Názov projektu: Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií
ITMS: 26220220064
Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 2 – Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Výzva OPVaV-2009/2.2/02-SORO
Projektový manažér: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

     Technická univerzita v Košiciach začína s realizáciu univerzitného projektu štrukturálnych fondov EÚ v rámci výzvy OPVaV-2009/2.2/02-SORO, ktorého poslanie je koncentrované na zriadenie celo-univerzitného sieťového výskumného a vývojového pracoviska, ktoré by výrazne zlepšilo interakciu a dopady akademického výskumu (realizovaného na TUKE) na inovačné potreby spoločenskej a hospodárskej praxe v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energií v kontexte slovenskej a európskej inovačnej stratégie. Pracovisko bude viditeľné pod názvom Centrum VUKONZE – Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií. Sieťová koncepcia centra podporená účelovou a účinnou aplikáciou informačnej a komunikačnej technológie, umožní vytvorenie výskumného a vývojového prostredia s relevantnou kritickou koncentráciou výskumných kapacít potrebných pre komplexné riešenie výskumných a vývojových problémov požadovaných praxou, resp. verejnosťou v oblasti viacvalentných obnoviteľných energetických zdrojov.

     Projekt svojim poslaním vytvorí výskumné a vývojové (VaV) prostredie, ktoré trvalo zabezpečí interoperabilitu a integráciu výskum v oblasti efektívneho využitia viacvalentných systémov na báze obnoviteľných energetických zdrojov. Cez tieto prierezové koncepty bude podporovať špecifický výskum a vývoj v oblastiach:

  • technológie a agregáty pre zvyšovanie účinnosti energetického využitia biomasy ako alternatívneho paliva,
  • technológie pre efektívne využitie vodíka ako alternatívneho paliva,
  • materiály, zariadenia a technológie pre využitie solárnej energie,
  • technológie a metódy podporujúce optimalizáciu využívania geotermálnych zdrojov,
  • materiálov vhodných pre komponenty používané v technológiách obnoviteľných energetických zdrojov,vodíkových batérii ako alternatívnych zdrojov energií.