Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA203-078313

Program: Erasmus+, KA2 Strategické partnerstvá

Poskytovateľ programu: Česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum

Trvanie projektu: 01.09.2020-31.08.2023

Maximálna výška grantu: 169 192 EUR, z toho TUKE rozpočet: 34 900 EUR

Projektová webstránka:

https://www.uhk.cz/en/university-of-hradec-kralove/research/programs-projects-and-competitions/eu-projects/technology-transfer-together

Koordinátor: Univerzita Hradec Králové, Česká republika [web]

Partnerské inštitúcie: University of Granada, Španielsko [web], Technická univerzita v Košiciach [web1, web2]

Projekt Technology transfer together vychádzal z partnerstva Univerzitou Hradec Králové (Česká republika), s TUKE a Univerzitou v Granade (Španielsko). Projekt trval tri roky a bol zameraný na transfer technológií (TT) a ochranu duševného vlastníctva, na podporu vytvárania podnikateľského prostredia založeného na výsledkoch vedy a výskumu s jednotlivými nástrojmi a na podporu vzniku spin-off firiem ako podnikateľských subjektov založených za účelom komercializácie duševného vlastníctva vytvoreného na univerzite.

Ciele projektu:

 • Zdieľanie skúseností(best-practice) z problematiky transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva a podpory rozvoja spin-off spoločností. medzi partnermi.
 • Rozšírenie vedomostnej báze a úrovne zručností potrebných pre úspešný prenos technologického pokroku na trh vo forme spin-off spoločností pre výskumníkov a študentov, pričom dôraz sa kladie na regionálne špecifiká inštitúcií a zdieľanie efektívnych postupov.
 • Zostavenie a pilotná realizácia vzdelávacieho kurzu, ktorý sa môže stať súčasťou študijných programov. Okrem toho sa využije tento jedinečný nástroj v podobe letnej školy, opäť prístupnej pre cieľovú skupinu troch zúčastnených partnerských univerzít.

Vďaka projektu TUKE posilnila inštitucionálnu spoluprácu s partnermi v konzorciu na úrovni vzdelávania a spolupráce v oblasti TT a ochrany duševného vlastníctva. Prvýkrát bol uplatnený inovatívny prístup k TT na úrovni vrcholového manažmentu, kde boli do prípravy metodických výstupov priamo zapojenia vedenia univerzít. Projekt inštitucionálnej spolupráce zahŕňal relevantné aktivity medzi všetkými tromi partnermi, ktoré poskytli cennú príležitosť na výmenu skúseností v oblasti TT – konkrétne v oblasti metodológie zakladania spin-off spoločností a podpory vývoja inovatívnych spoločných vzdelávacích modulov vzdelávania v predmetnej problematike.

Cieľom projektu bolo vytvoriť 6 výstupov, ktoré boli, aj napriek nepriaznivej situácii na začiatku riešenia projektu spôsobenej pandémiou Covid-19, úspešne pripravené a dosiahnuté:

 1. IO1 Učebné osnovy predmetu „Transfer technológií pre študentov, akademických pracovníkov, výskumníkov a zamestnancov univerzít“
 2. IO2 Sylaby predmetu „Transfer technológií pre študentov, akademických a výskumných pracovníkov“
 3. IO3 Metodika pre úspešné zakladanie spin-off spoločností v akademickom prostredí
 4. IO4 Metodika pre organizáciu letnej školy v oblasti transferu technológií
 5. IO5 Realizácia pilotného kurzu „Transfer technológií pre manažment univerzity“
 6. IO6 Metodika pre transfer technológií určená pre vrcholový manažment univerzity

Metodiky sú doplnené inštruktážnymi materiálmi, infografikami a videocastami, ktoré môžu pomôcť ako stručný úvod a ukážka základných princípov výučby transferu technológií a tvorby spin-offov. Všetky výstupy vytvorené v rámci projektu sú voľne dostupné na webovej stránke projektu a na platforme na šírenie výsledkov programu Erasmus+.

Súčasťou projektu bola aj organizácia medzinárodnej jarnej školy o transfere technológií Hradec Spring Tech 4TTCAMP. Cieľom podujatia bolo uviesť študentov do problematiky transferu technológií. Účastníci dostali príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z tejto oblasti, osvojiť si princípy overovania konceptu a komercializácie v oblasti vedy a výskumu. Účastníci sa zároveň zúčastnili odborného programu konferencie HED 2023, ktorá bola multiplikačným podujatím projektu. Súčasťou programu bol aj pútavý neformálny program.

Účastníkmi podujatia boli študenti zo všetkých univerzít, čiže akcia mala medzinárodný prvok. TUKE reprezentovali študenti z Fakulty elektrotechniky a informatiky a Strojníckej fakulty. Na obsahu sa podieľali odborníci na transfer technológií z UVP TECHNICOM.

Realizáciu projektu v rámci TUKE zastrešoval Úsek zahraničných vzťahov a mobility a boli do neho aktívne zapojené pracoviská UVP TECHNICOMEkonomická fakulta. K úspechu projektu TUKE prispela:

 • zostavením návrhu vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj zručností v oblasti transferu technológií v univerzitnom prostredí (IO1, 10 modulový program určený pre manažment univerzity a výskumníkov a študentov),
 • participáciou na vytváraní študijných materiálovpre 5 modulov programu (IO1),
 • prípravou metodiky pre zakladanie a podporu spin-off spoločností v univerzitnom prostredí (IO3),
 • participáciou na príprave metodiky pre organizáciu letnej školy v oblasti transferu technológií (IO4) a metodiky pre transfer technológií pre vrcholový manažment univerzity (IO6),
 • obsahovou spoluúčasťou a zabezpečením účasti študentov na medzinárodnej jarnej škole Hradec Spring Tech 4TTCAMP,
 • účasťou na peer-to-peer aktivitách projektu, kde prispela svojimi skúsenosťami z problematiky transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva.

Publicita projektu:

Článok na webe UVP TECHNICOM

Článok o úspešnej realizácii projektu (UHK)

Podujatie „Hradec Spring Tech 4TTCAMP“ (apríl 2023):

Projektové podujatie v Granade a Malage (september 2022):

Projektové podujatie v Granade (september 2021):

Spustenie projektu: