Názov projektu: Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva
ITMS: 26220220024
Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 2 – Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií
Opatrenie 2.2 PPrenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Výzva OP VaV 2008/2.2/01-SORO
Celkové výdavky:  495,756.00 €
Trvanie projektu: 10/2009-06/2012
Projektový manažér: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

Stratégia rozvoja Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) jednoznačne deklaruje trvalé zlepšovanie kvality a efektívnosti spolupráce so spoločenskou a hospodárskou praxou. Cielene ide o zabezpečenie vzájomne prospešnej výskumnej, vývojovej a inovačnej (VVI) spolupráce s praxou a efektívny dopad ich výskumných aktivít spojených s inováciami, transferom technológií na rast konkurenčnej schopnosti priemyselnej praxe a rozvoj inštitúcii verejného sektora. Ciele majú priamu väzbu na problematiku ochrany duševného vlastníctva a  na procedúry komercializácie výsledkov a produktov výskumu. Očakávané naplnenie strategických zámerov je možné dosiahnuť iba radikálnou zmenou princípov a prístupov v predmetnej oblasti, ktoré vedú k potrebe vytvorenia celouniverzitného centra garantujúceho spoluprácu všetkých zainteresovaných strán, ktorá systémovo zabezpečí naplnenie uvedených cieľov stratégie.
Strategickým produktom riešenia projektu bude sieťovo koncipované Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Kľúčový princíp v koncepte poslania UCITT je zabezpečenie podpory trvalého rozvoja aktívnej, efektívnej a vzájomne prospešnej spolupráce univerzity a partnerských výskumných a vývojových inštitúcií s praxou. Dopad služieb UCITT sa potom prejaví najmä na:

 • zvýšení cielenej spolupráce všetkých zainteresovaných strán v predmetnej oblasti,
 • systémovom riešení problémov komercializácie výsledkov výskumu a ochrany duševného majetku,
 • prístupe k jeho službám a aktivitám pre všetky vnútorné a vonkajšie zainteresované strany, domácich a zahraničných partnerov, resp. záujemcov z oblasti jeho pôsobnosti,
 • inštitúciách podporujúcich spoločné výskumné a inovačné aktivity a subjekty realizujúce komerčný dopad týchto aktivít.

Produktom riešenia projektu je sieťovo koncipovaná otvorená platforma UCITT. Systémový prístup jej tvorby je postavený na modely hodnotového reťazca, ktorý je podporený otvorenou sieťovou štruktúrou jeho organizačného a riadiaceho zabezpečenia. Štruktúra špecifických cieľov a aktivít ich riešenia je spracovaná tak, aby pokryla potreby životného cyklu budovania UCITT:

 • aktivity zabezpečenia jeho organizačného, riadiaceho a priestorového rámca a zabezpečenie informačných a komunikačných technológii (IKT) pre podpornú informačnú platformu,
 • konštrukcia a zavedenie služieb zabezpečujúcich efektívne naplnenie cieľového poslania UCITT,
 • vývoj a zavedenie účinnej podpornej informačnej platformy dostupnej cez servisné služby projektového informačného portálu, ktorá garantuje otvorenosť, dostupnosť a efektívnosť zákazníckych služieb UCITT,
 • zavedenie a audit systému manažérstva kvality UCITT.

Zameranie projektu je koncentrované na vytvorenie účelného UCITT, ktoré výrazne a trvalo zlepší interakciu a dopady akademického výskumu na inovačné potreby spoločenskej a hospodárskej praxe v kontexte slovenskej a európskej inovačnej politiky. Svojim poslaním UCITT vytvorí v  oblasti svojho pôsobenia prostredie pre trvalú podporu rozvoja aktívnej, vzájomne prospešnej VVI spolupráce s praxou a  efektívny systém komercializácie výskumných poznatkov, produktov a technológií. Cez domáce a medzinárodné vzťahy zabezpečí UCITT účinné poskytovanie svojich služieb a  produktov ako v regionálnom a štátnom, tak aj v zahraničnom výskumnom, spoločenskom a podnikateľskom priestore.
TUKE má deväť fakúlt, 1 800 zamestnancov, z toho 900 profesorov, docentov a asistentov, má 17 035 študentov v troch stupňoch štúdia a je treťou najväčšou univerzitou na Slovensku. Patrí medzi špičkové vedecké pracoviská s primeranou úspešnosťou v národných a európskych VVI projektoch, z ktorých viaceré boli zamerané na riešenie problémov inovácii. Spolupráca s regionálnou verejnou správou má v danej oblasti realizovaných niekoľko úspešných aktivít, napr. projekt pre výstavbu vedecko-technologického parku TECHNICOM.
Systémový koncept tvorby UCITT garantuje naplnenie naznačených strategických cieľov TUKE v oblasti rozvoja VVI spolupráce s praxou, komercializácie VVI poznatkov a produktov, a ich právnej a majetkovej ochrany. V projekte stabilizovaná profesionalita činností UCITT je zárukou, že spolupráca s praxou bude založená na vzájomne prospešných princípoch, ktoré budú zaručovať VVI rozvoj univerzity vo väzbe na podporu požadovaného rastu konkurenčnej schopnosti priemyselnej praxe a rozvoja spoločenskej sféry v oblasti jeho pôsobenia. Udržateľnosť UCITT bude výrazne podporená cez vytváranie trvalých partnerstiev medzi inštitúciami verejnej správy, výskumu a komerčným sektorom. Preto už v rámci projektu bude iniciované vytvorenie východoslovenskej regionálnej platformy pre podporu inovácií a transferu technológií, ktorá nadväzuje na úspešný projekt spolupráce s verejnom správou „TECHNICOM“.

UCITT je postavený na otvorenej a flexibilnej koncepcii organizačnej a riadiacej štruktúry, ktorá zabezpečuje minimalizáciu rizikových faktorov a vytvára podmienky pre:

 • vytvorenie flexibilnej a otvorenej organizačnej a riadiacej štruktúry UCITT,
 • účelnú a odborne profilovanú distribúciu kompetencií zabezpečovania služieb UCITT,
 • priamu väzbu a kontakty výkonných výskumných pracovísk a ich pracovníkov s  pracoviskami z praxe,
 • účelnú obsahovú a kompetenčnú profiláciu jednotlivých pracovísk s cieľom zabezpečiť ich vysokú profesionalitu, zainteresovanosť a motiváciu jeho pracovníkov,
 • flexibilitu a prístupnosť k službám podporujúcich komercializáciu produktov výskumu a vývoja, resp. adekvátnu ochranu duševného majetku všetkých zainteresovaných strán.

Samotné organizačné a personálne zabezpečenie sieťovej organizačnej štruktúry UCITT v počiatočnej fáze jej implementácie je postavené na princípoch:

 • autonómnosti funkčných organizačných útvarov (pracovísk) UCITT-u garantovaná na báze interných zmluvný vzťahoch,
 • relevantného zastúpenia pracovísk vo vedeckých, riadiacich a kontrolných inštitútoch UCITT-u,
 • aktívnej účasti na rozvoji, financovaní a riadení garantovanej vo všeobecnej zhode  prijatom štatúte UCITT-u,
 • ochrane duševného vlastníctva a autorských práv,
 • rešpektovaní štatútu a relevantných predpisov TUKE,
 • ochrane a zveľaďovaní spoločného hmotného a nehmotného majetku a zdieľanej infraštruktúry.