Leading Ulysseus to become a European University Excellence Model Through Research and Innovation

Názov projektu: Leading Ulysseus to become a European University Excellence Model Through Research and Innovation

Akronym: COMPASS

Číslo projektu: 101035809

Program: H2020-EU.5. – SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY

Téma: IBA-SwafS-Support-2-2020 – Support for the Research and Innovation Dimension of European Universities (Part II)

Schéma financovania: CSA-LSP – Coordination and support action Lump sum

Obdobie realizácie:    01.06.2021 – 31.05.2024 (36 mesiacov)

Rozpočet projektu:     2 000 000,00 EUR

  • príspevok pre TUKE: 295 000,00 EUR
  • spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 0 %

Partneri projektu:

Web: https://ulysseus.eu/compass

Kontakt: ulysseus@tuke.sk

Európska univerzita Ulysseus je jednou z 24 vybraných aliancií z druhej pilotnej výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu Erasmus+ 2020. Aliancia čelí ambicióznemu 10-ročnému úsiliu, ktoré prispeje k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Európskeho výskumného priestoru, a tým aj budúcnosti Európy. Víziou Ulysseus Alliance do roku 2030 je vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na ľudí a podnikateľskú európsku univerzitu pre občanov budúcnosti.

Proces transformácie smerom k tejto európskej univerzite zahŕňa vytvorenie územného aj digitálneho inovačného ekosystému, Ulysseus Innovation Ecosystem. Pochopenie našej aliancie ako jedného inovačného ekosystému, ktorý vyvíja riešenia pre špecifické výzvy v oblasti výskumu a inovácií z Innovation Hubs, je jedinečným a charakteristickým znakom spoločnosti Ulysseus. Ekosystém Ulysseus stojí na dvoch pevných základoch: Spoločenstvo Ulysseus, ktoré predstavuje špirálu a zahŕňa 6 partnerov z Aliancie a 95 pridružených partnerov; a campus Ulysseus.

COMPASS je vlajkovou loďou programu Ulysseus R&I, takže jeho cieľom je stavať na tejto vízii vytvorením Ulysseus ako modelu excelentnosti pre transformáciu výskumu a inovácií v súlade so zdieľanou, integrovanou a dlhodobou spoločnou stratégiou aliancie, čím sa posilnia synergie. medzi Európskym výskumným priestorom a Európskym vzdelávacím priestorom. COMPASS bude podporovať rozvoj stratégií a konkrétnych akčných plánov s cieľom postaviť Ulysseus ako model inštitucionálnej transformácie na úrovni výskumu a inovácií. Prostredníctvom COMPASSu aliancia posilní svoju spoločnú dlhodobú víziu výskumu a inovácií s cieľom dosiahnuť systémový, štrukturálny a udržateľný vplyv na všetkých úrovniach zapojených inštitúcií.

Ulysseus prináša vďaka sieti inovačných hubov (IH) unikátny prístup k vytváraniu a rozvíjaniu inovačného ekosystému podporujúceho otvorenú vedu, výskum a inovácie v koncepte univerzity otvorenej svetu. Inovačné huby aliancie sú tematicky orientované na šesť špecifických a interdisciplinárnych výskumno-vývojových výziev, ktoré sú zároveň prioritnými oblasťami inovačných stratégií RIS3 miest a regiónov aliancie, súčasťou cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), Európskej zelenej dohody (European Green Deal) a klastrov programu Horizont Európa:

  1. Digitalizácia
  2. Umelá inteligencia
  3. Energetika, doprava, mobilita a inteligentné mestá
  4. Potravinárstvo, biotechnológie a obehová ekonomika
  5. Cestovný ruch, umenie, prírodné a kultúrne dedičstvo
  6. Starnutie a blahobyt

Inovačné huby sú centrálnym bodom spolupráce a prepájania v rámci aliancii. Každý IH zahŕňa spoločné výskumné centrum, inkubátor pre start-upy a living lab. Aktivity hubov spočívajú v organizovaní diania v aliancii, príprave vzdelávacích, inovačných a networkingových aktivít pre cieľové skupiny aliancie (učitelia, výskumníci, študenti, partneri). Zároveň pôsobia ako rozhrania (interfejsy) pre technologický transfer v rámci komunity Ulysseus.

Inovačný hub pri Technickej univerzite v Košiciach (IH TUKE) je tematicky orientovaný na problematiku digitalizácie a digitálnej transformácie. Je súčasťou UVP TECHNICOM, čo mu umožňuje plne sa integrovať do univerzitného inovačného ekosystému. IH TUKE otvára TUKE ekosystém do Ulysseus komunity – s komunitou prepája univerzitný potenciál (výskumníkov, pracoviská, infraštruktúru, digitálne inovačné huby a centrá excelencie), regionálnych partnerov (z verejného a súkromného sektora).

IH TUKE je plne integrovaný do ďalších iniciatív TUKE v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie – napr. DIH TECHNICOM a EDIH CASSOVIUM.