Názov projektu: Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou
ITMS: 26250120054
Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Výzva OPVaV-2011/5.1/04-SORO
Celkové výdavky:  3,788,442.14 €
Trvanie projektu: 11/2012-04/2015
Projektový manažér: Ing. Marcel Behún, PhD.