Karta projektu

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“. 

(PDF verzia karty projetu)

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Názov ako napr. Podpora Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Kód výzvy OPVaI/VA/DP/2018/1.1.3-07
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T594
Názov projektu Výskum novej generácie materiálov, konštrukcií a technológií pre priemysel 21. storočia
Subjekt/prijímateľ pomoci Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice – mestská časť Sever
Partner 1 Obchodné meno/ názov partnera V prípade viacerých partnerov v projekte je možné doplniť riadky.
Financovanie projektu


COV 2 803 471,15 EUR
NFP 2 663 297,59 EUR
VZ 140 173,56 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR/Košický kraj/ Košice
Doména inteligentnej špecializácie

Projekt nadväzuje na Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie.

 

Hlavný trend

I. Nové konštrukčné materiály, konštrukčné časti a technológie pre potreby priemyslu a energetiky.

Vedľajší trend

Progresívne materiály, konštrukčné časti, výrobky a technológie.

Produktová línia

1.Progresívne technológie výroby a spracovania materiálov a výrobkov z nich, práškové technológie, vákuové metalurgické technológie, presné liatie, 3D tlač kompozitov, aditívna priemyselná výroba, pokročilé technológie tvorby povrchových vrstiev, automatizované a robotizované výrobné technológie.

2. Progresívne technológie opracovávania, tvárnenia, spájania, zvárania a delenia materiálov.

3. Konštrukčné časti a výrobky

Hlavné relevantné SK NACE odvetvie

C24 Výroba a spracovanie kovov

 

C28 Výroba strojov a zariadení i.n.

Funkčné väzby C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

Predmet výskumu

 

 • Výskum a vývoj pokročilých metód navrhovania, konštrukcie a efektívnej prevádzky nástrojov pre spracovanie vysokopevných kovových materiálov a plastov tvárnením
 • Výskum a vývoj pokročilých metód obrábania nových a novo vyvíjaných materiálov
 • Výskum a vývoj v oblasť spájania hybridných konštrukcií v priemysle 21. storočia
 • Výskum a vývoj v oblasti automatizácie a robotizácie výrobného procesu zameraný na rekonfigurovateľnú výrobu v priemysle 21. storočia
 • Vývoj kompozitných stavebných výrobkov pre budovy a infraštruktúru 21. storočia
 • Produktové a procesné inovácie výroby konštrukčných častí a výrobkov v odvetví stavebníctva
 • Integrovaná podpora dizajnu výrobkov a konštrukcií pre stavebný priemysel 21. storočia

Výstupy do praxe

 

 • Optimalizácia pokročilých metód obrábania titánových zliatin,
 • hodnotenie opotrebenia rezných nástrojov a jeho vplyv na drsnosť povrchu obrábaných materiálov,
 • posúdenie vplyvu štruktúry tvrdonávarov na odolnosť voči opotrebeniu,
 • optimalizácia parametrov zvárania moderne koncipovaných materiálov,
 • experimentálny výskum mechanického spájania vysokopevných oceľových plechov, plechov z hliníkových zliatin metódami clinching a clinchriveting,
 • testovanie technologických možností tvarovania, mechanického spájania a povrchových úprav dielcov z kompozitných materiálov,
 • definovanie vzťahov medzi technologickými parametrami tvárnenia a ukazovateľmi integrity povrchových vrstiev výťažkov,
 • aplikácie simulačných metód pri návrhu lisovacích nástrojov výrobu súčiastok z vysokopevných materiálov,
 • aplikácia reverzného inžinierstva pri navrhovaní tvárniacich nástrojov s využitím 3D skenovania,
 • využitie novokoncipovaných vrstiev a povlakov na renováciu funkčných plôch exponovaných v náročných tribologických podmienkach,
 • navrhovanie automatizovaných výrobných systémov s vysokou schopnosťou interoperability založenej na prepojení ľudí a kyberneticko-fyzikálneho systému senzorov, aktuátorov a riadiacich prvkov na princípoch Internetu vecí (IoT),
 • aplikácia kamerových systémov, strojového videnia spolu s implementovaním pokročilých metód analýzy obrazu prostredníctvom prvkov umelej inteligencie,
 • experimentálny výskum kontinuálnych oceľo-betónových prvkov,
 • experimentálny výskum segmentov mosta so zabetónovanými nosníkmi,
 • merania zmien fyzikálnych parametrov stavebných konštrukcií a vnútorného prostredia pri kvázi-stabilnom teplotnom a vlhkostnom stave interiéru za reálnych podmienok meniaceho sa stavu vonkajšieho prostredia v celoročnom chode.

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

 

 • Analýza hybridných metód spájania – lepenia a bodového odporového zvárania, resp. lepenia a mechanického spájania moderne koncipovaných materiálov,
 • aplikácia topologickej optimalizácie pre optimálne rozloženie hmoty pri navrhovaní  tvárniacich nástrojov,
 • výskum lisovateľnosti a medzných stavov deformácií plechov pre automobilový, elektrotechnický a spotrebný priemysel,
 • komplexná analýza degradácie tvarových dielov foriem pre tlakové odlievanie ľahkých zliatin s využitím FEM analýzy,
 • experimentálne modely prostriedkov automatizovaných výrobných systémov s vysokou mierou flexibility a rekonfigurovateľnosti,
 • teoretické modely návrh konštrukcie mosta zo segmentov so zabetónovanými nosníkmi,
 • bezkontaktná detekcia a kvantifikácia povrchových deformačných polí v miestach diskontinuít silového toku v stavebných nosných konštrukciách,
 • znalostná databáza konštrukčných prvkov ako nositeľov viac dimenziálnych informácií pre navrhovanie stavieb vo virtuálnom prostredí,
 • bezkontaktná detekcia a kvalifikácia povrchových deformačných polí v miestach diskontinuít silového toku v stavebných nosných konštrukciách.

Odborné aktivity projektu

 

Subjekt/ prijímateľ pomoci –  Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice – mestská časť Sever

Výskumná aktivita 1 –  Nezávislý výskum a vývoj v oblasti strojov, konštrukcií  a zariadení/technológií  pre priemysel 21. storočia

Téma 1 – Nezávislý výskum a vývoj pokročilých metód obrábania, tvárnenia a spájania nových a novo vyvíjaných kovových a nekovových materiálov.

Téma 2 – Nezávislý výskum a vývoj v oblasti automatizácie a robotizácie výrobného procesu zameraný na rekonfigurovateľnú výrobu v priemysle 21. storočia.

Téma 3 – Integrovaná podpora produktových a procesných inovácií pre navrhovanie inteligentných konštrukcií a prvkov v odvetví stavebníctva.

Odborní garanti v projekte

 

Subjekt / prijímateľ pomoci –  Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice – mestská časť Sever

Téma 1

Meno a priezvisko (prípadne titul) odborného garanta

Prof. Ing. Emil Spišák, CSc.,: odborník v oblasti tvárniacich procesov a matematického modelovania tvárniacich procesov. Je autorom 7 monografií, 11 vysokoškolských učebníc a 15 skrípt. Evidovaných 568 publikácií z toho 12 v databáze CC, 78 v databáze SCOPUS a 48 v databáze WoS. Je vedúcim riešiteľom 20 domácich (13x VEGA, 1x AV, 2x rozvojový MŠ, 4x APVV) a 6 zahraničných projektov, je spoluriešiteľom (39), zodpovedným riešiteľom (74) úloh pre prax. V súčasnosti má známych 560 SCI citácií a ohlasov (318+69 Scopus a 173 WoS). Je členom vedeckých rád viacerých domácich a zahraničných časopisov. Vychoval 18 doktorandov. Viedol 128 diplomových prác. Od roku 2002 je členom a národným koordinátorom vedeckovýskumného zduženia International Deep Drawing Research Group (IDDRG). (H-index = 7 WOS, 8 Scopus).

Téma 2 

Meno a priezvisko (prípadne titul) odborného garanta

Prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.: Zameranie vedecko výskumnej činnosti: Navrhovanie mechatronických sústav. Modelovanie a simulacie mechatronických sústav. Vnorené systémy. Meranie neelektrických veličín. Vyškolení 3 doktorandi, 2 monografie, riešiteľ 5 domácich grantov VEGA a KEGA. Počet publikačných záznamov: 300. Z toho 52 v db SCOPUS, resp. 39 v db Web of Science. Hirschov index: 4. Celkom 245 citačných ohlasov. Z toho 112 citácií reg. v databáze SCOPUS, resp. 72 citácií vo WoS. Zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ vyše 6 výskumných úloh pre prax. Spoluriešiteľ 14 projektov VEGA, 3 proj. KEGA , 1-krát riešteľ medz. projektu, 1-krát stimuly a 4 projektov zo ŠF EÚ. Člen redakčných rád časopisov (2) a vedeckých výborov konferencií (5). Od roku 2010. Recenzent karent. časopisov (Int. J. of Adv. Robotic Systems., Measurement Science and review, IEEE Transaction on Education), a impaktovaných časopisov (Tech. Gazette, Acta Mech. Et Aut., Journal of Control Eng. And Applied Informatics). Autor 3 prednášok v zahraničí. (H-index = 5 WOS, 7 Scopus)

