Názov projektu: Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu na TUKE rozšírením objektov a modernizáciou infraštruktúry
ITMS: 26250120062
Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Výzva OPVaV-2011/5.1/05-SORO
Celkové výdavky:  2,286,195.85 €
Trvanie projektu: 02/2014-09/2015
Projektový manažér: Ing. Stanislav Fedor