Karta projektu

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“. 

(PDF verzia karty projetu)

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T567
Názov projektu Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci logistických procesov v oblasti dopravy a dopravných systémov
Subjekt/prijímateľ pomoci Technická univerzita v Košiciach
Partner 1 – irelevantné
Financovanie projektu


COV 1 584 977,36 €
NFP 1 505 728,49 €
VZ 79 248,87 €
Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR/Košický kraj/Košice
Doména inteligentnej špecializácie Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Funkčné väzby J62, J63 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby

Predmet výskumu

Hlavným cieľom projektu je stabilizovať kvalitný výskumný tím, alebo výskumné tímy, ktoré navrhnú a verifikujú optimalizačné prístupy pre oblasť dopravy. Aktivita projektu je delená do dvoch podaktivít, ktoré po tematickej a obsahovej stránke zapadajú do problematiky optimalizácie logistických procesov. Koncepcia projektu je vytvorená v súlade s aktuálnymi požiadavkami dotknutej oblasti a predpokladá definovanie nových metód a prístupov v oblasti optimalizácie s dosahom pre ďalší rozvoj riešenej problematiky. V rámci riešenia projektu sa predpokladá realizácia viacerých experimentov a realizácia počítačových simulácií. Cieľom týchto aktivít bude bližšie poznanie a development poznatkovej bázy v oblasti optimalizácie podnikových procesov pre Industy 4.0.

Výstupy do praxe

  • Návrh a verifikácia optimalizačných prístupov pre oblasť dopravy.
  • Definovanie nových metód a prístupov pre zefektívnenie logistických procesov s dosahom pre ďalší rozvoj riešenej problematiky.
  • Participácia zahraničných špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pri riešení projektových aktivít.
  • Diseminácia činností a výsledkov v rámci jednotlivých aktivít formou publikačných výstupov, prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva – patentovej prihlášky a prihlášok úžitkových vzorov.

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

  • Analýza nástrojov procesu optimalizácie v oblasti dopravy a dopravných systémov so zameraním na oblasť ich efektivity, prevádzkovej výkonnosti, spoľahlivosti a životnosti pre potreby logistických procesov vo vybraných priemyselných odvetviach.
  • Hodnotenie vybraných prvkov logistických systémov a procesov z hľadiska posudzovania kvality na základe realizácie simulačných a experimentálnych prístupov, procesného riadenia a následného štatistického spracovanie dát.
  • Využitie nových možnosti a prístupov pre optimalizáciu logistických procesov v oblasti dopravy a dopravných systémov s identifikáciou ich aplikačných možností a definovaním hraničných limitujúcich faktorov.

Odborné aktivity projektu

Subjekt / prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach

Výskumná aktivita 1 – Návrh a verifikácia optimalizačných prístupov pre oblasť dopravy

Téma 1 – Projektovanie, modelovanie, simulácia a optimalizácia logistických systémov s aplikáciou princípov dopravnej, informačnej a priemyselnej logistiky

Projektovanie logistických systémov v súčasnosti vyžaduje, aby aplikované nástroje a postupy korešpondovali s aktuálnymi trendmi, ako je napríklad filozofia Industry 4.0. V rámci tejto filozofie hrajú dominantnú úlohu pre oblasť projektovania logistických systémov prístupy metodiky založené na IOT (Internet of things), senzorike a progresívnych nástrojoch na báze digitálneho dvojčaťa. Modelovanie a simulácia v rámci oblasti logistických systémov predstavuje robustný analytický a optimalizačný nástroj, ktorý využíva najmodernejšie techniky, ako je napríklad genetický algoritmus pre nájdenie optimálnych parametrov. Genetický algoritmus je pomerne mladá metóda, ktorej vývoj sa datuje do 70tych rokov minulého storočia, a ktorej potenciál je neustále rozvíjaný v rámci podnikových logistických systémov všetkých oblastí dopravy a v rámci podnikových logistických procesov. Takto získané výsledky slúžia pre priame generovanie jednotlivých parametrov logistických systémov a napomáhajú k efektívnemu projektovaniu.

Téma 2 – Forenzný výskum v oblasti optimalizácie výkonnostných procesov leteckých špecialistov ako indikátora záťažových zmien

Cieľom aktivity je podpora výskumno-vývojových kapacít prostredníctvom realizácie vedecko-výskumných a vývojových aktivít v oblasti indikácie záťažových zmien u leteckých špecialistov a ich následnej forenznej analýzy a vyhodnotenia pre potreby zisťovania výkonnostných ukazovateľov leteckých špecialistov. Vyhodnotením výkonnosti a záťaže leteckých špecialistov dôjde k rozšíreniu znalostnej bázy a prípravy ľudských zdrojov orientovaných pre potreby spoločenskej praxe v oblasti optimalizovania funkčných väzieb dopravných prostriedkov v odvetví leteckej dopravy. Vzhľadom na skutočnosť, že letecká doprava a priemysel výroby dopravných prostriedkov v tomto odvetví sú v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou dopravnej infraštruktúry a jej vývoj je závislý na personálnom a procesnom riadení, je identifikovanie výkonnostných faktorov a záťaže leteckých špecialistov pre rozvoj tohto odvetvia nevyhnutnosťou.

Odborní garanti v projekte

Subjekt / prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach

Garant 1 – – prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Je uznávaným odborníkom v oblasti navrhovania, modelovania, a simulácie dopravných systémov a zariadení. Bol a je vedúcim projektov VEGA, KEGA so zameraním na aplikáciu nástrojov logistiky v dopravných a logistických procesoch. Je spoluriešiteľom mnohých ďalších bilaterálnych projektov. Publikoval 5 monografií. Je členom redakčných rád medzinárodných časopisov.
Počet indexovaných publikácií 96
Počet indexovaných citácií 686
H-index 16

Garant 2 – -Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.
Odborník v oblasti logistiky so zamerením na analýzu vplyv ľudského faktora v celom sektore letectva, finančné a ekonomické analýzy rôznych subjektov pôsobiacich najmä v leteckej doprave.
Počet indexovaných publikácií 36
Počet indexovaných citácií 204
H-index 8

Garant 3 – Ing. Luboš Socha, PhD. & PhD.
Je odborníkom v obalsti výskumu ľudského faktora, a to najmä na analýzu záťaže leteckých špecialistov v rôznych situáciách, analýzu rizík. Jeho zameranie a odborné kompetencie v danej oblasti podporuje množstvo vedeckých publikácií.
Počet indexovaných publikácií 21
Počet indexovaných citácií 78
H-index 5

Zahraničný expert – dr hab. inż. Hubert Dębski
Je uznávaným odborníkom v oblasti mechatronicky a dizajnu prístrojov. Momentálne pôsobí na Lublin University of Technology (Poľsko).
Počet indexovaných publikácií: 72 
Počet indexovaných citácií: 545
H-index: 17

Iné relevantné info/kontakty/web

webové sídlo – http://tuke.sk/wps/portal

 

Zoznam článkov

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: 313011T567 „Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci logistických procesov v oblasti dopravy a dopravných systémov”, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

OP VaI

ITMS2014+: 313011T567

Zoznam publikácií

Rok Typ ID Plný názov Nárokovaný podiel
2016 Current Contents 171907 Use of low-cost UAV photogrammetry to analyze the accuracy of a digital elevation model in a case study / B. Kršák … [et al.] – 2016. In: Measurement. Vol. 91 (2016), p. 276–287. – ISSN 0263-2241 [KRŠÁK, Branislav – BLIŠŤAN, Peter – PAULIKOVÁ, Alena – PUŠKÁROVÁ, Paula – KOVANIČ, Ľudovít ml. – PALKOVÁ, Jana – ZELIZŇAKOVÁ, Vladislava] 0.25
2016 Current Contents 172236 Design of colored Petri net models for streamlining of chemical production / Peter Trebuňa … [et al.] – 2016. In: Przemysł Chemiczny. Vol. 95, no. 7 (2016), p. 1300-1303. – ISSN 0033-2496 [TREBUŇA, Peter – STRAKA, Martin – ROSOVÁ, Andrea – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela – MAKYŠOVÁ, Helena] 0.33
2016 Current Contents 172565 Logistics and chemical technology as effective means for the collection and treatment of biodegradable wastes / Martin Straka … [et al.] – 2016. In: Przemysłˆˆˆ chemiczny. Vol. 95, no. 8 (2016), p. 1549-1553. – ISSN 0033-2496 [STRAKA, Martin – TREBUŇA, Peter – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela – ROSOVÁ, Andrea – POPOVIČ, Radko – FILL, Maroš] 0.33
2016 Current Contents 172568 Material flow model of electronic waste sampling and assaying / Martina Laubertová … [et al.] – 2016. In: Przemysł Chemiczny. Vol. 95, no. 7(2016), p. 1390-1394. – ISSN 0033-2496 [LAUBERTOVÁ, Martina – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela – ROSOVÁ, Andrea – TRPČEVSKÁ, Jarmila] 0.33
2016 Current Contents 175108 Energy calculation model of an outgoing conveyor with application of a transfer chute with the damping plate / Vieroslav Molnár … [et al.] – 2016. In: Mechanical Sciences. Vol. 7, no. 2 (2016), p. 167-177. – ISSN 2191-9151 [MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – MIKUŠOVÁ, Nikoleta – KRÁĽ, Ján ml. – FERDYNUS, Mirosˆłav] 0.25
2016 Current Contents 176972 Extension of inner structures of textile rubber conveyor belt – Failure analysis / Gabriel Fedorko … [et al.] – 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 70 (2016), p. 22-30. – ISSN 1350-6307 [FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MICHALIK, Peter – DOVICA, Miroslav – TÓTH, Teodor – KELEMENOVÁ, Tatiana] 0.10
2016 WoS/WoK 172427 Elimination of negative impacts of steel scrap as a charge component during the production of synthetic cast iron / Peter Futáš … [et al.] – 2016. In: Communications. Roč. 18, č. 3(2016), s. 60-64. – ISSN 1335-4205 [FUTÁŠ, Peter – PRIBULOVÁ, Alena – PETRÍK, Jozef – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela – ROSOVÁ, Andrea – GRABOWSKA, Beata] 0.50
2016 WoS/WoK 172553 Model of unique material flow in context with layout of manufacturing facilities / Martin Straka … [et al.] – 2016. In: Manufacturing Technology. Vol. 16, no. 4 (2016), p. 814-820. – ISSN 1213-2489 [STRAKA, Martin – KAČMÁRY, Peter – ROSOVÁ, Andrea – YAKIMOVICH, Boris – KORSHUNOV, Aleksander] 0.50
2016 WoS/WoK 172717 Opening material as the possibility of elimination veining in foundries / M. Hrubovčáková … [et al.] – 2016. In: Archives of Foundry Engineering. Vol. 16, no. 3 (2016), p. 157-161. – ISSN 1897-3310 [HRUBOVČÁKOVÁ, Martina – VASKOVÁ, Iveta – BENKOVÁ, Marta – CONEV, Martin] 1
2016 WoS/WoK 172743 Assessment of complex free form surfaces with surface profile deviation / Miroslav Dovica … [et al.] – 2016. In: Manufacturing Technology. Vol. 16, no. 4 (2016), p. 673-680. – ISSN 1213-2489 [DOVICA, Miroslav – BUŠA, Ján – SPIŠÁK, Emil – FABIAN, Michal – IŽOL, Peter – FABIANOVÁ, Jana] 0.25
2016 WoS/WoK 172848 Allocation of distribution warehouse as one option for transport costs reduction / Janka Šaderová, Peter Kačmáry – 2016. In: Theoretical and empirical researches in urban management. Vol. 11, no. 3 (2016), p. 36-46. – ISSN 2065-3921 [ŠADEROVÁ, Janka – KAČMÁRY, Peter] 0.50
2016 WoS/WoK 174353 Virtual concept of a symbiotic environment for CBL and CBT methods based education in aircraft system / Jozef Galanda, Radoslav Šulej, Martin Jezný – 2016. In: Nase More. Vol. 63, no. 3 (2016), p. 244- 248. – ISSN 0469-6255 [GALANDA, Jozef – ŠULEJ, Radoslav – JEZNÝ, Martin] 1
2016 WoS/WoK 174386 Critical elements in piloting techniques in aerobatic teams / R. Rozenberg … [et al.] – 2016. In: Transport Means 2016. – Juodkrante : Kansas University of Technology, 2016 P. 444-449. – ISSN 1822-296X [ROZENBERG, Róbert – SOCHA, Vladimír – SOCHA, Luboš – SZABO, Stanislav – NĚMEC, V.] 1
2016 WoS/WoK 174422 Evaluation of pilot´s psychophysiological condition using recurrence quantification analysis of heart rate variability / V. Socha … [et al.] – 2016. In: Transport Means 2016. – Juodkrante : Kansas University of Technology, 2016 P. 428-434. – ISSN 1822-296X [SOCHA, Vladimír – SOCHA, Luboš – SCHLENKER, J. – HANA, K. – HANÁKOVÁ, L. – LALIS, A. – MIHALČOVÁ, B. – SMRČKA, P. – HULEK, D.] 0.33
2016 WoS/WoK 174425 Training of pilots using flight simulator and its impact on piloting precision / V. Socha … [et al.] – 2016. In: Transport Means 2016. – Juodkrante : Kansas University of Technology, 2016 P. 374-379. – ISSN 1822-296X [SOCHA, Vladimír – SOCHA, Luboš – SZABO, Stanislav – HANA, K. – GAZDA, J. – KIMLIČKOVÁ, Monika – VAJDOVÁ, Iveta – MADORAN, A. – HANAKOVA, L. – NĚMEC, V. – PUŠKÁŠ, Tomáš – SCHLENKER, J. – ROZENBERG, Róbert] 0.33
2016 WoS/WoK 175210 Using a Software Tool in Forecasting: a Case Study of Sales Forecasting Taking into Account Data Uncertainty / Jana Fabianová … [et al.] – 2016. In: Open engineering. Vol. 6, no. 1 (2016), p. 270-279. – ISSN 2391-5439 [FABIANOVÁ, Jana – KAČMÁRY, Peter – MOLNÁR, Vieroslav – MICHALIK, Peter] 0.17
2016 WoS/WoK 177746 Basic piloting technique error rate as an indicator of flight simulators usability for pilot training / Vladimír Socha … [et al.] – 2016. In: International Review of Aerospace Engineering. Vol. 9, no. 5 (2016), p. 162-172. – ISSN 1973-7459 [SOCHA, Vladimír – SOCHA, Luboš – HANÁKOVÁ, Lenka – LALIS, Andrej – KOBLEN, Ivan – KUŠMÍREK, Stanislav – MRÁZEK, Petr – SOUŠEK, Radovan – SCHLENKER, Jakub] 0.50
2016 WoS/WoK 178113 Data mining workspace as an optimization prediction technique for solving transport problems / Anastasiia Kuptcová … [et al.] – 2016. In: Transport Problems. Vol. 11, no. 3 (2016), p. 21-31. – ISSN 1896-0596 [KUPTCOVÁ, Anastasiia – PRŮŠA, Petr – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav] 0.17
2016 WoS/WoK 179988 The strategy of competitiveness support in geo-tourist destination / Daniela Marasová, Eva Tomková, Nikoleta Husáková – 2016. In: e-Review of Tourism Research. Vol. 13, no. 5/6 (2016), p. 610-623. – ISSN 1941-5842 [MARASOVÁ, Daniela ml. – TOMKOVÁ, Eva – MIKUŠOVÁ, Nikoleta] 1
2016 WoS/WoK 180520 On – line System for Seat Map Visualization and Passenger Seat Allocation in The Aircraft / František Adamčík … [et al.] – 2016. In: Zeszyty Naukowe. Vol. 31, no. 4 (2016), p. 73-80. – ISSN 1641-9723 [ADAMČÍK, František – GALANDA, Jozef – ŠULEJ, Radoslav – TABAČKO, Adam – JEZNÝ, Martin] 0.50
2016 Ostatné 171498 Concurrent engineering as the technical support for aviation industry / Martin Petruf … [et al.] – 2016. In: Interdisciplinarity in Theory and Practice. No. 9 (2016), p. 110-116. – ISSN 2344-2409 Spôsob prístupu: http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/277-9-cislo-21-clanok… [PETRUF, Martin – POVAŽAN, Jozef – KOLESÁR, Ján – KORBA, Ján] 1
2016 Ostatné 171775 Statistical verification of the repeatability regimes at model of the bell furnace / Beáta Stehlíková, Milan Durdán – 2016. In: ICCC 2016. – Danvers : IEEE, 2016 S. 697-701. – ISBN 978-1-4673-8605-0 [STEHLÍKOVÁ, Beáta – DURDÁN, Milan] 0.25
2016 Ostatné 171975 Štatistická analýza prierazného napätia polypropylénu počas urýchleného starnutia / Martin, Pajtáš … [et al.] – 2016. In: Starnutie elektroizolačných systémov. Roč. 11, č. 1 (2016), s. 19-21. – ISSN 1337-0103 Spôsob prístupu: http://jeen.fei.tuke.sk/index.php/JSES/article/view/387… [Pajtáš Martin – KURIMSKÝ, Juraj – STEHLÍKOVÁ, Beáta – CIMBALA, Roman] 0.33
2016 Ostatné 172857 Monitoring and measurement of the process variables in underground coal gasification / Ján Kačur, Milan Durdán, Gabriela Bogdanovská – 2016. In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 295-302. – ISBN 978-619-7105-58-2 [KAČUR, Ján – DURDÁN, Milan – BOGDANOVSKÁ, Gabriela] 0.20
2016 Ostatné 172868 Statistical analyzes of the underground coal gasification process realized in the laboratory conditions / Marta Benková, Milan Durdán – 2016. In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 405-412. – ISBN 978-619-7105-58-2 [BENKOVÁ, Marta – DURDÁN, Milan] 0.20
2016 Ostatné 173091 Structure, quality and methods for updating a vector cadastral map registered in the cadastral documentation in the Slovak Republic / Silvia Gašincová … [et al.] – 2016. In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 547-554. – ISBN 978-619-7105-59-9 [GAŠINCOVÁ, Silvia – WEISS, Gabriel – GAŠINEC, Juraj – LABANT, Slavomír] 1
2016 Ostatné 173093 Transformation analysis of geodetic points positional stability on the basis of robust M – estimations / Juraj Gašinec … [et al.] – 2016. In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 673-680. – ISBN 978-619-7105-59-9 [GAŠINEC, Juraj – GAŠINCOVÁ, Silvia – KUZEVIČOVÁ, Žofia – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela] 0.50
2016 Ostatné 173432 Simulátory vo výcviku riadiacich letovej prevádzky / Žaneta Miženková, Ján Bálint, Juraj Vagner – 2016. In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. – Ostrava : LET’S FLY, 2016 P. 142-155. – ISBN 978-80-270-0053-1 [MIŽENKOVÁ, Žaneta – BÁLINT, Ján – VAGNER, Juraj] 1
2016 Ostatné 173556 Možnosti simulácie meteorologických aspektov na leteckých trenažéroch / Jozef Sabo – 2016. In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. – Ostrava : LET’S FLY, 2016 P. 387-398. – ISBN 978-80-270-0053-1 [SABO, Jozef] 1
2016 Ostatné 173576 Využitie overovacieho zariadenia vo výcviku riadiacich letovej prevádzky / Miriam Sekelová, Matej Antoško – 2016. In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. – Ostrava : LET’S FLY, 2016 P. 157-164. – ISBN 978-80-270-0053-1 [SEKELOVÁ, Miriam – ANTOŠKO, Matej] 1
2016 Ostatné 173712 Ľahké dopravné pásy a ich použitie v leteckej doprave / Anna Lichvárová, Peter Koščák – 2016. In: VVaPOL 2016. – Košice : TU, 2016 S. 111-115. – ISBN 978-80-553-2607-8 [LICHVÁROVÁ, Anna – KOŠČÁK, Peter] 1
2016 Ostatné 173714 Využitie simulácie a simulačného modelu pri lanovej dráhe / Eva Tomková, Nikoleta Mikušová – 2016. In: VVaPOL 2016. – Košice : TU, 2016 S. 14-20. – ISBN 978-80-553-2607-8 [TOMKOVÁ, Eva – MIKUŠOVÁ, Nikoleta] 1
2016 Ostatné 173728 Crawl and stress among air traffic controllers / Juraj Vagner, Edina Pappová – 2016. In: New Trends in Civil Aviation 2016. – Žilina : Edis, 2016 S. 105-107. – ISBN 978-80-554-1252-8 [VAGNER, Juraj – JENČOVÁ, Edina] 1
2016 Ostatné 173729 Meranie tepovej frekvencie ako ukazovateľa psychofyziologickej záťaže vo výcviku pilotov / Iveta Vajdová, Stanislav Szabo, Vladimír Socha – 2016. In: New Trends in Civil Aviation 2016. – Žilina : Edis, 2016 S. 108-111. – ISBN 978-80-554-1252-8 [VAJDOVÁ, Iveta – SZABO, Stanislav – SOCHA, Vladimír] 1
2016 Ostatné 173741 Analýza výkonnosti ATM v Európe a v USA / Lucia Melníková … fet al.] – 2016. In: New Trends in Civil Aviation 2016. – Žilina : Edis, 2016 S. 48-53. – ISBN 978-80-554-1252-8 [MELNÍKOVÁ, Lucia – JENČOVÁ, Edina – BEGERA, Vladimír – MAJORSKÁ, Hana] 1
2016 Ostatné 173804 Využitie banskej nákladnej lanovej dráhy v mestskej mobilite / Dagmar Cagáňová … [et al.] – 2016. In: VVaPOL 2016. – Košice : TU, FBERG, 2016 S. 37-41. – ISBN 978-80-553-2607-8 [CAGÁŇOVÁ, Dagmar – MARASOVÁ, Daniela – BINDZÁR, Peter – KREŠÁK, Jozef] 0.50
2016 Ostatné 173806 Vizualizácia postupu ťažby v lome Lehôtka pod Brehmi s využitím nástrojov pre tvorbu dynamických máp / Viera Hurčíková, Soňa Molčíková, Tomáš Hurčík – 2016. In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016. – Košice : TU, 2016 S. 1-5. – ISBN 978-80-553-2603-0 [HURČÍKOVÁ, Viera – MOLČÍKOVÁ, Soňa – HURČÍK, Tomáš] 0.50
2016 Ostatné 174071 Posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby reformovaného kostola Veľký Horeš na podklade terestrického laserového skenovania / Katarína Pukanská … [et al.] – 2016. In: Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016. – Košice : TU, 2016 S. 1-9. – ISBN 978-80-553-2603-0 [PUKANSKÁ, Katarína – BARTOŠ, Karol – TOMKO, Michal – KRCHO, Ján] 1
2016 Ostatné 174273 Spôsob získania reprezentatívnej vzorky z elektronického odpadu s cieľom stanovenia chemickej analýzy / Krystyna Hojolová … [et al.] – 2016. In: Odpady. Roč. 16, č. 10 (2016), s. 5-9. – ISSN 1335-7808 [HOJOLOVÁ, Krystyna – LAUBERTOVÁ, Martina – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela – TRPČEVSKÁ, Jarmila] 0.25
2016 Ostatné 174275 Analýza dopravného cyklu ťažného zariadenia / Janka Šaderová – 2016. In: VVaPOL 2016. – Košice : TU, 2016 S. 157-163. – ISBN 978-80-553-2607-8 [ŠADEROVÁ, Janka] 1
2016 Ostatné 174510 Telemetry system utilization for stress monitoring of pilots during training / Luboš Socha … [et al.] – 2016. In: MAD. Vol. 4, no. 20 (2016), p. 33-37. – ISSN 1805-7578 [SOCHA, Luboš – HANÁKOVÁ, Lenka – SOCHA, Vladimír – LALIŠ, Andrej – ROZENBERG, Róbert – HÁNA, Karel] 0.33
2016 Ostatné 174534 Psychological aspects operating on the air traffic controller in reintegration into action after the accident / Daniela Čekanová … [et al.] – 2016. In: Magazine of Aviation Development. Vol. 4, no. 20 (2016), p. 21-25. – ISSN 1805-7578 [ČEKANOVÁ, Daniela – MIŽENKOVÁ, Žaneta – FÁBRY, Ľubomír – ROZENBERG, Róbert] 0.50
2016 Ostatné 174540 Methodology of the auditing measures to civil airport security and protection / Ján Kolesár … [et al.] – 2016. In: Magazine of Aviation Development. Vol. 4, no. 20 (2016), p. 38-44. – ISSN 1805-7578 [KOLESÁR, Ján – MELNÍKOVÁ, Lucia – HERALOVÁ, Daniela – DAŇKO, Petr] 0.50
2016 Ostatné 174564 Impact of the elements of logistics to ensure the effective operation of the supply chain / Martin Straka … [et al.] – 2016. In: Nowe trendy w logistyce – rozwiązania IT. – Zielona Góra : UZ, 2016 P. 185-191. – ISBN 978-83-7842-266-2 [STRAKA, Martin – FILL, Maroš – KAČMÁRY, Peter – ROSOVÁ, Andrea] 0.50
2016 Ostatné 174753 Air transport safety management and the resistance of airport pavements / Peter Koščák, Ján Kolesár, Ján Ferenc – 2016. In: New Trends in Aviation Development. – Košice : TU, 2016 S. 1-7. – ISBN 978-80-553-2628-3 [KOŠČÁK, Peter – KOLESÁR, Ján – FERENC, Ján] 1
2016 Ostatné 175059 Využitie manažérských prístupov riadenia v miestných samosprávach / Gabriela Bogdanovská – 2016. In: Kvalita a Spoločenská zodpovednosť. Roč. 24, č. 3 (2016), s. 30-35. – ISSN 1335-9231 [BOGDANOVSKÁ, Gabriela] 1
2016 Ostatné 175201 Quality control of rotary drilling process of rocks by Shewhart charts using the accessory vibration signal / Igor Leššo … [et al.] – 2016. In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 959-966. – ISBN 978-619-7105-55-1 [LEŠŠO, Igor – FERIANČIKOVÁ, Katarína – GAŠPAROVÁ, Zuzana – LAZAROVÁ, Edita – IVANIČOVÁ, Lucia] 0.25
2016 Ostatné 175213 Riadenie kvality procesu rotačného vŕtania horninového masívu princípom Shewhartových regulačných diagramov pri využití sprievodných vibrácii procesu / Igor Leššo … [et al.] – 2016. In: Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie. – Banská Bystrica : Slovenská banícka spoločnosť, 2016 S. 202-209. – ISBN 978-80-970521-6-4 [LEŠŠO, Igor – LAZAROVÁ, Edita – GAŠPÁROVÁ, Zuzana – FLEGNER, Patrik – FERIANČIKOVÁ, Katarína] 0.33
2016 Ostatné 176111 The importance of water in tourism in the sector of accommodation services / Lenka Rezničková, Kamil Kyšeľa – 2016. In: Acta Geoturistica. Roč. 7, č. 1 (2016), s. 44-51. – ISSN 1338-2292 Spôsob prístupu: http://geotur.tuke.sk/agt2016.html… [REZNIČKOVÁ, Lenka – KYŠEĽA, Kamil] 1
2016 Ostatné 176385 Effect of controlling systems on reducing the total cost of construction project in construction phase – Empirical study in Slovak SMEs / Peter Mesároš … [et al.] – 2016. In: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM). Vol. 1, no. 1 (2016), s. 12-18. – ISSN 2456-4559 [MESÁROŠ, Peter – MANDIČÁK, Tomáš – SPIŠÁKOVÁ, Marcela – MAČKOVÁ, Daniela – KYŠEĽA, Kamil] 0.33
2016 Ostatné 176584 Metódy hodnotenia logistickej výkonnosti podniku Meranie, hodnotenie a diagnostika logistickej výkonnosti podniku/ Andrea Rosová – 1. vyd. – Košice : TU – 2016. – 123 s.. – ISBN 978-80-553-3021-1. [ROSOVÁ, Andrea] 0.50
2016 Ostatné 177585 Využitie nástrojov GIS pri mapovaní vizuálneho smogu v meste Medzilaborce / Viera Hurčíková – 2016. In: MMK 2016. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2016 P. 1538-1546. – ISBN 978-80-87952-17-7 [HURČÍKOVÁ, Viera] 1
2016 Ostatné 178001 Valuation of mining companies / Jozef Zuzik … [et al.] – 2016. In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 995-1000. – ISBN 978-619-7105-56-8 [ZUZIK, Jozef – WEISS, Roland – GAŠINEC, Juraj – LASKOVSKÝ, Vlastislav] 0.5
2016 Ostatné 178120 Zvyšování funkčnosti simulačních nástrojů v logistice pomocí doplňkového programování / Gabriel Fedorko, Hana Neradilová – 2016. In: Cad. No. 6 (2016), p. 18 – 21. – ISSN 1805-8418 [FEDORKO, Gabriel – NERADILOVÁ, Hana] 0.17
2016 Ostatné 178204 Possibility CAM software application for increase efficiency of production programming component in the digital company / Peter Michalik … [et al.] – 2016. In: Acta Logistica Moravica : LOGI 2016. – Přerov : VŠLG, 2016 P. 33-41. – ISSN 1804-8315 [MICHALIK, Peter – MOLNÁR, Vieroslav – FABIANOVÁ, Jana – ŠIMKOVIČ, František] 0.13
2016 Ostatné 179343 The quality and applicability of maps from the former cadastre of lands / Silvia Gašincová … [et al.] – 2016. In: Quality and leading innovation. – Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU Bratislava, 2016 P. 23-32. – ISBN 978-617-589-123-0 [GAŠINCOVÁ, Silvia – GAŠINEC, Juraj – BARAN, Michal – MIXTAJ, Ladislav] 1
2016 Ostatné 179349 Quality evaluation of freely available the spatial data / Žofia Kuzevičová … [et al.] – 2016. In: Quality and leading innovation. – Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU Bratislava, 2016 P. 59-64. – ISBN 978-617-589-123-0 [KUZEVIČOVÁ, Žofia – KUZEVIČ, Štefan – GAŠINEC, Juraj – GAŠINCOVÁ, Silvia] 0.5
2016 Ostatné 179383 Vybrané aspekty problematiky ceny životného cyklu leteckej techniky / Stanislav Szabo, Ivan Koblen – 2016. In: eXclusive Journal. Roč. 4, č. 2 (2016), s. 166-175. – ISSN 1339-0260 [SZABO, Stanislav – KOBLEN, Ivan] 1
2016 Ostatné 179487 Krízové riadenie a plánovanie v miestnej samospráve / Ondrej Železník, Jana Chovancová, Alena Pauliková – 1. vyd – Košice : TU – 2016. – 99 s.. – ISBN 978-80-553-2461-6. [ŽELEZNÍK, Ondrej – CHOVANCOVÁ, Jana – PAULIKOVÁ, Alena] 0.50
2017 Current Contents 178447 Draft ratios for stabilizing fly ash from incineration plants / Marcela Malindžáková, Andrea Rosová, Dušan Malindžák – 2017.In: Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 26, no. 1 (2017), p. 431-434. – ISSN 1230-1485 [MALINDŽÁKOVÁ, Marcela – ROSOVÁ, Andrea – MALINDŽÁK, Dušan ml.] 0.33
2017 Current Contents 180069 Tractive work of the aerial cableway towing haul rope / Pavel Peterka … [et al.] – 2017.In: Measurement. Vol. 100 (2017), p. 322-328. – ISSN 0263-2241 [PETERKA, Pavel – KREŠÁK, Jozef – ŠIMOŇÁK, Jan – BINDZÁR, Peter – KEČKEŠOVÁ, Ivana] 0.50
2017 Current Contents 183826 Application of EXTENDSIM for improvement of production logistics’ efficiency / M. Straka … [et al.] – 2017.In: International Journal of Simulation Modelling. Vol. 16, no. 3 (2017), p. 422-434. – ISSN 1726-4529 [STRAKA, Martin – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela – TREBUŇA, Peter – ROSOVÁ, Andrea – PEKARČÍKOVÁ, Miriam – FILL, Maroš] 0.50
2017 Current Contents 185507 The influence of corrosion on the life of steel ropes and prediction of their decommissioning / Vieroslav Molnár … [et al.] – 2017.In: Engineering failure analysis. Vol. 74 (2017), p. 119-132. – ISSN 1350-6307 [MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – KREŠÁK, Jozef – PETERKA, Pavel – FABIANOVÁ, Jana] 0.20
2017 Current Contents 185675 Optimization of noisiness of mechanical system by using a pneumatic tuner during a failure of piston machine / Lucia Žuľová … [et al.] – 2017.In: Engineering Failure Analysis. Vol. 2017, no. 79(2017), p. 845-851. – ISSN 1350-6307 [ŽUĽOVÁ, Lucia – GREGA, Robert – KRAJŇÁK, Jozef – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav] 0.17
2017 Current Contents 188005 Possibilities of more efficient use of simulation tools in enterprise logistics / Matúš Hegedüš … [et al.] – 2017.In: Advances in Science and Technology Research Journal. Vol. 11, no. 4 (2017), p. 189-197. – ISSN 2299-8624 [HEGEDÜŠ, Matúš – FEDORKO, Gabriel – BELUŠKO, Matúš – HLATKÁ, Martina – FÁBERA, Pavel – NERADILOVÁ, Hana] 0.20
2017 Current Contents 190476 Experimental research of a new generation of support systems for the transport of mineral raw materials / Ľubomír Ambriško … [et al.] – 2017. In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 22, č. 4 (2017), s. 377-385. – ISSN 1335-1788 [AMBRIŠKO, Ľubomír (50%) – FRYDRÝŠEK, Karel (5%) – JELISAVAC ERDELJAN, Dragana (5%) – MARASOVÁ, Daniela ml. (40%)] 0.33
2017 WoS/WoK 181571 The study of the surface quality of the thin wall bearing units to rolls roller seats pipe conveyor / Peter Michalik … [et al.] – 2017.In: Advances in Science and Technology Research Journal. Vol. 11, no. 2 (2017), p. 192-197. – ISSN 2080-4075 [MICHALIK, Peter – ZAJAC, Jozef – FABIANOVÁ, Jana – MITAĽ, Dušan] 0.50
2017 WoS/WoK 183369 The continual chemical changing aspects in metallurgy production scheduling / Dušan Malindžák … [et al.] – 2017.In: Metalurgija. Vol. 56, no. 1-2 (2017), p. 219-222. – ISSN 0543-5846 [MALINDŽÁK, Dušan – KAČMÁRY, Peter – ZATWARNICKA-MADURA, Beata – ZIMON, Dominik] 1
2017 WoS/WoK 190818 Comparison of non-contact surveying technologies for modelling underground morphological structures / Katarína Pukanská … [et al.] – 2017.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 22, č. 3 (2017), s. 246-256. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F1R4Tjadh1GxQa5WAwv&page=1&doc=1. [PUKANSKÁ, Katarína – BARTOŠ, Karol – BELLA, Pavel – RÁKAY, Štefan ml. – SABOVÁ, Janka] 1
2017 Ostatné 177709 Perspectives of use of alternative energy sources in air transport / Luboš Socha … [et al.] – 2017. In: Magazine of Aviation Development. Vol. 5, no. 1 (2017), p. 12-16. – ISSN 1805-7578 [SOCHA, Luboš (17%) – SOCHA, Vladimír (17%) – ČEKAN, Peter (17%) – ČEKANOVÁ, Daniela (17%) – HANÁKOVÁ, Lenka (16%) – PUŠKÁŠ, Tomáš (16%)] 1
2017 Ostatné 178894 Logistika pre manažérov alebo “čo by mal vedieť manažér o logistike podniku”/ Andrea Rosová, Alena Daňková – 1. vyd. – Košice : TU – 2017. – 148 s.. – ISBN 978-80-553-3092-1. [ROSOVÁ, Andrea – DAŇKOVÁ, Alena] 1
2017 Ostatné 178991 Proces skládkovania odpadov z technologicko-environmentálneho hľadiska / Marcela Malindžáková, Schlentcová Anna – 2017.In: Odpady. Roč. 17, č. 2 (2017), s. 5-7. – ISSN 1335-7808 [MALINDŽÁKOVÁ, Marcela – SCHLENTCOVÁ, Anna] 1
2017 Ostatné 179615 Plánovanie a logistika s podporou ERP systému Monografia/ Marcela Malindžáková – 1. vyd – Košice : TU v Košiciach – 2017. – 82 s.. – ISBN 978-80-553-3124-9. [MALINDŽÁKOVÁ, Marcela] 0.50
2017 Ostatné 180224 Wearable Modular Telemetry System for the Integrated Rescue System Operational Use / Radim Kliment … [et al.] – 2017.In: Journal of Sensors. Vol. 2017 (2017), p. 1-12. – ISSN 1687-725X. [KLIMENT, Radim (15%) – SMRČKA, Pavel (15%) – HÁNA, Karel (14%) – SCHLENKER, Jakub (14%) – SOCHA, Vladimír (14%) – SOCHA, Luboš (14%) – KUTÍLEK, Patrik (14%)] 0.50
2017 Ostatné 180601 Methodology of Pilot Performance Measurements / Peter Kaľavský … [et al.] – 2017.In: Magazine of Aviation Development. Vol. 5, no. 2 (2017), p. 25-30. – ISSN 1805-7578. [KAĽAVSKÝ, Peter (17%) – ROZENBERG, Róbert (17%) – SOCHA, Luboš (17%) – SOCHA, Vladimir (17%) – GAZDA, Jindrich (16%) – KIMLICKOVA, Monika (16%)] 0.50
2017 Ostatné 181061 Assessment of the groundwater sources quailty in the Košice Region, Slovakia / Tomáš Bakalár … [et al.] – 2017.In: Research Journal of Mining. Roč. 1, č. 2 (2017), s. 58-61. – ISSN 2453-9996 [BAKALÁR, Tomáš – PAVOLOVÁ, Henrieta – KOZÁKOVÁ, Ľubica – ĽOCH, Branislav – KYŠEĽA, Kamil] 0.5
2017 Ostatné 181385 Vplyv akustiky na riadiacich letovej prevádzky v ich pracovnom prostredí / Žaneta Miženková … [et al.] – 2017. In: Bezpečnosť – Kvalita – Spoľahlivosť. – Košice : TU, 2017 S. 163-166. – ISBN 978-80-553-3115-7 [MIŽENKOVÁ, Žaneta (30%) – JENČOVÁ, Edina (25%) – SEKELOVÁ, Miriam (20%) – BALAŠČÍK, Viktor (25%)] 0.50
2017 Ostatné 181412 Mimoriadne krízové situácie na letisku a ich dopady na finančné náklady letiska – 2017.In: Bezpečnosť – Kvalita – Spoľahlivosť. – Košice : TU, 2017 S. 284-289. – ISBN 978-80-553-3115-7. [TOBISOVÁ, Alica (34%) – ROZENBERG, Róbert (33%) – ĎURČO, Stanislav (33%)] 1
2017 Ostatné 181530 Means of CPDLC using with ATC procedures in terminal maneuvering area – 2017.In: Distance Learning, Simulation and Communication 2017. – Brno : University of Defence, 2017 P. 62-67. – ISBN 978-80-7231-415-7 [ĎURČO, Stanislav (25%) – SABO, Jozef (25%) – ROZENBERG, Róbert (25%) – MIŽENKOVÁ, Žaneta (25%)] 1
2017 Ostatné 181533 The flight simulator capabilitties to simulate meteorological aspects ; 2017.In: Distance Learning, Simulation and Communication 2017. – Brno : University of Defence, 2017 P. 264-272. – ISBN 978-80-7231-416-4 [SABO, Jozef (25%) – ĎURČO, Stanislav (25%) – SEKELOVÁ, Miriam (25%) – VAGNER, Juraj (25%)] 1
2017 Ostatné 181812 Options for the integration of transport in the Slovak republic. 2017.In: Acta Logistica Moravica : Pokrokové metody v logistice 2017. – Přerov : Vysoká škola logistiky o.p.s., 2017 P. 1-7. – ISSN 1804-8315 [JENČOVÁ, Edina (30%) – VAGNER, Juraj (30%) – KOŠČÁK, Peter (30%) – MIŽENKOVÁ, Žaneta (10%)] 1
2017 Ostatné 181885 Mineral wealth protection – deposit reservation of mining workings in legislative conditions of the Slovak Republic / Diana Bobíková, Kamil Kyšeľa – 2017.In: Research Journal of Mining. Roč. 1, č. 1 (2017), s. 34-43. – ISSN 2453-9996 [BOBÍKOVÁ, Diana – KYŠEĽA, Kamil] 1
2017 Ostatné 182226 Determining importance of physiological parameters and methods of their evaluation for classification of pilots psychophysiological condition” / Lenka Hanakova … [et al.] – 2017.In: ICMT 2017. – Brno : University of Defence, 2017 P. 500-506. – ISBN 978-1-5386-1988-9, [HANAKOVA, Lenka (8%) – SOCHA, Vladimír (8%) – SOCHA, Luboš (8%) – SZABO, Stanislav (8%) – KOZUBA, Jaroslaw (8%) – LALIŠ, Andrej (8%) – VITTEK, Peter (8%) – KRAUS, Jakub (8%) – ROZENBERG, Róbert (8%) – KAĽAVSKÝ, Peter (7%) – NOVAK, Martin (7%) – SCHLENKER, Jakub (7%) – KUSMIREK, Stanislav (7%)] 1
2017 Ostatné 182250 Environmental audit – an effective tool for environmental protection / Nikoleta Mikušová, Eva Tomková – 2017.In: Mining and Environmental Protection. – Belgrade : Faculty of Mining and Geology, 2017 P. 123-128. – ISBN 978-86-7352-298-2 [MIKUŠOVÁ, Nikoleta – TOMKOVÁ, Eva] 0.25
2017 Ostatné 182386 Determination of the minimum amount of financial costs in the event of occurrence of selected crisis situations caused by passengers at the airport / Stanislav Szabo … [et al.] – 2017.In: Research in Economics and Management. Vol. 2, no. 3 (2017), p. 125-134. – ISSN 2470-4407 [SZABO, Stanislav (25%) – TOBISOVÁ, Alica (25%) – ROZENBERG, Róbert (25%) – VAJDOVÁ, Iveta (25%)] 1
2017 Ostatné 182922 Assessment of the use of forklifts in the material handling process / Janka Šaderová, Ľubomír Ambriško – 2017.In: Transport and Logistics. Roč. 17, č. 42 (2017), s. 14-20. – ISSN 1451-107X [ŠADEROVÁ, Janka – AMBRIŠKO, Ľubomír] 0.33
2017 Ostatné 184019 Analysis of the impact of traffic load on the airport movement areas lifetime / Ján Kolesár … [et al.] – 2017. In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. – Ostrava : LET’S FLY., 2017 P. 299-307. – ISBN 978-80-270-2104-8 [KOLESÁR, Ján (30%) – JENČOVÁ, Edina (30%) – VAGNER, Juraj (30%) – DŽUNDA, Milan (10%)] 1
2017 Ostatné 184023 Analýza komunikácie cestujúcich civilnej dopravy s leteckými dopravcami prostredníctvom sociálnych sietí ; 2017.In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. – Ostrava : LET’S FLY s.r.o., 2017 P. 174-185. – ISBN 978-80-270-2104-8 [TOBISOVÁ, Alica (25%) – ROZENBERG, Róbert (25%) – ĎURČO, Stanislav (25%) – SABO, Jozef (25%)] 1
2017 Ostatné 184026 Ekonomické a sociálne prínosy leteckej dopravy – 2017.In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. – Ostrava : LET’S FLY, 2017 P. 273-285. – ISBN 978-80-270-2104-8 [JENČOVÁ, Edina (25%) – VAGNER, Juraj (25%) – TOBISOVÁ, Alica (25%) – ROZENBERG, Róbert (25%)] 1
2017 Ostatné 184029 Letecké nehody ako krízové situácie letiska a ich dopady na finančné náklady letiska – 2017.In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. – Ostrava : LET’S FLY., 2017 P. 260-270. – ISBN 978-80-270-2104-8 [TOBISOVÁ, Alica (25%) – ROZENBERG, Róbert (25%) – MELNÍKOVÁ, Lucia (25%) – SABO, Jozef (25%)] 1
2017 Ostatné 184030 Optimalizácia leteckého prepravného procesu spoločnosti SmartWings – 2017.In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. – Ostrava : LET’S FLY., 2017 P. 362-371. – ISBN 978-80-270-2104-8 [ROZENBERG, Róbert (25%) – TOBISOVÁ, Alica (25%) – JENČOVÁ, Edina (25%) – MELNÍKOVÁ, Lucia (25%)] 1
2017 Ostatné 184039 Zmena kategórie malého letiska s využitím moderných technológií – 2017.In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. – Ostrava : LET’S FLY s.r.o., 2017 P. 165-171. – ISBN 978-80-270-2104-8 [ĎURČO, Stanislav (25%) – VAGNER, Juraj (25%) – ROZENBERG, Róbert (25%) – SABO, Jozef (25%)] 1
2017 Ostatné 184042 Ľudský faktor v riadení letovej prevádzky / Juraj Vagner … [et al.] – 2017. In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. – Ostrava : LET’S FLY s.r.o., 2017 P. 348-359. – ISBN 978-80-270-2104-8 [VAGNER, Juraj (30%) – JENČOVÁ, Edina (30%) – ĎURČO, Stanislav (30%) – NEUSZER, Peter (10%)] 1
2017 Ostatné 184078 Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách / Gabriela Bogdanovská – 2017.In: Kvalita a Spoločenská zodpovednosť. Roč. 25, č. 2 (2017), s. 40-45. – ISSN 1335-9231 [BOGDANOVSKÁ, Gabriela] 1
2017 Ostatné 185276 Meranie vodorovných posunov na vodných stavbách / Silvia Gašincová, Juraj Gašinec, Diana Bobíková – 2017.In: Geodézie a Důlní měřictví 2017. – Ostrava : VŠB-TUa, 2017 P. 1-12. – ISBN 978-80-248-4114-4 [GAŠINCOVÁ, Silvia – GAŠINEC, Juraj – BOBÍKOVÁ, Diana] 1
2017 Ostatné 185280 Meranie zvislých posunov na vodných stavbách / Juraj Gašinec … [et al.] – 2017.In: Geodézie a Důlní měřictví 2017. – Ostrava : VŠB-TU, 2017 P. 1-8. – ISBN 978-80-248-4114-4 [GAŠINEC, Juraj – GAŠINCOVÁ, Silvia – WEISS, Gabriel – JAKUB, Vincent – LABANT, Slavomír – BOBÍKOVÁ, Diana] 1
2017 Ostatné 185396 Comparison of the results of the digital close-range photogrammetric imaging, terrestrial laser scanning and UAV photogrammetry in hardly accessible castle ruins / Katarína Pukanská … [et al.] – 2017.In: GIS ODYSSEY 2017. – Zagreb : GIS Forum, 2017 P. 283-294. – ISSN 2459-7627 [PUKANSKÁ, Katarína – BARTOŠ, Karol – SABOVÁ, Janka – REPÁŇ, Peter] 1
2017 Ostatné 185404 Flight simulators use efficiency in flight training / V. Socha … [et al.] – 2018.In: New Trends in Process Control and Production Management. – London : Taylor and Francis Group, 2018 S. 463-469. – ISBN 978-1-138-05885-9. [[SOCHA, Vladimír (25%) – HANÁKOVÁ, Lenka (25%) – SOCHA, Luboš (25%) – VLCEK, S. (25%)] 0.33
2017 Ostatné 185513 Analysis of the use of GNSS systems in road construction / Slavomír Labant … [et al.] – 2017.In: BGC Geomatics 2017. – Danvers : IEEE, 2017 P. 72-76. – ISBN 978-1-5090-6040-5 [LABANT, Slavomír – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela – WEISS, Gabriel – GAŠINEC, Juraj] 1
2017 Ostatné 185518 GNSS approach on small regional non public airports / Jozef Sabo … [et al.] – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 559-564. – ISBN 978-619-7408-03-4 [SABO, Jozef (40%) – KORBA, Peter (25%) – ANTOŠKO, Matej (25%) – SEKELOVÁ, Miriam (5%) – ROZENBERG, Róbert (5%)] 1
2017 Ostatné 185525 Analysis of Ground Transport from Poprad-Tatry Airport to a Selected Hub Airport and Creation of an Airline / J. Sabo … [et al.] – 2017.In: Transport Means 2017. – Kaunas : Kaunas University of Technology, 2017 P. 1050-1053. – ISSN 1822-296 X [SABO, Jozef (30%) – KORBA, Peter (20%) – SEKELOVÁ, Miriam (10%) – ANTOŠKO, Matej (20%) – HOVANEC, Michal (20%)] 1
2017 Ostatné 185526 How to Evaluate the Actual Psychological Readiness of Atco / M. Antoško … [et al.] – 2017. In: Transport Means 2017. – Kaunas : Kaunas University of Technology, 2017 P. 1062-1065. – ISSN 1822-296 X [ANTOŠKO, Matej (30%) – SABO, Jozef (20%) – HOVANEC, Michal (20%) – KORBA, Peter (20%) – SEKELOVÁ, Miriam (10%)] 1
2017 Ostatné 185783 Protection of mineral resources – Protected mineral deposit territory in legislative conditions of the Slovak republic / Diana Bobikova, Kamil Kyšeľa – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 485-498. – ISBN 978-619-7408-02-7 [BOBÍKOVÁ, Diana – KYŠEĽA, Kamil] 1
2017 Ostatné 185797 Social network applicability in air transport – 2017.In: Transport Means 2017. – Kaunas : Kaunas University of Technology, 2017 P. 1040-1044. – ISSN 1822-296X [TOBISOVÁ, Alica (25%) – ROZENBERG, Róbert (25%) – VAGNER, Juraj (25%) – JENČOVÁ, Edina (25%)] 1
2017 Ostatné 185965 The use of revenue management by airlines / Zuzana Šusterová … [et al.] – 2017. In: MOSATT 2017. – Košice : TU, 2017 S. 177-180. – ISBN 978-80-553-2864-5 [ŠUSTEROVÁ, Zuzana (25%) – ČEKANOVÁ, Daniela (25%) – KOŠČÁK, Peter (25%) – LIPTÁKOVÁ, Dorota (25%)] 1
2017 Ostatné 185978 Setting up the maintenance of ground support equipment management process.2017.In: MOSATT 2017. – Košice : TU, LF, 2017 S. 101-106. – ISBN 978-80-553-2864-5. [LIPTÁKOVÁ, Dorota (25%) – KOLESÁR, Ján (25%) – JENČOVÁ, Edina (25%) – KOŠČÁK, Peter (25%)] 1
2017 Ostatné 186060 Hierarchické problémy pri návrhu skladu / Janka Šaderová – 2017.In: Perner`s Contacts. Vol. 12, no. 3 (2017), p. 94-100. – ISSN 1801-674X Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/48_2017/Saderova.pdf. [ŠADEROVÁ, Janka] 0.50
2017 Ostatné 186516 Robotization of logistics processes / Nikoleta Mikušová, Zdeněk Čujan, Eva Tomková – 2017.In: MATEC Web of Conferences volume 134 : LOGI 2017. – Les Ulis Cedex : EDP Sciences, 2017 Art. no. 00038. – ISSN 2261-236X Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85034617461&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=cujan&st2=&sid=5547435daaf07776a002080d5acb5ffc&sot=b&sdt=b&sl=18&s=AUTHOR-NAME%28cujan%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=. [MIKUŠOVÁ, Nikoleta – ČUJAN, Zdenek – TOMKOVÁ, Eva] 0.33
2017 Ostatné 187019 Applied Algorithmization in Optimization of Airport Processes Simulation Models / František Adamčík … [et al.] – 2017. In: Magazine of Aviation Development. Vol. 5, no. 4 (2017), p. 29-33. – ISSN 1805-7578 [ADAMČÍK, František (5%) – GALANDA, Jozef (45%) – ŠULEJ, Radoslav (40%) – JEZNÝ, Martin (10%)] 0.50
2017 Ostatné 187023 The Application of Online Check-in in the Process of Passenger Handling in Air Transportation / František Adamčík … [et al.] – 2017. In: Magazine of Aviation Development. Vol. 5, no. 4 (2017), p. 13-19. – ISSN 1805-7578[ADAMČÍK, František (5%) – GALANDA, Jozef (35%) – JENČOVÁ, Edina (30%) – ŠULEJ, Radoslav (30%)] 0.50
2017 Ostatné 187027 Optimalization of the number of aircraft motions by Means of the sho simulation model / Edina Jenčová … [et al.] – 2017. In: Acta Avionica. Roč. 19, č.2 (2017), s. 58-63. – ISSN 1335-9479 [JENČOVÁ, Edina (25%) – GALANDA, Jozef (25%) – ŠULEJ, Radoslav (25%) – VAGNER, Juraj (25%)] 0.50
2017 Ostatné 187698 The impact of Internet Marketing on Consumers / Zuzana Šusterová … [et al.] – 2017. In: MMK 2017. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2017 P. 225-227. – ISBN 978-80-87952-22-1 [ŠUSTEROVÁ, Zuzana (35%) – ČEKANOVÁ, Daniela (25%) – HANÁK, Peter (10%) – KOLESÁR, Ján (10%) – KOŠČÁK, Peter (10%) – LIPTÁKOVÁ, Dorota (10%)] 1
2017 Ostatné 187701 The proposal of the test equipment for analysis of the covering layers of the conveyor belt / Peter Michalik … [et al.] – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 925-932. – ISBN 978-619-7105-00-1 – ISSN 1314-2704 [MICHALIK, Peter – HATALA, Michal – FABIANOVÁ, Jana – MITAĽ, Dušan] 0.50
2017 Ostatné 188611 Departure control systems for regional and low-cost carriers / Stanislav Szabo, Radoslav Šulej, Jozef Galanda – 2017. In: New Trends in Civil Aviation. – Praha : ČVUT, 2017 P. 20-20. [SZABO, Stanislav (34%) – ŠULEJ, Radoslav (33%) – GALANDA, Jozef (33%)] 1
2017 Ostatné 188640 Biometric systems in air transport“ / Luboš Socha … [et al.] – 2017.In: MOSATT 2017. – Košice : TU, 2017 S. 159-167. – ISBN 978-80-553-2864-5. [SOCHA, Luboš (20%) – HORŇÁK, Peter (20%) – SOCHA, Vladimír (20%) – ČEKANOVÁ, Anna (20%) – HANÁK, Peter (20%)] 1
2017 Ostatné 188686 Evaluation of communication types in aviation / Patrik Hajdu … [et al.] – 2017.In: Acta Avionica. Roč. 19, č. 1 (2017), s. 1-6. – ISSN 1339-9853. [HAJDU, Patrik (25%) – SOCHA, Luboš (25%) – SOCHA, Vladimir (25%) – HANAKOVÁ, Lenka (25%)] 0.50
2017 Ostatné 188984 A brief overview on ground handling charges and some costs reduction / Branko Mikula … [et al.] – 2017.In: CEFE2017. – Košice : TU, 2017 S. 519-524. – ISBN 978-80-553-2906-2 [MIKULA, Branko (37%) – SZABO, Stanislav (20%) – ROZENBERG, Róbert (20%) – TOBISOVÁ, Alica (20%) – PUŠKÁŠ, Tomáš (3%)] 1
2017 Ostatné 188989 Optimization of the parameters of aircraft ground handling by cost function / Stanislav Szabo … [et al.] – 2017.In: CEFE2017. – Košice : TU, 2017 S. 733-739. – ISBN 978-80-553-2906-2 [SZABO, Stanislav (20%) – JENČOVÁ, Edina (20%) – VAGNER, Juraj (20%) – KOŠČÁK, Peter (20%) – MIŽENKOVÁ, Žaneta (20%)] 1
2017 Ostatné 188993 Determination of financial and economic implications of air accident at the airport / Alica Tobisová … [et al.] – 2017.In: CEFE2017. – Košice : TU, 2017 S. 817-824. – ISBN 978-80-553-2906-2 [TOBISOVÁ, Alica (20%) – SZABO, Stanislav (20%) – SEŇOVÁ, Andrea (20%) – ROZENBERG, Róbert (20%) – SOCHA, Luboš (20%)] 0.5
2017 Ostatné 188995 Pilot fatigue as one of the factors causing air accidents / Zuzana Zgodavová … [et al.] – 2017.In: CEFE2017. – Košice : TU, 2017 S. 882-887. – ISBN 978-80-553-2906-2 [ZGODAVOVÁ, Zuzana (20%) – ROZENBERG, Róbert (20%) – SZABO, Stanislav (20%) – SOCHA, Luboš (20%) – NĚMEC, Vladimír (20%)] 1
2017 Ostatné 189130 Ryanair’s flight price development on selected routes – 2017.In: CEFE2017. – Košice : TU, 2017 S. 656-663. – ISBN 978-80-553-2906-2 [ŘEHÁČEK, Martin (10%) – ROZENBERG, Róbert (30%) – NĚMEC, Vladimír (25%) – MELNÍKOVÁ, Lucia (25%) – PUŠKÁŠ, Tomáš (10%)] 1
2017 Ostatné 190536 Methods and approaches to the evaluation of company performance / Andrea Rosová – 2017.In: PEMF 2017. – Ružomberok : VERBUM, 2017 S. 31-36. – ISBN 978-80-561-0519-1 [ROSOVÁ, Andrea] 1
2017 Ostatné 190817 Monitoring svahových deformácií využitím bezpilotných lietajúcich systémov (UAS) pre účely manažmentu a posudzovania rizík / Peter Blišťan … [et al.] – 2017.In: Košická bezpečnostná revue. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 21-32. – ISSN 1338-4880 [BLIŠŤAN, Peter – KOVANIČ, Ľudovít ml. – PUKANSKÁ, Katarína – BARTOŠ, Karol – KRAWCZYK, Karol – FRĄCKIEWYCZ, Paweł] 1
2017 Ostatné 190877 The plan for the future usage of aviation communication, navigation and surveillance systems / Daniela Čekanová … [et al.] – 2017. In: Aeronautika 2017. – Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 61-66. – ISBN 978-83-60617-49-6 [ČEKANOVÁ, Daniela (25%) – DŽUNDA, Milan (25%) – ČEKAN, Peter (25%) – ŠUSTEROVÁ, Zuzana (25%)] 1
2017 Ostatné 190880 The role and the place of human in the system of human – machine. 2017.In: Aeronautika 17. – Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 86-94. – ISBN 978-83-60617-49-6 [KOLESÁR, Ján (40%) – KOŠČÁK, Peter (10%) – BEGERA, Vladimír (40%) – ŠUSTEROVÁ, Zuzana (10%)] 1
2017 Ostatné 190887 Optimum utilization of information technologies in the business and operation related activities of air carriers / Radoslav Šulej, Jozef Galanda – 2017. In: Aeronautika 17. – Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 140-146. – ISBN 978-83-60617-49-6 [ŠULEJ, Radoslav (50%) – GALANDA, Jozef (50%)] 0.50
2017 Ostatné 190889 Trends of increasing safety in air transport / Luboš Socha … [et al.] – 2017.In: Aeronautika 17. – Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 163-169. – ISBN 978-83-60617-49-6. [SOCHA, Luboš (24%) – SOCHA, Vladimír (24%) – VAJDOVÁ, Iveta (24%) – JAMBOR, Lukáš (24%) – KIMLIČKOVÁ, Monika (4%)] 1
2017 Ostatné 190948 Allocation of slots at European Union airports / Vladimír Begera … [et al.] – 2017.In: Aeronautika 17. – Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 147-152. – ISBN 978-83-60617-49-6. [BEGERA, Vladimír (40%) – KOLESÁR, Ján (40%) – KIŠ, Slavomír (10%) – LIPTÁKOVÁ, Dorota (10%)] 1
2017 Ostatné 190980 Safety during degradation of automated air traffic control systems / Matej Antoško, Ľubomír Fábry, Jozef Sabo – 2017.In: Aeronautika 17. – Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 293-296. – ISBN 978-83-60617-49-6 [ANTOŠKO, Matej (50%) – FÁBRY, Ľubomír (20%) – SABO, Jozef (30%)] 1
2017 Ostatné 191017 The training of civilian pilots in Slovakia – 2017.In: Aeronautika 17. – Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 322-326. – ISBN 978-83-60617-49-6 [ROZENBERG, Róbert (25%) – KAĽAVSKÝ, Peter (25%) – ĎURČO, Stanislav (25%) – PETRIČEK, Pavol (25%)] 1
2017 Ostatné 191022 Optimization of airline organizational structure – 2017.In: Aeronautika 17. – Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 336-341. – ISBN 978-83-60617-49-6 [ROZENBERG, Róbert (34%) – TOBISOVÁ, Alica (33%) – KAĽAVSKÝ, Peter (33%)] 1
2017 Ostatné 191452 The ways to buy transport airplanes performed by airliners / Róbert Rozenberg, Stanislav Szabo – 2017.In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 240-251. – ISBN 978-80-7204-976-9 [ROZENBERG, Róbert (50%) – SZABO, Stanislav (50%)] 1
2017 Ostatné 191454 Open source software as a tool to reduce airlineair carrier costs / Peter Hanák, Stanislav Szabo – 2017.In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 316-326. – ISBN 978-80-7204-976-9 [HANÁK, Peter (50%) – SZABO, Stanislav (50%)] 1
2017 Ostatné 191467 Analysis of the production of civil aircrafts in 2017 – 2017.In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 411-421. – ISBN 978-80-7204-976-9. [TOBISOVÁ, Alica (20%) – MAKÓ, Sebastián (20%) – ROZENBERG, Róbert (20%) – HANÁK, Peter (20%) – JENČOVÁ, Edina (20%)] 1
2017 Ostatné 191471 Pozemné incidenty na letisku a možnosti ich eliminácie.2017.In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 442-450. – ISBN 978-80-7204-976- [KOŠČÁK, Peter (25%) – KOLESÁR, Ján (25%) – BEGERA, Vladimír (25%) – ŠUSTEROVÁ, Zuzana (25%)] 1
2017 Ostatné 191498 Plánovanie riešenia núdzových stavov na letisku / Daniel Blaško … [et al.] – 2017. In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 463-476. – ISBN 978-80-7204-976-9 [BLAŠKO, Daniel (15%) – NĚMEC, Vladimír (15%) – SZABO, Stanislav ml. (14%) – VAJDOVÁ, Iveta (14%) – JENČOVÁ, Edina (14%) – TOBISOVÁ, Alica (14%) – MELNÍKOVÁ, Lucia (14%)] 1
2017 Ostatné 191507 Možné vplyvy cirkadiánneho rytmu na členov letových posádok – 2017.In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 490-499. – ISBN 978-80-7204-976-9 [ZGODAVOVÁ, Zuzana (40%) – ROZENBERG, Róbert (40%) – GAZDA, Jindřich (20%)] 1
2017 Ostatné 191509 Využitie letových simulátorov v rámci PPL výcviku – 2017.In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 422-430. – ISBN 978-80-7204-976-9 KAĽAVSKÝ, Peter (25%) – GAZDA, Jindřich (10%) – ROZENBERG, Róbert (25%) – PETRÍČEK, Pavol (50%) – SABO, Jozef (15%) – ANTOŠKO, Matej (15%) 1
2017 Ostatné 191513 Flight simulators for general aviation – 2017.In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 94-106. – ISBN 978-80-7204-976-9 KAĽAVSKÝ, Peter (35%) – GAZDA, Jindřich (10%) – ROZENBERG, Róbert (35%) – MIKULA, Branko (20%) 1
2017 Ostatné 191518 Identification and assessment of security risks of airport operation in context of a multi-layered security system / Ján Kolesár, Vladimír Begera, Dorota Liptáková – 2017.In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 22-31. – ISBN 978-80-7204-976-9 [KOLESÁR, Ján (40%) – BEGERA, Vladimír (40%) – LIPTÁKOVÁ, Dorota (20%)] 1
2017 Ostatné 191524 Aplikovanie princípov CRM pri protipožiarnej ochrane letiska / Dorota Liptáková, Peter Koščák – 2017. In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 78-87. – ISBN 978-80-7204-976-9 [LIPTÁKOVÁ, Dorota (50%) – KOŠČÁK, Peter (50%)] 1
2017 Ostatné 191525 Posudzovanie rizík v rámci bezpečnosti letísk / Ján Kolesár, Vladimír Begera, Zuzana Šusterová – 2017.In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 203-209. – ISBN 978-80-7204-976-9. [KOLESÁR, Ján (40%) – BEGERA, Vladimír (40%) – ŠUSTEROVÁ, Zuzana (20%)] 1
2017 Ostatné 191648 Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets / Andrej Lališ … [et al.] – 2018.In: Safety Science. Vol. 106 (2018), p. 154–161. – ISSN 0925-7535. [LALIŠ, Andrej (17%) – SOCHA, Vladimír (17%) – KŘEMEN, Petr (17%) – VITTEK, Peter (17%) – SOCHA, Luboš (17%) – KRAUS, Jakub (15%)] 0.50
2017 Ostatné 191931 Safety analysis of risk in air transport.2017.In: Bezpečnosť a doprava. – Brno : CERM, 2017 P. 522-528. – ISBN 978-80-7204-976-9. [KOLESÁR, Ján (40%) – BEGERA, Vladimír (40%) – JENČOVÁ, Edina (10%) – KOŠČÁK, Peter (10%)] 1
2017 Ostatné 191938 Maps of accessibility of tourism facilities for persons with reduced mobility / Soňa Molčíková, Viera Hurčíková – 2017.In: Ekonomika a Manažment podniku. Roč. 15, č. special issue (2017), s. 15-22. – ISSN 1336-4103 [MOLČÍKOVÁ, Soňa – HURČÍKOVÁ, Viera] 1
2017 Ostatné 191940 Logistics approaches in assessing the intensity of traffic with the application to urban roads / Peter Bindzár, Martin Krajnak, Dušan Cais – 2017.In: CLC 2017. – Ostrava : Tanger, 2017 P. 155-160. – ISBN 978-80-87294-80-2 [BINDZÁR, Peter – KRAJNAK, Martin – CAIS, Dušan] 1
2017 Ostatné 194651 The influence of short duration exercise on the concentration of c-reactive protein and selected haematological and biochemical parameters in the blood of german shepherd dogs / Katarína Goldírová … [et al.] – 2017.In: Folia Veterinaria. Roč. 61, č. 2 (2017), s. 35-43. – ISSN 2453-7837 [GOLDÍROVÁ, Katarína – FIALKOVIČOVÁ, Mária – BENKOVÁ, Marta – TÓTHOVÁ, Csilla – HARČÁROVÁ, Michaela] 1
2018 Current Contents 185494 The identification of incorrectly determined new points in established 2D Local Geodetic Network during deformation monitoring for environmental protection / Gabriel Weiss … [et al.] – 2018.In: Journal of Cleaner Production. Vol. 170 (2018), p. 789-796. – ISSN 0959-6526 Spôsob prístupu: doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.179. [WEISS, Gabriel (23%) – BARTOŠ, Karol (15%) – LABANT, Slavomír (22%) – GAŠINEC, Juraj (8%) – WEISS, Erik (8%) – MIXTAJ, Ladislav (8%) – WEISS, Roland (8%) – ZUZIK, Jozef (8%)] 0.5
2018 Current Contents 190941 Failure analysis of the foundry crane to increase its working parameters / Jozef Kuľka … [et al.] – 2018.In: Engineering Failure Analysis. No. 88 (2018), p. 25-34. – ISSN 1350-6307 Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.02.020. [KUĽKA, Jozef (20%) – MANTIČ, Martin (20%) – FALTINOVÁ, Eva (20%) – MOLNÁR, Vieroslav (20%) – FEDORKO, Gabriel (20%)] 0.20
2018 Current Contents 191605 Restoration of worn movable bridge props with use of bronze claddings / Ján Viňáš … [et al.] – 2018.In: Materials. Vol. 11, no. 4 (2018), p. 1-13. – ISSN 1996-1944 Spôsob prístupu: http://www.mdpi.com/1996-1944/11/4/459. [VIŇÁŠ, Ján (20%) – VRABEĽ, Marek (20%) – GREŠ, Miroslav (1%) – BREZINA, Jakub (1%) – SABADKA, Dušan (20%) – FEDORKO, Gabriel (19%) – MOLNÁR, Vieroslav (19%)] 0.14
2018 Current Contents 192025 Analysis of defects in carcass of rubber–textile conveyor belts using metrotomography / Gabriel Fedorko … [et al.] – 2018.In: Journal of Industrial Textiles. Vol. 47, no. 7 (2018), p. 1812-1829. – ISSN 1528-0837 Spôsob prístupu: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1528083717710712. [FEDORKO, Gabriel (20%) – MOLNÁR, Vieroslav (20%) – DOVICA, Miroslav (20%) – TÓTH, Teodor (10%) – FABIANOVÁ, Jana (17%) – STROHMANDL, Jan (1%) – NERADILOVÁ, Hana (1%) – HEGEDÜŠ, Matúš (10%) – BELUŠKO, Matúš (1%)] 0.20
2018 Current Contents 192063 Proposal of the methodology for noise sources identification and analysis of continuous transport systems using an acoustic camera / Gabriel Fedorko, Pavol Liptai, Vieroslav Molnár – 2018.In: Engineering Failure Analysis. Vol. 83 (2018), p. 30-46. – ISSN 1350-6307 [FEDORKO, Gabriel (33%) – LIPTAI, Pavol (34%) – MOLNÁR, Vieroslav (33%)] 0.20
2018 Current Contents 192113 Logistics of the Electronic Waste Sampling Procedure: The Influence of Granularity on Determination of Copper Content in PCBs / Martina Laubertová, Marcela Malindžáková, Jarmila Trpčevská – 2018.In: Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 27, no. 4 (2018), p. 1593-1599. – ISSN 1230-1485 Spôsob prístupu: https://www.pjoes.com/pdf/27.4/Pol.J.Environ.Stud.Vol.27.No.4.1593-1599.pdf. [LAUBERTOVÁ, Martina (50%) – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (40%) – TRPČEVSKÁ, Jarmila (10%)] 0.25
2018 Current Contents 194269 Product Mix Optimization Based on Monte Carlo Simulation: A Case Study / Jaroslava Janeková … [et al.] – 2018.In: International Journal of Simulation Modelling. Vol. 17, no. 2 (2018), p. 295-307. – ISSN 1726-4529 Spôsob prístupu: http://www.ijsimm.com/Volume17/Contents17-2.pdf. [JANEKOVÁ, Jaroslava (20%) – FABIANOVÁ, Jana (20%) – IŽARÍKOVÁ, Gabriela (20%) – ONOFREJOVÁ, Daniela (20%) – KOVÁČ, Jozef (20%)] 0.20
2018 Current Contents 194646 Változások a C-reaktív protein és a haptoglobin koncentrációjában, valamint egyes hematológiai paraméterekben nőstény kutyáknál fedeztetés előtt, vemhesség alatt és ellés után / Katarína Goldírová … [et al.] – 2018.In: Magyar állatorvosok lapja : Hungarian Veterinary Journal. Vol. 140, no. 2 (2018), p. 85-90. – ISSN 0025-004X Spôsob prístupu: http://www.univet.hu/hu/egyetem/allatorvosok-lapja/tartalomjegyzek. [GOLDÍROVÁ, Katarína (5%) – FIALKOVIČOVÁ, Mária (15%) – TÓTHOVÁ, Csilla (30%) – GÁLOVÁ, Jana (4%) – SESZTÁKOVÁ, Edina (3%) – KOVÁČ, Gabriel (2%) – POŠIVÁKOVÁ, Terézia (7%) – POŠIVÁK, Ján (7%) – BENKOVÁ, Marta (20%) – POŠIVÁKOVÁ, Serena (7%)] 0.50
2018 Current Contents 195911 Evaluating the Waste Incineration Process for Sustainable Development through Modelling, Logistics, and Simulation / Martin Straka … [et al.] – 2018.In: Polish Journal of Environmental Studies = PJOES. – Olsztyn (Poľsko) : Hard Roč. 27, č. 6 (2018), s. 2739-2748 [online]. – ISSN 1230-1485 Spôsob prístupu: http://www.pjoes.com/pdf-81062-27154?filename=Evaluating%20the%20Waste.pdf. [STRAKA, Martin (25%) – ROSOVÁ, Andrea (25%) – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (20%) – KHOURI, Samer (25%) – ČULKOVÁ, Katarína (5%)] 0.2
2018 Current Contents 196300 Assessment of the economic efficiency of the modernization of crushed stone manufacturing process: case study / Jaroslava Janeková, Jana Fabianová, Michal Fabian – 2018.In: Advances in Science and Technology : Research Journal. – Lublin (Poľsko) : Society of Polish Mechanical Engineers and Technicians Roč. 12, č. 2 (2018), s. 237-243 [print]. – ISSN 2080-4075 [JANEKOVÁ, Jaroslava (40%) – FABIANOVÁ, Jana (40%) – FABIAN, Michal (20%)] Assessment of the economic efficiency of the modernization of crushed stone manufacturing process: case study / Jaroslava Janeková, Jana Fabianová, Michal Fabian – 2018.In: Advances in Science and Technology : Research Journal. – Lublin (Poľsko) : Society of Polish Mechanical Engineers and Technicians Roč. 12, č. 2 (2018), s. 237-243 [print]. – ISSN 2080-4075 [JANEKOVÁ, Jaroslava (40%) – FABIANOVÁ, Jana (40%) – FABIAN, Michal (20%)] 0.25
2018 Current Contents 198416 Regression model change of normal contact forces in hexagonal idler Housing for pipe conveyor loaded with transported material / Vieroslav Molnár, Beáta Stehlíková – 2018.In: Advances in Science and Technology Research Journal. – Lublin (Poľsko) : Society of Polish Mechanical Engineers and Technicians Roč. 12, č. 2 (2018), s. 244-251 [print]. – ISSN 2080-4075 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C5p1OLqQLPbZf1EOJwO&page=1&doc=7. [MOLNÁR, Vieroslav (50%) – STEHLÍKOVÁ, Beáta (50%)] 0.25
2018 Current Contents 199589 The application of simulation model of a milk run to identify the occurrence of failures / Gabriel Fedorko … [et al.] – 2018.In: International Journal of Simulation Modelling = IJSIMM. – Wolkersdorf im Weinviertel (Rakúsko) : DAAAM International Vienna Roč. 17, č. 3 (2018), s. 444-457 [print]. – ISSN 1726-4529 [FEDORKO, Gabriel (49%) – MOLNÁR, Vieroslav (48%) – HONUS, Stanislav (1%) – NERADILOVÁ, Hana (1%) – KAMPF, Rudolf (1%)] 0.14
2018 Current Contents 199591 Influence of selected characteristics on failures of the conveyor belt cover layer material / Gabriel Fedorko … [et al.] – 2018.In: Engineering Failure Analysis. č. 94 (2018), s. 145-156 [print]. – ISSN 1350-6307 [FEDORKO, Gabriel (34%) – MOLNÁR, Vieroslav (34%) – HONUS, Stanislav (1%) – BELUŠKO, Matúš (1%) – TOMAŠKOVÁ, Marianna (30%)] 0.17
2018 Current Contents 200562 Implementing the requirements of ISO 9001 and improvement logistics processes in SMES which operate in the textile industry / Dominik Zimon, Teresa Gajewska, Marcela Malindžáková – 2018.In: Autex Research Journal. – Lodz (Poľsko) : AUTEX, 1999 Roč. 18, č. 4 (2018), s. 392-397 [print, online]. – ISSN 1470-9589 Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1515/aut-2018-0020. [ZIMON, Dominik (50%) – GAJEWSKA, Teresa (10%) – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (40%)] 1
2018 Current Contents 202503 Utilization of computer simulation for waste separation design as a logistics system / M. Straka … [et al.] – 2018.In: International Journal of Simulation Modelling : IJSIMM. – Wolkersdorf im Weinviertel (Rakúsko) : DAAAM International Vienna Roč. 17, č. 4 (2018), s. 583-596 [print]. – ISSN 1726-4529 [STRAKA, Martin (30%) – KHOURI, Samer (30%) – ROSOVÁ, Andrea (30%) – CAGANOVÁ, Dagmar (5%) – ČULKOVÁ, Katarína (5%)] 0.33
2018 WoS/WoK 192288 Simulation as logistic support to handling in the warehouse: case study / Janka Šaderová, Daniela Marasová, Jana Galliková – 2018.In: TEM Journal. Vol. 7, no. 1 (2018), p. 112-117. – ISSN 2217-8309 Spôsob prístupu: http://www.temjournal.com/content/71/TemJournalFebruary2018_112_117.pdf. [ŠADEROVÁ, Janka (50%) – MARASOVÁ, Daniela (45%) – GALLIKOVÁ, Jana (5%)] 0.33
2018 WoS/WoK 193272 Transport service quality assessment / Daniela Marasová, Miriam Andrejiová – 2018.In: Quality – Access to Success. Vol. 19, no. 162 (2018), p. 56-59. – ISSN 1582-2559 [MARASOVÁ, Daniela ml. (50%) – ANDREJIOVÁ, Miriam (50%)] 0.33
2018 WoS/WoK 193631 Strategic Life Cycle Assessment in Individual Phase of Waste Production / Marcela Malindžáková, Dominik Puškaš, Katarína Čulková – 2018.In: TEM Journal. Vol. 7, no. 2 (2018), p. 372-380. – ISSN 2217-8309 Spôsob prístupu: http://www.temjournal.com/content/72/TemJournalMay2018_372_380.pdf. [MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (34%) – PUŠKAŠ, Dominik (33%) – ČULKOVÁ, Katarína (33%)] 0.50
2018 WoS/WoK 194580 Verification of floor planarity by trigonometrical measurement of heights on a 5-storey monolithic building / Štefan Rákay, Slavomír Labant, Karol Bartoš – 2018.In: Geodesy and Cartography. Vol. 44, no. 1 (2018), p. 14-21. – ISSN 2029-6991 [RÁKAY, Štefan ml. (40%) – LABANT, Slavomír (40%) – BARTOŠ, Karol (20%)] 1
2018 WoS/WoK 195390 Application of logistics principles in management of travel agency / Katarína Čulková … [et al.] – 2018.In: International Journal of Industrial and System Engineering. Vol. 29, no. 4 (2018), p. 533-546. – ISSN 1748-5037 [ČULKOVÁ, Katarína (25%) – WEISS, Erik (25%) – ROSOVÁ, Andrea (25%) – WEISS, Roland (25%)] 0.33
2018 WoS/WoK 196071 The AHP method implementation for ERP software selection with regard to the data protection criteria / Marcela Malindzakova, Dominik Puskas – 2018.In: TEM Journal. Vol. 7, no. 3 (2018), p. 607-611. – ISSN 2217-8333 Spôsob prístupu: http://www.tem-journal.com/. [MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (50%) – PUŠKAŠ, Dominik (50%)] 1
2018 WoS/WoK 196136 Logistics Performance and Corporate Logistic Costs, Their Interconnections and Consequences / Samer Khouri … [et al.] – 2018.In: Transformations in Business & Economics : International Journal of Scholarly Papers. – Kaunas (Litva) : Kauno fakultetas Roč. 17, č. 2 (2018), s. 426-446 [print]. – ISSN 1648-4460 [KHOURI, Samer (25%) – ROSOVÁ, Andrea (25%) – STRAKA, Martin (25%) – BEHÚN, Marcel (25%)] 1
2018 WoS/WoK 196221 Pulse-width modulation control of experimental bell furnace / Ján Kačur … [et al.] – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 2.1. Informatics, geoinformatics and remote sensing : Informatics. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 649-656 [print]. – ISBN 978-619-7408-39-3 – ISSN 1314-2704 [KAČUR, Ján (20%) – DURDÁN, Milan (20%) – FLEGNER, Patrik (20%) – LACIAK, Marek (20%) – BOGDANOVSKÁ, Gabriela (20%)] 0.33
2018 WoS/WoK 196224 Intelligent method of system state recognition in technical diagnostic / Patrik Flegner …[et al.] – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 2.1. Informatics, geoinformatics and remote sensing : Informatics. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 507-513 [print]. – ISBN 978-619-7408-39-3 – ISSN 1314-2704 [FLEGNER, Patrik (20%) – KAČUR, Ján (20%) – LACIAK, Marek (20%) – DURDÁN, Milan (20%) – BOGDANOVSKÁ, Gabriela (20%)] 0.33
2018 WoS/WoK 196225 Modelling of the massive batch heating process / Milan Durdán … [et al.] – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 2.1. Informatics, geoinformatics and remote sensing : Informatics. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 583-590 [print]. – ISBN 978-619-7408-39-3 – ISSN 1314-2704 [DURDÁN, Milan (20%) – KAČUR, Ján (20%) – FLEGNER, Patrik (20%) – LACIAK, Marek (20%) – BOGDANOVSKÁ, Gabriela (20%)] 0.33
2018 WoS/WoK 197385 Testovanie odolnosti gumy proti oderu metódou rotačného skúšobného telesa / Ľubomír Ambriško, Daniela Marasová, Janka Šaderová – 2018.In: Spravodaj ATD SR. Roč. 15, č. 2 (2018), s. 18-21 [print]. – ISSN 1337-8252 [AMBRIŠKO, Ľubomír (60%) – MARASOVÁ, Daniela (20%) – ŠADEROVÁ, Janka (20%)] 0.50
2018 WoS/WoK 197656 Prognose the Amount of Discount Tickets Before the Sale / Zuzana Šusterová … [et al.] – 2018. In: Transport Means 2018. Part III = proceedings of 22nd International Scientific Conference. – Kaunas (Litva) : Kaunas University of technology s. 1473-1475 [print, online]. – ISSN 1822-296X 1
2018 WoS/WoK 198975 Effect of the load factor on the ticket price / Stanislav Szabo … [et al.] – 2018. In: Problemy Transportu = Transport Problems : International Scientific Journal. – Gliwice (Poľsko) : Politechnika Slaska Roč. 13, č. 3 (2018), s. 39-47 [print]. – ISSN 1896-0596 Spôsob prístupu: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2018/zeszyt3/2018t13z3_04.pdf… 1
2018 WoS/WoK 198997 Application of environmental quality approaches to analyse environmental pollutions / Marcela Malindžáková, Dominik Puškaš – 2018.In: Quality – Access to Success = Calitatea – acces la succes : revista de sisteme de management : journal of management systems. – Bucuresti (Rumunsko) : Romanian Society for Quality Assurance Roč. 19, č. 166 (2018), s. 107-110 [print]. – ISSN 1582-2559 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F5wAXOX3EAbCN4MVxyZ&search_mode=GeneralSearch&prID=e4853fd0-178f-46fb-b497-9658221eb379. [MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (50%) – PUŠKAŠ, Dominik (50%)] 0.50
2018 WoS/WoK 199002 Application of the mathematical statistics for the evaluation of the waste incineration process / Martin Straka … [et al.] – 2018.In: Rocznik Ochrona Środowiska : Annual Set The Environment Protection. Roč. 20 (2018), s. 32-53 [print]. – ISSN 1506-218X Spôsob prístupu: http://ros.edu.pl/images/roczniki/2018/001_ROS_V20_R2018.pdf. [STRAKA, Martin (23%) – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (23%) – KHOURI, Samer (22%) – ROSOVÁ, Andrea (22%) – LENORT, Radim (5%) – BESTA, Petr (5%)] 0.33
2018 WoS/WoK 199003 Principles of computer simulation design for the needs of improvement of the raw materials combined transport system / Martin Straka … [et al.] – 2018.In: Acta Montanistica Slovaca. – Košice (Slovensko) : Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Roč. 23, č. 2 (2018), s. 163-174 [print, online]. – ISSN 1335-1788 [STRAKA, Martin (40%) – ROSOVÁ, Andrea (40%) – LENORT, Radim (5%) – BESTA, Petr (5%) – ŠADEROVÁ, Janka (10%)] 0.33
2018 WoS/WoK 199651 Use of mining FREIGHT Cableway in urban mobility as a part of an integrated transport system / Jozef Krešák … [et al.] – 2018.In: Acta Montanistica Slovaca. – Košice (Slovensko) : Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Roč. 23, č. 2 (2018), s. 194-205 [print, online]. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: odkaz. [CAGÁŇOVÁ, Dagmar (25%) – PAJTINKOVÁ-BARTÁKOVÁ, Gabriela (25%) – KREŠÁK, Jozef (25%) – BINDZÁR, Peter (25%)] 0.50
2018 WoS/WoK 199670 Sustainable Development as a Global Trend and an Economic Priority for the Nation / Peter Bindzár … [et al.] – 2018.In: 3rd International Innovative Mining Symposium. – Bristol (Veľká Británia) : EDS Sciences s. [1-6] [online]. Spôsob prístupu: odkaz. [BINDZÁR, Peter (25%) – SANG, Shuxun (25%) – GASANOV, Eyvaz (25%) – ALIYAROV, Rauf Yu (25%)] 1
2018 WoS/WoK 199952 The follow-up on the Free Route Airspace Implementation in Slovakia with the proposed optimization model / M. Ferencová, R. Šulej, P. Szabó – 2018. In: New Trends in Aviation Development 2018 : The 13. International Scientific Conference. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 1-4 [online]. – ISBN 978-1-5386-7917-3 0.50
2018 WoS/WoK 200944 Pilots’ performance in changing from analogue to glass cockpits / Peter Kaľavský … [et al.] – 2018. In: Transport Means 2018. Part III : proceedings of 22nd International Scientific Conference. – Kaunas (Litva) : Kaunas University of technology s. 1104-1109 [print, online]. – ISSN 1822-296X Spôsob prístupu: https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-III-2018-09-2… 1
2018 WoS/WoK 201008 The influence of artificial illumination of invar levelling rods on the measurements with digital levels / Štefan Rákay … [et al.] – 2018. In: Geodetski vestnik. – Ljubjana (Slovinsko) : Assoc Surveyors Slovenia, 2018 Roč. 62, č. 4 (2018), s. 619-629 . – ISSN 0351-0271 Spôsob prístupu: http://geodetski-vestnik.com/62/4/gv62-4_rakay.pdf… [RÁKAY, Štefan ml. – LABANT, Slavomír – BARTOŠ, Karol – PUKANSKÁ, Katarína] 0.50
2018 WoS/WoK 201465 Registering the underground objects in the 3D cadastre: a case study of wine cellar located in the vineyard area Tokaj / Karel Janečka, Diana Bobíková – 2018.In: Acta Montanistica Slovaca. – Košice (Slovensko) : Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Roč. 23, č. 3 (2018), s. 260-270 [print, online]. – ISSN 1335-1788 [JANEČKA, Karel – BOBÍKOVÁ, Diana] 0.50
2018 WoS/WoK 201875 Design of Reaction Time Measuring Device / V. Socha … [et al.] – 2018. In: Transport Means 2018. Part III = proceedings of 22nd International Scientific Conference. – Kaunas (Litva) : Kaunas University of technology s. 580-584 [print, online]. – ISSN 1822-296X 0.50
2018 WoS/WoK 201965 Selection of an appropriate distribution channel for high-value stone / Nikoleta Mikušová … [et al.] – 2018.In: Advances in Science and Technology Research Journal. – Lublin (Poľsko) : Society of Polish Mechanical Engineers and Technicians Roč. 12, č. 2 (2018), s. 298-306 [print]. – ISSN 2080-4075 [MIKUŠOVÁ, Nikoleta (80%) – TOMKOVÁ, Eva (17%) – HRDLÝ, David (1%) – PRŮŠA, Petr (1%) – KAMPF, Rudolf (1%)] 0.20
2018 WoS/WoK 201966 Use of simulation for waste management and reverse material flow / Nikoleta Mikušová … [et al.] – 2018.In: Advances in Science and Technology Research Journal. – Lublin (Poľsko) : Society of Polish Mechanical Engineers and Technicians Roè. 12, è. 4 (2018), s. 137-144 [print]. – ISSN 2080-4075 [MIKUŠOVÁ, Nikoleta (63%) – TOMKOVÁ, Eva (10%) – DOVICA, Miroslav (20%) – DEBELIĆ, Borna (1%) – PERIC-HADZIĆ, Ana (1%) – ZAJAC, Jozef (5%)] 0.25
2018 WoS/WoK 203666 Ecological and economic savings of fly ash using as geopolymer / Katarína Čulková … [et al.] – 2018.In: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection. Roč. 20 (2018), s. 73-88 [print]. – ISSN 1506-218X [ČULKOVÁ, Katarína (25%) – KHOURI, Samer (25%) – STRAKA, Martin (25%) – ROSOVÁ, Andrea (25%)] 0.25
2018 Ostatné 185405 Critical elements in the area of possible improvement and development of flight training effectiveness” / L. Socha … [et al.] – 2018.In: New Trends in Process Control and Production Management. – London : Taylor and Francis Group, 2018 S. 471-476. – ISBN 978-1-138-05885-9. [SOCHA, Luboš (25%) – KAĽAVSKÝ, Peter (25%) – KUSMIREK, S. (25%) – SOCHA, Vladimír (25%)] 0.33
2018 Ostatné 189875 Kvalita logistických systémov vysokoškolská učebnica/ Marcela Malindžáková – 1. vyd – Košice : TU – 2018. – 104 s. – ISBN 978-80-553-2664-1. [MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (100%)] 1
2018 Ostatné 192880 Cenová politika leteckej spoločnosti / Róbert Rozenberg, Alica Tobisová – 2018. In: Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018. – Košice : TU, 2018 S. 120-124. – ISBN 978-80-553-2962-8 1
2018 Ostatné 192881 Letecký prepravný proces na diaľkových linkách / Róbert Rozenberg, Stanislav Szabo, Miroslav Kelemen – 2018. In: Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018. – Košice : TU, 2018 S. 161-167. – ISBN 978-80-553-2962-8 1
2018 Ostatné 193004 Proces vytvárania letových návykov do stavu automatizácie / Roman Tomaško, Juraj Vagner – 2018. In: Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018. – Košice : TU, 2018 S. 203-208. – ISBN 978-80-553-2962-8 0.50
2018 Ostatné 193099 Simulátorové tréningové postupy pre pilotov európskych leteckých prepravcov / Peter Kaľavský, Žaneta Miženková, Alica Tobisová – 2018. In: Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018. – Košice : TU, 2018 S. 56-62. – ISBN 978-80-553-2962-8 0.50
2018 Ostatné 193471 Ramp safety culture / Peter Koščák … [et al.] – 2018. In: Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018. – Košice : TU, 2018 S. 102-111. – ISBN 978-80-553-2962-8 [KOŠČÁK, Peter (25%) – LIPTÁKOVÁ, Dorota (25%) – KOLESÁR, Ján (25%) – TOBISOVÁ, Alica (25%)] 1
2018 Ostatné 193473 Poškodenia lietadiel pri pozemnej obsluhe na letisku / Peter Koščák … [et al.] – 2018. In: Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018. – Košice : TU, 2018 S. 131-137. – ISBN 978-80-553-2962-8 1
2018 Ostatné 193867 Riadenie produktového portfólia spoločnosti Boeing prostredníctvom vnútropodnikového manažérskeho nástroja LESAT – 2018.In: Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018. – Košice : TU, 2018 S. 145-152. – ISBN 978-80-553-2962-8 [KOLESÁR, Ján (90%) – BEGERA, Vladimír (10%)] 1
2018 Ostatné 193957 Analýza rizík prostredníctvom štúdie HAZOP v procese podzemného splyňovania uhlia / Gabriela Bogdanovská, Milan Durdán – 2018.In: Q magazín. No. 1 (2018), p. 1-8. – ISSN 1213-0451 Spôsob prístupu: http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/2_1_2018.pdf. [BOGDANOVSKÁ, Gabriela (50%) – DURDÁN, Milan (50%)] 0.20
2018 Ostatné 194408 Priestorové zameranie hotela Horec v Tatranskej Lomnici terestrickým laserovým skenovaním technická správa časť A: Geodetické zameranie/ Katarína Pukanská, Karol Bartoš, Ľubomír Kseňak – Košice : Technická univerzita – 2018. – 10 s. [print]. [PUKANSKÁ, Katarína (40%) – BARTOŠ, Karol (40%) – KSEŇAK, Ľubomír (20%)] 1
2018 Ostatné 195505 High-resolution 3-D mapping for the survey of valuable inaccessible Medvedia Cave in the National Park of Slovensky raj / Katarína Pukanská … [et al.] – 2018.In: Advances and trends in geodesy, cartography and geoinformatics : proceedings of the X. international scientific and professional conference on geodesy, cartography and geoinformatics. – Leiden (Holandsko) : CRC Press s. 89-94 . – ISBN 978-1-138-58489-1 [PUKANSKÁ, Katarína – BARTOŠ, Karol – SABOVÁ, Janka – TOMETZOVÁ, Dana] 1
2018 Ostatné 195882 The influence of refraction on determination of position of objects under water using total station / Štefan Rákay, Karol Bartoš, Katarína Pukanská – 2018.In: Advances and trends in geodesy, cartography and geoinformatics : proceedings of the X. international scientific and professional conference on geodesy, cartography and geoinformatics. – Leiden (Holandsko) : CRC Press s. 95-100 . – ISBN 978-1-138-58489-1 [RÁKAY, Štefan ml. (40%) – BARTOŠ, Karol (30%) – PUKANSKÁ, Katarína (30%)] 1
2018 Ostatné 195943 A fatigue influence on pilot’s reaction ability during 24 hours flight simulation: A case series study / V. Socha … [et al.] – 2018.In: New trends in civil aviation. – London (Veľká Británia) : CRC Press s. 15-19 [print]. – ISBN 978-0-8153-7602-6. [SOCHA, Vladimír (17%) – HANÁKOVÁ, Lenka (17%) – STOJIĆ, S. (17%) – KUŠNÍREK, S. (17%) – SOCHA, Luboš (16%) (vykazane v 2017) – ANTOŠKO, Matej (16%)] 0.50
2018 Ostatné 195947 Reaction time measurement device for flight crew testing / S. Kušnírek … [et al.] – 2018. In: New trends in civil aviation. – London (Veľká Británia) : CRC Press s. 21-24 [print]. – ISBN 978-0-8153-7602-6 [KUŠNÍREK, S. – SOCHA, Vladimír – HANÁKOVÁ, Lenka – LALIŠ, Andrej – SOCHA, Luboš – ANTOŠKO, Matej – KOZUBA, J.] 0.50
2018 Ostatné 196169 Application of the model approach for the process of bulk material loading / Janka Šaderová, Ivica Ristovic – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 1.3. science and technologies in geology : exploration and mining : international multidisciplinary scientific geoconference. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 127-134 [print]. [ŠADEROVÁ, Janka (95%) – RISTOVIC, Ivica (5%)] 0.33
2018 Ostatné 196170 Laboratory research of a conveyor belts with a textile carcass for mine conveying / Janka Šaderová – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 1.3. science and technologies in geology : exploration and mining : international multidisciplinary scientific geoconference. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 537-544 [print]. – ISBN 978-619-7408-37-9 – ISSN 1314-2704 [ŠADEROVÁ, Janka (100%)] 0.50
2018 Ostatné 196177 Investigation of the ageing influence on the hardness of essential belt component / Ľubomír Ambriško, Daniela Marasová – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 1.3. science and technologies in geology : exploration and mining : international multidisciplinary scientific geoconference. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 529-536 [print]. – ISBN 978-619-7408-37-9 – ISSN 1314-2704 [AMBRIŠKO, Ľubomír (50%) – MARASOVÁ, Daniela ml. (50%)] 0.50
2018 Ostatné 196228 Application of quality management methods in deffect analysis of air conditioner / Gabriela Bogdanovská … [et al.] – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 2.1. Informatics, geoinformatics and remote sensing : Informatics. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 133-139 [print]. – ISBN 978-619-7408-39-3 – ISSN 1314-2704 [BOGDANOVSKÁ, Gabriela (25%) – KAČUR, Ján (25%) – FLEGNER, Patrik (25%) – DURDÁN, Milan (25%)] 0.33
2018 Ostatné 196296 3D visualization of extraction progress in the quarry Lehôtka pod Brehmi using tools of digital cartography / V. Hurčíková, S. Molčíková, T. Hurčík – 2018.In: Advances and trends in geodesy, cartography and geoinformatics : proceedings of the X. international scientific and professional conference on geodesy, cartography and geoinformatics. – Leiden (Holandsko) : CRC Press s. 171-176 . – ISBN 978-1-138-58489-1 [HURČÍKOVÁ, Viera (49%) – MOLČÍKOVÁ, Soňa (49%) – HURČÍK, Tomáš (2%)] 1
2018 Ostatné 196299 Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics proceedings of the 10. international scientific and professional conference on geodesy, cartography and geoinformatics/ Soňa Molčíková .. [et al.] – 1. vyd. – Leiden : CRC Press – 2018. – 203 s.. – ISBN 978-1-138-58489-1. [MOLČÍKOVÁ, Soňa (33%) – HURČÍKOVÁ, Viera (33%) – ZELIZŇAKOVÁ, Vladislava (33%) – BLIŠŤAN, Peter (1%)] 1
2018 Ostatné 196306 Analýza hodnotenia výsledkov vzdelávania v študijnom odbore Geodézia a kartografia v uplynulej dekáde / Viera Hurčíková, Soňa Molčíková – 2018.In: Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 109-113 . – ISBN 978-80-553-2739-6 [HURČÍKOVÁ, Viera (50%) – MOLČÍKOVÁ, Soňa (50%)] 0.50
2018 Ostatné 196727 Hodnotový manažment / Marta Benková – 1. vyd. – Košice : TU – 2018. – 104 s.. – ISBN 978-80-553-2744-0. [BENKOVÁ, Marta (100%)] 1
2018 Ostatné 196878 Identification and evaluation od safety risks on aprons. 2018.In: New trends in civil aviation. – London (Veľká Británia) : CRC Press s. 133-138 [print]. – ISBN 978-0-8153-7602-6 [LIPTÁKOVÁ, Dorota (30%) – KOLESÁR, Ján (30%) – JENČOVÁ, Edina (30%) – BEGERA, Vladimír (10%)] 1
2018 Ostatné 196880 Simulation model of the system of mass control / E. Jenčová … [et al.] – 2018. In: New trends in civil aviation. – London (Veľká Británia) : CRC Press s. 151-155 [print]. – ISBN 978-0-8153-7602-6 0.50
2018 Ostatné 197077 Simulácia ako logistický nástroj projektovania pre stanovenie kapacity banskej dopravy / Janka Šaderová, Daniela Marasová – 2018.In: Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. – Brno (Česko) : Vysoké učení technické v Brně s. 103-108 [print]. – ISBN 978-80-214-5644-0 [ŠADEROVÁ, Janka (80%) – MARASOVÁ, Daniela (20%)] 0.33
2018 Ostatné 197109 Stanovenie fyzikálno–mechanických vlastností pásov na základe laboratórneho výskumu textilnej kostry / Janka Šaderová, Daniela Marasová – 2018.In: Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení : zborník príspevkov s 20. medzinárodnej konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 76-82 [print]. – ISBN 978-80-553-2742-6 [ŠADEROVÁ, Janka (80%) – MARASOVÁ, Daniela ml. (20%)] 0.25
2018 Ostatné 197110 Vplyv stárnutia na tvrdosť gumovej krycej vrstvy / Ľubomír Ambriško, Janka Šaderová – 2018.In: Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení : zborník príspevkov s 20. medzinárodnej konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 83-87 [print]. – ISBN 978-80-553-2742-6 [AMBRIŠKO, Ľubomír (80%) – ŠADEROVÁ, Janka (20%)] 0.50
2018 Ostatné 197120 Koncepcia informačného systému pásovej dopravy v ťažobnom podniku / Stanislav Lukáč … [et al.] – 2018.In: Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení : zborník príspevkov s 20. medzinárodnej konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 50-54 [print]. – ISBN 978-80-553-2742-6 [LUKÁČ, Stanislav ml. (30%) – BOKŠA, Peter (30%) – ŠADEROVÁ, Janka (30%) – RISTOVIC, Ivica (10%)] 0.33
2018 Ostatné 197553 Analýza kvality procesov / Marta Benková – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2018. – 136 s.. – ISBN 978-80-553-2460-9. [BENKOVÁ, Marta (100%)] 1
2018 Ostatné 197649 Phraseology of Student Pilots and ATC / Anna Čekanová … [et al.] – 2018. In: Transport Means 2018. Part III = proceedings of 22nd International Scientific Conference. – Kaunas (Litva) : Kaunas University of technology s. 1457-1460 [print, online]. – ISSN 1822-296 [ČEKANOVÁ, Anna – ČEKANOVÁ, Daniela – ČEKAN, Peter – SZABO, Stanislav] 1
2018 Ostatné 197815 Communication in civil aviation companies through social networks / A. Tobisová … [et al.] – 2018. In: New trends in civil aviation. – London (Veľká Británia) : CRC Press s. 31-36 [print]. – ISBN 978-0-8153-7602-6 [TOBISOVÁ, Alica – ROZENBERG, Róbert – ŘEHÁČEK, Martin – VAJDOVÁ, Iveta] 1
2018 Ostatné 197816 Modeling the financial costs in case of air accidents / Zuzana Zgodavová … [et al.] – 2018. In: New trends in civil aviation. – London (Veľká Británia) : CRC Press s. 187-192 [print]. – ISBN 978-0-8153-7602-6 0.5
2018 Ostatné 198055 Možnosti zlepšenia výcviku palubných sprievodcov spoločnosti Wizzair / Sebastián Makó … [et al.] – 2018. In: Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2018 = New Trends in Marketing and Management : zborník prednášok a príspevkov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie MARVI 2018, 25.-26.10.2018, Žilina, SR. – Žilina (Slovensko) : Žilinská univerzita s. 101-105 . – ISBN 978-80-554-1460-7 1
2018 Ostatné 198093 3D digital mapping of cave spaces in Slovakia by terrestrial laser scanning / K. Bartoš … [et al.] – 2018.In: Advances and trends in geodesy, cartography and Geoinformatics : proceedings of the 10. international scientific and professional conference on geodesy, cartography and geoinformatics. – Leiden (Holandsko) : CRC Press s. 9-14 . – ISBN 978-1-138-58489-1 [BARTOŠ, Karol – PUKANSKÁ, Katarína – RÁKAY, Štefan ml. – SABOVÁ, Janka – BELLA, Pavel] 1
2018 Ostatné 198161 Optimization of the Aircraft Ground Handling Process / Juraj Vagner, Edina Jenčová, Stanislav Szabo – 2018. In: Repüléstudományi Közlemények. – Szolnok (Maďarsko) : Nemzeti Közszolgálati Egyetem Roč. 30, č. 2 (2018), s. 131-138 . – ISSN 1417-0604 1
2018 Ostatné 198395 Analysis of Point-to-Point versus Hub-and-Spoke airline networks / Zuzana Zgodavová, Róbert Rozenberg, Stanislav Szabo – 2018. In: New Trends in Aviation Development 2018 : The 13. International Scientific Conference. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 158-162 [online]. – ISBN 978-1-5386-7917-3 1
2018 Ostatné 198414 The consequences of strikes in airline industry / Edina Jencova … [et al.] – 2018. In: CER Comparative European Research 2018 : proceedings / research track. – London (Veľká Británia) : Sciemcee Publishing s. 85-88 [online]. – ISBN 978-0-9935191-9-2 1
2018 Ostatné 198420 Priestorové zameranie budovy Krajského múzea v Prešove, Hlavná 86,88 a 90 / Katarína Pukanská … [et al.] – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2018. – 10 s. [print]. [PUKANSKÁ, Katarína – BARTOŠ, Karol – BOBÍKOVÁ, Diana – KSEŇAK, Ľubomír] 1
2018 Ostatné 198443 Specifications for the transport of dangerous goods by air / Peter Koščák, Dorota Liptáková, Zuzana Šusterová – 2018. In: 7th International Scientific Conference of Doctoral Students : Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej konferencie doktorandov. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 125-132 [online]. – ISBN 978-80-553-2979-6 1
2018 Ostatné 198451 Využitie možností satelitnej navigácie a LED technológií pre vytvorenie dopravnej siete malých letísk v SR / Beáta Ovčáčková, Stanislav Ďurčo – 2018. In: 7th International Scientific Conference of Doctoral Students = Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej konferencie doktorandov. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 201-207 [online]. – ISBN 978-80-553-2979-6 [OVČÁČKOVÁ, Beáta (50%) – ĎURČO, Stanislav (50%) 1
2018 Ostatné 198474 Riziko náhlej straty pracovnej spôsobilosti pilota počas letu / Zuzana Zgodavová … [et al.] – 2018. In: 7th International Scientific Conference of Doctoral Students : Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej konferencie doktorandov. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 165-271 [online]. – ISBN 978-80-553-2979-6 1
2018 Ostatné 198477 Identifikácia rizika v skladovej prevádzke / Janka Šaderová, Daniela Marasová – 2018.In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce : 31. medzinárodná konferencia BOZP. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 1-7 [USB-key]. – ISBN 978-80-553-2784-6 [ŠADEROVÁ, Janka (50%) – MARASOVÁ, Daniela (50%)] 0.33
2018 Ostatné 198491 Methodology of practical training for pilots on flight simulator BITD ME / Miriam Sekelová, Jozef Sabo – 2018. In: 7th International Scientific Conference of Doctoral Students : Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej konferencie doktorandov. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 219-223 [online]. – ISBN 978-80-553-2979-6 1
2018 Ostatné 198711 The Implementation of Free Route Airspace (FRA) in Slovakia / Juraj Vagner, Miroslava Ferencová – 2018. In: MAD – Magazine of Aviation Development. Roč. 6, č. 4 (2018), s. 22-26 [online]. – ISSN 1805-7578 (online) Spôsob prístupu: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/issue/view/644… [VAGNER, Juraj – FERENCOVÁ, Miroslava] 1
2018 Ostatné 198887 Modern technologies to enhance safety on airports movement areas / Juraj Vagner … [et al.] – 2018. In: Safety and Security Conference Prague 2018. – Praha (Česko) : Praha IRIS – Rudolf Valenta s. 59-64 [print]. – ISBN 978-80-904317-5-1 0.50
2018 Ostatné 198891 Recommendations on how to prepare for and survive an extraordinary situation during the flight / Ján Kolesár … [et al.] – 2018. In: Safety and Security Conference Prague 2018. – Praha (Česko) : Praha IRIS – Rudolf Valenta s. 35-39 [print]. – ISBN 978-80-904317-5-1 1
2018 Ostatné 198947 Systémy riadenia kvality / Marta Benková – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2018. – 126 s. [print]. – ISBN 978-80-553-2790-7. [BENKOVÁ, Marta (100%)] 1
2018 Ostatné 199349 Analýza bezpečnostných rizík zriadenia staveniska na letisku / Peter Koščák, Jaroslav Smorada, Ján Kolesár – 2018. In: Zborník vedeckých príspevkov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 44-49 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3214-7 1
2018 Ostatné 199393 Integrovaný záchranný systém a krízové situácie na letisku / Luboš Socha … [et al.] – 2018. In: Zborník vedeckých príspevkov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 139-143 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3214-7 1
2018 Ostatné 199394 Stres v leteckých profesiách / Luboš Socha …[et al.] – 2018. In: Zborník vedeckých príspevkov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 163-171 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3214-7 1
2018 Ostatné 199463 Ekonomická efektívnosť dopravnej spoločnosti a spôsoby jej merania / Stanislav Ďurčo, Nikola Faglicová – 2018. In: Zborník vedeckých príspevkov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 117-125 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3214-7 1
2018 Ostatné 199505 Príklad navrhovania skladovacieho systému s využitím princípov logistiky / Janka Šaderová – 2018.In: Perner´s Contacts : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. – Pardubice (Česko) : Dopravní fakulta Jana Pernera Roč. 13, č. 3 (2018), s. 87-98 [online]. – ISSN 1801-674X (online) Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_522018.pdf. [ŠADEROVÁ, Janka (100%)] 0.33
2018 Ostatné 199771 The comparison of selected robust estimation methods for adjustment of measurements in geodetic network / V. Zelizňaková, T. Hurčík – 2018.In: Advances and trends in geodesy, cartography and Geoinformatics : proceedings of the 10. international scientific and professional conference on geodesy, cartography and geoinformatics. – Leiden (Holandsko) : CRC Press s. 119-124 . – ISBN 978-1-138-58489-1 [ZELIZŇAKOVÁ, Vladislava (95%) – HURČÍK, Tomáš (5%)] 1
2018 Ostatné 199774 Algoritmizácia ako súčasť logického myslenia / Vladislava Zelizňaková – 2018.In: Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 s. 257-261 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2739-6 [ZELIZŇAKOVÁ, Vladislava (100%)] 0.50
2018 Ostatné 200488 The future of low-cost air travel / Dorota Liptakova, Edina Jencova, Juraj Vagner – 2018. In: MMK 2018 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. – Hradec Králové (Česko) : MAGNANIMITAS s. 95-101 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-87952-27-6 1
2018 Ostatné 200572 Fatigue and stress factors among aviation personnel – 2018.In: Acta Avionica : journal of science. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach Roč. 20, č. 2 (2018), s. 23-28 [print]. – ISSN 1335-9479 [VAGNER, Juraj (25%) – ČEKANOVÁ, Anna (25%) – SZABO, Stanislav (25%) – ROZENBERG, Róbert (25%)] 0.50
2018 Ostatné 201313 Risk matrix issues in the context of changes at Prague airport / Markéta Kafková … [et al.] – 2018. In: Safety and Security Conference Prague 2018. – Praha (Česko) : Praha IRIS – Rudolf Valenta s. 71-78 [print]. – ISBN 978-80-904317-5-1 0.50
2018 Ostatné 201951 Metódy používané pri analýze modelov hadicových dopravníkov / Nikoleta Mikušová, Eva Tomková – 2018.In: Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 s. 96-99 [print]. – ISBN 978-80-553-2742-6 [MIKUŠOVÁ, Nikoleta (55%) – TOMKOVÁ, Eva (45%)] 0.25
2018 Ostatné 201955 Outsourcing and internal logistics service / Gabriel Fedorko, Nikoleta Mikušová, Eva Tomková – 2018.In: CLC 2018 : Logistics, disribution, transport and management. – Ostrava (Česko) : Tanger s. 43-43 [print]. – ISBN 978-80-87294-87-1 [FEDORKO, Gabriel (25%) – MIKUŠOVÁ, Nikoleta (50%) – TOMKOVÁ, Eva (25%)] 1
2018 Ostatné 202016 Využitie simulácie pri odpadovom hospodárstve a reverznom materiálovom toku / Nikoleta Mikušová … [et al.] – 2018.In: Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení : zborník abstraktov = Research, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines : book of abstracts. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 s. 46-46 [print, USB-key]. – ISBN 978-80-553-2743-3 [MIKUŠOVÁ, Nikoleta (20%) – TOMKOVÁ, Eva (20%) – DOVICA, Miroslav (20%) – DEBELIĆ, Borna (20%) – ZAJAC, Jozef (20%)] 1
2018 Ostatné 202018 Výber vhodného distribučného kanála pri distribuovaní kameniva Selection of an appropriate distribution channel for high-value stone/ David Hrdlý … [et al.] – 2018.In: Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení : zborník abstraktov = Research, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines : book of abstracts. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 s. 30-30 [print, USB-key]. – ISBN 978-80-553-2743-3 [HRDLÝ, David (20%) – PRUŠA, Peter (20%) – KAMPF, Rudolf (20%) – MIKUŠOVÁ, Nikoleta (20%) – TOMKOVÁ, Eva (20%)] 1
2018 Ostatné 202043 Letecká doprava ako ideálny spôsob dopravy vo Svidníku / Matej Antoško, Edina Jenčová, Vladimír Begera – 2018. In: Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 s. 32-36 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2962-8 [ANTOŠKO, Matej – BEGERA, Vladimír – JENČOVÁ, Edina] 1
2018 Ostatné 203270 Flying Personnel and Stress / Luboš Socha… [et al.] – 2018. In: Społeczeństwo i Edukacja : Society and Education : Międzynarodowe Studia Humanistyczne : International Humanist Studies : International Studies in Humanities. – Varšava (Poľsko) : Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum w Warszawie č. 29 (2) (2018), s. 37-42 [print]. – ISSN 2450-0348 1
2018 Ostatné 203285 Automatizácia v prevádzke letísk – 2018.In: Bezpečnosť a doprava 2018 : Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave. – Brno (Česko) : Akademické nakladatelství CERM s. 11-21 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-7623-002-6 [KOŠČÁK, Peter (30%) – KOLESÁR, Ján (30%) – TOBISOVÁ, Alica (30%) – PUŠKÁŠ, Tomáš (10%)] 1
2018 Ostatné 203295 Remote Tower Control – how it works / Matej Antoško – 2018. In: Bezpečnosť a doprava 2018 : Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave. – Brno (Česko) : Akademické nakladatelství CERM s. 129-136 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-7623-002-6 1
2018 Ostatné 203299 Critical situation during flight.2018.In: Bezpečnosť a doprava 2018 : Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave. – Brno (Česko) : Akademické nakladatelství CERM s. 167-174 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-7623-002-6 [KOLESÁR, Ján (25%) – KOŠČÁK, Peter (25%) – VAJDOVÁ, Iveta (25%) – MELNÍKOVÁ, Lucia (25%)] 0.33
2018 Ostatné 203317 Nové technológie pre zvýšenie ekonomickej efektívnosti malých letísk / Beáta Ovčáčková, Stanislav Ďurčo – 2018. In: Bezpečnosť a doprava 2018 : Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave. – Brno (Česko) : Akademické nakladatelství CERM s. 340-348 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-7623-002-6 1
2018 Ostatné 203954 Riadenie manažérskych procesov vo verejnom sektore a metódy ich hodnotenia / Ondrej Železník, Katarína Teplická, Soňa Hurná – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2018. – 77 s. [print]. – ISBN 978-80-553-3287-1. [ŽELEZNÍK, Ondrej (34%) – TEPLICKÁ, Katarína (33%) – HURNÁ, Soňa (33%)] 0.5
2019 Current Contents 199386 Failure analysis of a railway brake disc with the use of casting process simulation / Peter Futáš … [et al.] – 2019.In: Engineering Failure Analysis. č. 95 (2019), s. 226-238 [print]. – ISSN 1350-6307 Spôsob prístupu: odkaz. [FUTÁŠ, Peter (25%) – PRIBULOVÁ, Alena (25%) – FEDORKO, Gabriel (24%) – MOLNÁR, Vieroslav (24%) – JUNÁKOVÁ, Andrea (1%) – LASKOVSKÝ, Vlastislav (1%)] 0.20
2019 Current Contents 204855 Removal of systematic failure of belt conveyor drive by reducing vibrations / Jaroslav Homišin … [et al.] – 2019.In: Engineering Failure Analysis. č. 99 (2019), s. 192-202 [print]. – ISSN 1350-6307 [HOMIŠIN, Jaroslav (20%) – GREGA, Robert (20%) – KAŠŠAY, Peter (20%) – FEDORKO, Gabriel (20%) – MOLNÁR, Vieroslav (20%)] 0.14
2019 Current Contents 205009 Failure analysis of condensing units for refrigerators with refrigerant R134a, R404A / Gabriela Bogdanovská, Vieroslav Molnár, Gabriel Fedorko – 2019.In: International Journal of Refrigeration : Revue Internationale du Froid. – Rotterdam (Holandsko) : Elsevier Science, 1978 č. 100 (2019), s. 208-219 [print, online]. – ISSN 0140-7007 Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700718304729. [BOGDANOVSKÁ, Gabriela (34%) – MOLNÁR, Vieroslav (33%) – FEDORKO, Gabriel (33%)] 0.25
2019 Current Contents 205010 Prediction of contact forces on idler rolls of a pipe conveyor idler housing for the needs of its online monitoring / Vieroslav Molnár … [et al.] – 2019.In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. – London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 139 (2019), s. 177-184 [print]. – ISSN 0263-2241 Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224119301174. [MOLNÁR, Vieroslav (20%) – FEDORKO, Gabriel (20%) – HONUS, Stanislav (1%) – ANDREJIOVÁ, Miriam (20%) – GRINČOVÁ, Anna (20%) – MICHALIK, Peter (19%)] 0.13
2019 Current Contents 206161 Recycling of Communal Waste: Current State and Future Potential for Sustainable Development in the EU / Marcela Taušová … [et al.] – 2019.In: Sustainability. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 10 (2019), s. 1-16 [online]. – ISSN 2071-1050 (online) Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/10/2904. [TAUŠOVÁ, Marcela (15%) – MIHALÍKOVÁ, Eva (15%) – ČULKOVÁ, Katarína (14%) – STEHLÍKOVÁ, Beáta (14%) – TAUŠ, Peter (14%) – KUDELAS, Dušan (14%) – ŠTRBA, Ľubomír (14%)] 0.2
2019 Current Contents 207227 Geopolymerization of aluminosilicate wastes used in building chemistry / Martin Sisol … [et al.] – 2019.In: Przemysł Chemiczny = Chemical Industry. – Varšava (Poľsko) : SIGMA-NOT Roč. 98, č. 4 (2019), s. 569-574 [print]. – ISSN 0033-2496 Spôsob prístupu: http://sigma-not.pl/publikacja-119567-2019-4.html. [SISOL, Martin (20%) – MARCIN, Michal (20%) – BREZÁNI, Ivan (20%) – STRAKA, Martin (20%) – ROSOVÁ, Andrea (10%) – MAKYSOVA, Helena (10%)] 0.2