Téma 3

Meno a priezvisko (prípadne titul) odborného garanta

prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.: je uznávanou vedeckou osobnosťou v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb so zameraním na mosty, je členom špičkového vedeckého tímu pre výpočtovú a experimentálnu analýzu konštrukcií inžinierskych stavieb, v roku 2016 získal cenu za vedu a techniku v kategórií: Vedecko-technický tím roka.  Je autorom jednej monografie zameranej na stabilitu širokých tlačených pásov oceľových mostov. Okrem toho je spoluautorom 6 monografií, 2 vysokoškolských učebníc a 4 skrípt. Vyškolil piatich  doktorandov, úspešne viedol 75 diplomantov a 25 bakalárov. V databáze publikácií má evidovaných celkom 291 záznamov. Publikoval 46 vedeckých článkov časopisoch a 158 príspevkov na vedeckých konferenciách, z toho 23 článkov a príspevkov z medzinárodných konferencií je evidovaných na WOS a 32 článkov a príspevkov v databáze SCOPUS. Na jeho práce bolo viac ako 65 citácií, z toho 31 SCI a 18 v zahraničí. Bol zodpovedným riešiteľom alebo zástupcom zodpovedného riešiteľa 9 projektov VEGA, 2 projektu KEGA, 1 projektu APVV a 3 projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ako autor a spoluautor sa podieľal na spracovaní 6 Slovenských technických noriem a 3 Národných príloh. Je držiteľom 3 autorských osvedčení. (h-index = 5)

Iné relevantné info/kontakty/web

 

Subjekt / prijímateľ pomoci –  Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice – mestská časť Sever

www.tuke.sk

Zoznam článkov

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: 313011T594 „Výskum novej generácie materiálov, konštrukcií a technológií pre priemysel 21. storočia”, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

OP VaI

ITMS2014+: 313011T594

Vyskumná aktivita č. 1

Publikácie k podaktivite č. 1 a 2

 1. Anna BADIDOVÁ, Lýdia SOBOTOVÁ, Výskum akustických vlastností sandwichových absorbérov na základe hliníkovej peny, str. 9-14 (Podiel: 0,33)
 2. Jakub BREZINA, Ján VIŇÁŠ, Evaluation of overlay layers quality produced by the GMAW method, str. 24-28 (Podiel: 0,33)
 3. Denis CMOREJ, Ľuboš KAŠČÁK, Analysis of joining of high-strength car-body sheets, str. 29-33 (Podiel: 0,5)
 4. Peter ČARÁK, Miroslav PÁSTOR, Peter FRANKOVSKÝ, Ján KOSTKA, Vyhodnocovanie zvyškových napätí v okolí zvarov, str. 34-40 (Podiel: 0,33)
 5. Veronika GUMANOVÁ, Lýdia SOBOTOVÁ, A proposal for disassembly line to dismantle the waste electrical and electronic equipment (WEEE), str. 58-63 (Podiel: 0,33)
 6. Július HAJDUK, Janka MAJERNÍKOVÁ, Methods of evaluation of the mechanical properties of thin high-strength steel sheets, str. 64-67 (Podiel: 0,33)
 7. Ján HAŠUĽ, Daniel KOTTFER, Jozef TREBUŇA, Vytváranie tenkých vrstiev CVD technológiou z karbonylov, str. 68-72 (Podiel: 0,5)
 8. Lukáš HRIVNIAK, Jozef SVETLÍK, Michal ŠAŠALA, Štefan ONDOČKO, Vývoj rotačného modulu s neobmedzeným stupňom rotácie, str. 73-76 (Podiel: 0,5)
 9. Eduard JAKUBKOVIČ, Tatiana KELEMENOVÁ, Modernizácia Abbého dĺžkomera aplikáciou lineárneho meradla, str. 86-92 (Podiel: 0,5)
 10. Miroslava JÁMBOROVÁ, Ervin LUMNITZER, Metódy posudzovania akustickej kvality spotrebnej elektroniky prostredníctvom psychoakustiky, str. 93-96 (Podiel: 0,5)
 11. Erik JANOŠKO, Anna GUZANOVÁ, Comparison of corrosion resistance of selected pipeline steels, str. 97-100 (Podiel: 0,5)
 12. Adam KAĽAVSKÝ, Róbert HUŇADY, Martin HAGARA, Pavol LENGVARSKÝ, Vplyv pravdepodobnostných modelov na životnosť vo frekvenčnej oblasti, str. 101-105 (Podiel: 0,5)
 13. Michal KICKO, Peter FRANKOVSKÝ, Róbert HUŇADY, Pavol LENGVARSKÝ, Peter PAVELKA, Ján KOSTKA, Measuring of stress response from centrifugal forces on saw blades caused by reduction of stiffness, str. 116-119 (Podiel: 0,5)
 14. František KUPEC, Michal FABIAN, Michal PUŠKÁR, Computer aided car design process, str. 134-139 (Podiel: 0,5)
 15. Peter MARCINKO, Ján SEMJON, Martin KOČAN, Modulárne robotizované pracovisko, str. 150-153 (Podiel: 0,5)
 16. Marek MIZERÁK, Peter TREBUŇA, Jozef TROJAN, Ladislav ROSOCHA, Skenovanie výrobných hál pomocou skenera LEICA P30, str. 164-168 (Podiel: 0,25)
 17. Róbert MORO, Dagmar DRAGANOVSKÁ, Study of Ti6Al4V alloy microgeometric characteristics after application of unconventional blasting means, str. 169-173 (Podiel: 0,5)
 18. Peter MULIDRÁN, Emil SPIŠÁK, Influence of tool radius on springback of hat-shaped part, str. 180-183 (Podiel: 0,33)
 19. Štefan ONDOČKO, Tomáš STEJSKAL, Jozef SVETLÍK, Michal ŠAŠALA, Lukáš HRIVNIAK, Využitie matlabu v priamej kinematike, str. 184-187 (Podiel: 0,2)
 20. Dušan PUŠKÁR, Michal PUŠKÁR, Michal FABIAN, Marta VARGOVÁ, Optimalizácia tvaru zapaľovacej krivky modifikovaného vyplachovacieho systému, str. 204-210 (Podiel: 0,25)
 21. Vladimír ROHAĽ, Emil SPIŠÁK, Classification of electrical steels, str. 211-215 (Podiel: 0,25)
 22. Henrich SAILER, Janette BREZINOVÁ, Use of laser welding in automotive production, str. 216-219 (Podiel: 0,33)
 23. Lukáš SALAJ, Michaela BALÁŽIKOVÁ, Hodnotenie vibro-akustických rizík v strojárstve, str. 220-224 (Podiel: 0,33)
 24. Michal ŠAŠALA, Lukáš HRIVNIAK, Štefan ONDOČKO, Jozef SVETLÍK, Výskum úpravy kruhových rozmerov v cad programoch používaných pre tlač na 3d tlačiarni, str. 225-228 (Podiel: 0,33)
 25. Jozef TROJAN, Peter TREBUŇA, Marek KLIMENT, Richard DUDA, Optimization of a selected workplace in the enterprise with process simulate software, str. 239-242 (Podiel: 0,25)
 26. Martin VARGA, Ivan VIRGALA, Filip FILAKOVSKÝ, Inverse kinematics and motion control of a humanoid robotic hand, str. 243-248 (Podiel: 0,33)
 27. Anna YEHOROVA, Ervin LUMNITZER, Problematika merania a hodnotenia vibrácií prenášaných na ruky, str. 261-266 (Podiel: 0,5)
 28. Testovanie vybraných vlastností kompozitných materiálov v automobilovom priemysle / Dušan Sabadka – 2019. In: Transfer inovácií,- Košice (Slovensko) : TUKEč. 40 (2019), s. 27-29 [online]. – ISSN 1337-7094 (online) (Podiel: 1,0)
 29. Výber materiálov pre deformačné zóny automobilov / Emil Evin … [et al.] – 2019. In: Transfer inovácií, Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach č. 40 (2019), s. 36-41 [online]. – ISSN 1337-7094 (online) (Podiel: 1,0)
 30. Optimalizácia parametrov elektroiskrového textúrovania dokončovacích valcov valcovacej stolice oceľových plechov / Emil Evin … [et al.] – 2019. In: Transfer inovácií : Košice (Slovensko) : TUKE č. 40 (2019), s. 46-52 – ISSN 1337-7094) (Podiel: 1,0)
 31. Počítačová simulácia metód spájania / Albert Mareš – 2019. In: Transfer inovácií : internetový časopis o inováciách v priemysle. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach č. 40 (2019), s. 53-57 [online]. – ISSN 1337-7094 (online) (Podiel: 1,0)
 32. Základné typy polymérnych matríc vláknových kompozitných materiálov / Štefan Kender – 2019. In: Transfer inovácií : Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach č. 40 (2019), s. 58-60 [online]. – ISSN 1337-7094 (Podiel: 0,5)
 33. Klasifikácia foriem pre výrobu dielov z kompozitných materiálov / Štefan Kender – 2019. In: Transfer inovácií : internetový časopis o inováciách v priemysle. – Košice, TUKE č. 40 (2019), s. 70-72 [online]. – ISSN 1337-7094 (Podiel: 0,5)
 34. Komplexné chápanie bezpečnosti v priemyselnom prostredí –30 rokov BOZP v EÚ / H. Pačaiová, J. Kán, K. Vaškovičová – 2019. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce. – Košice TUKE s. 1-8 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3434-9 (Podiel: 1,0)
 35. The requirements on machinery safety and their influence on OHS effectiveness / Hana Pačaiová … [et al.] – 2019. In: Transport & Logistics: International journal. – Košice (Slovensko) Roč. 19, č. 47 (2019), s. 29-41 [print]. – ISSN 1451-107X (Podiel: 1,0)
 36. Evaluation of selected properties of coatings in respect of risk elimination of surface damage of stamped parts / J. Tkáčová … [et al.] – 2019. In: Koroze a ochrana materiálu. Roč. 63, č. 4 (2019), s. 159-166 [print]. – ISSN 0452-599X (Podiel: 0,2)
 37. Tribological Behavior of Thermally Sprayed Coatings with Different Chemical Composition and Modified by Remelting / E. Zdravecká, M. Ondáč, J. Tkáčová – 2019. In: Tribology in Industry. – Kragujevac Roč. 41, č. 4 (2019), s. 463-470, ISSN 0354-8996 (Podiel: 0,2)
 38. New Approaches to Designing Production System Structures / Vladimír Rudy, Peter Malega, Juraj Kováč – 2019. In: Acta Mechanica Slovaca : Košice (Slovensko) : Strojnícka fakulta Roč. 23, č. 1 (2019), s. 14-21 [print]. – ISSN 1335-2393 (Podiel: 0,5)
 39. Simulation Model Creation for Verifying the Production Capacity of a Production Line and Sizing in-Process Inventory / Peter Trebuňa, Miriam Pekarčíková, Marek Kliment In: Acta Mechanica Slovaca Roč. 23, č. 1 (2019), s. 38-43, ISSN 1335-2393 (Podiel: 0,5)
 40. Deformation behavior of circular tubes in rotary draw bending process with internal fluid pressure / Lucian Lazarescu, Ján Slota – 2018. In: Academic journal of manufacturing engineering. – Temešvár, Roč. 16, č. 4 (2018), s. 40-45, SSN 1583-7904 (Podiel: 1,0)
 41. The Statistical Measurements of Photovoltaic Panels Degradation / M. Badida … [et al.] – 2019. In: ICTEP 2019 : proceedings of International Council on Technologies of Environmental Protection. – Danvers (USA) s. 9-12, ISBN 978-1-7281-4924-0 (Podiel: 0,5)
 42. The Device for a Reduction of Nutrients in Municipal Wastewater / M. Badida … [et al.] – 2019. In: ICTEP 2019 : proceedings of International Council on Technologies of Environmental Protection. – Danvers (USA). 13-18, ISBN 978-1-7281-4924-0 (Podiel: 0,5)
 43. Analysis of Human Factor Reliability in Workplace with Noise Load / M. Balážiková, L. Salaj, B. Wysoczańská – 2019. In: ICTEP 2019 – Danvers (USA s. 25-29, ISBN 978-1-7281-4924-0 (Podiel: 0,5)
 44. The Physical Environmental Factors in the Work Environment / B. Benčová, E. Lumnitzer, A. Yehorova – 2019. In: ICTEP 2019. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 34-36 [CD-ROM]. – ISBN 978-1-7281-4924-0 (Podiel: 0,33)
 45. Innovative Application Options of Sound Visualization Tools / M. Moravec … [et al.] – 2019. In: ICTEP 2019. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 191-194 [CD-ROM]. – ISBN 978-1-7281-4924-0 (Podiel: 0,5)
 46. Precision of the machine tool and its impact on the environment / Dominika Palaščáková, Miroslav Badida – 2019. In: ICTEP – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 208-215, ISBN 978-1-7281-4924-0 (Podiel: 0,33)
 47. Analysis of selected technologies of cable recycling / L. Sobotová, M. Badida, T. Dzuro – 2019. In: ICTEP 2019 :  Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019 s. 234-239 [CD-ROM]. – ISBN 978-1-7281-4924-0 (Podiel: 0,33)

Publikácie k podaktivite č.3

 1. A comparison of the structural and energetic parameters of selected modern methods of construction / Mária Kozlovská, Alena Tažiková, Juraj Talian  – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P.  9-16. – ISBN 978-619-7105-69-8 (0,5)
 2. A delamination model implemented to structures made of orthotropic layers / Filip Kšiňan, Roman Vodička, Eva Kormaníková  – 2016.In: SPACE 2016. – Košice : TU, 2016 S. 1-2. – ISBN 978-80-553-2643-6 (1,0)
 3. Advantages and disadvantages of modern methods of construction used for modular schools in Slovakia / Lenka Kyjaková, Renáta Bašková  – 2016.In: Technical Transactions: Civil Engineering. Vol. 113, no. 1-B (2016), p. 35-41. – ISSN 0011-4561(0,5)
 4. Analysis of building´s renewal / Miroslav Kosican  – 2016.In: Cassotherm 2016 : No Conference Proceedings of Scientific Papers. – Košice : TU, 2016 S. 165-169. – ISBN 978-80-553-3041-9 (0,5)
 5. AED001 [188717] Variability of the wind speed and its impact on the ventilation heat losses in reference room / Iveta Bullová – 2017.In: Design of energy efficient buildings 2017 : proceedings of scientific papers. – Košice : TU, 2017 S. 25-29. – ISBN 978-80-553-2658-0 (0,5)
 6. Aplikácia metód štíhlej výstavby v stavebníctve / Renáta Bašková, Andrej Ňarjaš  – 2016.In: Oceňovanie a riadenie stavebných projektov 2016 : zborník vedeckých prác. – Brussels : EuroScientia, 2016 P. 12-17. – ISBN 978-90-822990-2-1(0,5)
 7. Application of educational innovation study program at the faculty of civil engineering in Košice / Renáta Bašková, Eva Panulinová, Struková Zuzana  – 2016.In: EDULEARN16. – Valencia : IATED Academy, 2016 P. 5002-5008. – ISBN 978-84-608-8860-4  – ISSN 978-84-608-8860-4 (0,5)
 8. Automated cost estimating and data transfer from CAD applications to  construction budget software / Peter Mesároš … [et al.]  – 2016.In: Universal Journal of Management & Information Technology. Vol. 1, no. 2 (2016), p. 54-61. – ISSN 2331-950X(0,5)
 9. Comparison of selected parameters of wet and dry technology of plastering / Adrián Ďuriš, Mária Kozlovská  – 2016.In: Czech Journal of Civil Engineering. Roč. 2., č. 1 (2016), s. 32-37. – ISSN 2336-7148 (0,5)
 10. AED001 [188726] The air flow in a ventilated air layer facade / Jana Katunská, Iveta Bullová – 2017.In: Design of energy efficient buildings 2017 : proceedings of scientific papers. – Košice : TU, 2017 S. 44-49. – ISBN 978-80-553-2658-0 (0,5)
 11. Creating the database of structures included in modern methods of construction for semi-automated budgeting system / P. Mesároš, J. Talian, M. Kozlovská  – 2016.In: ESaT 2016. – Košice : TU, 2016 S. 1-4. – ISBN 978-80-553-2564-4 (0,5)
 12. Delamination of composite laminate plate by sliding load mode / Eva Kormaníková  – 2017.In: Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava : Civil Engineering Series. Vol. 17, no. 1 (2017), p. 69-72. – ISSN 1804-4824 (0,33)
 13. Delamination of laminate plate under tearing load mode / Eva Kormaníková, Kamila Kotrasová  – 2017.In: MATEC Web of Conferences : DYN-WIND 2017. – S.l. : EDP Sciences, 2017 P. 1-5. – ISSN 2261-236X (0,33)
 14. Delamination opening and sliding load mode of laminate plate made of sublaminates / Eva Kormaníková, Kamila Kotrasová  – 2017.In: Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering. Vol. 17, no. 4 (2017), p. 827-835. – ISSN 1472-7978 (0,33)
 15. Developing Managerial and Digital Competencies Trough BIM Technologies in Construction Industry / P. Mesároš … [et al.]  – 2016.In: ICETA 2016. – Danvers : IEEE, 2016 S.. 217-222. – ISBN 978-1-5090-4699-7(0,25)
 16. Energy efficient buildings – details in bottom structure of the building / Pavol Majdlen, Anna Sedláková – 2017. In: Design of energy efficient buildings 2017 : proceedings of scientific papers. – Košice : TU, 2017 S. 57-75. – ISBN 978-80-553-2658-0 (0,5)
 17. Energy-efficient construction of apartment houses in Slovakia / Mária Kozlovská, Lenka Sirochmanová  – 2016.In: Technical Transactions: Civil Engineering. Vol. 113, no. 1-B (2016), p. 27-33. – ISSN 0011-4561 (0,5)
 18. Experimental Analysis of Bridges with Innovative Encased Beams/ / P. Vaňová, V. Kvočák, V.Kožlejová, D. Dubecký, R. Kanishchev -2019. In: Danube Bridges 2019 : Vienna 2019 S84-87- ISBN 978-3-9502387-2-3 (0,5)
 19. Experimentálna a softvérova analýza spriahovacích pásov/ V. Kvočák , P. Vaňová – 2019.In: 44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií : zborník prednášok. – Bardejovské Kúpele (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach. 101-106 . – ISBN 978-80-553-3388-5 (0,5)
 20. Exploitation of economic information systems for cost management in Slovak construction companies / Tomáš Mandičák, Peter Mesároš, Annamária Rakošiová  – 2016.In: Acta Tecnología. Roč. 2, č. 1 (2016), s. 1-5. – ISSN 2453-675X  Spôsob prístupu: http://www.actatecnologia.eu. (0,33)
 21. Fallstudie zum trocknungsverhalten von außenwandkonstruktionen aus porenbeton mit wärmedämmverbundsystem / Marián Vertaľ … [et al.] – 2016. In: Bauphysik. Vol. 38, no. 6 (2016), p. 378-388. – ISSN 0171-5445 (0,5)
 22. Hodnotenia investičných projektov a ich riziká / Miroslav Košičan  – 2016.In: Oceňovanie a riadenie stavebných projektov 2016 : zborník vedeckých prác. – Brussels : EuroScientia, 2016 P. 71-75. – ISBN 978-90-822990-2-1 (0,5)
 23. Identifying the construction waste types relating to modern methods of construction / Maria Kozlovska, Marcela Spisakova, Daniela Mackova  – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 129-136. – ISBN 978-619-7105-69-8 (0,5)
 24. Impact of implementation and use of Business Intelligence on cost reducing in construction project management / Tomáš Mandičák, Annamária Behúnová, Peter Mesároš  – 2016.In: Acta Tecnologia. Roč. 2, č. 3 (2016), s. 5-11. – ISSN 2458-675X (0,25)
 25. Impact of selected factors on exploitation of information systems in the construction phase – empirical study in Slovakia / Tomáš Mandičák, Peter Mesároš  – 2016.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2016. – Košice : TU, 2016 S. 47-54. – ISBN 978-80-553-3044-0 (0,33)
 26. Innovation of technologies and materials in historic buildings / Miroslav Košičan  – 2016.In: Design of energy efficient buildings 2016 : Proceedings of Scientific Papers. – Košice : TU, 2016 S. 45-49. – ISBN 978-80-553-3064-8 (0,5)
 27. Integrácia BIM a RFID technológie pri riadení stavebnej výroby / Jozef Čabala  – 2016.In: Oceňovanie a riadenie stavebných projektov 2016 : zborník vedeckých prác. – Brussels : EuroScientia, 2016 P. 25-29. – ISBN 978-90-822990-2-1(0,33)
 28. Knowledge database of modern methods of construction / M. Kozlovská, D. Mačková, M. Spišáková  – 2016.In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. – London : Taylor and Francis, 2016 P. 489-494. – ISBN 978-1-138-03224-8 (0,5)
 29. Local buckling of short rectangular steel tubes / Ruslan Kanishchev, Vincent Kvocak  – 2016.In: SPACE 2016. – Košice : TU, 2016 S. 1-2. – ISBN 978-80-553-2643-6 (0,33)
 30. Local buckling of the composite tubes / Ruslan Kanishchev, Vincent Kvočák  – 2017.In: Young Scientist 2017. – Košice : TU, 2017 S. 1-7. – ISBN 978-80-553-3136-2 (0,5)
 31. Management of Risk from Flash Floods in The South-Eastern Slovakia / Martina Zeleňáková … [et al.]  – 2016.In: Procedia Engineering : WMCAUS 2016. – S.l. : Elsevier, 2016 Vol. 161 (2016), p. 1796-1800. – ISBN 1877-7058  .(0,5)
 32. Mitigation of the adverse consequences of floods for human life, infrastructure, and the environment / M. Zeleňáková … [et al.]  – 2017.In: Natural Hazards Review. Vol. 18, no. 4 (2017), p. 17002-17002. – ISSN 1527-6988 (0,5)
 33. Mixed-Mode Delamination Failure Model of Sandwich Plate / Eva Kormaníková  – 2016.In: Boundary Field Problems and Computer Simulation. Vol. 54 (2016), p. 10-16. – ISSN 2255-9132 (0,5)
 34. Obnova dvojplášťových striech bytových domov v hromadnej bytovej výstavbe / Jaroslav Vojtuš – 2017. In: Design of energy efficient buildings 2017 : proceedings of scientific papers. – Košice : TU, 2017 S. 118-122. – ISBN 978-80-553-2658-0 (0,5)
 35. Opportunities of environmental technologies verification assessment / Jozef Švajlenka, Mária Kozlovská  – 2016.In: Oceňovanie a riadenie stavebných projektov 2016 : zborník vedeckých prác. – Brussels : EuroScientia, 2016 P. 161-165. – ISBN 978-90-822990-2-1 (0,5)
 36. Parametrické modelovanie zariadenia staveniska v 3D prostredí / Mária Kozlovská, Jozef Čabala  – 1. vyd. – Košice : TU, SvF – 2016. – 90 s.. – ISBN 978-80-553-2527-9. (0,5)
 37. Potenciál uplatnenia technológie trojdimenzionálnej tlače pri výstavbe budov / Jozef Čabala  – 2016.In: Juniorstav 2016. – Brno : VUT, 2015 P. 1-7. – ISBN 978-80-214-5312-8 (0,33)
 38. Potential usage of modern methods of construction in Slovakia / Mária Kozlovska, Daniela Mackova, Marcela Spisakova  – 2016.In: Interdisciplinarity in theory and practice. No. 11 (2016), p. 153-157. – ISSN 2344 – 2409 (0,5)
 39. Pretláčacie testy spriahovacích pásov/ P. Vaňová, V. Kvočák, V.Kožlejová, D. Dubecký, R. Kanishchev -2019. In:TZB, info, odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov. (2019), s. [1-5] [online]. – ISSN 1801-4399 (online) (0,5)
 40. Prieskum parametrov stavieb na báze dreva / Mária Kozlovská, Jozef Švajlenka  – 2016.In: Eurostav. Roč. 22, č. 1-2 (2016), s. 20-22. – ISSN 1335-1249 (0,5)
 41. Push-out Tests of Continuous Shear Connectors/ / P. Vaňová, V. Kvočák, V.Kožlejová, D. Dubecký, R. Kanishchev -2019. In: Juniorstav 2019 : Brno, S 217-221,. ISBN: 978-80-86433-71-4 (0,5)
 42. Readiness of students to teaching innovation / Eva Panulinová, Mária Kozlovská, Renáta Bašková  – 2016.In: EDULEARN16. – Valencia : IATED Academy, 2016 P. 4997-5001. – ISBN 978-84-608-8860-4  – ISSN 978-84-608-8860-4 (0,5)
 43. Research in the area of key competencies of graduates in Europe and in Slovakia / Renáta Bašková, Eva Panulinová, Zuzana Struková  – 2017.In: INTED 2017. – Valencia : IATED, 2017 P. 3897-3903. – ISBN 978-84-617-8491-2  – ISSN 2340-1079 (0,5)
 44. Riešenie strešných konštrukcií v zimných klimatických podmienkach / Jaroslav Vojtuš – 2017. In: Design of energy efficient buildings 2017 : proceedings of scientific papers. – Košice : TU, 2017 S. 113-117. – ISBN 978-80-553-2658-0 (0,5)
 45. Risk Index Calculation of Flood Protection Object in Malcov Village / Martina Zeleňáková, Lenka Zvijáková, Pavol Purcz  – 2016.In: Procedia Engineering : WMCAUS 2016. – S.l. : Elsevier, 2016 Vol. 161 (2016), p. 1791-1795. – ISBN 1877-7058 (0,5)
 46. Semi-automated budgeting of structures included in modern methods of construction based on 3D model / P. Mesároš, J. Talian, M. Kozlovská  – 2016.In: ESaT 2016. – Leiden : CRC Press/Balkema, 2016 P. 561-566. – ISBN 978-1-138-03224-8 (0,5)
 47. Success factors of implementing and using business intelligence: An industry study / Štefan Čarnický … [et al.]  – 1. vyd – Wambeek : EuroScientia – 2016. – 155 p.. – ISBN 978-90-822990-3-8. (0,5)
 48. Survey of Construction Management Documentation Usage in Planning and Construction of Building Project / Maria Kozlovska, Daniela Mackova, Marcela Spisakova  – 2016.In: Procedia Engineering : WMCAUS 2016. – S.l. : Elsevier, 2016 Vol. 161 (2016), p. 711-715. – ISSN 1877-7058  .(0,5)
 49. Surveying the real state using 3D laser scanning / Matúš Tkáč, Peter Mesároš, Lukáš Sabol  – 2016.In: Young Scientist 2016. – Košice : TU, 2016 S. 1-10. – ISBN 978-80-553-2537-8 (0,33)
 50. Technological and economical analysis of selected wood-based construction systems / Alena Tažiková, Mária Kozlovská, Zuzana Struková  – 2016.In: Technical transaction : Civil Engineering. Vol. 113, no. 1-B (6) (2016), p. 145-152. – ISSN 0011-4561 (0,5)
 51. Termovízne merania rodinných domov zhotovených MMC technológiami / Jozef Čabala  – 2016.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2016. – Košice : TU, 2016 S. 15-20. – ISBN 978-80-553-3044-0 ((0,33)
 52. The economic analysis of building structures with fair – faced self – cleaning concrete / Renáta Bašková, Alena Tažiková, Zuzana Struková  – 2016.In: enviBUILD 2016 – Buildings and Environment. – Brno : Faculty of Civil Enginering, 2016 P. 41-48. – ISBN 978-80-214-5392-0 (0,5)
 53. The impact assessment of rooflights and side windows on daylight conditions / Erika Dolníková – 2017. In: Design of energy efficient buildings 2017 : proceedings of scientific papers. – Košice : TU, 2017 S. 30-34. – ISBN 978-80-553-2658-0 (1,0)
 54. The importance of the criteria of residential buildings from the perspective of future users / Lenka Sirochmanová, Mária Kozlovská, Renáta Bašková  – 2016.In: SSP – Journal of civil engineering. Roč. 11, č. 1 (2016), s. 97-106. – ISSN 1336-9024 (0,5)
 55. The innovative device for creating additional openings in building constructions for installations / Dominik Dubecký, Mária Kozlovská  – 2016.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2016. – Košice : TU, 2016 S. 21-26. – ISBN 978-80-553-3044-0 (0,5)
 56. The research on usage parameters of wooden buildings / Mária Kozlovská, Jozef Švajlenka, Zuzana Struková  – 2016.In: CESB16 – Central Europe towards Sustainable Building 2016. – Prague : Grada Publishing, 2016 P. 1155-1162. – ISBN 978-80-271-0248-8 (0,5)
 57. Time and cost analysis of wet and dry systems for construction finishing processes / Adrián Ďuriš, Mária Kozlovská  – 2016.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2016. – Košice : TU, 2016 (0,5)
 58. Transport costs of prefab wood and brick construction – comparative study / Jozef Švajlenka, Mária Kozlovská  – 2016.In: Technical Transactions: Civil Engineering. Vol. 113, no. 1-B (2016), p. 129-135. – ISSN 0011-4561 (0,5)
 59. Uplatnenie výskumu doskových mostov so zabetónovanými nosníkmi v projekčnej praxi / V. Kožlejová, Ľ. Kožlej, V. Kvočák  – 2018.In: 43. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií : zborník prednášok. – Kysucké Nové Mesto (Slovensko) : Reklamný servis s. 101-106 . – ISBN 978-80-89838-07-3(0,5)
 60. Varianthaus construction system implementation in Slovakia / Marcela Spišáková, Daniela Mačková  – 2016.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2016. – Košice : TU, 2016 S. 71-78. – ISBN 978-80-553-3044-0 (0,5)
 61. Vplyv výberu technológie MMC na náklady stavby / Alena Tažiková, Lukáš Hudran  – 2016.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2016. – Košice : TU, 2016 S. 95-102. – ISBN 978-80-553-3044-0 (0,5)
 62. FAI001 [188986] Design of energy efficient buildings 2017 proceedings of scientific papers/ Anna Sedláková – 1. vyd – Kosice : TU – 2017. – 145 s. – ISBN 978-80-553-2658-0. (0,5)
 63. Quasistatic normal-compliance contact problem of visco-elastic bodies with Coulomb friction implemented by QP and SGBEM / Roman Vodička, Vladislav Mantič, Tomáš Roubíček – 2017.In: Journal of Computational and Applied Mathematics. Vol. 315 (2017), p. 249-272. – ISSN 0377-0427 Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2016.10.010. [VODIČKA, Roman – MANTIČ, Vladislav – ROUBÍČEK, Tomáš] (1,0)
 64. An energy based formulation of a quasi-static interface damage model with a multilinear cohesive law / Roman Vodička, Vladislav Mantič – 2017.In: Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series S. Vol. 10, no. 6 (2017), p. 1539-1561. – ISSN 1937-1632 Spôsob prístupu: doi:10.3934/dcdss.2017079. [VODIČKA, Roman – MANTIČ, Vladislav] (0,5)
 65. Numerical solution of frictional contact problems for viscoelastic solids by SGBEM and quadratic programming / Roman Vodička, Vladislav Mantič – 2016.In: Key Engineering Materials vol. 681 : Wear and Contact Mechanics 2. – Switzerland : TTP, 2016 P. 175-184. – ISBN 978-3-03835-745-2 – ISSN 1013-9826 [VODIČKA, Roman – MANTIČ, Vladislav] (0,5)
