Karta projektu

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.
EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Kód projektu v ITMS2014+ 313012Q957
Názov projektu Inteligentná platforma pre riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca pre maloobchod
Subjekt/prijímateľ pomoci ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Partner 1 Technická univerzita v Košiciach
Financovanie projektu


COV 999 152,08 EUR
NFP 646 507,18 EUR
VZ 352 644,90 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2020 – 12/2022
Miesto realizácie projektu Prešov, Košice
Doména inteligentnej špecializácie Priemysel pre 21. storočie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie 28230 Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
Funkčné väzby