-231. – ISBN 978-1-60595-345-8.  0,2
120 Monková, K. (2016). Základy určovania integrálnych charakteristík rovinných i priestorových útvarov. Praha : RISE Association – 2016. – 159 p. ISBN 978-80-87670-19-4. 0,1
121 Monková, K. (2016). Analýza jednoduchých prútových konštrukcií v softvéri Autodesk Robot Structural Analysis. Praha : RISE Association – 2016. – 155 p. ISBN 978-80-87670-21-7. 0,1
122 Cizikova, A., Monkova, K., Markovic, J., & Ciencala, J. (2016). Numerical and experimental modal analysis of gear wheel. MM Science Journal, 4, 1232-1236. ISSN 1803-1269. 0,2
123 Murčinková, Z., & Halapi, M. (2016). Micro-mechanical response of continuous and discontinuous fiber composites with support of computational software. Int. J Innovative Sci., Eng. Technol, 3(1), 300-304. ISSN 2348-7968. 0,6
124 Murčinková, Z., Kompiš, V., Adamčík, P., Dobrovič, S., & Murčinko, J. (2017). Design of fibrous composite materials for saving energy. Handbook of Composites from Renewable Materials, Design and Manufacturing, 2, 49-93. ISBN 978-1-119-22365-8. 0,2
125 Krenický, T., Ružbarský, J., & Panda, A. (Eds.). (2015). Operation and Diagnostics of Machines and Production Systems Operational States III. Trans Tech Publications Ltd. ISBN 978-3-03835-629-5. 0,3
126 Dobránsky, J., & Ruzbarský, J. (2017). Impact of moisture on rheological properties of processed materials. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 15(1), 49. ISSN 1584-2665. 0,5
127 Vagaska, A., Michal, P., Gombar, M., Fechová, E., & Kmec, J. (2016). Simulation of technological process by usage neural networks and factorial design of experiments. MM Sci. J, 3, 999-1003. ISSN 1803-1269.  0,3
128 Monkova, K., Hric, S., Knapcikova, L., Vagaska, A., & Matiskova, D. (2016). Application of simulation for product quality enhancement. DEStech Transactions on Engineering and Technology Research, (imeia). 216-220. – ISBN 978-1-60595-345-8. 0,1
129 Fechová, E., Kmec, J., Vagaská, A., & Kozak, D. (2016). Material properties and safety of cars at crash tests. Procedia Engineering, 149, 263-268. ISSN 1877-7058. 0,4
130 Murčinková, Z., Halapi, M., & Vojtko, M. (2016). Measuring of Vibration Velocity in Layered Composites, International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology, 1 (3), 66-68. ISSN 2456-3307. 0,6
131 Čorný, I. (2018). Aspects of Determination of Convective Coefficients. : Advances in Thermal Processes and Energy Transformation, 1 (2), 31-33. ISSN 2585-9102.  0,5
132 Svetlík, J., Kováč, J., Dudová, P., Dobránsky, J., & Považan, M. (2017). Modeling the accuracy of the manufacturing machine. In 2nd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems (p. 187). European Alliance for Innovation (EAI). ISBN 978-1-63190-158-4. 0,1
133 Simkulet, V., Mitaľová, Z., Lehocká, D., Kočiško, M., & Manduľák, D. (2017).  Evaluation of fracture surface samples by impact energy test prepared after DMLS additive manufacturing technology. DF PM 2017. – Košice : SAS, 2017 S. 82-83. – ISBN 978-80-89782-07-9.  0,5
134 Panda, A., Nováková – Marcinčínová, E., Nováková – Marcinčínová, Ľ. (2017). Using Virtual Reality Technology When Designing Robotic Workstations, 37 (6), 26-29. ISSN 0860-7761. 0,5
135 Panda, A., Nováková-Marcinčinová, E., Nováková-Marcinčinová, Ľ., Krenický, T., & Zaborowski, T. (2017). Production from PLA Materials Processed Vertically by FDM Method RP Technology. In Key Engineering Materials (Vol. 756, pp. 80-87). Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1013-9826. 0,5
136 Maščenik, J. (2017). Monitoring of parameters directly influencing performance transfer by belt gear. MM Science Journal. Vol. 2017, no. December (2017), p. 1959-1962. – ISSN 1803-1269. 0,3
137 Monkova, K., & Monka, P. (2017). Qualitative parameters of complex part produced by additive approach. In 2017 8th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE) (pp. 691-694). IEEE. ISBN 978-1-5386-3306-9. 0,3
138 Monková, K. (2017). Some aspects of DMLS technology. Prague : RISE Association, 118 ISBN 978-80-87670-23-1. 0,1
139 Murčinková, Z., Baron, P., Tiňo, L., Pollák, M., & Murčinko, J. (2017). Research and analysis of stress distribution in multilayers of coated tools. International Journal of Materials Research, 108(6), 495-506. ISSN 1862-5282. 0,3
140 Murčinková, Z. (2018). Composite Materials: Micro and Macro Behaviour, Numerical Simulation and Experiment, Applications in Mechanical Engineering. RAM-Verlag. 75 s. ISBN 978-3-942303-69-9. 0,3
141 Baron, P., Panda, A., Pollák, M., & Cmorej, T. (2017). Modification of production process structure and optimization of material flow for selected types of components computer simulation means. MM Science Journal. ol. 2017, no. November (2017), p. 1895-1900. – ISSN 1803-1269. 0,2
142 Ružbarský, J., & Mitaľ, G. (2017). Contactless measurement and evaluation machined surface roughness using laser profilometry. Biosystems Engineering 2017. – Tartu : Estonian University of Life Sciences, 2017 P. 172. – ISBN 978-9949-536-81-8.  0,5
143 Ružbarský, J., & Mitaľ, G. (2018). Diagnostics of selected surface characteristics with laser profilometry. MM Science Journal. Vol. 2018, no. March (2018), p. 2140-2143. – ISSN 1805-0476. 0,5
144 Hrehová, S., & Vagaská, A. (2017). Vybrané pokročilé techniky MS Excel pri tvorbe počítačového modelu, ARTEP 2017. Košice: TU, 26-1-26-6. ISBN 978-80-553-3075-4. 0,5
145 Hrehová, S., & Vagaská, A. (2017). Creation of computer model via tools of MS Excel. APLIMAT 2017.  Bratislava : Spektrum STU, 664-669. – ISBN 978-80-227-4650-2.  0,5
146 Török, J., Kaščak, J., Kočiško, M., Telišková, M., & Dobránsky, J. (2018). Orientation of the Model in SLS Printing and its Influence on Mechanical Properities. TEM Journal, 7(4), 723. ISSN 2217-8309. 0,5
147 Coranič, T., Gašpár, Š., & Paško, J. (2018). Structural modification impact analysis of selected components of shielding equipment using rapid prototyping technology. MM Science Journal. Vol. 2018, no. March (2018), p. 2183-2187. – ISSN 1803-1269.  0,5
148 Gašpár, Š., & Coranič, T. (2018). Možnosti aplikácie 3D tlače v konštrukcii foriem. Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch = Quality, technologies, diagnostics of technical systems. – Nitra (Slovensko) : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s. 73-77 . – ISBN 978-80-552-1835-9. 0,5
149 Torok, J. , Kocisko, M. , Teliskova, M., Petrus, J. , & Paulisin, D.  (2018). Quality of 3D printed surface based on selected post processor. MM Science Journal, 6, 2346-2349. ISSN 1803-1269 0,5
150 Nováková-Marcinčínová, E., Panda, A., & Nováková-Marcinčínová, Ľ. (2018). Application of rapid prototyping in technical preparation of production Production Engineering. Poznaň (Poľsko) : ISRE Poland s. 71-76. 0,5
151 Mascenik, J., & Pavlenko, S. (2018). Innovative broad–Spectrum Testing and Monitoring of Belt Transmissions. MM Science Journal, 2018, 2706-2709. ISSN 1803-1269. 0,5
152 Murčinková, Z. (2018). MICRO-FIELDS OF SHORT FIBRE IN MATRIX AND MACRO-DYNAMIC RESPONSE OF FIBRE COMPOSITES. : Engineering mechanics 2018 : book of full texts. – Prague (Česko) : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences s. 565-568. ISBN 978-80-86246-88-8. 0,5
153 Gajdovcik, P., Lehocka, D., Duplákova, D., Botko, F., & Sitek, L. (2019). Design of Printed Circuit Board Production using Water Jet Technology. TEM, 8 (4), 1313-1318. ISSN 2217-8309. 0,1
