Karta projektu

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

(PDF verzia karty projetu)

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T557
Názov projektu Podpora výskumno-vývojového potenciálu v oblasti dopravných prostriedkov
Subjekt/prijímateľ pomoci Technická univerzita v Košiciach
Partner 1  
Financovanie projektu


COV 1 712 352,36 €
 NFP 1 626 734,74 €
VZ 85 617,62 €
Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR/Košický kraj/Košice
Doména inteligentnej špecializácie Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Funkčné väzby

Predmet výskumu

 

 • senzory pre letecké a kozmické aplikácie
 • inteligentné systémy malých prúdových motorov
 • navigačné a komunikačné systémy lietadiel
 • materiály a technológie pre prípravu prvkov a senzorov autoelektroniky

Výstupy do praxe

 

 • snímače na báze magnetických mikrodrôtov pre letecké a kozmické aplikácie, testovanie a kalibrácia senzorov
 • výroba moderných kompozitných materiálov založených na kremíkových, karbónových, čadičových, aramidových a iných moderných výstužiach
 • galvanické meranie senzorických efektov na magnetických mikrodrôtoch
 • prototyp inteligentnej digitálnej riadiacej jednotky s plnou autoritou (iFADEC) pre malý prúdový motor
 • vstavaná digitálna riadiaca jednotka motora
 • modulárna architektúra digitálneho systému pre zber spracovanie a vyhodnocovanie údajov motora v reálnom čase
 • diagnostika charakteristík lietadlových antén s podporou informačných a komunikačných technológií
 • technológia výroby nových typov zliatin na báze Sn pripravených s prídavkom Ag alebo Cu a tiež na báze Sn s vysokým obsahom IMC pripravených metódou rýchleho ochladenia
 • technologický postup prípravy novej generácie spojov v oblasti automobilovej elektroniky pripravených na základe nových typov spájkovacích zliatin vrátane princípu úplnej alebo čiastočnej difúznej izotermickej premeny spájky na intermetalickú zlúčeninu
 • technológia pre výrobu UWB FMCW radarových systémov na báze platformy PXIe a prostredia LabVIEW

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

 • multidisciplinárny charakter – kombinácia poznatkov z oblastí leteckého a kozmického inžinierstva, aerodynamiky, modelovania a simulácií, elektrotechniky, elektroniky, umelej inteligencie, kybernetiky, strojárstva, materiálového inžinierstva, ergonómie technických systémov
 • transfer poznatkov získaných v rámci projektu do podpory excelentnosti výskumných tímov v medzinárodnom meradle prostredníctvom spolupráce s elitnými zahraničnými výskumníkmi
 • uplatniteľnosť výsledkov výskumu – letecké a kozmické a automobilové technológie a v širšom zmysle dopravné technológie ako celok patria v súčasnosti medzi popredné oblasti záujmu každého vyspelého štátu

Odborné aktivity projektu

 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach
Výskumná aktivita 1 – Výskum a vývoj v oblasti moderných technológií a senzorov pre leteckú, kozmickú a automobilovú techniku

Téma 1 – Výskum a vývoj inovatívnych riešení senzorovej techniky na báze amorfných magnetických materiálov vhodných pre oblasť leteckých a kozmických technológií
Podaktivita sa zaoberá vývojom možností aplikácie moderných amorfných magnetických materiálov v senzoroch pre leteckú a kozmickú techniku, vrátane bezposádkových systémov. Súčasťou činností v rámci tejto podaktivity je analýza fyzikálnych vlastností a javov citlivostných častí senzorov, návrh aplikačných riešení, vývoj a overenie testovacích zapojení vyvinutej elektroniky senzorov, simulačné analýzy zamerané na napäťovo-deformačné stavy kompozitných štruktúr s implementovanými senzormi, overenie funkcionality navrhnutých senzorových riešení, inovácia topológie elektronických obvodov senzorov. Súbežne s vytvorením elektroniky senzorov prebieha vývoj pokročilých kalibračných metód a príprava kalibračných pracovísk. Všetky aktivity sú bezprostredne späté s lietajúcimi prostriedkami, čím vzniká potreba analýzy ich letových vlastností. Doteraz realizovaný výskum senzorových riešení bol zameraný do oblasti presného merania magnetických polí pomocou navrhnutých senzorických riešení využívajúcich magnetické amorfné pásky a magnetické mikrodrôty a na oblasti bezkontaktnej nedeštruktívnej diagnostiky kompozitných prvkov leteckej a kozmickej techniky za účelom optimalizácie a intenzifikácie ich technickej spôsobilosti a letových parametrov.

Téma 2 – Integrované inteligentné systémy malých prúdových motorov
Podaktivita sa zaoberá výskumom a vývojom progresívnych metód riadenia v oblasti digitálnych systémov malých leteckých turbo-kompresorových motorov. Cieľom výskumu je zvyšovať efektívnosť prevádzky tohto typu motorov využitím pokročilých algoritmov riadenia s využitím prvkov umelej inteligencie.
Cieľom podaktivity je návrh modernej modulárnej integrovanej architektúry založenej na metodike situačného riadenia, ktorá predstavuje integračnú platformu systémov a algoritmov diagnostiky, riadenia, plánovania údržby a ergonómie pracoviska. Výstupom je inteligentný riadiaci systém využívajúci umelé neurónové siete a systém fuzzy regulátorov pre špecifickú optimalizáciu režimov prevádzky malého prúdového motora (MPM). To znamená optimalizáciu jeho spúšťania, akcelerácie, ustáleného chodu pri minimalizácii spotreby paliva, čo je dôležitým ekonomickým aspektom. Okrem toho vyvíjaná metodika realizuje riadenie motora v atypických prevádzkových stavoch pri poruchách. V nadväznosti na inteligentný diagnostický systém je riešená implementácia komplexného zberu a riadenia informácií z prediktívnej údržby, plánovania, návrhu dizajnu pracoviska a jeho celkového posúdenia rizika. Takáto platforma pre spracovanie veľkorozmerných dát zo systémov údržby leteckej techniky predstavuje kombináciu viacerých „state-of-the-art“ technológií. Týmto dochádza k podstatnému zvýšeniu bezpečnosti prevádzky a predĺženiu životnosti a vysokej odolnosti leteckého motora voči poruchám a vplyvom vonkajšieho prostredia.
K návrhu riadiaceho systému sa používa prístup rýchleho prototypovania algoritmov v simulovanom prostredí s využitím nelineárnych matematických modelov malého prúdového motora. Vývoj týchto metód riadenia a modelovania je príspevkom nielen pre špecifickú aplikačnú oblasť letectva, ale vo všeobecnosti pre ďalšie oblasti technickej praxe v spojení s kybernetikou.
To znamená, že skúmané algoritmy predpokladajú aplikáciu aj v iných typoch motorov a špecificky vyvíjaný systém inteligentný situačného riadenia je aplikovateľný aj pre iné typy zložitých dopravných systémov. Predpokladáme silnú integráciu riadenia leteckého motora s ďalšími avionickými subsystémami pre určovanie polohy dopravného prostriedku a optimalizáciu výkonu pohonnej jednotky vzhľadom na vstupy týchto subsystémov.

Téma 3 – Perspektívne metódy navigačných a komunikačných systémov lietadiel
Podaktivita sa zaoberá výskumom a vývojom perspektívnych metód navigačných a komunikačných systémov lietadiel.
V tejto aktivite budú vytvorené súbory meracích modelov lietadiel a vrtuľníkov. Pomocou týchto modelov bude možné systémovo analyzovať obecné závery vplyvu tvaru lietadla, polohy antény a použitej frekvencie na tvar výslednej vyžarovacej charakteristiky navrhnutej antény. Súčasťou tejto aktivity je spracovanie teoretických podkladov pre praktickú realizáciu antén, ktoré budú použité pri meraní na zmenšených modeloch lietadiel a vrtuľníkov. Mechanický rozmer a tvar týchto antén bude zmenšený v takej mierke v akej sa zmenší model lietadla. Zmenšením antén je potrebné ich pracovnú frekvenciu zväčšiť v tom istom pomere. Následne po takýchto mechanických a frekvenčných úpravách antén, musia byť dodržané aj ich ostatné elektrické parametre. V danej aktivite bude navrhnutý a následne realizovaný systém pre automatizované snímanie a vyhodnocovanie charakteristík antén komunikačných a navigačných systémov, umiestnených na lietadle alebo vrtuľníku.
Ide o vytvorenie takého automatizovaného procesu merania a snímania priestorových charakteristík, ktorý zásadným spôsobom zmení doterajší prístup k takémuto meraniu z dôvodu jeho podstatného urýchlenia a spresnenia. Vzhľadom k tomu, že vlastné originálne výsledky automatizovaného merania sa musia spracovať je nutné pre tento účel vytvoriť originálne programy. Takto vytvorené programy umožnia zobrazenie charakteristík v polárnych súradniciach pre porovnávanie s matematickými modelmi, pre publikáciu a prezentáciu výsledkov. Zároveň umožní vytvorenie priestorových charakteristík pre vedeckú a odbornú diskusiu, pre zavádzanie výsledkov výskumu do praxe.
Aktivita vytvára predpoklady pre aplikáciu získaných poznatkov do bezpečnosti letov a vzdelávacieho procesu. Touto aktivitou sa naplní idea vecnej priority výskumu a vývoja zameranej do bezpečnosti leteckej prevádzky s využitím znalostnej technológie v oblasti diagnostiky charakteristík lietadlových antén, ktorá využíva podporu v informačných a komunikačných technológiách.

Téma 4 – Výskum nových materiálov a technológií pre prípravu prvkov a senzorov autoelektroniky
Obsahom navrhovanej výskumno-vývojovej aktivity projektu je vývoj nových materiálov a senzorov, ktoré budú použité na riešenie vybraných úloh praxe s cieľom zvýšenia kvality, podchytenia najnovších trendov a bezpečnosti v automobilovom priemysle. Napr. vývoj rôznych senzorov na báze nových typov materiálov, analýza ich vlastností. Môžu to byť aj rôzne prvky a senzory autoelektroniky, ktorých vznik a aplikácia v automobilovom priemysle sú podmienené vznikom a aplikáciou nových typov materiálov a technológií.
Aktivita sa zameriava na výskum v oblasti návrhu a prípravy progresívnych materiálov, prípravy a modifikácie materiálových vlastností podľa požiadaviek v autoelektronike. Ide vývoj a sledovanie dynamiky štruktúrnych zmien neštandardných bezolovnatých spájkovacích zliatin na báze Sn. Ide jednak o špecifické nové zliatiny pripravené metódou veľmi rýchleho tuhnutia ako aj zliatiny s vysokým obsahom intermetalických zlúčenín (IMC) rozloženým v celom objeme spoja, ktoré sa pripravia metódou izotermálneho tuhnutia. Tieto neštandardné materiály predstavujú základ novej generácie spájkovaných spojov výkonovej elektroniky odolných voči teplotnému cyklickému namáhaniu a odolnosťou voči vysokým teplotám (min. do 200°C). Vývoj funkčného testovacieho modulu výkonovej elektroniky umožní realizovať izotermálne tuhnutie, ktorého výsledkom je transformácia spájky na IMC v celom objeme spoja. Modul poslúži na testovanie dynamických štruktúrnych zmien v materiáloch elektroniky aplikovanej v automobilovom priemysle. Podrobné štúdium spájkovaných spojov výkonovej elektroniky, u ktorých ako spájkovacia zliatina vystupuje zliatina s rozdielnym obsahom IMC pripravená metódou rýchleho ochladenia, doteraz nebolo realizované.
Z hľadiska zvýšenia elektrickej vodivosti sa projekt zameriava na štúdium vplyvu externých podmienok na samotné vlastnosti novovyvinutých rýchlochladených zliatin spájkovacých materiálov. Z hľadiska optimalizácie materiálového zloženia sa bude klásť dôraz na zníženie teploty tavenia a povrchové napätie a tiež na modifikáciu povrchových vlastností (zmáčavosti). V rámci analýzy vlastností sa sleduje elektrická vodivosť, mechanické vlastnosti ako aj starnutie týchto nových typov materiálov. V prípade dosiahnutia vhodných vlastností prebehnú ešte vibračné testy, testy vplyvom teplotných šokov a to všetko vo vzťahu k zmenám elektrických, mechanických a teplotných vlastností.
Samostatnú časť aktivity tvorí vývoj a realizácia prvkov elektroniky UWB radarového systému a vývoj -Q kit UWB senzorového systému vrátane vývoja súboru filtrov typu dolný priepust a pásmový priepust pracujúcich vo frekvenčnom pásme 6GHz-8,5 GHz technológiou LTCC.

Odborní garanti v projekte

Subjekt / prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach
doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
Jeho vedecká aktivita je zameraná na výskum základných fyzikálnych vlastností magnetických kvapalín a iných kompozitov obsahujúcich magnetické nanočastice, napr. kvapalné kryštály dopované nanočasticami (feronematiká). Študovaný je vplyv koncentrácie, tvaru i veľkosti magnetických nanočastíc na dielektrické vlastnosti pripravených materiálov a ich možnosť využitia v senzorovej technike. V databázach WoS a Scopus má registrovaných 46 publikácií, na ktoré je evidovaných 196 indexovaných citácií a jeho H-index je 11.

doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Vo vedeckej oblasti sa zaoberá systémami automatického riadenia leteckých motorov a lietadiel, výpočtovou inteligenciou v letectve a inteligentnou diagnostikou leteckých motorov a systémov. V databázach WoS a Scopus má registrovaných 67 publikácií, na ktoré je evidovaných 152 indexovaných citácií a jeho H-index je 7.

doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.
Vo vedecko-výskumnej oblasti sa venuje modelovaniu, riadeniu a diagnostike zložitých systémov, hlavne leteckých prúdových motorov, s využitím umelej inteligencie. V databázach WoS a Scopus má registrovaných 52 publikácií, na ktoré je evidovaných 201 indexovaných citácií a jeho H-index je 7.

doc. Ing. Peter Korba, PhD.
Jeho vedecká činnosť je smerovaná na modely na podporu rozvoja priemyselných digitálnych technológií v konkurenčnom prostredí na báze integrovanej analýzy ergonomických rizík s využitím CAX a PLM systémov. V databázach WoS a Scopus má registrovaných 35 publikácií, na ktoré je evidovaných 62 indexovaných citácií a jeho H-index je 5.

doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
Jeho vedecké aktivity sú zamerané na CAD/CAE dizajn a analýza konštrukcií v oblasti lineárnej a nelineárnej statiky, únavy materiálu a výpočtu životnosti, nájdenia vlastných frekvencií, dynamických účinkov a aplikácie tvarovej a rozmerovej optimalizácie so zameraním na letecké a priemyselné aplikácie. Je odborným garantom projektu na pozícii projektového manažéra.

prof. RNDr. Ján Ziman, CSc.
Jeho vedecká aktivita je zameraná na výskum vlastností amorfných magneticky mäkkých materiálov pripravených prudkým ochladením taveniny v tvare pások a cylindrických mikrodrôtov. Ide o materiály ktorých aplikačný potenciál spadá do oblasti senzorov pre monitorovanie magnetického poľa, teploty a mechanického napätia. V databáze WoS má registrovaných 36 publikácií, z toho 31 v databáze Current Contents. V databáze WoS má evidovaných 52 citácií a jeho H-index v tejto databáze je 6.

doc. RNDr. Mária Kladivová, PhD.
Vo vedecko-výskumnej oblasti sa venuje teoretickej analýze a interpretácii výsledkov získaných pri štúdiu dynamiky doménovej steny v amorfných feromagnetických mikrodrôtoch, analýze vplyvu tvaru doménovej steny na rýchlosť premagnetizačného procesu. V databázach WoS a Scopus má registrovaných 23 publikácií, na ktoré je evidovaných 89 indexovaných citácií, H index 6.

doc. RNDr. Mária Kovaľaková, PhD.
Jej vedecká činnosť je zameraná na štúdium štruktúry a fyzikálnych vlastností progresívnych polymérnych materiálov metódami jadrovej magnetickej rezonancie a komplementárnymi metódami. V databáze SCOPUS má registrovaných 23 publikácií, na ktoré je evidovaných 71 citácií, jej H-index je 5.

doc. RNDr. Ladislav Novák, CSc.
Jeho vedecká aktivita je zameraná na výskum magnetických vlastností vybraných magneticky mäkkých rýchlochladených amorfných materiálov, ako aj na preskúmanie možností modifikovania magnetických vlastností uvedených materiálov tak, aby sa stali vhodnými na konštrukciu niektorých senzorov. V databáze WoS má registrovaných 51 publikácií, na ktoré je evidovaných 210 indexovaných citácií a jeho H-index je 7.
doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. -jeho vedecká aktivita je zameraná na výskum progresívnych materiálov technikami nukleárnej magnetickej rezonancie v tuhej fáze. V tejto problematike má bohaté skúsenosti, ktoré zúročil pri budovaní špičkového laboratória pre NMR. Za budovanie laboratória mu bola Predsedníctvom SAV v roku 2009 udelená Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu. Podľa WoS eviduje 31 príspevkov, jeho h-index je 6.

doc. RNDr. Jana Tóthová, PhD.
Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zaoberá štúdiom štruktúry a dynamických vlastností progresívnych materiálov, akými sú rôzne polymérne materiály, taveniny a nanokvapaliny, pod vplyvom meniacich sa vlastností prostredia spôsobených aj vplyvom elektrického alebo magnetického poľa. V databáze Scopus má registrovaných 60 publikácií, na ktoré je evidovaných 283 indexovaných citácií a jej h-index je 10

RNDr. Viktor Hronský, CSc.
Jeho vedecká aktivita je zameraná na výskum progresívnych polymérnych materiálov a nových hybridných organicko-anorganických materiálov na báze prírodných i syntetických nanomateriálnych nosičov. Pri štúdiu štruktúry a vlastností týchto materiálov sú využívane moderné spektroskopické metódy (NMR, FTIR, DMA, atď.) V databáze WoS má registrovaných 28 publikácií, na ktoré je evidovaných 111 indexovaných citácií a jeho H-index je 6.

Dr. h. c. prof. RNDr. Ing. Ján Turán, DrSc.
Jeho vedecká aktivita je zameraná na výskum optoelektronických systémov a digitálneho spracovania obrazu a videa. Študované sú: transformačné metódy a optické vláknové systémy s dôrazom na ich využitie v komunikačnej a v senzorovej technike. V databázach WoS a Scopus má registrovaných 86 publikácií, na ktoré je evidovaných 186 indexovaných citácií a jeho H-index je 8.

prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.
Jej vedecká aktivita je zameraná na výskum mikroštruktúry a fyzikálne a elektrické vlastnosti progresívnych materiálov elektroniky, vybrané technológie elektroniky (LTCC a hrubovrstvové technológie, InkJet Printing technológie, montážne technológie v elektronike) a multifunkčné mikrosystémy a hybridné senzory. V databázach Scopus má registrovaných 92 publikácií, na ktoré je evidovaných 276 indexovaných citácií a jej H-index je 9.

Iné relevantné info/kontakty/web

 

webové sídlo –  http://tuke.sk/wps/portal

Zoznam článkov

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: 313011T557 „Podpora výskumno-vývojového potenciálu v oblasti dopravných prostriedkov”, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