2019 Current Contents 207228 Using Technical Means and Logistics Principle Applications to Solve Ecological Water Course Accidents / Oľga Végsöová … [et al.] – 2019.In: Polish Journal of Environmental Studies = PJOES. – Olsztyn (Poľsko) : Hard Roč. 28, č. 5 (2019), s. 3875-3883 [online, print]. – ISSN 1230-1485 [VÉGSÖOVÁ, Oľga (25%) – KHOURI, Samer (25%) – STRAKA, Martin (25%) – ROSOVÁ, Andrea (10%) – KAČMÁRY, Peter (10%) – BETUŠ, Miroslav (5%)] 0.33
2019 Current Contents 207362 The Effect of the Carbon Fiber Content on the Flexural Strength of Polymer Concrete Testing Samples and the Comparison of Polymer Concrete and U-Shaped Steel Profile Damping / Ondrej Petruška … [et al.] – 2019.In: Materials. – Basel (Švajčiarsko) : Molecular Diversity Preservation International Roč. 12, č. 12 (2019), s. 1917-1917 [online]. – ISSN 1996-1944 (online) [PETRUŠKA, Ondrej (35%) – ZAJAC, Jozef (20%) – MOLNÁR, Vieroslav (20%) – FEDORKO, Gabriel (20%) – TKÁČ, Jozef (5%)] 0.17
2019 Current Contents 207427 Modelling the Surface of Racing Vessel’s Hull by Laser Scanning and Digital Photogrammetry / Karol Bartoš … [et al.] – 2019.In: Remote sensing. – Basel (Švajčiarsko) : Molecular Diversity Preservation International Roč. 11, č. 13 (2019), s. 1-19 [online]. – ISSN 2072-4292 (online) Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2072-4292/11/13/1526. [BARTOŠ, Karol (35%) – PUKANSKÁ, Katarína (35%) – REPÁŇ, Peter (10%) – KSEŇAK, Ľubomír (10%) – SABOVÁ, Janka (10%)] 0.33
2019 Current Contents 208427 Specific principles of work area stiffness measurement applied to a modern three-axis milling machine / Tomáš Stejskal … [et al.] – 2019.In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – Berlin (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 103, č. 5-8 (2019), s. 2541-2554 [print, online]. – ISSN 0268-3768 [STEJSKAL, Tomáš (20%) – MELKO, Jaroslav (20%) – RJABUŠIN, Adrián (20%) – FEDORKO, Gabriel (20%) – HATALA, Michal (10%) – MOLNÁR, Vieroslav (10%)] 0.14
2019 Current Contents 210096 Environmental Impact of Burning Composite Materials Used in Aircraft Construction on the Air / Iveta Vajdová … [et al.] – 2019. In: International Journal of Environmental Research and Public Health : IJERPH : Open Access Journal. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 16, č. 20 (2019), s. 1-14. – ISSN 1661-7827 [VAJDOVÁ, Iveta (25%) – JENČOVÁ, Edina (25%) – SZABO, Stanislav ml. (20%) – MELNÍKOVÁ, Lucia (5%) – GALANDA, Jozef (20%) – DOBROWOLSKA, Malgorzata (3%) – PLOCH, Jindřich (2%)] 0.50
2019 WoS/WoK 199287 Analysis of geophysical signals by using hilbert space geometry / Igor Leššo … [et al.] – 2019.In: Metalurgija = Metallurgy. – Záhreb (Chorvátsko) : Hrvatsko metalurško društvo Roč. 58, č. 1-2 (2019), s. 120-122 [print]. – ISSN 0543-5846 Spôsob prístupu: http://pubweb.carnet.hr/metalurg/naslovnica. [LEŠŠO, Igor (30%) – PANDULA, Blažej (20%) – FLEGNER, Patrik (20%) – BAULOVIČ, Ján (20%) – FERIANČÍKOVÁ, Katarína (10%)] 1
2019 WoS/WoK 204679 3D modelling of a complex ceiling construction using non-contact surveying technologies / Karol Bartoš … [et al.] – 2019.In: Structure and enviroment online : Architecture, civil engineering, environmental engineering, energy and beomatic. – Kielce (Poľsko) : Kielce University of Technology Roč. 11, č. 1 (2019), s. 67-76 [online]. – ISSN 2657-6902 Spôsob prístupu: http://www.sae.tu.kielce.pl/2019/sae-2019-005.pdf. [BARTOŠ, Karol (30%) – SABOVÁ, Janka (10%) – KSEŇAK, Ľubomír (10%) – PUKANSKÁ, Katarína (30%) – BLIŠŤAN, Peter (10%) – FRACKIEWICZ, Pawel (10%)] 0.33
2019 WoS/WoK 205345 International commercial terms and their necessity for the logistics / Martin Paška … [et al.] – 2019.In: CLC 2018 Carpathian Logistics Congress : Logistics, disribution, transport and management. – Ostrava (Česko) : Tanger s. 688-696 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-87294-88-8 [PAŠKA, Martin (50%) – MALKUS, Tomas (10%) – ROSOVÁ, Andrea (10%) – TREBUŇA, Peter (10%) – KAČMÁRY, Peter (10%) – BEHÚN, Marcel (10%)] 0.33
2019 WoS/WoK 205988 Risk analysis causing downtimesin production process of hot rolling mill chapter 24/ Marcela Malindžáková … [et al.] – 2019.In: Smart Technology Trends in Industrial and Business Management. – Cham (Švajčiarsko) : Springer International Publishing AG s. 337-344 [print, online]. – ISBN 978-3-319-76997-4 [MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (55%) – CAGÁŇOVÁ, Dagmar (10%) – ROSOVÁ, Andrea (5%) – MALINDŽÁK, Dušan ml. (30%)] 0.50
2019 WoS/WoK 206206 Optimalizácia seizmických účinkov trhacích prác v lome Trebejov pomocou milisekundového časovania / Blažej Pandula … [et al.] – 2019.In: Trhacia technika 2019 : zborník prednášok. – Banská Bystrica (Slovensko) : Banská Bystrica, Slovenská banícka spoločnosť s. 189-200 [print, CD-ROM]. – ISBN 978-80-89914-05-0 [PANDULA, Blažej (30%) – KONDELA, Julián (20%) – LEŠŠO, Igor (10%) – BUDINSKÝ, Vladimír (10%) – BUCHLA, Ivan (5%) – BAULOVIČ, Ján (5%) – SABOL, Peter (2%) – ŠOLTYS, Jozef (3%) – KOLESÁR, Marcel (5%) – FEHÉR, Ján (5%) – ČAMBÁL, Jozef (5%)] 1
2019 WoS/WoK 207539 Application of spatial data and mathematical models of transport systems or their components for air carriers / Zuzana Zgodavová, Hélia Némethová, Jozef Sabo – 2019. In: SGEM 2019 conference proceedings. 2.1. Informatics, geoinformatics and remote sensing : informatics, geoinformatics. – Albena (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 761-768 [CD-ROM]. – ISBN 978-619-7408-79-9 – ISSN 1314-2704 [ZGODAVOVÁ, Zuzana (60%) – NÉMETHOVÁ, Hélia (20%) – SABO, Jozef (20%)] 0.50
2019 WoS/WoK 207557 Impact of pilots tiredness on the outcome of psychological testing / Vladimir Socha … [et al.] – 2019.In: Problemy Transportu : Transport Problems : International Scientific Journal. – Gliwice (Poľsko) : Politechnika Sląska Roč. 14, č. 2 (2019), s. 55-67 [print]. – ISSN 1896-0596 [SOCHA, Vladimír (15%) – HANÁKOVÁ, Lenka (15%) – FREIGANG, Michal (14%) – KRAUS, Jakub (14%) – STOJIČ, Slobodan (14%) – SOCHA, Luboš (14%) – HANÁK, Peter (14%)] 0.50
2019 WoS/WoK 207962 Analysis of Temperatures in the Cold Storage of Finished Products / Gabriela Bogdanovská, Beáta Stehlíková, Ján Kačur – 2019.In: Advances in Science and Technology Research Journal. – Lublin (Poľsko) : Society of Polish Mechanical Engineers and Technicians Roč. 13, č. 3 (2019), s. 54-66 [print]. – ISSN 2080-4075 Spôsob prístupu: http://www.astrj.com/Analysis-of-Temperatures-in-the-Cold-Storage-of-Finished-Products,109816,0,2.html 0.50
2019 WoS/WoK 208320 Experimental verification of psychophysiological performance of a selected flight personnel and SW: presurvey for transport safety / Miroslav Kelemen … [et al.] – 2019. In: Problemy Transportu : Transport Problems : International Scientific Journal. – Gliwice (Poľsko) : Politechnika Sląska Roč. 14, č. 3 (2019), s. 145-153 [print]. – ISSN 1896-0596 [KELEMEN, Miroslav – ANTOŠKO, Matej – SZABO, Stanislav ml. – SOCHA, Luboš – JEVČÁK, Jaroslav – CHOMA, Ladislav – TOBISOVÁ, Alica] 0.50
2019 WoS/WoK 209082 Risk and opportunities in the process of flight delay / M. Kešeľová, P. Hanák – 2019. In: New Trends in Aviation Development 2019. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 87-91 [print]. – ISBN 978-1-7281-4078-0 [KEŠEĽOVÁ, Michaela (50%) – HANÁK, Peter (50%)] 1
2019 WoS/WoK 209149 Airports SMS Penetration with Occupational Health Protection. In: New Trends in Aviation Development 2019. Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 96-101. ISBN 978-1-7281-4078-0 [KOŠČÁK, Peter (25%) – JENČOVÁ, Edina (25%) – GALANDA, Jozef (25%) – LIPTÁKOVÁ, Dorota (25%)] 0.33
2019 WoS/WoK 209152 3D Modeling and Simulation of the Check-in Process Using Information Technology / J. Galanda, E. Jenčová, P. Koščák – 2019. In: New Trends in Aviation Development 2019. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 55-59 [print]. – ISBN 978-1-7281-4078-0 [GALANDA, Jozef (34%) – JENČOVÁ, Edina (33%) – KOŠČÁK, Peter (33%)] 1
2019 WoS/WoK 209157 The Effect of High Speed Trains on Air Transport / J. Vagner … [et al.] – 2019.In: New Trends in Aviation Development 2019. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 193-197 [print]. – ISBN 978-1-7281-4078-0; [VAGNER, Juraj (30%) – JENČOVÁ, Edina (20%) – ROZENBERG, Róbert (10%) – KAĽAVSKÝ, Peter (10%) – ĎURČO, Stanislav (10%) – ANTOŠKO, Matej (10%) – SABO, Jozef (10%)] 1
2019 WoS/WoK 209338 Simulation Model for Optimizing the Parameters of Passengers Handling Process at Airports / E. Jenčová, J. Galanda, P. Koščák – 2019. In: Transport Means 2019 part 1 : Sustainability: Research and Solutions. – Kaunas (Litva) : Kauno Technologijos Universitetas s. 470-474 . – ISSN 1822-296X [JENČOVÁ, Edina (34%) – GALANDA, Jozef (33%) – KOŠČÁK, Peter (33%)] 1
2019 WoS/WoK 209377 Economic simulation of flight routes which connect Central European market with Middle East ́s / S. Szabo … [et al.] – 2019. In: Transport Means 2019. PART III : proceedings of 23rd International Scientific Conference. – Kaunas (Litva) : Kaunas University of technology s. 1244-1249 [print, online]. – ISSN 1822-296X [SZABO, Stanislav (20%) – MAKÓ, Sebastián (20%) – PILÁT, Marek (20%) – HANÁK, Peter (20%) – TOBISOVÁ, Alica (20%)] 1
2019 WoS/WoK 209382 Wizz Air operation analysis at Kosice International Airport / S. Szabo … [et al.] – 2019. In: Transport Means 2019. PART II : proceedings of 23rd International Scientific Conference. – Kaunas (Litva) : Kaunas University of technology s. 782-786 [print, online]. – ISSN 1822-296X [SZABO, Stanislav (20%) – PILÁT, Marek (20%) – MAKÓ, Sebastián (20%) – HANÁK, Peter (20%) – TOBISOVÁ, Alica (20%)] 1
2019 WoS/WoK 209402 The Graph Theory Application in the Praxis of Flight Path Planning / H. Némethová … [et al.] – 2019. In: Transport Means 2019 part 1 : Sustainability: Research and Solutions. – Kaunas (Litva) : Kauno Technologijos Universitetas s. 11-15 . – ISSN 1822-296X Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074175851&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s… [NÉMETHOVÁ, Hélia (40%) – KELEMEN, Miroslav (30%) – ROZENBERG, Róbert (25%) – ZGODAVOVÁ, Zuzana (5%)] 1
2019 WoS/WoK 209419 Flight trajectory selection impact on the flight cost / M. Ferencová … [et al.] – 2019. In: New Trends in Aviation Development 2019. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 45-49 [print]. – ISBN 978-1-7281-4078-0 [FERENCOVÁ, Miroslava (20%) – KOŠČÁK, Peter (20%) – SZABÓ, Peter (20%) – MAKÓ, Sebastián (20%) – PILÁT, Marek (20%)] 0.33
2019 WoS/WoK 210046 Human Factors and Analysis of Methods, Forms and Didactic Means of Aviation Education of Military Pilots/ P. Kaľavský… [et al.] – 2019.In: New Trends in Aviation Development 2019, The IX. International Scientific Conference. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 77-81 [print]. – ISBN 978-1-7281-4078-0 [KAĽAVSKÝ, Peter (20%) – ĎURČO, Stanislav (10%) – ROZENBERG, Róbert (10%) – ANTOŠKO, Matej (10%) – POLISHCHUK, Volodymyr (10%) – JEVČÁK, Jaroslav (10%) – CHOMA, Ladislav (10%) – KLÍR, Robert (10%) – TOBISOVÁ, Alica (10%)] 0.50
2019 WoS/WoK 210048 The impact of changes of psychophysiological factors on the flight crew performance / Zuzana Zgodavová … [et al.] – 2019. In: International Review of Aerospace Engineering = IREASE. – Rím (Taliansko) : Praise Worthy Prize Roč. 12, č. 3 (2019), s. 150-158 [print]. – ISSN 1973-7459 [ZGODAVOVÁ, Zuzana (1%) – ROZENBERG, Róbert (33%) – SZABO, Stanislav (33%) – SABO, Jozef (33%)] 0.50
2019 WoS/WoK 210049 Identification of University Aviation Education Risks of Military Pilots / P. Kaľavský… [et al.] – 2019.In: New Trends in Aviation Development 2019, The IX. International Scientific Conference. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 82- 86 [print]. – ISBN 978-1-7281-4078-0 [KAĽAVSKÝ, Peter (20%) – ĎURČO, Stanislav (15%) – ROZENBERG, Róbert (15%) – ANTOŠKO, Matej (10%) – POLISHCHUK, Volodymyr (10%) – JEVČÁK, Jaroslav (10%) – CHOMA, Ladislav (10%) – TOBISOVÁ, Alica (10%)] 0.50
2019 WoS/WoK 210224 Human Factors and Analysis of Aviation Education Content of Military Pilots/ R. Rozenberg… [et al.] – 2019.In: New Trends in Aviation Development 2019, The IX. International Scientific Conference. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 139 – 144[print]. – ISBN 978-1-7281-4078-0 [ROZENBERG, Róbert (20%) – ĎURČO, Stanislav (30%) – KAĽAVSKÝ, Peter (10%) – ANTOŠKO, Matej (10%) – POLISHCHUK, Volodymyr (5%) – JEVČÁK, Jaroslav (5%) – CHOMA, Ladislav (10%) – TOBISOVÁ, Alica (10%)] 0.50
2019 Ostatné 204776 Safety and Knowledge Alliance of Aviation Education Human factors in Aviation Safety and Air Law/ Miroslav Kelemen – 1. vyd. – Boguchwała : Wydawnictwo Amelia – 2019. – 126 s. [print, CD-ROM]. – ISBN 9788363359744. [KELEMEN, Miroslav (100%)] 1
2019 Ostatné 205027 Possibilities to increase the warehouse capacity: Case study / Daniela Marasová, Janka Šaderová – 2019.In: CLC 2018 Carpathian Logistics Congress : Logistics, disribution, transport and management. – Ostrava (Česko) : Tanger s. 633-638 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-87294-88-8 [MARASOVÁ, Daniela (30%) – ŠADEROVÁ, Janka (70%)] 0.33
2019 Ostatné 205028 Design of a storage system for a part of the distribution warehouse by applying the logistics principles / Janka Šaderová – 2019.In: CLC 2018 Carpathian Logistics Congress : Logistics, disribution, transport and management. – Ostrava (Česko) : Tanger s. 855-860 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-87294-88-8 [ŠADEROVÁ, Janka (100%)] 0.33
2019 Ostatné 205041 Identifikácia rizík v skladovej prevádzke a ich hodnotenie pre vybrané pracovné pozície v sklade / Janka Šaderová – 2019.In: Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. – Bratislava (Slovensko) : Anastázia Bezáková – A+Z Roč. 50, č. 1 (2019), s. 3-7 [print]. – ISSN 0322-8347 [ŠADEROVÁ, Janka (100%)] 0.50
2019 Ostatné 206185 Pricing Policy Aspects in Competitive Fight Between Low-Cost Airlines on Kosice Airport / Miroslav Kelemen … [et al.] – 2019. In: Journal of KONBiN : The Journal of Air Force Institute of Technology. Roč. 49, č. 1 (2019), s. 331-342 [print]. – ISSN 1895-8281 Spôsob prístupu: https://content.sciendo.com/view/journals/jok/49/1/article-p331.xml… [KELEMEN, Miroslav (20%) – PILÁT, Marek (20%) – MAKÓ, Sebastián (20%) – ROZENBERG, Róbert (20%) – TOBISOVÁ, Alica (20%)] 1
2019 Ostatné 206502 Determination of mechanical properties of rubber intended for use at high temperatures / Lubomir Ambrisko, Janka Saderova, Daniela Marasova – 2019.In: SGEM 2019 conference proceedings. 1.3. Science and technologies in geology, exploration and mining : exploration and mining mineral processing. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 193-200 [print]. – ISBN 978-619-7408-78-2 – ISSN 1314-2704 [AMBRIŠKO, Ľubomír (34%) – ŠADEROVÁ, Janka (33%) – MARASOVÁ, Daniela (33%)] 0.50
2019 Ostatné 206503 Determining of mining transport capacity by simulation / Janka Šaderová, Daniela Marasová, Jana Galliková – 2019.In: SGEM 2019 conference proceedings. 1.3. Science and technologies in geology, exploration and mining : exploration and mining mineral processing. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 217-224 [print]. – ISBN 978-619-7408-78-2 – ISSN 1314-2704 [ŠADEROVÁ, Janka (70%) – MARASOVÁ, Daniela (25%) – GALLIKOVÁ, Jana (5%)] 0.33
2019 Ostatné 206504 The selection of loading and transportation means in quarry / Janka Šaderová – 2019.In: SGEM 2019 conference proceedings. 1.3. Science and technologies in geology, exploration and mining : exploration and mining mineral processing. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 677-684 [print]. – ISBN 978-619-7408-78-2 – ISSN 1314-2704 [ŠADEROVÁ, Janka (100%)] 0.33
2019 Ostatné 207552 Relaxačno – aktivačné techniky ako nástroj zvládania záťažových situácií / Filip Priganc, Luboš Socha, Vladimír Socha – 2019.In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019. 2. Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 197-204 [print, CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3306-9. [PRIGANC, Filip (34%) – SOCHA, Luboš (33%) – SOCHA, Vladimír (33%)] 0.50
2019 Ostatné 208424 Výber nakladacích a dopravných prostriedkov pomocou multikriteriálného hodnotenia / Janka Šaderová, Daniela Marasová – 2019.In: 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : sborník příspěvků. – Plzeň (Česko) : Západočeská univerzita v Plzni s. 185-191 [print]. – ISBN 978-80-261-0884-9 [ŠADEROVÁ, Janka (90%) – MARASOVÁ, Daniela (10%)] 0.50
2019 Ostatné 209593 Ramp Services and Safety Docking System. 2019.In: 8th International Scientific Conference of Doctoral Students. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 64-69 [print]. – ISBN 978-80-553-3258-1 [MORAVČÍKOVÁ, Alena (10%) – KOŠČÁK, Peter (40%) – JENČOVÁ, Edina (25%) – KOLESÁR, Ján (25%)] 1
2019 Ostatné 209595 Protection of Civil Aviation Against Unlawful Acts / Alena Moravčíková, Peter Koščák, Milan Džunda – 2019.In: 8th International Scientific Conference of Doctoral Students. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 87-91 [print]. – ISBN 978-80-553-3258-1 [MORAVČÍKOVÁ, Alena (20%) – KOŠČÁK, Peter (50%) – DŽUNDA, Milan (30%)] 1
2019 Ostatné 209654 Quality of Aviation Education at The Faculty of Aeronautics / Daniela Čekanová … [et al.] – 2019. In: 8th International Scientific Conference of Doctoral Students. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 16-19 [print]. – ISBN 978-80-553-3258-1 [ČEKANOVÁ, Daniela (5%) – ČEKAN, Peter (45%) – DŽUNDA, Milan (45%) – ŠUSTEROVÁ, Zuzana (5%)] 1
2019 Ostatné 209663 Sale and production forecasts in the dynamic changes of a trade / Peter Kacmary, Janka Saderova – 2019.In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference. – Ružomberok (Slovensko) : VERBUM – vydavateľstvo KU s. 21-29 [print]. – ISBN 978-80-561-0671-6 [KAČMÁRY, Peter (80%) – ŠADEROVÁ, Janka (20%)] 0.50
2019 Ostatné 209672 Possibilities of e-learning application in aviation. In: 8th International Scientific Conference of Doctoral Students. Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 106-111. ISBN 978-80-553-3258-1 [ONDRUŠ, Michal (40%) – LIPTÁKOVÁ, Dorota (40%) – PUŠKÁŠ, Tomáš (20%)] 1
2019 Ostatné 210480 A brief introduction to the linear algebra Systems of linear equations/ Peter Szabó, Miroslava Ferencová – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2019. – 66 s. [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3375-5. [SZABÓ, Peter (80%) – FERENCOVÁ, Miroslava (20%)] 1

