Karta projektu

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“. 

(PDF verzia karty projetu)

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T571
Názov projektu Inteligentné dátové infraštruktúry pre digitálnu spoločnosť
Subjekt/prijímateľ pomoci Technická univerzita v Košiciach
Partner 1
Financovanie projektu


COV 1 246 924,19 EUR
NFP 1 184 577,98 EUR
VZ 62 346,21 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR/Košický kraj/Košice – mestská časť Sever
Doména inteligentnej špecializácie Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie J63 Informačné služby
Funkčné väzby M72 Vedecký výskum a vývoj

Predmet výskumu

 

 • Aplikácie na báze umelej inteligencie.
 • Služby a riešenia v oblasti spracovania veľkých objemov dát, rýchle spracovanie dát (Big Data, High performance computing , cloud computing edge computing).
 • Technológie počítačového spracovania prirodzeného jazyka s orientáciou najmä na slovenský jazyk a podobné jazyky, sémantické analýzy a sémantické vyhľadávanie.
 • Interoperabilita vstupov a výstupov, predvídanie v rámci výroby, distribúcie, konzumácie a trhového správania subjektov (napríklad interaktívne rozhrania na prácu s dátami).

Výstupy do praxe

 

 • Elektronické služby umožňujúce spracovanie prúdov dát so zohľadnením znalostného kontextu, v rámci ktorého vznikli.
 • Elektronické služby na spracovanie prirodzenej reči, výsledkom ktorých bude digitálny systém na prepis záznamov z úradných jednaní.
 • Elektronické služby na získanie dát z robotických systémov a identifikácie správnej reakcie na akciu z externého prostredia.
 • Elektronické služby na získavanie a spracovanie dát z rôznych inteligentných zariadení ako podpora vybraných aplikačných scenárov.

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

 

 • Projekt nadväzuje na doterajšie projektové aktivity Technickej univerzity v Košiciach zamerané na budovanie Centier Excelentnosti a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.
 • Projekt integruje výskumné tímy zo štyroch najdôležitejších informatických katedier Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach
 • Umelá inteligencia predstavuje momentálne jeden z najvýznamnejších trendov v doméne IKT, či už výskumného alebo aplikačného charakteru.
 • Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka vytvára základ pre vyššiu úroveň komunikácie človeka so strojom, ale aj pre automatické spracovanie a analýzu audiovizuálnych dát.
 • Spracovanie a analýz a veľkých dát predstavuje jednu z najväčších výziev 21.storočia. Odborníci odhadujú, že v roku 2020 bude pripadať na jedného človeka na svete 1.7MB dát produkovaných každú sekundu.

Odborné aktivity projektu

 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach

Výskumná aktivita 1 – Nezávislý výskum a vývoj v oblasti inteligentných dátových infraštruktúr

Téma 1 – Aplikácie na báze umelej inteligencie
Základný materiál – Rôzne metódy umelej inteligencie použité na riešenie vybraných úloh praxe s cieľom zvýšenia efektivity, zníženia času, zvýšenie kvality alebo zjednodušenia prístupu. Napr. medicínska diagnostika, rehabilitácia, analýza sentimentu, dolovanie v textoch, dátová analytika, spracovanie reči, spracovanie signálov, rozpoznávanie obrazu, interakcia robot-človek, senzorické siete, atď. Na tieto účely budú navrhnuté a verifikované nové metódy, alebo existujúce prispôsobené novým a meniacim sa podmienkam.

Téma 2 – Služby a riešenia v oblasti spracovania veľkých objemov dát, rýchle spracovanie dát (Big Data, High performance computing , cloud computing edge computing).
Základný materiál – Spracovanie a analýza veľkých objemov dát, ktoré si vyžadujú prispôsobenú technologickú infraštruktúru, metódy a algoritmy. Cieľom je spracovať a získať výsledky v relevantnom čase vzhľadom na príslušnú úlohu, napr. spracovanie prúdov dát z inteligentného prostredia so zohľadnením znalostného kontextu ich vzniku a možných zmien v čase. Na tento účel budú použité metódy a prístupy distribuovaného a paralelného počítania, moderne nazývané ako cloud computing alebo edge computing.

Téma 3 – Technológie počítačového spracovania prirodzeného jazyka s orientáciou najmä na slovenský jazyk a podobné jazyky, sémantické analýzy a sémantické vyhľadávanie
Základný materiál – Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka predstavuje dôležitú súčasť navrhovanej výskumno-vývojovej aktivity projektu, keďže vytvára základ pre vyššiu úroveň komunikácie robot-človek, alebo celkovo stroj-človek. Zároveň je dôležité riešiť spracovanie a analýzu textu z pohľadu napr. internetových diskusií alebo príspevkov na sociálnych sietiach za účelom identifikácie trolovania, pozitívneho alebo negatívneho sentimentu, autorít, atď.

Téma 4 – Interoperabilita vstupov a výstupov, predvídanie v rámci výroby, distribúcie, konzumácie a trhového správania subjektov (napríklad interaktívne rozhrania na prácu s dátami)
Základný materiál – V dnešnej dobe dáta prichádzajú z rôznych zdrojov, preto je potrebné vytvoriť vhodné spôsoby ich spracovania a komunikačné mechanizmy s koncovými zariadeniami, napr. zariadeniami Internetu vecí, inteligentnými medicínskymi zariadeniami alebo robotickými systémami. Zároveň je dôležité riešiť spôsob poskytovania výstupov prostredníctvom týchto zariadení, aby boli spracovateľné či už v strojovej forme alebo jednoducho pochopiteľné pre človeka (moderné používateľské rozhrania).

Odborní garanti v projekte

 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach

prof. RNDr. Jozef Džurina, CSc.
Profesor Jozef Džurina pôsobí na Katedre matematiky a teoretickej informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
Vo svojom výskume sa zameriava na matematické modelovanie, asymptotické a oscilatorické vlastnosti riešení funkcionálnych diferenciálnych rovníc.
Prostredníctvom databázy Scopus je dostupných viac ako 80 jeho vedeckých prác a viac ako 690 citácií (h-index 15).

prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.
Profesor Jozef Juhár pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach ako vedúci Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií.
Vo svojom výskume sa zameriava na digitálne spracovanie reči a zvuku, identifikáciu reči alebo rečníka, syntézu reči, automatizované telekomunikačné systémy alebo systémy rozpoznávania reči v telekomunikačných sieťach.
V roku 2002 sa podieľal na založení unikátneho Laboratória rečových technológií v telekomunikáciách. V roku 2010 bola práca laboratóriá ocenená Cenou SAV za vedeckovýskumnú činnosť a v roku 2012 Cenou MŠVVaŠ SR v kategórií Vedecko-technický tím roka, a to za výskum rečových technológií pre slovenčinu a vývoj unikátneho systému na automatický prepis diktátu so širokým praktickým nasadením v súdnictve SR.
Prostredníctvom databázy Scopus je dostupných viac ako 150 jeho vedeckých prác a viac ako 570 citácií (h-index 13).

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Docent Jaroslav Porubän pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach ako vedúci Katedry počítačov a informatiky.
Vo svojom výskume sa zameriava na doménovo špecifické jazyky, inžinierstvo počítačových jazykov, architektúry softvérových systémov a moderné používateľské rozhrania.
V roku 2018 inicioval vybudovanie unikátneho OpenLab-u, ktorý reprezentuje architektonicky moderný priestor vybavený špičkovými technológiami. Tento priestor umožňuje overovanie koncepcií inteligentných priestorov a bol vybudovaný s cieľom realizácie vývoja a výskumu moderných digitálnych technológií, vrátane internetu vecí, hodnotenia použiteľnosti a používateľského zážitku, digitálneho umenia a umelej inteligencie.
Prostredníctvom databázy Scopus je dostupných viac ako 60 jeho vedeckých prác a viac ako 330 citácií (h-index 12).

Iné relevantné info/kontakty/web

 

Subjekt / prijímateľ pomoci –  Technická univerzita v Košiciach

webové sídlo: https://www.tuke.sk/wps/portal

Zoznam článkov

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: 313011T571 „Inteligentné dátové infraštruktúry pre digitálnu spoločnosť”, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

OP VaI

ITMS2014+: 313011T571

P.č. Autori Názov článku Podiel na projekt
1. MOLNÁR, Vieroslav, FEDORKO, Gabriel, ANDREJIOVÁ, Miriam, GRINČOVÁ, Anna, MICHALIK, Peter Online monitoring of a pipe conveyor. Part 1: Measurement and analysis of selected operational parameters 0.17
2. KOLLÁR, Ján, SIČÁK, Michal, SPIŠIAK, Milan Abstraction of meaningful symbolized objects 1.00
3. ANDREJIOVÁ, Miriam, GRINČOVÁ, Anna, MARASOVÁ, Daniela Measurement and simulation of impact wear damage to industrial conveyor belts 0.25
4. PLEVA, Matúš, BOURS, Patrick, HLÁDEK, Daniel, JUHÁR, Jozef Using Current Biometrics Technologies for Authentication in E-learning Assessment 0.20
5. MATIS, Martin, DOBOŠ, Ľubomír, PAPAJ, Ján A brief comparision of fundamental routing methods for mobile multihop networks (MANET) 0.50
6. ORAVEC, Jakub, TURÁN, Ján, OVSENÍK, Ľuboš DWT Steganography with Usage of Scrambling 0.50
7. KLEŠČ, Marián, PETRILLOVÁ, Jana, VALO, Matúš On the crossing numbers of Cartesian products of wheels and trees 0.50
8. PLEVA, Matúš, BOURS, Patrick, ONDÁŠ, Stanislav, JUHÁR, Jozef Improving static audio keystroke analysis by score fusion of acoustic and timing data 0.25
9. CHODAREV, Sergej, PORUBÄN, Jaroslav Development of custom notation for XML-based language: A model-driven approach 0.50
10. SABANOVIC, Sefket, MAJNARIC TRTICA, Ljiljana, BABIČ, František, VADOVSKÝ, Michal, PARALIČ, Ján, VCEV, Aleksandar, HOLZINGER, Andreas Metabolic syndrome in hypertensive women in the age of menopause: a case study on data from general practice electronic health records 0.33
11. MADOŠ, Branislav, BALÁŽ, Anton, ÁDÁM, Norbert, HURTUK, Ján Information Hiding Into OBJ Format File Using Vector Steganography Techniques 0.33
12. HUDSON, Christopher R., BETHEL, Cindy L., CARRUTH, Daniel W., PLEVA, Matúš, ONDÁŠ, Stanislav, JUHÁR, Jozef Implementation of a Speech Enabled Virtual Reality Training Tool for Human-Robot Interaction 0.33
13. ANDRÁŠ, Imrich, DOLINSKÝ, Pavol, MICHAELI, Linus, ŠALIGA, Ján A time domain reconstruction method of randomly sampled frequency sparse signal 0.33
14. ŠIMOŇÁK, Slavomír, UCHNÁR, Matúš, FECIĽAK, Peter, CHOVANCOVÁ, Eva, CHOVANEC, Martin Abstraction-enriched Formal Methods Integration 1.00
15. HULIČ, Michal, ÁDÁM, Norbert Implementation of cryptography algorithms in field programmable gate array 0.33
16. ÁDÁM, Norbert, BALÁŽ, Anton, PIETRIKOVÁ, Emília, CHOVANCOVÁ, Eva, FECIĽAK, Peter The impact of data representationson hardware based MLP network implementation 0.50
17. MYŠKOVÁ, Helena Universal solvability of interval max-plus matrix equations 1.00
18. ANDREJIOVÁ, Miriam, GRINČOVÁ, Anna Classification of impact damage on a rubber-textile conveyor belt using Naive-Bayes methodology 0.33
19. SULÍR, Matúš, BAČÍKOVÁ, Michaela, CHODAREV, Sergej, PORUBÄN, Jaroslav Visual augmentation of source code editors: A systematic mapping study 0.50
20. ŠVECOVÁ, Mária, KOCUR, Dušan, DEMČÁK, Jakub, BUŠA, Ján, GAMCOVÁ, Mária, SLOVÁK, Stanislav Through-the-floor localization of a static person by a multistatic UWB radar 0.33
21. MICHAELI, Linus, ŠALIGA, Ján, DOLINSKÝ, Pavol, ANDRÁŠ, Imrich Optimization paradigm in the signal recovery after compressive sensing 0.50
22. BICEKOVÁ, Anna, PUSZTOVÁ, Ľudmila Dolovanie dát z bankového sektora 0.33
23. CARRUTH, Daniel W., HUDSON, Christopher R., BETHEL, Cindy L., PLEVA, Matúš, ONDÁŠ, Stanislav, JUHÁR, Jozef Using HMD for Immersive Training of Voice-Based Operation of Small Unmanned Ground Vehicles 0.20
24. NEZNÍK, Dominik, DOBOŠ, Ľubomír, PAPAJ, Ján Radio resource management for wireless networks 0.25
25. MADOŠ, Branislav, ÁDÁM, Norbert Evaluation of Encoding Schemas for Optimization of Bit-Level Run-Length Encoding Within Lossless Compression of Binary Images 0.50
26. CHOVANCOVÁ, Eva, HURTUK, Ján Highly Interactive Hybrid Honeypot 1.00
27. PLEVA, Matúš, LIAO, Yuan, Fu, HLÁDEK, Daniel, STAŠ, Ján, LOJKA, Martin, JUHÁR, Jozef, ONDÁŠ, Stanislav Automatic Recognition of Slovak-English Bilingual Speech 0.13
28. ONDÁŠ, Stanislav, PLEVA, Matúš Anticipation and its applications in human-machine interaction 0.20
29. ŠŤASTNÁ, Jana Malicious and Harmless Software in the Domain of System Utilities 0.33
30. SULÍR, Matúš, PORUBÄN, Jaroslav Designing voice-controllable APIs 0.50
31. SARNOVSKÝ, Martin, PARALIČ, Ján Hierarchical Intrusion Detection Using Machine Learning and Knowledge Model 0.33
32. ORAVEC, Jakub, TURÁN, Ján, OVSENÍK, Ľuboš, HUSZANÍK, Tomáš A Chaotic Image Encryption Algorithm Robust against Phase Space Reconstruction Attacks 0.33
33. RAKOCI, František, OVSENÍK, Ľuboš Videodohľadový systém s využitím optického korelátora 0.33
34. SOLUS, Dávid, OVSENÍK, Ľuboš Optický korelátor v systémoch spracovania obrazu a videa 0.33
35. BEKIĆ, Sanja, BABIČ, František, FILIPČIĆ, Igor, TRTICA MAJNARIĆ, Ljiljana Clustering of Mental and Physical Comorbidity and the Risk of Frailty in Patients Aged 60 Years or More in Primary Care 0.33
36. VOKOROKOS, Liberios, MADOŠ, Branislav, ÁDÁM, Norbert, BALÁŽ, Anton, PORUBÄN, Jaroslav, CHOVANCOVÁ, Eva Multi-Carrier Steganographic Algorithm Using File Fragmentation of FAT FS 0.25
37. ALDRIDGE, Audrey, BARNES, Eli, BETHEL, Cindy L., CARRUTH, Daniel W., KOCTÚROVÁ, Marianna, PLEVA, Matúš, JUHÁR, Jozef Accessible Electroencephalograms (EEGs): A Comparative Review with OpenBCI’s Ultracortex Mark IV Headset 0.20
38. STAŠ, Ján, LOJKA, Martin, VISZLAY, Peter, HLÁDEK, Daniel, JUHÁR, Jozef Dynamic Temporal Alignment of Slovak Audiovisual Content 0.20
39. BIRKOVÁ, Anna, OBORIL, Július, KRÉTA, Richard, ČIŽMÁROVÁ, Beáta, HUBKOVÁ, Beáta, ŠTEFFEKOVÁ, Zuzana, GENČI, Ján, PARALIČ, Ján, MAREKOVÁ, Mária Human fluorescent profile of urine as a simple tool of mining in datafrom autofluorescence spectroscopy 0.50
40. HUDÁK, Marián, KOREČKO, Štefan, SOBOTA, Branislav Enhancing Team Interaction and Cross-platform Access in Web-based Collaborative Virtual Environments 0.50
41. DOLINSKÝ, Pavol, ANDRÁŠ, Imrich, ŠALIGA, Ján, Michaeli, Linus High Sensitivity Experimental QRS Detector 0.33
42. FERENČÍK, Norbert, JAŠČUR, Miroslav, BUNDZEL, Marek, ZOLOTOVÁ, Iveta Measurement of Hand Tremors 0.50
43. JAŠČUR, Miroslav, FERENČÍK, Norbert, BUNDZEL, Marek, ZOLOTOVÁ, Iveta Using  LSTM  for  Detection  of  Wrist  Related  Disorders 0.25
44. HVIZDOŠ, Jakub, VAŠČÁK, Ján Ubiquitous Robotics in Intelligent Space 1.00
45. VAŠČÁK, Ján Navigation Based on Fuzzy Cognitive Maps forNeeds of Ubiquitous Robotics 0.50
46. MÁRTON, Michal, OVSENÍK, Ľuboš, ŠPES, Michal Measurement Effect of Visibility in Experimental FSO system 0.33
47. SOLUS, Dávid, OVSENÍK, Ľuboš, TURÁN, Ján Usage of Optical Correlator in Video Surveillance System for Abandoned Luggage 0.33
48. MADOŠ, Branislav, BALÁŽ, Anton, ÁDÁM, Norbert, HURTUK, Ján, BILANOVÁ, Zuzana Algorithm Design for User Experience Enhancement of Volume 0.33
49. HULIČ, Michal, VOKOROKOS, Liberios, ÁDÁM, Norbert, FECIĽÁK, Peter Hardware Design of Cryptographic Accelerator 0.33
50. ÁDÁM, Norbert, GERGELY, Tobiás, HULIČ, Michal, HURTUK, Ján, MADOŠ, Branislav Proto-cluster: A Multi-device Approach to Parallel Computing 0.50
51. KOREČKO, Štefan, HUDÁK, Marián, SOBOTA, Branislav LIRKIS CAVE: Architecture, Performance and Applications 0.50
52. ŠIMOŇÁK, Slavomír, TOMÁŠEK, Martin ACP SEMANTICS FOR PETRI NETS 0.50
53. LOJKA, Martin, VISZLAY, Peter, STAŠ, Ján, HLÁDEK, Ján, JUHÁR, Jozef Slovak Broadcast News Speech Recognition and Transcription System 0.33
54. STAŠ, Ján, HLÁDEK, Daniel, LOJKA, Martin, JUHÁR, Jozef Dual-Space Re-ranking Model for EfficientDocument Retrieval, User Modeling and Adaptation 0.33
55. HUDSON, Christopher R., BETHEL, Cindy L., CARRUTH, Daniel W., PLEVA, Matúš, JUHÁR, Jozef, ONDÁŠ, Stanislav A Training Tool for Speech Driven Human-Robot Interaction Applications 0.20
56. VAVREK, Jozef, VISZLAY, Peter, LOJKA, Martin, JUHÁR, Jozef, PLEVA, Matúš Weighted fast sequential DTW for multilingual audio Query-by-Example retrieval 0.33
57. LIAO, Yuan-Fu, PLEVA, Matúš, HLÁDEK, Daniel, STAŠ, Ján, VISZLAY, Peter, LOJKA, Martin, JUHÁR, Jozef Gated Module Neural Network for Multilingual Speech Recognition 0.17
58. BABIČ, František, OLEJÁR, Jaroslav, VANTOVÁ, Zuzana, PARALIČ, Ján Predictive and Descriptive Analysis for Heart Disease Diagnosis 0.25
59. CHODAREV, Sergej, BAČÍKOVÁ, Michaerla Development of Oberon-0 using YAJCo 0.50
60. MADOŠ, Branislav, BILANOVÁ, Zuzana, CHOVANCOVÁ, Eva, ÁDÁM, Norbert Field Programmable Gate Array Hardware Accelerator of Prime Implicants Generation for Single-Output Boolean Functions Minimization 0.33
61. SPIŠIAK, Milan, Kollár, Ján Quantum programming: a review 0.50
62. OVSENÍK, Ľuboš, TURÁN, Ján, HUSZANÍK, ORAVEC, Jakub, KOVÁČ, Ondrej, ORAVEC, Milan IMAGE ENCRYPTION ALGORITHM WITH PLAINTEXT RELATED CHAINING 0.50
63. JUHÁR, Ján Supporting Source Code Annotations with Metadata-Aware Development Environment 0.50
64. GALINEC, Darko, STEINGARTNER, William, ZEBIC, Vinko Cyber Rapid Response Team: An Option within Hybrid Threats 1.00
65. ANDREJIOVÁ, Miriam, GRINČOVÁ, Anna, MARASOVÁ, Daniela Failure analysis of the rubber-textile conveyor belts using classification models 0.30