OP VaI

ITMS2014+: 313011T557

 • ADM [169966] Wireless strain gauge for composite materials / Miroslav Šmelko … [et al.] – 2016.In: UPB Scientific Bulletin: Series D: Mechanical Engineering. Vol. 78, no. 1 (2016), p. 59-66. – ISSN 1454-2358 [ŠMELKO, Miroslav (17%) – PRASLIČKA, Dušan (17%) – DRAGANOVÁ, Katarína (17%) – LIPOVSKÝ, Pavol (17%) – KÁN, Viktor (16%) – BAJÚS, Ján (16%)]
 • Podiel na projekt: 0,25
 • AFC [174714] Numerical-experimental analysis of the tensile properties of the composite wing hinge connection of the ultra-light sport aircraft / Karol Semrád, Katarína Draganová – 2016.In: Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2016. – Brno : Univerzita obrany, 2016 P. 170-175. – ISBN 978-80-7231-377-8 [SEMRÁD, Karol (50%) – DRAGANOVÁ, Katarína (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,333
 • AFD [174736] Calibration methods of magnetometers onboard the satellites / Tomáš Kliment, Katarína Draganová, Pavol Lipovský – 2016.In: New Trends in Aviation Development. – Košice : TU, 2016 S. 1-5. – ISBN 978-80-553-2628-3 [KLIMENT, Tomáš (40%) – DRAGANOVÁ, Katarína (30%) – LIPOVSKÝ, Pavol (30%)]
 • Podiel na projekt: 0,333
 • ADC [181459] Calibration of magnetometer for small satellites using neural network / T. Kliment … [et al.] – 2017.In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1129-1131. – ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p170.pdf. [KLIMENT, Tomáš (20%) – PRASLIČKA, Dušan (20%) – LIPOVSKÝ, Pavol (20%) – DRAGANOVÁ, Katarína (20%) – ZÁVODSKÝ, Ondrej (20%)]
 • Podiel na projekt: 0,333
 • ADC [181460] Non-Stationary Noise Analysis of Magnetic Sensors using Allan Variance / Katarína Draganová … [et al.] – 2017.In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1126-1128. – ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p169.pdf. [DRAGANOVÁ, Katarína (25%) – MOUCHA, Václav (25%) – VOLČKO, Tomáš (25%) – SEMRÁD, Karol (25%)]
 • Podiel na projekt: 0,333
 • ADC [181461] Estimation of multichannel magnetometer noise floor in ordinary laboratory conditions / D. Praslička … [et al.] – 2017.In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1123-1125. – ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p168.pdf.[PRASLIČKA, Dušan (25%) – LIPOVSKÝ, Pavol (25%) – HUDÁK, Jozef (25%) – ŠMELKO, Miroslav (25%)]
 • Podiel na projekt: 0,333
 • ADF [187240] CAE analysis of contacts of first Slovak satelite skCUBE / Karol Semrád … [et al.] – 2017.In: Acta Avionica. Roč. 19, č. 2 (2017), s. 22-28. – ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: https://acta-avionica.leteckafakulta.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1013/1021. [SEMRÁD, Karol (25%) – SPODNIAK, Miroslav (25%) – ŠMELKO, Miroslav (25%) – ČERŇAN, Jozef (25%)]
 • Podiel na projekt: 0,25
 • ADM [175646] Methodology for repeated load analysis of composite structures with embedded magnetic microwires / Karol Semrád, Katarína Draganová – 2017.In: Metalurgija. Vol. 56, no. 1-2 (2017), p. 175-178. – ISSN 0543-5846 [SEMRÁD, Karol (50%) – DRAGANOVÁ, Katarína (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,333
 • AFC [184254] Transfer Characteristics of Contactless Microwire Sensor / Miroslav Šmelko … [et al.] – 2017.In: ICMT 2017. – Brno : University of Defence, 2017 P. 617-620. – ISBN 978-1-5386-1988-9 [ŠMELKO, Miroslav (25%) – LIPOVSKÝ, Pavol (25%) – DRAGANOVÁ, Katarína (25%) – HEŠKO, František (25%)]
 • Podiel na projekt: 0,25
 • ADC [182959] Complex Magnetoimpedance in Joule-Heated Co71,1Fe3,9Si10B15 Microwires / E. Komová … [et al.] – 2017.In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 705-707. – ISSN 0587-4246 [KOMOVÁ, Eva (75%) – KOZÁR, Jozef (5%) – KLEIN, Peter (10%) – VARGA, Rastislav (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,333
 • AFC [190946] Stabilization in amorphous magnetic alloys for sensor application / Eva Komová, Katarína Tibenská, Kristína Budajová – 2017.In: Aeronautika 17. – Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 49-53. – ISBN 978-83-60617-49-6 [KOMOVÁ, Eva (40%) – TIBENSKÁ, Katarína (30%) – BUDAJOVÁ, Kristína (30%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADN [201669] Electromagnetic image of small UAV in very low frequency range / Jozef Blažek … [et al.] – 2018.In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 69, č. 6 (2018), s. 438-441 . – ISSN 1335-3632 [BLAŽEK, Jozef (25%) – LIPOVSKÝ, Pavol (25%) – HEŠKO, František (25%) – REPČÍK, Dušan (25%)]
 • Podiel na projekt: 0,16
 • AFD [202302] Magnetic Materials for Small Magnetic Sensors and Airport Detectors / Eva Komová, Katarína Tibenská – 2018.In: New Trends in Aviation Development 2018 : The 13. International Scientific Conference. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018 s. 72-75 [online]. – ISBN 978-1-5386-7917-3 [KOMOVÁ, Eva (90%) – TIBENSKÁ, Katarína (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [198417] Geometric Modification of the Tundish Impact Point / Branislav Buľko … [et al.] – 2018.In: Metals. – Basel (Švajčiarsko) : MDPI Roč. 8, č. 11 (2018), s. 1-11 [online]. – ISSN 2075-4701 (online) Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2075-4701/8/11/944/htm.[BUĽKO, Branislav (20%) – PRIESOL, Ivan (20%) – DEMETER, Peter (20%) – GAŠPAROVIČ, Peter (20%) – BARICOVÁ, Dana (10%) – HRUBOVČÁKOVÁ, Martina (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [203069] Toward Apparent Negative Permittivity Measurement in a Magnetic Nanofluid with Electrically Induced Clusters / Michal Rajnak … [et al.] – 2019.In: Physical Review Applied. – College Park (USA) : American Physical Society Roč. 11, č. 2 (2019), s. 1-11 [print]. – ISSN 2331-7019 (online) Spôsob prístupu: https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.11.024032. [RAJŇÁK, Michal (30%) – ŠPITÁLSKY, Zdenko (14%) – DOLNÍK, Bystrík (14%) – KURIMSKÝ, Juraj (14%) – TOMČO, Ladislav (7%) – CIMBALA, Roman (7%) – KOPČANSKÝ, Peter (7%) – TIMKO, Milan (7%)]
 • Podiel na projekt: 0,09*
 • ADF [209249] Workplace for Measuring Magnetization Characteristics of Microwire Sensors / Martin Fiľko … [et al.] – 2019.In: Acta Avionica : journal of science. – Košice (Slovensko) : Letecká fakulta Roč. 21, č. 1 (2019), s. 2-6 [print]. – ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: https://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1043/1043. [FIĽKO, Martin (25%) – LIPOVSKÝ, Pavol (25%) – MOUCHA, Václav (20%) – HUDÁK, Jozef (20%) – NOVOTŇÁK, Jozef (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,16
 • AFC [205657] Influence of periodical interference on the noise analysis of inertial sensors using allan variance / Katarína Draganová, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko – 2019.In: International Conference on Military Technologies 2019. – Brno (Česko) : Univerzita obrany v Brně s. 1-5 [online]. – ISBN 978-1-7281-4593-8 Spôsob prístupu: odkaz. [DRAGANOVÁ, Katarína (34%) – LIPOVSKÝ, Pavol (33%) – ŠMELKO, Miroslav (33%)]
 • Podiel na projekt: 0,2
 • AFC [210178] Workplace for Measuring Dynamic B-H Characteristics of Amorphous Ribbons and Magnetic Microwires / M. Fiľko, J. Hudák, A. Čekanová – 2019.In: New Trends in Aviation Development 2019. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 50-54 [print]. – ISBN 978-1-7281-4078-0 [FIĽKO, Martin (45%) – HUDÁK, Jozef (45%) – ČEKANOVÁ, Anna (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,16