Zoznam Patentov a úžitkových vzorov

Poďakovanie:

Tieto patenty a úžitkové vzory vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Výskum a inovácie,
ITMS 2014+: pre projekt 313011T567
„Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci logistických procesov v oblasti dopravy a dopravných systémov”,
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Rok Typ ID Plný názov Nárokovaný podiel
2016 patent 173784 Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch patent č. dokumentu 288408/ Peter Michalik … [et al.] – Banská Bystrica : ÚPV SK – 2016. – 4 s.. [MICHALIK, Peter – MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – ZAJAC, Jozef – HATALA, Michal] 1
2016 uv 172284 Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníka Úžitkový vzor č. 74762016/ Peter Michalik … [et al.] – Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR – 2016. – 3 s.. [MICHALIK, Peter – MOLNÁR, Vieroslav – FEDORKO, Gabriel – ZAJAC, Jozef ] 1
2017 uv 179268 Skúšobné zariadenie na napínanie krycích vrstiev dopravného pásu multiaxiálným ťahom úžitkový vzor SK 7702 Y1/ Gabriel Fedorko … [et al.] – Banská Bystrica : ÚPV SK – 2017. – 4 s.. [FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MICHALIK, Peter- KREŠÁK, Jozef] 1
2017 uv 180929 Valčeková stolica na meranie normálových kontaktných síl pásového dopravníka úžitkový vzor č. 7773/ Gabriel Fedorko … [et al.] – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2017. – 4 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/87-2016. [FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – MICHALIK, Peter – KUĽKA, Jozef – MANTIČ, Martin ] 1
2018 uv 199653 Skúšobné zariadenie pre dopravné pásy hadicových dopravníkov na meranie materiálových chrakteristík pomocou multiaxialného tlaku Prihláška úžitkového vzoru/ Peter Michalik … [et al.] – Banská Bystrica : [s.n.] – 2018. – 4 s.. [MICHALIK, Peter – FEDORKO, Gabriel – MOLNÁR, Vieroslav – TOMEČEK, Juraj] 1
2018 uv 201866 Zařízení pro měření reakčního času Prihláška úžitkového vzoru/ Stanislav Kušmírek … [et al.] – Praha : Úřad průmyslového vlastnictví CZ – 2018. – 8 s.. Spôsob prístupu: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm…[KUŠMÍREK, Stanislav – SOCHA, Vladimír – HANÁKOVÁ, Lenka – SOCHA, Luboš] 1
2019 patent 204825 Optoelektrický vizuálny systém monitorovania stavu podvozku lietadla Prihláška úžitkového vzoru/ Stanislav Szabo, Darina Matisková, Milan Balara – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2019. – 8 s.. [SZABO, Stanislav – MATISKOVÁ, Darina – BALARA, Milan] 1
2019 patent 205739 Zariadenie na detekciu polohy zdroja žiarenia senzorovou maticou Prihláška úžitkového vzoru/ Stanislav Szabo … [et al.] – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2019. – 8 s.. [SZABO, Stanislav – MATISKOVÁ, Darina – MARASOVÁ, Daniela – BALARA, Milan] 1