 66. Revisiting the problem of debond initiation at fibre-matrix interface under transversal biaxial loads. A comparison of several non-classical fracture mechanics approaches / L. Távara … [et al.] – 2016.In: Key Engineering Materials : FDM 2016. – Switzerland : TTP, 2016 P. 232-235. – ISBN 978-303835716-2 – ISSN 1013-9826 [TÁVARA, Luis – GARCÍA, Israel G. – VODIČKA, Roman – PANAGIOTOPOULOS, Christos G. – MANTIČ, Vladislav]
 67. Abbildung der wärmedämmenden Wirkung eines fassadengebundenen Begrünungssystems in einem Simulationsmodell / David Tudiwer … [et al.] – 2019. In: Bauphysik : Wärme, Feuchte, Schall, Brand, Licht, Energie, Klima. – Berlín (Nemecko) : Ernst und Sohn Roč. 41, č. 3 (2019), s. 155-161 [print]. – ISSN 0171-5445 Spôsob prístupu: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14370980#pane-01cbe741-499a-4611-874e-1061f1f4679e01…(0,33)
  [TUDIWER, David – VERTAĽ, Marián – KORJENIC, Azra – ČÁKYOVÁ, Katarína]
 68. The influence of the initial condition in the transient thermal field simulation inside a wall / Marek Zozulák, Marián Vertaľ, Dušan Katunský – 2019. In: Buildings. Roč. 9, č. 8 (2019), s. 1-15 [online]. – ISSN 2075-5309 (online) Spôsob prístupu: odkaz
  [ZOZULÁK, Marek – VERTAĽ, Marián – KATUNSKÝ, Dušan] (0,5)
 69. 4D plánovanie betónových konštrukcií / Renáta Bašková – 2017.In: Betón 2017. – Bratislava : SAVT,  2017 S. 144-149. – ISBN ISBN 978-80-89682-13-3 ADC001 SIČÁKOVÁ, Alena – ŠPAK, Matej – KOZLOVSKÁ, Mária – KOVÁČ, Marek: Long-term properties of cement-based composites incorporating natural zeolite as a feature of progressive building material /  – 2017. In: Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2017 (2017), p. 1-8. – ISSN 1687-8434 (0,5)
 70. A numerical study of the size effect by an interface damage model for steel reinforced structures / Roman Vodička, Lucia Baranová, Katarína Krajníková – 2017.In: International Scientific Conference Košice-Lviv-Rzeszów. – Košice: TU, 2017 S. 1-2. – ISBN 978-80-553-3188-1(0,5)
 71. Analysis of the capital expenditures modern methods for the foundating of family houses / Tomáš Mandičák, Peter Mesároš, Juraj Talian, – 2017.In: OTMC 2017. – Zagreb : Croatian Association for Construction Management, 2017 S. 627-637. – ISBN 978-953-8168-21-5 (0,5)
 72. BIM Educational Activities on Civil Engineering Faculty Technical University of Košice / Renáta Bašková … [et al.] – 2017.In: OTMC 2017. – Zagreb : Croatian Association for Construction Management, 2017 P. 429-436. – ISBN 978-953-8168-21-5 (0,33)
 73. Comparison of exploitation of marketing tools for promotion of family houses built by modern methods of construction – Customer and enterprise point of view / Tomáš Mandičák, Peter Mesároš – 2017.In: Improving the efficiency of construction through MMC technology : proceedings of scientific papers 2017. – Košice : TU, 2017 S. 37-44. – ISBN 978-80-553-2688-7 (0,5)
 74. Computer aided time-space modelling of construction process / Andrej Ňarjaš, Renáta Bašková – 2017.In: Young Scientist 2017. – Košice : TU, 2017 S. 1-8. – ISBN 978-80-553-3136-2 (0,33)
 75. Experimental preparation of magnesium oxide board / – 2017. In: Applied Mechanics and Materials : International Conference enviBuild 2016. – Switzerland : TTP, 2017 S. 11-18. – ISSN 1662-7482 DUBECKÝ, Dominik – KOZLOVSKÁ, Mária – ŠPAK, Matej: (0,5)
 76. Effect of MMC Selection on Construction Costs / Alena Tažiková, Mária Kozlovská, Zuzana Struková – 2017.In: OTMC 2017. – Zagreb : Croatian Association for Construction Management, 2017 P. 274-282. – ISBN 978-953-8168-21-5 (0,5)
 77. Environmental assessment of buildings constructed by modern methods of construction / Daniela Mackova … [et al.] – 2017.In: Applied Mechanics and Materials vol. 861 : enviBUILD 2016. – Switzerland : TTP, 2017 P. 601-608. – ISBN 978-3-0357-1070-0  – ISSN 1662-7482 [MAČKOVÁ, Daniela – SPIŠÁKOVÁ, Marcela – KOZLOVSKÁ, Mária – ŠVAJLENKA, Jozef] (0,5)
 78. Environmental life-cycle costs of building materials / Alena Tažiková – 2017.In: Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. Vol. 34, no. 64 (2017), ISSN 2300-5130 (0,5)
 79. Exploitation and Benefits of BIM in Construction Project Management / Peter Mesároš, Tomáš Mandičák – 2017.In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : WMCAUS 2017. – Bristol : IOP Publishing, 2017 Vol. 245 (2017), p. 1-7. – ISSN 1757-8981(0,5)
 80. Impact model of communication and marketing tools for the promotion of family houses built by modern methods of construction / Tomas Mandicak … [et al.] – 2017.In: International Journal of Applied Engineering Research. Vol. 12, no. 21 (2017), ISSN 0973-4562 (0,33)
 81. Impact of education and experiences of managers on performance of Slovak construction enterprises / P. Mesároš … [et al.] – 2017.In: ICETA 2017. – Danvers : IEEE, 2017 S. 263-268. – ISBN 978-1-5386-3294-9 [MESÁROŠ, Peter – MANDIČÁK, Tomáš – BEHÚN, Marcel – ĎURIŠ, Adrián] (0,33)
 82. Impact of ERP systems on cost reducing in construction project management in Slovakia / Peter Mesároš, Tomáš Mandičák – 2017.In: OTMC 2017. – Zagreb : Croatian Association for Construction Management, 2017 P. 345-355. – ISBN 978-953-8168-21-5 (0,5)
 83. Impact of ICT on performance of construction companies in Slovakia / Peter Mesároš, Tomáš Mandičák – 2017.In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : WMCAUS 2017. – Bristol : IOP Publishing, 2017 Vol. 24 (2017), ISSN 1757-8981 (0,25)
 84. Impact of information and communication technology on cost management in construction industry Empirical study/ Peter Mesároš, Tomáš Mandičák – 1. vyd – Wambeek : EuroScientia – 2017. – 136 p.. – ISBN 978-90-828093-2-9. (0,5)
 85. Indicators of design for safety to increase safety performance in industrialized construction / Zuzana Struková, Alena Tažiková – 2017.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2017. – Košice : TU, 2017 S. 51-56. – ISBN 978-80-553-2688-7 (0,5)
 86. Innovation of education for the development of key competencies of university graduates / Renáta Bašková, Zuzana Struková – 2017.In: Organization, Technology and Management in Construction. Vol. 9, no. 1 (2017), p. 1565-1573. – ISSN 1565-1573 (0,5)
 87. Komparatívna štúdia BIM návrhov modernej montovanej fasády na stavbe halového typu / Zuzana Struková, Alena Tažiková – 2017.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2017. – Košice : TU, 2017 S. 57-66. – ISBN 978-80-553-2688-7 (0,25)
 88. Motivačné aktivity na Stavebnej fakulte TUKE pre podporu BIM modelovania / Renáta Bašková – 2017.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom informačného modelovania stavieb : zborník vedeckých prác 2017. – Košice : TU, 2017 S. 6-13. – ISBN 978-80-553-2689-4 (0,33)
 89. Overview of cost management contributions in the context of BIM technology / Jana Smetanková, Tomáš Mandičák, Peter Mesároš – 2017.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom informačného modelovania stavieb : zborník vedeckých prác. – Košice : TU, 2017 S. 65-72. – ISBN 978-80-553-2689-4 (0,33)
 90. Procurements of modern methods of construction based on wood / Jozef Švajlenka, Mária Kozlovská – 2017.In: International Scientific Conference Košice-Lviv-Rzeszów. – Košice : TU, 2017 S. 1-2. – ISBN 978-80-553-3188-1 (0,5)
 91. Softvéry pre technologické a nákladové analýzy stavebných objektov modelovaných v BIM prostredí / Alena Tažiková, Zuzana Struková  – 2017.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom informačného modelovania stavieb : zborník vedeckých prác 2017. – Košice : TU, 2017 S. 84-89. – ISBN 978-80-553-2689-4 (0,33)
 92. Software for 4D modeling of construction projects / R. Bašková, A. Ňarjaš – 2017.In: Bulletin of Lviv Polytechnic National University Series „Theory and Building practice“. – Lviv (Ukrajina) : Publishing Office of Lviv Polytechnic National University Roč. 877 (2017), s. 235-240 . – ISSN 2520-2332 (0,33)