 • ADF [212991] GMI Effect Sensing on Magnetic Microwires / Josef Blažek, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko, Katarína Draganová, Ladislav Tomčo, Pavel Ripka – 2019.In: Acta Avionica : journal of science. – Košice (Slovensko) : Letecká fakulta Roč. 21, č. 2 (2019), s. 31-38 [print]. – ISSN 1335-9479 [BLAŽEK, Jozef (17%) – LIPOVSKÝ, Pavol (17%) – ŠMELKO, Miroslav (17%) – DRAGANOVÁ, Katarína (17%) – TOMČO, Ladislav (16%) – RIPKA, Pavel (16%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • ADM [212377] Inductive Position and Speed Sensors / Pavel Ripka, Josef Blažek, Mehran Mirzaei, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko, Katarína Draganová – 2019.In: Sensors. – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 20, č. 1 (2019), s. 1-15 [online, print]. – ISSN 1424-3210 [RIPKA, Pavel (17%) – BLAŽEK, Josef (17%) – MIRZAEI, Mehran (17%) – LIPOVSKÝ, Pavol (17%) – ŠMELKO, Miroslav (16%) – DRAGANOVÁ, Katarína (16%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [209108] Failures of airbrakes on sailplanes / P. Gasparovic … [et al.] – 2019.In: New Trends in Aviation Development 2019. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 60-63 [print]. – ISBN 978-1-7281-4078-0 [GAŠPAROVIČ, Peter (60%) – BYSTERSKÝ, D. (10%) – SEMRÁD, Karol (10%) – FÁBRY, Stanislav (10%) – ŠMELKO, Miroslav (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADN [171757] Analysis of damaged turbine blades of the engine MPM 20 / Jozef Čerňan … [et al.] – 2016.In: Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 22, č. 2 (2016), s. 120-127. – ISSN 1335-1532 [ČERŇAN, Jozef (40%) – HOCKO, Marián (20%) – CÚTTOVÁ, Miroslava (10%) – SEMRÁD, Karol (30%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • ADM [171668] Material analysis of selected parts of the MPM-20 jet engine / J. Čerňan … [et al.] – 2016.In: AiMT – Advances in Military Technology. Vol. 11, no. 1 (2016), p. 89-100. – ISSN 1802-2308 [ČERŇAN, Jozef (40%) – RODZIŇÁK, Dušan (30%) – SEMRÁD, Karol (20%) – CÚTTOVÁ, Miroslava (10%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [165049] Diagnostics of gas turbines based on changes in thermodynamics parameters / Marián Hocko, Marek Klimko – 2016.In: EPJ Web of Conferences : EFM15 – Experimental Fluid Mechanics 2015 : Prague, November 17-20, 2015. Vol. 114 (2016), p. 1-6. – ISSN 2101-6275 Spôsob prístupu: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2016/09/epjconf_efm2016_02039.pdf. [HOCKO, Marián (70%) – KLIMKO, Marek (30%)]
 • Podiel na projekt: 0,5*
 • ADM [173845] A hybrid diagnostic system for a small turbojet engine / Rudolf Andoga … [et al.] – 2016. In: Nase More. Vol. 63, no. 3 (2016), p. 86-92. – ISSN 0469-6255 [ANDOGA, Rudolf (30%) – ADAMČÍK, František ml. (30%) – HRABOVSKÝ, Ján (20%) – VAISPACHER, Tomáš (20%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AAA [206210] Estimation process analysis of identification effectiveness of small turbojet engine with intelligent control / Rudolf Andoga … [et al.] – 1. vyd. – Dęblin : Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – 2018. – 133 s. [print]. – ISBN 9788364636806. [ANDOGA, Rudolf (93%) – GAŠPAR, Vladimír (1%) – LAZAR, Tobiáš (5%) – MADARÁSZ, Ladislav (1%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • AFC [185523] The Use of Cax Systems as a Tool for Digitalization Kinematics Main Head Rotor of Helicopter / P. Korba … [et al.] – 2017.In: Transport Means 2017. – Kaunas : Kaunas University of Technology, 2017 P. 1024-1029. – ISSN 1822-296X [KORBA, Peter (35%) – HOVANEC, Michal (20%) – PIĽA, Ján (20%) – SZABO, Stanislav (20%) – KUŽMA, Dalibor (5%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [184319] Dust impact on the geometrical characteristics of an axial compressor / Ratkovská Katarína, Hocko Marián – 2017.In: AIP Conference Proceedings : Meeting of Department of Fluid Mechanics and Thermomechanics. – New York : AIP Publishing, 2017 P. 1-5. – ISBN 978-0-7354-1572-0 [RATKOVSKÁ, Katarína (50%) – HOCKO, Marián (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,5*
 • AFC [190890] Robust Controller – Direct Synthesis Example / Radovan Kovács, Ladislav Főző – 2017.In: Aeronautika 17. – Lublin : Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 203-208. – ISBN 978-83-60617-49-6 [KOVÁCS, Radovan (50%) – FŐZŐ, Ladislav (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • AFC [197722] Structural Analysis of Centrifugal Compressor Impellers with Different Blade Shapes / J. Čerňan … [et al.] – 2018.In: Transport Means 2018. Part III = proceedings of 22nd International Scientific Conference. – Kaunas (Litva) : Kaunas University of technology s. 972-977 [print, online]. – ISSN 1822-296X [ČERŇAN, Jozef (40%) – PECHO, Pavol (40%) – CÚTTOVÁ, Miroslava (10%) – SEMRÁD, Karol (10%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [198169] Non Destructive Testing in the Case of Aircraft Wheel Overhaul / Michal Hovanec … [et al.] – 2018.In: Transport Means 2018. Part III = proceedings of 22nd International Scientific Conference. – Kaunas (Litva) : Kaunas University of technology s. 1467-1472 [print, online]. – ISSN 1822-296X [HOVANEC, Michal (20%) – KORBA, Peter (20%) – JENČOVÁ, Edina (20%) – PIĽA, Ján (20%) – YAGNIK, Patel (20%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [199266] Modifications of the Turboprop Engine AI-24 for Alternative Enery Application Use / Marián Hocko, Martin Polaček – 2018.In: 17th Conference of Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Mechanics. – S.l. (USA) : AIP Publishing s. 1-9 [online]. – ISBN 978-0-7354-1773-1 [HOCKO, Marián (90%) – POLAČEK, Martin (10%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • ADC [196174] Intelligent situational control of small turbojet engines / Rudolf Andoga … [et al.] – 2018.In: International Journal of Aerospace Engineering,. Vol. 2018, no. Article ID 8328792 (2018), p. 1-16. – ISSN 1687-5966 Spôsob prístupu: https://www.hindawi.com/journals/ijae/2018/8328792/.[ANDOGA, Rudolf (35%) – FŐZŐ, Ladislav (35%) – JUDIČÁK, Jozef (5%) – BRÉDA, Róbert (5%) – SZABO, Stanislav (10%) – ROZENBERG, Róbert (5%) – DŽUNDA, Milan (5%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • AFC [198855] Automatic decision making process in a small unmanned airplane / Rudolf Andoga … [et al.] – 2018.In: IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018 s. 301-306 [online]. – ISBN 978-1-7281-1116-2 [ANDOGA, Rudolf (20%) – SCHREINER, Michal (20%) – MORAVEC, Tomáš (20%) – FŐZŐ, Ladislav (20%) – SCHRÖTTER, Martin (20%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • AFD [197786 ] Basic thermal field analysis of a small turbo-jet engine / Martin Schrötter … [et al.] – 2018. In: New Trends in Aviation Development 2018 : The 13. International Scientific Conference. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 124-127 [online]. – ISBN 978-1-5386-7917-3 [SCHRÖTTER, Martin (20%) – BRÉDA, Róbert (20%) – ANDOGA, Rudolf (20%) – FŐZŐ, Ladislav (20%) – SCHREINER, Michal (20%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADM [206213]  Robust Control of Small Turbojet Engines / Rudolf Andoga … [et al.] – 2019. In: Machines. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 7, č. 1 (2019), s. 1-14 [online]. – ISSN 2075-1702 (online) [ANDOGA, Rudolf (41%) – FŐZŐ, Ladislav (41%) – KOVÁCS, Radovan (11%) – BENEDA, Károly (5%) – MORAVEC, Tomáš (1%) – SCHREINER, Michal (1%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADM [205666] Fatigue stress analysis of the DV-2 engine turbine disk / Jozef Čerňan … [et al.] – 2019.In: Aircraft Engineering and Aerospace Technology. – Veľká Británia : Emerald Group Publishing Roč. 91, č. 4 (2019), s. 708-716 [online]. – ISSN 1748-8842 Spôsob prístupu: odkaz. [ČERŇAN, Jozef (25%) – SEMRÁD, Karol (25%) – DRAGANOVÁ, Katarína (25%) – CÚTTOVÁ, Miroslava (25%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [209086] Auxiliary Power Unit – System Essentials / M. Hovanec … [et al.] – 2019.In: New Trends in Aviation Development 2019. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 73-76 [print]. – ISBN 978-1-7281-4078-0 [HOVANEC, Michal (30%) – KORBA, Peter (30%) – ŠVÁB, Patrik (20%) – BALÁŽ, Radovan (10%) – GOLISOVÁ, Miriama (10%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [205660] Numerical and experimental analysis of a high-pressure aviation engine turbine disc / Karol Semrád … [et al.] – 2019.In: International Conference on Military Technologies 2019. – Brno (Česko) : Univerzita obrany v Brně s. 1-4 [online]. – ISBN 978-1-7281-4593-8 Spôsob prístupu: https://ieeexplore.ieee.org/document/8870119.[SEMRÁD, Karol (60%) – SPODNIAK, Miroslav (10%) – FŐZŐ, Ladislav (10%) – HOVANEC, Michal (10%) – KORBA, Peter (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,25
 • ADC [207244]  Intelligent Thermal Imaging-Based Diagnostics of Turbojet Engines / Rudolf Andoga … [et al.] – 2019. In: Applied Sciences. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 9, č. 11 (2019), s. 1-22 [online]. – ISSN 2076-3417 [ANDOGA, Rudolf (20%) – FŐZŐ, Ladislav (15%) – SCHRÖTTER, Martin (15%) – ČEŠKOVIČ, Marek (15%) – SZABO, Stanislav (15%) – BRÉDA, Róbert (15%) – SCHREINER, Michal (5%)]
 • Podiel na projekt: 0,333
 • AFD [185943]  Modular avionics for safety of small aircraft / Róbert Bréda, Zuzana Jakubová, Martin Schrötter – 2017. In: MOSATT 2017. – Košice : TU, LF, 2017 S. 13-21. – ISBN 978-80-553-2864-5 [BRÉDA, Róbert (50%) – JAKUBOVÁ, Zuzana (10%) – SCHRÖTTER, Martin (40%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • AFD [170951] eLORAN – aiding navigation system for integration architectures / Tomáš Vaispacher, Róbert Bréda – 2016. In: 5th International Scientific Conference of Ph.D. Students and Young Scientists and Researchers. – Košice : TU, 2016 S. 1-7. – ISBN 978-80-553-2514-9. [VAISPACHER, Tomáš (50%) – BRÉDA, Róbert (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,5*
 • AFD [168129]  Projecting aviation experiment – experimental tests classification / Pavol Kurdel, Alena Novák Sedláčková, Boris Mrekaj – 2016. In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. – Žilina : EDIS, 2016 S. 27-30. – ISBN 978-80-554-1143-9 [KURDEL, Pavol (34%) – NOVÁK SEDLÁČKOVÁ, Alena (33%) – MREKAJ, Boris (33%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • AFD [174688]  A concept for measuring the sea surface wind / Alexey Nekrasov, Pavol Kurdel – 2016. In: New Trends in Aviation Development. – Košice : TU, 2016 S. 1-7. – ISBN 978-80-553-2628-3 [NEKRASOV, Alexey (50%) – KURDEL, Pavol (50%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFD [185947]  ELT antenna radiation pattern on the aircraft / Ján Labun … [et al.] – 2017. In: MOSATT 2017. – Košice : TU, LF, 2017 S. 84-89. – ISBN 978-80-553-2864-5 [LABUN, Ján (35%) – ČEŠKOVIČ, Marek (25%) – KURDEL, Pavol (20%) – KRCHŇÁK, Martin (15%) – GOLIAŠ, Miroslav (5%)]
 • Podiel na projekt: 0,5*
 • AFC [190688]  Airborne weather surveillance radars for increasing air transport safety / Ján Labun … [et al.] – 2017. In: Transportation Research Procedia volume 28 : INAIR 2017. – S.l. : Elsevier, 2017 P. 156-163. – ISSN 2352-1457 [LABUN, Ján (40%) – KURDEL, Pavol (20%) – ČEŠKOVIČ, Marek (20%) – NOVÁK SEDLÁČKOVÁ, Alena (20%)]
 • Podiel na projekt: 0,5*
 • AFC [190689]  Mechanical demodulation of aircraft antenna signal / Ján Labun … [et al.] – 2017. In: Transportation Research Procedia volume 28 : INAIR 2017. – S.l. : Elsevier, 2017 P. 149-155. – ISSN 2352-1457 [LABUN, Ján (40%) – FÁBRY, Stanislav (20%) – ČEŠKOVIČ, Marek (20%) – KURDEL, Pavol (20%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFD [185928]  Trends in development of flight data recorders / Marek Češkovič … [et al.] – 2017. In: MOSATT 2017. – Košice : TU, LF, 2017 S. 26-32. – ISBN 978-80-553-2864-5 [ČEŠKOVIČ, Marek (50%) – FÁBRY, Stanislav (17%) – BRÉDA, Róbert (17%) – BUCKO, Samuel (16%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFD [185921]  Diagnostic of failures in aircraft airborne systems / František Adamčík … [et al.] – 2017. In: MOSATT 2017. – Košice : TU, LF, 2017 S. 1-5. – ISBN 978-80-553-2864-5 [ADAMČÍK, František (25%) – KABÁT, Ján (25%) – SCHRÖTTER, Martin (25%) – JEZNÝ, Martin (25%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • AFD [197811]  Potential Uses of a New Type of Antenna in Aviation / Martin Krchňák – 2018. In: New Trends in Aviation Development 2018 : The 13. International Scientific Conference. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 82-86 [online]. – ISBN 978-1-5386-7917-3 [KRCHŇÁK, Martin (10%) – LABUN, Ján (30%) – GAMEC, Ján (20%) – KURDEL, Pavol (20%) – ČEŠKOVIČ, Marek (20%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [209034]  Low Altitude Measurement Accuracy Improvement of the Airborne FMCW Radio Altimeters / Ján Labun … [et al.] – 2019. In: Electronics. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 8, č. 8 (2019), s. 1-12 [online]. – ISSN 2079-9292 (online) [LABUN, Ján (39%) – KURDEL, Pavol (30%) – ČEŠKOVIČ, Marek (10%) – NEKRASOV, Alexey (1%) – GAMEC, Ján (20%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [198542]  Possibilities of Increasing the Low Altitude Measurement Precision of Airborne Radio Altimeters / Ján Labun … [et al.] – 2018. In: Electronics. – Basel (Švajčiarsko) : MDPI, 2018 Roč. 7, č. 9 (2018), s. 191-191 [online]. – ISSN 2079-9292 (online) LABUN, Ján (25%) – KRCHŇÁK, Martin (3%) – KURDEL, Pavol (25%) – ČEŠKOVIČ, Marek (23%) – NEKRASOV, Alexey (1%) – GAMCOVÁ, Mária (23%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADM [197591]  The effect of shape of artificial ground on antenna radiation pattern / Gabriel Kalapoš … [et al.] – 2018. In: Naše More : Our Sea : Znanstveni časopis za more i pomorstvo : International Journal of Maritime Science and Technology. – Dubrovnik (Chorvátsko) : Sveučilište u Dubrovniku Roč. 65, č. 3 (2018), s. 157-163 [print, online]. – ISSN 0469-6255 [KALAPOŠ, Gabriel (29%) – KRCHŇÁK, Martin (5%) – ČEŠKOVIČ, Marek (29%) – LABUN, Ján (29%) – SCHREINER, Michal (5%) – MORAVEC, Tomáš (3%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [198851]  The Evolution of the Aircraft Electric Power Systems / M. Schrötter … [et al.] – 2018. In: Proceedings IEEE International Conference AND Workshop in Óbuda on Electrical and Power Engineering. – New York (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 159-162 [USB-key]. – ISBN 978-1-7281-1153-7 [SCHRÖTTER, Martin (70%) – BRÉDA, Róbert (10%) – ANDOGA, Rudolf (10%) – FŐZŐ, Ladislav (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADM [208809]  Changes of on-board power systems of modern aircraft in the context of wider electrification / František Adamčík, Martin Schrötter – 2019. In: Advances in Military Technology. – Brno (Česko) : Univerzita obrany v Brně Roč. 14, č. 1 (2019), s. 71-78 [print]. – ISSN 1802-2308 [ADAMČÍK, František (50%) – SCHRÖTTER, Martin (50%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [209417]  Pilot Modeling as Part of Aircraft Control Complex / D. Megyesi, R. Bréda, M. Matis – 2019. In: Transport Means 2019 part 3 : proceedings of 23rd International Scientific Conference. – Kaunas (Litva) : Kaunas University of technology s. 1481-1484 [print, online]. – ISSN 1822-296X [MEGYESI, Dávid (10%) – BRÉDA, Róbert (50%) – MATIS, Martin (40%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [209405]  Multihop communication model among UAV and ground station using FANET / M. Matis, M. Schrötter, D. Megyesi – 2019. In: Transport Means 2019 part 2 : proceedings of 23rd International Scientific Conference. – Kaunas (Litva) : Kaunas University of technology s. 669-674 [print, online]. – ISSN 1822-296X [MATIS, Martin (50%) – SCHRÖTTER, Martin (40%) – MEGYESI, Dávid (10%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [209150]  Error model of triaxial angular velocity sensor / Dávid Megyesi, Róbert Bréda, Martin Matis – 2019. In: New Trends in Aviation Development 2019. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 115-119 [print]. – ISBN 978-1-7281-4078-0 [MEGYESI, Dávid (10%) – BRÉDA, Róbert (60%) – MATIS, Martin (30%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • ADC [170243] Solid-State NMR Study of Poly(3-Hydroxybutyrate) and Ecoflex® Blends / M. Hutníková, O. Fričová – 2016.In: Acta Physica Polonica A. Vol. 129, no. 3 (2016), p. 388-393. – ISSN 0587-4246 [HUTNÍKOVÁ, Mária (50%) – FRIČOVÁ, Oľga (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,5*
 • ADC [169777] Morphology and molecular mobility of plasticized polylactic acid studied using solid-state C-13- and H-1-NMR spectroscopy / Mária Kovaľaková … [et al.] – 2016.In: Journal of Applied Polymer Science. Vol. 133, no. 23 (2016), p. 188-198. – ISSN 0021-8995 [KOVAĽAKOVÁ, Mária (17%) – OLČÁK, Dušan (17%) – HRONSKÝ, Viktor (17%) – VRÁBEL, Peter (17%) – FRIČOVÁ, Oľga (17%) – CHODAK, Ivan (5%) – ALEXY, Pavel (5%) – SUČIK, Gabriel (5%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [172188] A note on the fluctuation-dissipation relation for the generalized Langevin equation with hydrodynamic backflow / Jana Tóthová, Vladimír Lisý – 2016.In: Physics Letters A. Vol. 380, no. 33(2016), p. 2561-2564. – ISSN 0375-9601 [TÓTHOVÁ, Jana (50%) – LISÝ, Vladimír (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [181249] Comment on “motional averaging of nuclear resonance in a field gradient” / Vladimír Lisý, Jana Tóthová – 2016.In: Physical Review Letters. Vol. 117, no. 24 (2016), p. 9701-9701. – ISSN 0031-9007  [LISÝ, Vladimír (50%) – TÓTHOVÁ, Jana (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [180159] Real-time profiling of reflow process in VPS chamber / Ľubomír Livovský, Alena Pietriková – 2017. In: Soldering and Surface Mount Technology. Vol. 29, no. 1 (2017), p. 42-48. – ISSN 0954-0911 [LIVOVSKÝ, Ľubomír (60%) – PIETRIKOVÁ, Alena (40%)]
 • Podiel na projekt: 0,333*
 • ADC [182968] Sea wind measurement by doppler navigation system with X-configured beams in rectilinear flight / Alexey Nekrasov … [et al.] – 2017.In: Remote Sensing. Vol. 9, no. 9 (2017), p. 1-17. – ISSN 2072-4292  Spôsob prístupu: http://www.mdpi.com/2072-4292/9/9/887/html. [NEKRASOV, Alexej (5%) – KHACHATURIAN, Alena (5%) – GAMCOVÁ, Mária (35%) – KURDEL, Pavol (40%) – OBUKHOVETS, Viktor (5%) – VEREMYEV, Vladimir (5%) – BOGACHEV, Mikhail (5%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • ADC [181339] Dynamics of 1H-13C Cross Polarization in Nuclear Magnetic Resonance of Poly(3-hydroxybutyrate) / M. Kovaľaková … [et al.] – 2017.In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1162-1164. – ISBN 0587-4246  [KOVAĽAKOVÁ, Mária (30%) – FRIČOVÁ, Oľga (20%) – HUTNÍKOVÁ, Mária (20%) – HRONSKÝ, Viktor (20%) – OLČÁK, Dušan (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,5*
 • ADC [182075] Solid state 13C nuclear magnetic resonance study of morphology and molecular mobility in quenched poly(3-hydroxybutyrate) / A. Baran, P. Vrábel, D. Olčák – 2017.In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1144-1146. – ISSN 0587-4246  [BARAN, Anton (40%) – VRÁBEL, Peter (30%) – OLČÁK, Dušan (30%)]
 • Podiel na projekt: 0,5*
 • ADC [181622] Study of Axial Dimension of Static Head-to-Head Domain Boundary in Amorphous Glass-Coated Microwire / Mária Kladivová … [et al.] – 2017.In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 639-641. – ISSN 1898-794X [KLADIVOVÁ, Mária (30%) – ZIMAN, Ján (30%) – KECER, Ján (20%) – DURANKA, Peter (20%)]
 • Podiel na projekt: 0,333*
 • ADC [181343] Molecular mobility in amorphous polylactic acid studied using 1H-13C cross polarization NMR / Mária Kovaľaková … [et al.] – 2017.In: Applied Magnetic Resonance. Vol. 48, no. 1 (2017), p. 23-33. – ISSN 0937-9347 [KOVAĽAKOVÁ, Mária (30%) – FRIČOVÁ, Oľga (25%) – HUTNÍKOVÁ, Mária (25%) – OLČÁK, Dušan (15%) – CHODÁK, Ivan (5%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [181565] Attenuation of the NMR signal due to hydrodynamic Brownian motion / Vladimír Lisý, Jana Tóthová – 2017.In: Journal of Molecular Liquids. Vol. 234 (2017), p. 182-186. – ISSN 0167-7322  [LISÝ, Vladimír (50%) – TÓTHOVÁ, Jana (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,333*
 • ADC [197524] Capacitive touch sensor / Samuel Žuk, Alena Pietriková, Igor Vehec – 2018. In: Microelectronics international : journal of the ISHM-Europe, the Microelectrnocis Society-Europe. Roč. 35, č. 3 (2018), s. 135-157 [print]. – ISSN 1356-5362 Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1108/MI-12-2017-0071… [ŽUK, Samuel (1%) – PIETRIKOVÁ, Alena (79%) – VEHEC, Igor (20%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AFC [203280] Software Evaluation of Cross-Cut Adhesion Testing / Ondrej Kováč, Peter Lukács, Tibor Rovenský – 2018. In: International Spring Seminar on Electronics Technology : proceedings of the international seminar. – Red Hook (USA) : New York State Society of Certified Public Accountants s. 1-5 [online]. – ISBN 978-1-5386-5731-7 – ISSN 2161-2528, [KOVÁČ, Ondrej (98%) – LUKÁCS, Peter (1%) – ROVENSKÝ, Tibor (1%)] , https://ieeexplore.ieee.org/document/8443664
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [197245] Stability of miniaturized non-trimmed thick- and thin-film resistors / Tibor Rovenský … [et al.] – 2018. In: Microelectronics and Reliability : an international journal and world abstracting service. č. 84 (2018), s. 88-94 [print]. – ISSN 0026-2714 Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1016/j.microrel.2018.03.011… [ROVENSKÝ, Tibor (1%) – PIETRIKOVÁ, Alena (40%) – VEHEC, Igor (40%) – LIVOVSKÝ, Ľubomír (19%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • ADC [199552] On off-nadir wind retrieval over the sea surface using APR-2 or similar radar geometry / Alexey Nekrasov … [et al.] – 2018.In: International Journal of Remote Sensing. – Abingdon (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group Roč. 39, č. 18 (2018), s. 5934-5942 . – ISSN 0143-1161 , [NEKRASOV, Alexey (1%) – GAMCOVÁ, Mária (33%) – KURDEL, Pavol (33%) – LABUN, Ján (33%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • ADC [191881] Signal detection in correlated non-Gaussian noise using higher-order statistics / Elena Palahina … [et al.] – 2018.In: Circuits Systems and Signal Processing. Vol. 37, no. 4 (2018), p. 1704-1723. – ISSN 0278-081X, [PALAHINA, Elena (5%) – GAMCOVÁ, Mária (30%) – GLADIŠOVÁ, Iveta (20%) – GAMEC, Ján (40%) – PALAHIN, Volodymyr (5%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • ADC [194144] The influence of annealing on domain wall propagation in bistable amorphous microwire with unidirectional effect / – 2018. In: Physica B: Condensed Matter. No. 540 (2018), p. 58-64. – ISSN 1873-2135  [ONUFER, Jozef (25%) – ZIMAN, Ján (25%) – DURANKA, Peter (25%) – KLADIVOVÁ, Mária (25%)]
