Karta projektu

Energo audity budov TUKE

(PDF verzia žiadosti o poskytnutie NFP)
(PDF verzia stálej tabule)

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva OPKZP-PO4-SC441-2019-53 – 53. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHOPRÍSPEVKU zameraná na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Kód projektu 310041Z862
Názov projektu Rozvoj energetických služieb na TUKE
Žiadateľ Technická univerzita v Košiciach
Financovanie projektu


COV 86 016,00 €
NFP 81 715,20 €
VZ 4 300,80 €
Obdobie realizácie projektu 02/2022 – 04/2022
Miesto realizácie projektu Košice, Košice okolie
NACE projektu Terciárne vzdelávanie
Operačný program 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
310040051 – 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Hlavný cieľ projektu Cieľom projektu je vypracovanie energetických auditov pre objekty TUKE so zameraním na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.
Popis projektu Projekt Rozvoj energetických služieb na TUKE je projekt, ktorý sa snaží reagovať na súčasný stav produkcie skleníkových plynov na svete. Cieľom projektu jevypracovanie energetických auditov pre objekty TUKE so zameraním na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Hlavným cieľom projektu jevypracovanie aktivity č. 1 a to Vypracovanie účelových energetických auditov na TUKE. Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočnýchinformácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úsporenergie. Energetický audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti. Jeho cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrhopatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspora vyčísleniu návratnosti investičných nákladov. Výstupom z energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje práve tieto informácie.Vypracovanie týchto auditov bude následne slúžiť na prípravu budúcich energetických projektov, ktorých realizovateľnosť bude podmienená úsporou energií a tiežzníženia uhlíkovej stopy v regióne. Bez vypracovania komplexných energetických auditov pre väčšinu budov nie je možné efektívne implementovať obnoviteľnézdroje elektrickej energie, prípadne nové prvky pre výrobu a akumuláciu tepelnej energie v areáloch univerzity.