 93. Influence of different mineral precursors on the properties of fly ash based alkali-activated mortars / – 2017. In: Non-Traditional Cement and Concrete. – Brno : University of Technology, 2017 P. 281-287. – ISBN 978-80-214-5507-8 ŠPAK, Matej – RASCHMAN, Pavel  (0,5)
 94. Prehľad špecifických požiadaviek na výrobu a spracovanie špeciálnych betónov ako nástroja pre zvyšovanie efektívnosti výstavby / – 2017. In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2017. – Košice : TU, 2017 S. 67-74. – ISBN 978-80-553-2688-7 ŠPAK, Matej (0,5)
 95. Zvyšovanie stupňa informatizácie v stavebnom priemysle využitím rádiofrekvenčnej identifikácie / – 2017. In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom informačného modelovania stavieb = Improving the efficiency of construction through information modeling of buildings : zborník vedeckých prác 2017. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 s. 103-110 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2689-4 ŠPAK, Matej (0,33)
 96. The benefits of modern method of construction based on wood in the context of sustainability / Jozef Švajlenka, Mária Kozlovská, Marcela Spišáková – 2017.In: International Journal of Environmental Science and Technology. Vol. 14, no. 8 (2017), p. 1591-1602. – ISSN 1735-1472 (0,5)
 97. The comparative study of lightweight slab solutions in terms of construction cost / Renata Bašková … [et al.] – 2017.In: International Journal of Applied Engineering Research. Vol. 12, no. 24 (2017), p. 14279-14286. – ISSN 0973-4562 (0,5)
 98. The view of investor´s on potential of marketing tools for implementation of modern methods of construction in Slovakia / Tomáš Mandičák … [et al.] – 2017.In: Acta Tecnologia. Roč. 3, č. 1 (2017), s. 1-5. – ISSN 2453-675X (0,33)
 99. Zásady BEP pre tímové projekty riešené na stavebnej fakulte / Renáta Bašková – 2017.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom informačného modelovania stavieb : zborník vedeckých prác 2017. – Košice : TU, 2017 S. 14-20. – ISBN 978-80-553-2689-4 (0,25)
 100. Znižovanie energetickej náročnosti budov použitím MMC technológií / Alena Tažiková, Zuzana Struková – 2017.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2017. – Košice : TU, 2017 S. 89-94. – ISBN 978-80-553-2688-7 (0,5)
 101. 5D of BIM – Research studies at home and slected countries around the world / Jana Smetanková …[et al.] – 2018.In: Acta Tecnología : International Scientific Journal about Technologies. – Slovensko : 4S go, 2016 Roč. 4, č. 3 (2018), s. 39-43 [online]. – ISSN 2453-675X (online) (0,5)
 102. A Quasi-Static Delamination Model with Rate-Dependent Interface Damage Exposed to Cyclic Loading / Roman Vodička, Katarína Krajníková – 2018.In: Advances in Fracture and Damage Mechanics. XVII. – Zurich (Švajčiarsko): Trans Tech Publications s. 84-89 [online]. – ISBN 978-3-0357-1350-3 (0,33)
 103. An assessment and comparative study of modern thermal insulation systems / Alena Tažiková, Zuzana Struková – 2018.In: TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. – Novi Pazar (Srbsko) : Association for Information Communication Technology Education and Science, 2018 Roč. 7, č. 4 (2018), s. 769-774 [print]. – ISSN 2217-8309 (0,33)
 104. An Educational Project To Support BIM Skills Of Civil Engineering Students / Renáta Bašková, Zuzana Struková, Mária Kozlovská – 2018.In: EDULEARN18 : conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. – [Valencia] (Španielsko) : IATED : International Academy of Technology, Education and Development s. 5822-5828 [CD-ROM, USB-key]. – ISBN 978-84-09-02709-5  – ISSN 2340-1117 (0,33)
 105. An interface damage model under a cyclic shear load / Roman Vodička, Katarína Krajníková, Ivana Katreničová – 2018.In: ESaT 2018: 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies: Tatranské Matliare, September 12-14, 2018. – Košice (Slovensko): Technická univerzita v Košiciach s. 1-4 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2982-6 (0,33)
 106. Assessment of modern methods of construction based on wood in terms of efficiency of procurement / Jozef Švajlenka, Mária Kozlovská – 2018.In: ESaT 2018 : 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, September 12-14, 2018. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 1-5 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2982-6 (0,5)
 107. BIM in the context of sustainable construction / Jozef Švajlenka, Mária Kozlovská – 2018.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom informačného modelovania stavieb : Improving the efficiency of construction through information modelling of buildings : zborník vedeckých prác 2018. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 111-116 [print]. – ISBN 978-80-553-3245-1 (0,5)
 108. BIM training in construction management educational practices in Croatia and Slovakia / Sonja Kolarić … [et al.] – 2018.In: Creative Construction Conference 2018. – Budapest (Maďarsko) : Budapest Diamond Congress s. 1002-1009 [print]. – ISBN 978-615-5270-45-1 [KOLARIĆ, Sonja – MANDIČÁK, Tomáš – VUKOMANOVIĆ, Mladen – MESÁROŠ, Peter] (1,0)
 109. Comparing of innovative and traditional technologies of wood houses for using the efficiency index / Jozef Švajlenka, Mária Kozlovská – 2018.In: International Journal of Engineering & Technology. – Al Mamourah Area (Spojené arabské emiráty) : Science Publishing Corporation Roč. 7, č. 2 (2018), s. 449-452 [online]. – ISSN 2227-524X (0,5)
 110. Cost estimation of BIM-based design models / Alena Tažiková, Zuzana Struková – 2018.In: Czech Journal of Civil Engineering. – Rosice (Česko) : ScientificJournals.eu Roč. 4, č. 2 (2018), s. 140-146 [print]. – ISSN 2336-7148 (0,5)
 111. Current state of CRM systems in construction industry in Slovakia / Peter Mesároš … [et al.] – 2018.In: Acta logistica. – Košice (Slovensko): 4S go Roč. 5, č. 4 (2018,ISSN 1339-5629 (online)  Krajníková (0,5)
 112. Heat-technical comparison of wall construction systems belonging to MMC / Alena Tažiková, Juraj Talian – 2018.In: TEM Journal : Technology Education Management Informatics. Vol. 7, no. 1 (2018), p. 155-158. – ISSN 2217 (0,5).
 113. Impact of Motivational and Training Activities on Awareness of Building Information Modeling / Z. Struková, R. Bašková, K. Krajníková – 2018.In: ICETA 2018: Proceedings: 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. – Danvers (USA): Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 519-525 [print]. – ISBN 978-1-5386-7912-8 (0,5)
 114. Implementation of BIM Execution Plan Principles into Team-based Learning of Civil Engineering Students / Renáta Bašková, Zuzana Struková, Jozef Čabala – 2018.In: EDULEARN18 : conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. – [Valencia] (Španielsko) : IATED : International Academy of Technology, Education and Development s. 5835-5843 [CD-ROM, USB-key]. – ISBN 978-84-09-02709-5  – ISSN 2340-1117 (0,33)
 115. Kalkulácia nákladov stavebného objektu podľa použitého stupňa podrobnosti / Alena Tažiková – 2018.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom informačného modelovania stavieb = Improving the efficiency of construction through information modelling of buildings : zborník vedeckých prác 2018. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 s. 117-124 [print]. – ISBN 978-80-553-3245-1 (0,33)
 116. Marek – SIČÁKOVÁ, Alena – ŠPAK, Matej: Testing the Supplementary Cementitious Material Based on GGBFS and Zeolite for Prediction of the Activity Index / – 2018. In: Environment, Green Technology and Engineering International Conference : proceedings volume 2. – Basel (Švajčiarsko) : MDPI s. 1-4 [online]. – ISSN 2504-3900 (online) (0,5)
 117. Methodology of Efficiency Assessment in the Context of Building Sustainability / Jozef Švajlenka, Mária Kozlovská – 2018.In: International Journal of Engineering & Technology. – Al Mamourah Area (Spojené arabské emiráty) : Science Publishing Corporation Roč. 7, č. 2 (2018), s. 332-334 [online]. – ISSN 2227-524X (0,5)
 118. Methodology of indoor comfort temperature measuring / Dominik Dubecký, Mária Kozlovská  – 2018.In: Young Scientist 2018 : Mladý vedec 2018 : 10th international scientific conference on civil and environmental engineering. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 1-8 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2952-9 (0,5)
 119. Modelling the cost of formwork for monolithic concrete structures / Renáta Bašková, Zuzana Struková – 2018.In: Planning and organisation in modern construction – selected aspects. Civil Engineering Series : monographs Cracow University of Technology. – Cracow (Poľsko) : University of Cracow s. 55-80 [print]. – ISBN 978-83-65991-42-3 (0,33)
 120. Multi-criteria comparison of prefab façade systems: A case study / Z. Struková, R. Bašková, A. Tažiková – 2018.In: ESaT 2018 : 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, September 12-14, 2018. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 1-4 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2982-6 (0,5)
 121. Quality Parameters Perception of Modern Methods of Construction Based on Wood in the Context of Sustainability / Jozef Švajlenka, Mária Kozlovská – 2018.In: Periodica Polytechnica Civil Engineering. – Budapest (Maďarsko) : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Roč. 62, č. 3 (2018), s. 636-642 . – ISSN 0553-6626 (0,5)
 122. Recycling potential of mineral wool / Alena Sičáková, Jozef Junák, Zuzana Struková – 2018.In: Zborník recenzovaných vedeckých prác ÚEI 2018. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 89-98 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3224-6 (0,5)
 123. Smart construction safety management by means of information technology applications / Zuzana Struková – 2018.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom informačného modelovania stavieb : Improving the efficiency of construction through information modelling of buildings : zborník vedeckých prác 2018. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 94-102 [print]. – ISBN 978-80-553-3245-1 (0,33)
 124. Some statistical methods how to analyse questionnaire survey about using BIM technologies / Katarína Krajníková – 2018.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom informačného modelovania stavieb = Improving the efficiency of construction through information modelling of buildings: zborník vedeckých prác 2018. – Košice (Slovensko): Technická univerzita v Košiciach s. 55-60 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3245-1 (0,5)
 125. Sustainability of modern methods of construction based on wood / Mária Kozlovská, Jozef Švajlenka  – 2018.In: Planning and organisation in modern construction – selected aspects. Civil Engineering Series : monographs Cracow University of Technology. – Cracow (Poľsko) (0,5)
 126. ŠPAK, Matej – RASCHMAN, Pavel: Influence of different mineral precursors on the properties of fly ash based alkali-activated mortars / – 2018. In: Non-Traditional Cement and Concrete. – Zürich (Švajčiarsko) : Trans Tech Publications s. 73-78 [online]. – ISBN 978-3-0357-1096-0 (0,5)
 127. ŠPAK, Matej: Betónové konštrukcie na stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh / – 2018. In: Inžinierske stavby : Inženýrské stavby : vedecko-odborný časopis stavebných inžinierov a stavebných technikov. – Bratislava (Slovensko) : Vydavateľstvo Inžinierske stavby Roč. 66, č. 3 (2018), s. 59-61 [print]. – ISSN 1335-0846 (1,0)
 128. ŠPAK, Matej: Možnosti využitia RFID technológie v stavebníctve / – 2018. In: Eurostav : odborný recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre. – Bratislava (Slovensko) : Vydavateľstvo Eurostav Roč. 24 9 (2018), s. 30-33 [print]. – ISSN 1335-1249 (0,5)
 129. Use and impact of selected ICT on cost reduction in the Slovak construction industry / Peter Mesároš, Tomáš Mandičák – 2018.In: Planning and organisation in modern construction – selected aspects. Civil Engineering Series : monographs Cracow University of Technology. – Cracow (Poľsko) : University of Cracow s. 33-54 [print]. – ISBN 978-83-65991-42-3 (0,5)
 130. Vnútorné prostredie stavieb ako determinant kvalitného welfare zvierat / J. Švajlenka, M. Kozlovská, T. Pošiváková – 2018.In: Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca : zborník príspevkov z XI. vedeckej konferencie, Nitra, 21.-22. november 2018. – Bratislava (Slovensko) : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s. 196-198 . – ISBN 978-80-89738-18-2 (0,5)
 131. Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom informačného modelovania stavieb = Improving the efficiency of construction through information modelling of buildings : zborník vedeckých prác 2018. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 7-14 [print]. – ISBN 978-80-553-3245-1 (0,5)
 132. A comparative case study of selected prefab facade systems / Z. Struková, R. Bašková, A. Tažiková  – 2019.In: Advances and Trends in Engieneering Sciences and Technologies III. – Londýn (Veľká Británia) : CRC Press, 2019 s. 585-590 [print]. – ISBN 978-0-367-07509-5 (0,5)
 133. Assessment of extreme hydrological phenomena in the eastern Slovakia / Martina Zeleňáková … [et al.]  – 2019.In: Managing Water Resources for a Sustainable Future : World Congress on Water Resources and Environment. – Athens (Grécko) : European Water Resources Association s. 83-84 [CD-ROM]. – ISBN 978-618-84419-0-3[ZELEŇÁKOVÁ, Martina – SOĽÁKOVÁ, Tatiana – PORTELA, Manuela – VRANAYOVÁ, Zuzana – PURCZ, Pavol – SIMONOVÁ, Dorota] (1,0)
 134. Comparison of on-site and off-site modern methods of constructions based on wood / Švajlenka Jozef, Kozlovská Mária, 2019. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III- Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2018: 12.9. – 14.11.2019: Vysoké Tatry, Slovakia, P. 617-622, Oxfordshire, United Kingdom : CRC Press, Taylor & Francis, 2019 /978-0-367-07509-5/ (0,5)
 135. Construction Cost Saving Through Adoption of IoT Applications in Concrete Works / R. Bašková, Z. Struková, M. Kozlovská  – 2020.In: Proceedings of CEE 2019 : Advances in Resource-saving Technologies and Materials in Civil and Environmental Engineering. – Cham (Švajčiarsko) : Springer Nature s. 452-459 [print, online]. – ISBN 978-3-030-27010-0 (0,5)
 136. Cretaing of interdisciplinary study program / E. Panulinová, S. ,Harabinová, R. Bašková Renáta – 2019. In: ICERI2019 Proceedings: 12th International Conference of Education, Research and Innovation: 11. – 13.11.2019: Seville, Španielsko, P. 4520-4523, Valencia : IATED Academy, 2019 – ISBN 978-84-09-14755-7,ISSN: 2340-1095/ (0,5)
 137. Design of testing methodology for wood-based structural systems / Švajlenka Jozef (70%) ,Kozlovská Mária (30%) , 2019. In: Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants – QUAERE 2019: 24. – 28.6.2019: Hradec Králové, Česká republika, P. 975-980, Hradec Králové : Magnanimitas, Hradec Králové, 2019 /978-80-87952-30-6/ (0,5)
 138. Development and evaluation of tacit knowledge of occupational health and safety in construction / Kozlovská Mária (30%) ,Struková Zuzana (70%) , 2019. In: ICERI2019 Proceedings: 12th International Conference of Education, Research and Innovation: 11. – 13.11.2019: Sevilla, Španielsko, P. 4574-4581, Valencia : IATED Academy, 2019 /978-84-09-14755-7,2340-1095/ (0,5)
 139. Energy potential of timber-based buildings in terms of sustainability / Švajlenka Jozef (70%) ,Kozlovská Mária (30%) , 2019. In: 8th International scientific conference on climate change, economic development, environment and people – (CCEDEP 2019): 24.10.2019: Novi Sad, Sremska Kamenica, P. 213-220, Novi Sad, Sremska Kamenica : Educons Universitу, Vojvode Putnika 85-87, Sremska Kamenica, 2019 /978-86-87785-92-2/ (0,5)
