EU projekt z výskumného  programu HORIZONT 2020 (H2020).

MIDIH kolaboračná platforma
MIDIH marketplace
(pod UVP TECHNICOM)

MIDIH publikačná činnosť

MIDIH prezentácie výstupov

MIDIH Open Call #2

Kód projektu:     767498; Akronym: MIDIH ;

Doba riešenia: 1.10.2017 – 30.9.2020, https://cordis.europa.eu/project/rcn/211689_en.html

UVP TECHNICOM  v zastúpení TUKE je lokálnym koordinátorom projektu, ktorý je riešený v rámci výzvy:  H2020-FOF-2017 (Factory of  Future); Aktivita: FOF-12 a-2017, s väzbou na iniciatívu I4MS; Typ aktivity: IA (Integrated Activity);  Na riešení projektu sa podieľajú riešiteoia UVP TECHNICOMu, FEI a SjF.

Všeobecné informácie k projektu.

Projekt MIDIH, je  v kontexte programu H2020, tzv. inovačnou aktivitou,  ktorá v súlade s podmienkami výzvy, v rámci ktorej bol projekt podporený, je zameraná na aktívnu podporu digitálne podporených inovačných aktivít  vo výrobne  (priemyselne) zameraných MSP (v tom aj „Mit-Cap“ firmy).  Tento cieľ projektu je po dobu jeho riešenia  podporený  dvoma otvorenými  výzva na podávanie  komplementárnych projektových návrhov zameraných na „ Dátami podporované aplikácie a priemyselné experimenty v prostredí odpovedajúcich „CPS/IoT“ systémov.   V súlade uvedeným bola v máji tohto roku vyhlásená druhá tzv. „Otvorená výzva“ na podávanie projektových návrhov:

    „OPEN Call 2 IdentifierMIDIH OC2Call title: MIDIH second Open callPublication Date: 6th May 2019 ; Dead time: 6th August 2019 , at 17:00 Brussels local time;

     Expected duration: 6 Months Total budget: € 960,000; Maximum funding request per    proposal: € 60,000 ; Project web address: http://www.midih.eu.

Od úspešných projektov sa očakávajú riešenia dokumentovaná ako „prípadové štúdie“ úspešného uplatnenia podpornej a znalostnej  IKT  infraštruktúry dostupnej prostredníctvom projektu MIDIH, v danej tematickej oblasti špecifikovanej v publikovanej výzve … podrobnosti spojené s výzvou sú dostupné v dokumentoch: