Centrum výskumu, vývoja a realizácie inovačných výskumno-vývojových služieb pre flexibilné technológie a rekonfigurovateľné výroby

Pracoviská: SjF a FVT TUKE

Identifikácia  pilotného projektu:

Centrum výskumu, vývoja a realizácie inovačných výskumno-vývojových služieb pre flexibilné technológie a rekonfigurovateľné výroby

 

Kontakt:   prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

Pozadie: Sústavne sa meniace požiadavky na výrobu a akceleráciu inovácií nemôžu výrobné podniky typu MSP zvládnuť vlastnými silami. Pomoc týmto firmám pri inovácii výrobkov, optimalizácii výrobných procesov a rýchlej rekonfigurovateľnosti výroby je preto úlohou technologických centier disponujúcich relevantnými znalosťami a výskumno-vývojovými kapacitami.
Poslanie PP:

Ciele pilotného projektu:  Zriadenie a trvalo udržateľná činnosť projekčno- vývojového pracoviska pre podporu inovácii výrobkov a technológií, optimalizácie výrobných procesov a rýchlej rekonfigurovateľnosti výroby.

 

Výstupy: Zriadenie „Centra výskumu, vývoja a realizácie inovačných výskumno-vývojových služieb pre flexibilné technológie a rekonfigurovateľné výroby“, „Poradenského a konzultačného centra“ zameraného na štíhle prístupy/agilitu výrobných procesov“ a „Vývojovo-produkčného centra pre tvorbu a dodávky prototypov výrobkov, nástrojov, foriem, prípravkov a laboratórnych zariadení“  – v skratke „Prototypové a inovačné centrum“ integrujúce Produkt dizajn, reverzné inžinierstvo, prípravu a výrobu prototypov a výskum a vývoj v oblasti výrobných technológií a optimalizácie výrobných a montážnych procesov.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax:  (1) Zvýšenie vedeckého potenciálu pre spoluprácu s praxou; (2) Transfer nových vedeckých poznatkov; (3) Start-up novej spoločnosti na báze zapojenia pracoviska univerzity a partnerov z výrobnej praxe.

Technické (prístrojové) vybavenie:

Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM:

 

Stanice CNC sústruženia, frézovania a laserového rezania; Stanica vŕtania; Strojné tabuľové nožnice; Hydraulický ohraňovací lis CNC; Digitálny mikroskop; Rovinná brúska; Okružná píla; Drôtová rezačka; Zváracie pracovisko; Pracovisko aplikácií technológie vodného prúdu; Pracovisko montáže a povrchových úprav;  Pracovisko logistiky a skladovania;  Zámočnícke pracovisko prípravy vzoriek; Pracovisko merania a kontroly kvality;

Dosiahnuté výsledky riešenia: Zriadenie „Prototypového a inovačného centra“ pri Strojníckej fakulte TUKE, ul. Park Komenského 12a (Hala PK 12a).
Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: Zriadenie „Prototypového a inovačného centra“ integrujúceho Produkt dizajn, reverzné inžinierstvo, prípravu a výrobu prototypov a výskum a vývoj v oblasti výrobných technológií a optimalizácie výrobných a montážnych procesov vytvára predpoklady pre úspešný transfer výsledkov PP do praxe. Aktuálne je viacero riešení zrealizovaných pre priemyselnú prax a niekoľko úloh je v riešení.

 

Projekčno-inžinierske pracovisko numerického a experimentálneho modelovania mechanických a mechatronických sústav

Pracovisko: Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky, SjF TUKE

Identifikácia pilotnho projektu:

Projekčno-inžinierske pracovisko numerického a experimentálneho modelovania mechanických a mechatronických sústav

 

Kontakt:  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc., jozef.bocko@tuke.sk

Pozadie: Projekt nadväzuje na dlhodobú aktivitu pracoviska, ktoré je orientované na teoretickú, experimentálnu a numerickú analýzu strojov a konštrukcií so silnou orientáciou na praktickú inžiniersku činnosť.
Poslanie PP:

Ciele pilotného projektu: Bolo zriadené Projekčno-inžinierske pracovisko pre numerické a experimentálne modelovanie mechanických a mechatronických sústav.

 

Výstupy: (1) Pracovisko sa podieľa pri návrhu a optimalizácii nosných prvkov mechanických a mechatronických konštrukcií v oblasti priemyslu; vykonáva testovanie takýchto zariadení; overuje nové výpočtové postupy a experimentálne metódy a zabezpečuje školenia pre pracovníkov v oblasti aplikácie týchto metód do praxe. (2) Transfer vedeckých poznatkov do praxe – zvýšenie vedeckého potenciálu pre spoluprácu s praxou.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax:  (1) Podpora uzatvárania rámcových zmlúv medzi TUKE a podnikateľskými organizáciami. (2) Spolupráca TUKE, Spinea, s.r.o. Prešov, ZŤS VVÚ Košice, a.s.

Technické (prístrojové) vybavenie:

Existujúce (pôvodné) prístrojové vybavenie: kvantifikácia zvyškových napätí : Sint MTS3000 ; Sint MTS3000 Ring-Core ; RS200 ; tenzometria : Quantum MX840, MX410 , MX1609 ; CX22 ; Gen5i ; P3 ; optické metódy : Q300 ; Q450 ; FL-Z/2 ; M030 ; M040 ; M060 ;

 

Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM: Hydraulické zaťažovacie zariadenie so zdrojom a riadiacim systémom.

Dosiahnuté výsledky riešenia: Pre verifikáciu vyvíjaných postupov a metodík kvantifikácie zvyškových napätí bolo riešiteľmi v rámci riešenia projektu navrhnuté a vyrobené hydraulické zaťažovacie zariadenie.
Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: Výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektu rozšírili znalostnú bázu riešiteľov v oblasti kvantifikácie zvyškových napätí. Jedná sa o napätia, ktoré sú vyvolané technológiou výroby, montážou resp. prevádzkovým zaťažením, a ktoré môžu výraznou mierou ovplyvniť životnosť a bezpečnú prevádzku strojov a zariadení. Pri riešení konkrétnych úloh pre prax riešitelia projektu kvantifikujú zvyškové napätia polodeštruktívnymi metódami – metódou odvrtávania príp. metódou Ring-Core.

 

Tréningové pracoviská a certifikačné centrum pre riadenie rizík v oblasti bezpečnosti strojov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ako aj environmentálnych rizík

Pracoviská: Katedra environmentalistiky, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, SjF TUKE

Identifikácia  pilotného projektu:

Tréningové, poradenské a certifikačné centrum pre riadenie rizík v oblasti bezpečnosti strojov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ako aj environmentálnych rizík.

 

Kontakt:  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., juraj.sinay@tuke.sk

Pozadie: Projekt bol vyselektovaný, lebo  dôjde k podpore zvyšovania miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií.
Poslanie PP:

Ciele pilotného projektu:  Zriadenie a udržateľná činnosť tréningového, poradenského a certifikačné centra pre riadenie rizík v oblastiach bezpečnosti strojov, BOZP ako aj environmentálnych rizík počas celého životného cyklu strojov, strojárskych systémov, jednostopových dopravných prostriedkov a konečných produktov ako aj v rámci obnoviteľných zdrojov energií.

 

Výstupy: Zriadenie a udržateľná činnosť „Tréningového, poradenského a certifikačného centra pre riadenie rizík v oblastiach bezpečnosti strojov, BOZP ako aj environmentálnych rizík. Zvýšenie vedeckého potenciálu pre spoluprácu s praxou. Transfer nových vedeckých poznatkov v oblasti pôsobnosti centra do komerčnej sféry, štátnej a verejnej správy a tretieho sektora. Rámcové dohody medzi univerzitou, inštitúciami štátnej a verejnej správy a podnikateľskými subjektmi.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax: Výsledky aktivity prispejú k hlbšiemu rozvoju poznatkov v danej oblasti. Na základe transferu získaných poznatkov budú špecifikované inovované postupy v rámci systémov riadenia rizík ako súčasti integrovaných príp. generických systémov riadenia firiem. Vyvinuté metodiky, analýzy a postupy budú zaradené do tréningového procesu pre priemyselných partnerov a partnerov zo štátnej a verejnej správy ako aj do vzdelávacieho procesu v rámci II. a III. stupňa VŠ vzdelávania. Výsledky aktivity budú využívané vo vedeckovýskumnej činnosti odborných pracovníkov a infraštruktúra centra bude slúžiť aj na prípravu študentov doktorandského štúdia.