 140. Innovation of the education process of the construction in Košice / R.Bašková, J. Čabala, Z. Struková  – 2019. In: ICERI2019 Proceedings: 12th International Conference of Education, Research and Innovation: 11. – 13.11.2019: Sevilla, Španielsko, P. 4531-4536, Valencia : IATED Academy, 2019 – ISBN:978-84-09-14755-7, ISSN:2340-1095 (0,33)
 141. Specifics and Application of Wooden Constructions in the Agricultural Sector / Švajlenka Jozef (60%) ,Kozlovská Mária (30%) ,Pošiváková T. (10%) , 2019. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 603, no. 2(2019), p. 1-7, 2019 /1757-899X/ (0,5)
 142. Úsporné zdroje energie / Miroslav Košičan  – 2019.In: Správca bytových domov : vedecko-odborný časopis zaoberajúci sa správou bytových domov. Roč. 14, č. 1 (2019), s. 36-38 [print]. – ISSN 1336-7919 (0,5)
 143. AFD 003 Verification of the initial setup of experimental device compare to the FEM model./ Lukáš Kapolka, – Lenka Štulerová, – Stanislav Kmeť, In: SPACE 2019, Technická univerzita v Košiciach, ISBN: 978-80-553-3413-4 (0,5)
 144. AFD002 [213931] Prototyp aktívnej tensegrity bunky so štyrmi akčnými prvkami / Stanislav Kmeť … [et al.] – 2019.In: Vedecko-výskumná činnosť ÚIS 2019 : Prezentácia vedeckých výsledkov projektov ÚIS za rok 2019. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 27-32 [print]. – ISBN 978-80-553-3433-2 (1,0)
 145. AFD 003 FEM Analysis of Steel-Concrete Composite Bridges with Encased Perforated Steel Strips./ Patrícia Vaňová, – Vincent Kvočák, – Viktória Kožlejová, – Daniel Dubecký, – Ruslan Kanishchev In: SPACE 2019, Technická univerzita v Košiciach, ISBN: 978-80-553-3413-4 (0,5)
 146. ADE003] Vyľahčené spriahnuté doskové nosníky / Vincent Kvočák, Daniel Dubecký, Peter Sabol – 2019.In: Konstrukce. No. 6 (2019), p. 105-107. – ISSN 1213-8762, (1,0)
 147. SIČÁKOVÁ, Alena – ŠPAK, Matej – KOZLOVSKÁ, Mária – KOVÁČ, Marek: Long-term properties of cement-based composites incorporating natural zeolite….. /  – 2017. In: Advances in Materials Science and Engineering. ISSN 1687-8434 (0,33)
 148. Modern methods of construction – towards adoption in Slovakia / Mária Kozlovská, Marcela Spišáková, Daniela Mačková  – 1. vyd – Wambeek : EuroScietia – 2017. – 227 p.. – ISBN 978-90-822990-9-0. (0,5)
 149. Comparing MgO board knowledge between non-professional and professional public / Dominik Dubecký, Mária Kozlovská  – 2017.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2017. – Košice : TU, 2017 S. 7-13. – ISBN 978-80-553-2688-7 (0,5)
 150. Technological models of the systems and technologies for the finishing works / Adrián Ďuriš, Mária Kozlovská  – 2017.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom MMC technológií : zborník vedeckých prác 2017. – Košice : TU, 2017 S. 21-28. – ISBN 978-80-553-2688-7 (0,5)
 151. Potential of dry plastering in terms of selected technological parameters and costs / Adrián Ďuriš, Mária Kozlovská  – 2017.In: Young Scientist 2017. – Košice : TU, 2017 S. 1-8. – ISBN 978-80-553-3136-2 (0,5)
 152. Innovative system on additional creation of ducts for installations in the thermal insulated facade / Dominik Dubecký, Mária Kozlovská  – 2017.In: Young Scientist 2017. – Košice : TU, 2017 S. 1-7. – ISBN 978-80-553-3136-2 (0,5)
 153. Sustainable design of construction through waste management using building information modelling / Peter Mesároš, Marcela Spišáková, Tomáš Mandičák  – 2018.In: SGEM 2018 Conference Proceedings. 6.4. Nano, Bio and Green-Technologies for a Sustainable Futere : Micro and Nano Technologies, Advances in Biotechnology, Green Buildings Technologies and Materials Green Design and Sustainable Architecture, Animals and Society. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 537-543 [print]. – ISBN 978-619-7408-71-3 (0,5)
 154. Sustainability trough BIM technology in construction industry / Peter Mesároš, Tomáš Mandičák, Marcela Spišáková  – 2018.In: SGEM 2018 Conference Proceedings. 6.4. Nano, Bio and Green-Technologies for a Sustainable Futere : Micro and Nano Technologies, Advances in Biotechnology, Green Buildings Technologies and Materials Green Design and Sustainable Architecture, Animals and Society. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 531-536 [print]. – ISBN 978-619-7408-71-3 (0,33)
 155. Study of lean production principles in construction / Marcela Spišáková, Mária Kozlovská  – 2018.In: ESaT 2018 : 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, September 12-14, 2018. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 1-4 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2982-6 (0,5)
 156. RFID Technologie – an innovative approach to building site management – case study / Marcela Spišáková  – 2018.In: Zvyšovanie efektívnosti výstavby prostredníctvom informačného modelovania stavieb : Improving the efficiency of construction through information modelling of buildings : zborník vedeckých prác 2018. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 71-77 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3245-1 (0,33)
 157. The economic performance of sustainable construction / Marcela Spišáková  – 2018.In: Ekonomika a manažment podniku = Economics and Business Management : Časopis pre ekonomickú teóriu a prax. Roč. 16, č. 1 (2018), s. 31-38  – ISSN 1336-4103 (0,5)
 158. Lean production integration into construction industry / Marcela Spišáková, Mária Kozlovská – 2019. In: QUAERE 2019. Roč. 9 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants. – Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas akademické sdružení s. 1003-1012 [DVD]. – ISBN 978-80-87952-30-6 (0,5)
 159. Options of Customization in Industrialized Methods of Construction in Terms of Construction 4.0 / Marcela Spišáková, Mária Kozlovská – 2019. In: Lecture Notes in Civil Engineering. Roč. 47 s. 444-451. – ISSN 23662557(0,5)
 160. Waste reduction through using modern methods of construction / Marcela Spišáková, Mária Kozlovská – 2019. In: Waste forum. Roč. 10 s. ISSN 1804-0195 (0,5)
 161. Trends in Precipitation and Temperatures in Eastern Slovakia (1962-2014) / Martina Zeleňáková … [et al.]  – 2018.In: Water. Roč. 10, č. 6 (2018), s. 727-727 [online]. – ISSN 2073-4441 (online) [ZELEŇÁKOVÁ, Martina – PURCZ, Pavol – BLIŠŤAN, Peter – VRANAYOVÁ, Zuzana – HLAVATÁ, Helena – DIACONU, Daniel Constantin – PORTELA, Maria Manuela (0,5)
 162. Preipitation Trends over Slovakia in the Period 1981–2013 / Martina Zeleňáková … [et al.]  – 2017.In: Water. Vol. 9, no. 12 (2018), p. 1-20. – ISSN 2073-4441  [ZELEŇÁKOVÁ, Martina – VIDO, Jaroslav – PORTELA, Maria Manuela – PURCZ, Pavol – BLIŠŤAN, Peter – HLAVATA, Helena – HLUŠTÍK, Peter] (0,16)
 163. Trends of rainfall as a support for integrated water resources management in Syria / Zeleňáková Martina … [et al.]  – 2017.In: Desalination and Water Treatment. Vol. 86 (2017), p. 285–296. – ISSN 1944-3994 [ZELEŇÁKOVÁ, Martina – ALKHALAF, Ibrahim – PURCZ, Pavol – BLIŠŤAN, Peter – PELIKÁN, Pavol – PORTELA, Maria – SILVA, Artur] (0,33)
 164. Management of Risk from Flash Floods in The South-Eastern Slovakia / Martina Zeleňáková … [et al.]  – 2016.In: Procedia Engineering : WMCAUS 2016. – S.l. : Elsevier, 2016 Vol. 161 (2016), p. 1796-1800. – ISBN 1877-7058  (0,5)
 165. Selection of the best alternative of heating system by environmental impact assessment—case study / Vlasta Ondrejka Harbuľáková … [et al.]  – 2018.In: Environments. Vol. 5, no. 2 (2018), p. 1-16. – ISSN 2076-3298  (1,0)
 166. Determination of the potential economic flood damages in Medzev, Slovakia / Martina Zeleňáková … [et al.]  – 2018.In: Journal of Flood Risk Management. Vol. 11, no. 2 (2018), p. 1-10. – ISSN 1753-318X  (0,5)