Názov projektu: Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT na Technickej univerzite v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania
ITMS: 26250120010
Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Výzva Výzva OPVaV-2008/5.1/01-SORO
Celkové výdavky 5 151 652,20 EUR
Trvanie projektu: 09/2009-10/2010
Projektový manažér: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Cieľ projektu
Cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry univerzity aplikáciou efektívnych IKT a sietí IKT.
Špecifický cieľ projektu 1
Zlepšenie podmienok pre zvýšenie kvality vzdelávania zavedením internetu, umiestnením počítača a dataprojektora do učební a modernizáciou IKT a vybavenia veľkokapacitných učební.
Špecifický cieľ projektu 2
Zlepšenie podmienok pre zvýšenie kvality vzdelávania a nové formy učenia a učenia sa zavedením internetového pripojenia do všetkých internátnych izieb a učební/študovní univerzity.
Špecifický cieľ projektu 3
Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zvýšenie kvality vzdelávania dobudovaním a modernizáciou pasívnej, aktívnej a mobilnej sieťovej infraštruktúry areálu univerzity.
Špecifický cieľ projektu 4
Zlepšenie podmienok vzdelávania na nové formy učenia a učenia sa a zvýšenie úrovne služieb implementáciou najmodernejších IKT v Centre knižničných služieb a VTI univerzity.