Technické (prístrojové) vybavenie:

Existujúce (pôvodné)  prístrojové vybavenie: Prototyp vozidla s vodíkovým palivovým článkom, Akustický merač, Trojzložkový magnetometer, Zariadenie na vibračnú diagnostiku strojov, Termokamery, Analyzátor spalín a spaľovacia komora slúžiaca na analýzu spalín a analýzu reakcie materiálov na oheň, Prístroj pre ustavovanie rotačných sústav strojov

 

Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM:   Komplexný systém meracej stanice na dvojstopého vozidla, Odsávacie zariadenie a príslušenstvo, Analyzátor vibrácií pôsobiaci na ľudské telo, Monitorovacie zariadenie na monitoring pracovného prostredia, Trojosá sonda na meranie elektromagnetického poľa.

Dosiahnuté výsledky riešenia: Na základe dosiahnutých výsledkov riešenia vzniklo niekoľko karentovaných publikácií a boli udelené viaceré patenty. Vzhľadom na dlhodobý charakter projektu budú všetky výsledky merateľné v roku 2020.

Spôsob transferu výstupov riešenia

 

do praxe:

Tréningové, poradenské a certifikačné centrum pre riadenie rizík v oblasti bezpečnosti strojov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ako aj environmentálnych rizík zabezpečuje aplikáciu jazdného cyklu WLTP pri testovaní vozidiel a automobilových motorov a prispieva k výskum a vývoju v oblasti reálneho riešenia emisných problémov.

 

Vývojovo-projekčné pracovisko pre rekonfigurovateľné roboty a ich aplikácie

Pracovisko: Katedra výrobnej techniky a robotiky, SjF TUKE

Identifikácia  pilotného projektu:

Vývojovo – projekčné pracovisko pre rekonfigurovateľné roboty a ich aplikácie

 

Kontakt: prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD., mikulas.hajduk@tuke.sk

Pozadie: Rozvoj robotiky je smerovaný na zvyšovanie úrovne inovačných riešení rekonfigurovateľných robotických zariadení na báze mechatronických jednoosových a viacosových modulov so širokou škálou využitia aplikačných možností.
Poslanie PP:

Ciele pilotného projektu: (1) Vybudovanie experimentálneho pracoviska pre overovanie inovácií stavebných modulov a sústav rekonfigurovateľnej robotickej techniky. (2) Vybudovanie poradenského a inžinieringového centra robotickej techniky a ich aplikácií.

 

Výstupy: (1) Laboratóriá pre „modelovanie, testovanie a riadenie rekonfigurovateľných robotov“.  (2) Tréningové laboratórium pre prípravu pracovníkov a študentov robotiky, transfer nových vedeckých poznatkov z robotiky do komerčnej sféry.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax: Aplikácie riešení rekonfigurovateľných robotov s požadovanými funkciami a kompatibilitou s okolím. Vytvorenie variant štruktúr rekonfigurovateľných robotických buniek pre dynamicky sa meniace požiadavky. Inteligentné pohonové manipulačné moduly pre stavbu 1,2 a 3 osého zápästia robota a polohovacích zariadení.

Technické (prístrojové) vybavenie: Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM: Robot s paralelnou kinematikou a kamerovým systémom, Antropomorfné chápadlo
Dosiahnuté výsledky riešenia: Experimentálne pracovisko s robotom ABB FlexPicker pre overovanie reálnych riešení. Inteligentné pohonové moduly pre stavbu inteligentného zápästia robotov.
Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: Šírenie výsledkov formou prezentácií, publikácií a reálnych ukážok na experimentálnom pracovisku.