 • Podiel na projekt: 0,25*
 • ADC [191302] Solid state 13C NMR study of a plasticized PLAPHB polymer blend / Anton Baran … [et al.] – 2018.In: Journal of Applied Polymer Science. Vol. 135, no. 21 (2018), p. 1-7. – ISSN 0021-8995  [BARAN, Anton (35%) – VRÁBEL, Peter (25%) – OLČÁK, Dušan (30%) – CHODÁK, Ivan (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,333
 • ADC [192115] Hydrogenation caused reversible structural changes in FeCrB type metallic glasses monitored by magnetization parameters / Jozef Kováč, Ladislav Novák, Ján Kecer – 2018.In: Journal of Alloys and Compounds. Vol. 735 (2018), p. 1591-1595. – ISSN 0925-8388  [KOVÁČ, Jozef (33%) – NOVÁK, Ladislav (33%) – KECER, Ján (34%)]
 • Podiel na projekt: 0,14*
 • ADC [194346] NMR signals within the generalized Langevin model for fractional Brownian motion / Vladimír Lisý, Jana Tóthová – 2018.In: Physica A: Statistical Mechanics and its Application. Vol. 494 (2018), p. 200-208. – ISSN 0378-4371 [LISÝ, Vladimír (40%) – TÓTHOVÁ, Jana (60%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [203155] Improvement of the evaluation of inkjet printed silver based layers’ adhesion / Peter Lukács, Alena Pietriková, Ondrej Kováč – 2019. In: Journal of Adhesion Science and Technology. Roč. 33, č. 2 (2019), s. 124-136 [print]. – ISSN 0169-4243 [LUKÁCS, Peter (1%) – PIETRIKOVÁ, Alena (55%) – KOVÁČ, Ondrej (44%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADF [210951] Meranie teploty s SHT31 Smart GADGET / Milan Guzan – 2019.In: SOSnews : informačný bulletin zákazníkov. – Košice (Slovensko) : SOS electronic Roč. 1, č. 2 (2019), s. 8-11 [print, online]. – ISSN 2644-5654  Spôsob prístupu: https://www.sos.sk/novinky/pdf/2379_sos-news-2019-02-sk-web.pdf. [GUZAN, Milan (100%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • AED [208090] Preparation of measured data for Matlab software / Adam Fehér, Milan Guzan, Tibor Vince – 2019.In: SSIEE 2019 : proceeding of scientific and student’s works in the field of Industrial Electrical Engineering volume 8. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 73-75 [print]. – ISBN 978-80-553-3323-6  [FEHÉR, Adam (10%) – GUZAN, Milan (80%) – VINCE, Tibor (10%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • ADC [207506] Measurement and regulation of saturated vapour height level in VPS chamber / Ľubomír Livovský, Alena Pietriková – 2019.In: Soldering & Surface Mount Technology. Roč. 31, č. 3 (2019), s. 157-162 [print]. – ISSN 0954-0911, [LIVOVSKÝ, Ľubomír (50%) – PIETRIKOVÁ, Alena (50%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • ADC [207361] Joints realized by sintering of pressureless Ag paste / Alena Pietriková … [et al.] – 2019.In: Circuit World. Roč. 45, č. 1 (2019), s. 2-8 [print]. – ISSN 0305-6120  Spôsob prístupu: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CW-11-2018-0078/full/html., [PIETRIKOVÁ, Alena (40%) – GIRAŠEK, Tomáš (5%) – LIVOVSKÝ, Ľubomír (35%) – ĎURIŠIN, Juraj (10%) – SAKSL, Karel (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,2*
 • ADC [207414] Investigation of inkjet printed path resistance in the context of manufacture and flexible application / Grzegorz Tomaszewski … [et al.] – 2019. In: Circuit World. Roč. 45, č. 1 (2019), s. 15-25 [print]. – ISSN 0305-6120 [TOMASZEWSKI, Grzegorz (1%) – POTENCKI, Jerzy (1%) – BLĄD, Grzegorz (1%) – WAŁACH, Tadeusz (1%) – GAJÓR, Grzegorz (1%) – PIETRIKOVÁ, Alena (94%) – LUKÁCS, Peter (1%)]
 • Podiel na projekt: 0,25*
 • ADF [203990] Termomechanické namáhanie kontaktovaných spojov vplyvom cyklického prúdového zaťažovania / Igor Vehec – 2019.In: Starnutie elektroizolačných systémov : publikácia Technickej univerzity v Košiciach. Roč. 14, č. 1 (2019), s. 5-8 [print]. – ISSN 1337-0103  Spôsob prístupu: http://eejournal.fei.tuke.sk/index.php/JSES/article/view/455. [VEHEC, Igor (100%)]
 • Podiel na projekt: 1
 • ADC [200501] The study of closure domain structure dynamics in bistable microwires using the technique of three-level field pulses / Jozef Onufer … [et al.]  – 2019.In: IEEE Transactions on Magnetics : a Publication of the IEEE Magnetics Society. – New York (USA) : IEEE Magnetics Society Roč. 55, č. 1 (2019), s. 1-6 [print]. – ISSN 0018-9464  Spôsob prístupu: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8497034&tag=1.
 • [ONUFER, Jozef (30%) – ZIMAN, Ján (30%) – DURANKA, Peter (30%) – KRAVČÁK, Jozef (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,25*
 • ADC [200501] The study of closure domain structure dynamics in bistable microwires using the technique of three-level field pulses / – 2019. In: IEEE Transactions on Magnetics : a Publication of the IEEE Magnetics Society. – New York (USA) : IEEE Magnetics Society Roč. 55, č. 1 (2019), s. 1-6 [print]. – ISSN 0018-9464 [ONUFER, Jozef (30%) – ZIMAN, Ján (30%) – DURANKA, Peter (30%) – KRAVČÁK, Jozef (10%)]
 • Podiel na projekt: 0,25*
 • ADC [204803] Properties of a domain wall in a bi-stable magnetic microwire / – 2019. In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 480 (2019), s. 193-198 [print, online]. – ISSN 0304-8853  [KLADIVOVÁ, Mária (50%) – ZIMAN, Ján (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,333
 • AFD [207608] Viscoelastic behavior of starch plasticized with urea and glycerol / Oľga Fričová, Mária Hutníková – 2019.In: Applied Physics of condensed matter (APCOM 2019). – AIP Publishing s. 1-4 . – ISBN 978-0-7354-1873-8  [FRIČOVÁ, Oľga (50%) – HUTNÍKOVÁ, Mária (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [208067] Solid-state 1H and 13C NMR of corn starch plasticized with glycerol and urea / Alojz Šoltýs … [et al.] – 2019.In: European Polymer Journal : EPJ. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier č. 117 (2019), s. 19-27 [print]. – ISSN 0014-3057  [ŠOLTÝS, Alojz (25%) – HRONSKÝ, Viktor (25%) – ŠMÍDOVÁ, Natália (20%) – OLČÁK, Dušan (20%) – IVANIČ, František (5%) – CHODÁK, Ivan (5%)]
 • Podiel na projekt: 0,5
 • ADC [206664] Generalized Langevin equation and the fluctuation-dissipation theorem for particle-bath systems in a harmonic field / Vladimír Lisý, Jana Tóthová – 2019.In: Results in Physics : The new online only, open access journal in Physics. Roč. 12 (2019), s. 1212-1213 [online]. – ISSN 2211-3797 (online) [LISÝ, Vladimír (50%) – TÓTHOVÁ, Jana (50%)]
 • Podiel na projekt: 0,333

Pozn: * označuje publikácie, ktoré slúžia na naplnenie cieľov projektu, ale nakoľko boli spolufinancované z Európskych fondov, do merateľného ukazovateľa P0762 započítané neboli.

Podané patentové prihlášky

 • AGJ [186483] Spôsob spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár vriacej kvapaliny Patentová prihláška 80-2017/ Ľubomír Livovský, Alena Pietriková – Banská Bystrica : ÚPV – 2019. – 5 s. [LIVOVSKÝ, Ľubomír – PIETRIKOVÁ, Alena]
 • AGJ [198738] Merací hranol pre valcové snímače magnetickej indukcie nízkofrekvenčných magnetických polí Patentová prihláška/ Milan Oravec … [et al.] – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 5 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/39-2017. [ORAVEC, Milan – ŠOLC, Marek – FIC, Marek – BALÁŽIKOVÁ, Michaela – KORBA, Peter – HOVANEC, Michal]