154 Murčinková, Z., Šmeringaiová, A., Vojtko, I., & Šebestová, M. (2018). The fibre composite macroscale response to the impact force and its microscale structure. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 307, No. 1, p. 012066). IOP Publishing. 0,5
155 Dobránsky, J., Běhálek, L., Baron, P., Kočiško, M., Dulebová, Ľ., & Doboš, Z. (2019). The influence of the use of technological waste on the mechanical behavior of fibrous polymer composite. Composites Part B: Engineering, 166, 162-168. ISSN 1359-8368. 0,1
156 Knežo, D., & Vagaská, A. (2019). Monte Carlo Method Application and Generation of Random Numbers by Usage of Numerical Methods. In Models and Theories in Social Systems (pp. 197-207). Springer, Cham. ISBN 978-3-030-00083-7. 0,5
157 Pollák, M., Baron, P., Kočiško, M., & Telišková, M. (2019). Computer simulation of production processes. Lüdenscheid : RAM-Verlag – 2019. – 258 s. [print]. – ISBN 978-3-942303-87-3. 0,1
158 Nováková-Marcinčínová, Ľ., Nováková-Marcinčínová, E., & Panda, A. (2019). Basic and progressive rapid prototyping materials. Product Manufacturing Process : Process proizvodstva produkty. – Poznań (Poľsko) : ISRE Poland s. 56-64 . – ISBN 978-83-66246-09-6. 0,5
159 Nováková-Marcinčínová, Ľ., Panda, A., & Nováková-Marcinčínová, E. (2019). Setting of key parameters for FDM technology process preparation. Product Manufacturing Process : Process proizvodstva produkty. – Poznań (Poľsko) : ISRE Poland s. 49-55 . – ISBN 978-83-66246-09-6. 0,5
160 Monkova, K., Zetkova, I., Kučerová, L., Zetek, M., Monka, P., & Daňa, M. (2019). Study of 3D printing direction and effects of heat treatment on mechanical properties of MS1 maraging steel. Archive of Applied Mechanics, 89(5), 791-804. ISSN 0939-1533. 0,3
161 Murčinková, Z. (2019). Macroscopic dynamic response of mechanical systems involving composites and effect of inner structure on damping properties. Mechanik, 92, 288-291. ISSN 0025-6552. 0,5
162 Murčinková, Z., Vojtko, I., Halapi, M., & Šebestová, M. (2019). Damping properties of fibre composite and conventional materials measured by free damped vibration response. Advances in Mechanical Engineering, 11(5). ISSN 1687-8132 0,5
163 Novotný, L., Béreš, M., de Abreu, H. F. G., Zajac, J., & Bleck, W. (2019). Thermal analysis and phase transformation behaviour during additive manufacturing of Ti–6Al–4V alloy. Materials Science and Technology, 35(7), 846-855. ISSN 0267-0836. 0,1
164 Poklemba, R., Zajac, J., Duplakova, D., Cizmar, P., & Goldyniak, D. (2019). Polymer concrete mixtures–application in engineering industry. Časopis o društvenom i tehnološkom razvoju, 1(2), 13-20. 0,5
165 Botko, F., Bella, P., Hatala, M., Beraxa, P., Lehocká, D., & Sutak, D. (2020). Effect of friction coefficient change on internally shaped tubes drawing process using finite elements method. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 51(7), 948-956. 0,3
166 Lehocka, D., Botko, F., Klich, J., Sitek, L., Hvizdos, P., Fides, M., & Cep, R. (2020). Effect of pulsating water jet disintegration on hardness and elasticity modulus of austenitic stainless steel AISI 304L. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 107(5), 2719-2730. 0,15
167 Šuťák, D., Hatala, M., Dilýová, M., Botko, F., & Poklemba, R. (2020). Reduction of tubes diameter by the die and mandrel in simulation software. TEM Journal, 9(1), 380-385. 0,3
168 Gajdovcik, P., Lehocka, D., Duplákova, D., Botko, F., & Sitek, L. (2019). Design of Printed Circuit Board Production using Water Jet Technology. TEM Journal, 8(4), 1313. 0,15
169 Poklemba, R., Duplakova, D., Zajac, J., Duplak, J., Simkulet, V., & Goldyniak, D. (2020). Design and investigation of machine tool bed based on polymer concrete mixture. International Journal of Simulation Modelling (IJSIMM), 19(2). 0,5
  62,91