Názov projektu: Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia TU v Košiciach za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
ITMS: 26250120039
Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Výzva OPVaV-2009/5.1/03-SORO
Celkové výdavky:  5,843,265.74 €
Trvanie projektu: 06/2010-05/2012
Projektový manažér: prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.