UVP TECHNICOM Fáza II. / ITMS:313011D232

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fáza
Kód ITMS: 313011D232
Zdroj financovania: 313000 – Operačný program Výskum a inovácie
313010 – 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02
Celkové výdavky:  5 273 137,45 EUR
Trvanie projektu: 11/2015-06/2018
Projektový manažér: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

UVP TECHNICOM a jeho funkcie:

Univerzitný vedecký park TECHNICOM bude plniť nasledovné funkcie:

  • zabezpečovať vznik podnikateľských inkubátorov pre malé a stredné „Hi-Tech“ firmy, Start-up,  resp.  „Spin-off“  firmy  generované  najmä  na  báze  relevantných  výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných  aktivít a projektov univerzít a ústavov SAV,
  • podporovať  širokospektrálnu,  účinnú  a vzájomne  prospešnú  výskumnú  a  vývojovú spoluprácu medzi pracoviskami univerzít a ústavov SAV a relevantnými organizáciami zo spoločenskej a hospodárskej praxe,
  • vytvárať podmienky pre trvalý rozvoj výskumu a vývoja so stálym dopadom na transfer znalostí a technológií, resp. inovačnú prax ako na medzinárodnej, národnej, tak aj na regionálnej úrovni,
  • v spolupráci  s  Univerzitným  centrom  inovácií, transferu  technológii  a ochrany duševného  vlastníctva  –  UCITT  na  TUKE  stať  sa  miestom  prvého  kontaktu  pre  firmy, ktoré  budú  mať  záujem  o spoluprácu  s výskumnými  a vývojovými  tímami  z pracovísk univerzít,
  • poskytovať poradenstvo, vzdelávacie aktivity a vykonávať expertíznu činnosť.

Strategický cieľ projektu

„Vybudovať UVP TECHNICOM ako medzinárodne uznávané centrum výskumu a transferu technológií v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií.“

Špecifické ciele projektu

ŠC 1 – Organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP TECHNICOM na báze kvalitného vedeckého manažmentu.

ŠC 2 – Vybudovanie fyzickej a funkčnej infraštruktúry parku ako sofistikovaného výskumného a technologického celku.

ŠC 3 – Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie:

  • informačné a komunikačné technológie,
  • elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy,
  • strojárstvo,
  • stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia),
  • environmentálne  inžinierstvo  (baníctvo,  hutníctvo,  vodohospodárske  vedy),  vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie.