Karta projektu

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“. 

(PDF verzia karty projetu)

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T564
Názov projektu Výskum dopadov implementácie alternatívnych zdrojov energie do procesov energetického manažmentu priemyselných odvetví
Subjekt/prijímateľ pomoci Technická univerzita v Košiciach
Partner 1 irelevantné
Financovanie projektu


COV 1 661 991,34 €
NFP 1 578 891,77 €
VZ 83 099,57 €
Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR/Košický kraj/Košice
Doména inteligentnej špecializácie Priemysel pre 21. storočie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie D35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.
Funkčné väzby J62, J63 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, informačné služby

Predmet výskumu

 • Projekt je zameraný na nezávislý výskum a vývoj v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle s dôrazom na využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie.
 • Výskumné činnosti predkladaného projektu sú zamerané na analýzu energetických procesov vo vybraných priemyselných odvetviach s akcentom na využiteľnosť alternatívnych zdrojov energie ako nástroja na znižovanie spotreby primárnych energetických zdrojov a emisií skleníkových plynov a aerosólov.
 • Výskum je zameraný na analýzu optimalizačných procesov s využitím modelov environmentálnej optimalizácie podnikových procesov a uplatnením nástrojov riadenia v optimalizácii procesov. Súčasťou výskumných úloh je analýza a optimalizácia dodávateľsko-odberateľských procesov s akcentom na energetické súvislosti, časová štruktúra procesov vztiahnutá na optimalizáciu energetických tokov využitím AZE a analýza kritických faktorov zániku podnikateľského subjektu.

Výstupy do praxe

 • V rámci projektu bola na fakulte realizátora projektu nadviazaná spolupráca so špičkovým zahraničným vedcom v oblasti výskumu akumulácie energie z alternatívnych zdrojov energie v nových typoch akumulačných systémov.
 • Patentové prihlášky.
 • Publikačné výstupy.
 • Prihlášky úžitkových vzorov.
 • Zintenzívnila sa spolupráca výskumných a vývojových aktivít s praxou.
 • Predkladaný projekt vďaka diseminácii výsledkov umožní v budúcnosti urýchliť prirodzenú kontinuitu smerovania výskumných a vývojových výstupov a aktivít žiadateľa v oblasti alternatívnych zdrojov energie do praktických priemyselných aplikácií.
 • Realizáciou čiastkových aktivít projektu formou záverečných prác boli riešené konkrétne výskumné a inovačné úlohy v praktických aplikáciách, procesoch a situáciách.
 • Šírenie výsledkov výskumných aktivít projektu na medzinárodných i domácich fórach obsadených akademickou obcou i zástupcami priemyslu v daných oblastiach.

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

 • Výskum možností implementácie štandardných i neštandardných technických riešení obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie v praktických aplikáciách a situáciách.

Odborné aktivity projektu

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach

Výskumná aktivita 1 – Výskum dopadov implementácie alternatívnych zdrojov energie do procesov energetického manažmentu priemyselných odvetví

Téma 1 – Výskum možností implementácie AZE do energetického zabezpečenia priemyselných procesov
Základný materiál – V rámci predkladaného projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle s dôrazom na využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. Výskumné činnosti projektu sú zamerané na analýzu energetických procesov vo vybraných priemyselných odvetviach s akcentom na využiteľnosť alternatívnych zdrojov energie ako nástroja na znižovanie spotreby primárnych energetických zdrojov a emisií skleníkových plynov a aerosólov. Oblasti priemyslu boli identifikované na základe kontinuálnej analýzy prevádzkových procesov a spotrebných profilov v komparácii s výrobnými profilmi potenciálne dostupných alternatívnych zdrojov energie. Výskum je realizovaný priebežne s implementáciou nových poznatkov do čiastkových výsledkov s cieľom neustálej optimalizácie využívania alternatívnych zdrojov energie v kontexte najnovších vývojových trendov v oblasti technológií obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie. S tým súvisí výskum technických, technologických a materiálových vlastností technológií a zariadení využívajúcich uvedené energetické zroje.

Téma 2 – Výskum dopadov využitia AZE v energetickom manažmente
Výskum je zameraný na analýzu optimalizačných procesov s využitím modelov environmentálnej optimalizácie podnikových procesov a uplatnením nástrojov riadenia v optimalizácii procesov. Súčasťou výskumných úloh je analýza a optimalizácia dodávateľsko-odberateľských procesov s akcentom na energetické súvislosti, časová štruktúra procesov vztiahnutá na optimalizáciu energetických tokov využitím AZE a analýza kritických faktorov zániku podnikateľského subjektu. V rámci výskumu sú modelované a simulované reálne i predpokladané situácie energetických tokov v rôznych odvetviach priemyslu s využitím najmodernejších metód a analytických nástrojov.

Odborní garanti v projekte

Subjekt / prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach

Meno a priezvisko (prípadne titul) odborného garanta

Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Profil

Garant je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti povrchového dobývania ako aj oceňovania a hodnotenia ložísk nerastných surovín a investičných procesov pre potreby získavania a spracovania surovín, technológií a ekonomiky povrchovej ťažby. Bol a je vedúcim a riešiteľom projektov pre VEGA, KEGA, aplikovaný výskum a projektov z fondov EÚ so zameraním na posudzovanie možností dobývania ložísk. Publikoval 7 vedeckých monografií, 8 vysokoškolských učebníc, 13 skrípt, 2 odborné monografie a viac ako 150 vedecko odborných prác. Je predsedom redakčnej rady časopisu Acta Montanistica Slovaca, ktorý je indexovaný v databázach Web of Science a Scopus a členom redakčných rád medzinárodných časopisov. Počet indexovaných publikácií 41/počet indexovaných citácií 129/H-index 7. V súčasnosti je dekanom Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE), predsedom Vedeckej rady FBERG TUKE a členom Vedeckej rady TUKE. Taktiež je členom Society of Mining Professors a členom Svetového banského kongresu.

Počet indexovaných publikácií: 41
počet indexovaných citácií: 129
H-index: 7

 

Zahraničný expert:

dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Ulewicz
Expertka na technológie šetriace energiu v stavebníctve, recyklácia materiálov zameraná na ochranu životného prostredia, techniky separácie kovov pôsobiaca na Katedre výstavby technológií a organizácií a Katedre inžinierstva stavebných procesov Technickej univerzite Čenstochovej. Okrem iného:
1. Členka Výboru pre ochranu životného prostredia a využívanie odpadu Poľská akadémia vied ( 2014-2018; 2019 -2022).
2. Člen výboru pre ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo Poľskej akadémie vied (2018-2022).
3. Člen redakčnej rady časopisu: Ars Separatoria Acta (Poľsko); Teória a stavebná prax (Ľvov, Ukrajina) a vetranie, osvetlenie a dodávka tepla a plynu (Kyjev, Ukrajina).
4. Členstvo vo vedeckých konferenčných výboroch:
– Medzinárodná vedecko-technická konferencia Konštrukcia optimalizovaného energetického potenciálu (2013 -2019)
– Medzinárodná vedecká a technická konferencia „EсoСomfor (2016)
– 22. medzinárodný seminár Ph.D. študenti, Západné Tatry – Zuberec (2017)
– SEMDOK (2017)
– Medzinárodné vedecké a technické konferencie o súčasných problémoch s budovaním (2015, 2017)
– Vedecká a technická konferencia BGL (2015, 2016, 2019)

Počet indexovaných publikácií: 218
Počet indexovaných citácií: 362
H-index: 12

Iné relevantné info/kontakty/web

Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice – mestská časť Sever

https://www.tuke.sk/

 

Zoznam článkov

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: 313011T564 „Výskum dopadov implementácie alternatívnych zdrojov energie do procesov energetického manažmentu priemyselných odvetví”, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

OP VaI

ITMS2014+: 313011T564

Rok Typ ID Plný názov Nárokovaný podiel
2016 cc 170610 ADC012 [170610] Asbestos exposure and minimization of risks at its disposal by applying the principles of logistics / Martin Straka … [et al.] – 2016.In: Przemysł chemiczny. Vol. 95, no. 5 (2016), p. 963-970. – ISSN 0033-2496 [STRAKA, Martin (20%) – CEHLÁR, Michal (16%) – KHOURI, Samer (16%) – TREBUŇA, Peter (16%) – ROSOVÁ, Andrea (16%) – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (16%)] 0.33
2016 cc 171268 ADC013 [171268] Thermal power measurement of the novel evacuated tube solar collector and conventional solar collector during simultaneous operation / Radim Rybár, Martin Beer, Michal Cehlár – 2016.In: Measurement. Vol. 88 (2016), p. 153-164. – ISSN 0263-2241 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026322411630032X. [RYBÁR, Radim (34%) – BEER, Martin (33%) – CEHLÁR, Michal (33%)] 1
2016 cc 175100 ADC023 [175100] Influence of mechanical activation of fly ash on the properties of geopolymers investigated by XPS method / Mária Kaňuchová … [et al.] – 2016.In: Environmental Progress and Suistanable Energy. Vol. 35, no. 5 (2016), p. 1338-1343. – ISSN 1944-7442 [KAŇUCHOVÁ, Mária (20%) – DRABOVÁ, Miroslava (15%) – SISOL, Martin (20%) – MOSEJ, Juraj (5%) – KOZÁKOVÁ, Ľubica (20%) – ŠKVARLA, Jiří (20%)] 0.25
2016 cc 175142 ADC025 [175142] Evaluation of quantitative indicators of marketing activities in the banking sector / Adriana Csikósová, Katarína Čulková, Mária Janošková – 2016.In: Journal of Business Rerearch. Vol. 69, no. 11 (2016), p. 5028-5033. – ISSN 0148-2963 [CSIKÓSOVÁ, Adriana (40%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%)] 1
2016 cc 181144 ADC043 [181144] An identification of the soft polyelectrolyte gel-like layer on silica colloids using atomic force and electron microscopy / Jiří Škvarla, Juraj Škvarla – 2017.In: Ultramicroscopy. Vol. 181 (2017), p. 97-106. – ISSN 0304-3991 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304399116301875. [ŠKVARLA, Jiří (80%) – ŠKVARLA, Juraj (20%)] 0.5
2016 iné 164882 AFD002 [164882] Tools for organizational changes managing in companies with high qualified employees / Zuzana Jurkasová, Michal Cehlár, Samer Khouri – 2016.In: Production Management and Engineering Sciences. – Leiden : CRC Press/Balkema, 2016 P. 409-412. – ISBN 978-1-138-02856-2 [JURKASOVÁ, Zuzana (40%) – CEHLÁR, Michal (30%) – KHOURI, Samer (30%)] 1
2016 iné 164912 AFD003 [164912] Mineral resource extraction and its political risks / Michal Cehlár … [et al.] – 2016.In: Production Management and Engineering Sciences. – Leiden : CRC Press/Balkema, 2016 P. 39-43. – ISBN 978-1-138-02856-2 [CEHLÁR, Michal (25%) – DOMARACKÁ, Lucia (25%) – ŠIMKO, Igor (25%) – PUZDER, Matej (25%)] 1
2016 iné 168305 AAA001 [168305] Survey Control Points Compatibility and Verification/ Gabriel Weiss … [et al.] – 1 vyd – Alphen aan Den Rijn : Springer International Publishing – 2016. – 118 p.. – ISBN 978-3-319-28456-9. [WEISS, Gabriel (20%) – WEISS, Erik (20%) – WEISS, Roland (20%) – LABANT, Slavomír (20%) – BARTOŠ, Karol (20%)] 1
2016 iné 168900 AFD006 [168900] Economic of non-metallic materials in the Slovak Republic in the European context / M. Muchová … [et al.] – 2016.In: Production Management and Engineering Sciences. – Leiden : CRC Press/Balkema, 2016 S. 491-496. – ISBN 978-1-138-02856-2 [SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (20%) – DOMARACKÁ, Lucia (20%) – ŠTRBA, Ľubomír (20%) – KRŠÁK, Branislav (20%) – ADAMKOVIČ, Jozef (20%)] 1
2016 iné 169181 ADE003 [169181] The proposal of an air-coonditioning system for a house located in Libya / Daniela Popčáková … [et al.] – 2016.In: The Holistic Approach to Environement. Vol. 6, no. 1 (2016), p. 41-48. – ISSN 1848-0071 [POPČÁKOVÁ, Daniela (20%) – VÉGSÖOVÁ, Oľga (20%) – ELAYEB, Salahedeen Mohammed Salem (20%) – LUKÁČ, Peter (20%) – AL-RABEEI, Samer Abdo Saleh (20%)] 1
2016 iné 169826 AFD011 [169826] Analysis of solid waste management and the effects on public health; Developing an effective waste management system in Libya / Elsanosi Mohamed Emhemed, Dušan Kudelas – 2016.In: Konferencia mladých vedcov 2016. – Košice : TU, 2016 S. 106-109. – ISBN 978-80-553-2532-3 [EMHEMED, Elsanosi Mohamed (50%) – KUDELAS, Dušan (50%)] 1
2016 iné 169834 AFD016 [169834] Marketing v oblasti baníctva / Igor Šimko, Zuzana Jurkasová – 2016.In: Konferencia mladých vedcov 2016. – Košice : TU, 2016 S. 94-99. – ISBN 978-80-553-2532-3 [ŠIMKO, Igor (50%) – JURKASOVÁ, Zuzana (50%)] 1
2016 iné 169863 AFD017 [169863] Možnosti využitia popolčeka zo spaľovania uhlia na alkalickú aktiváciu / Michal Marcin, Martin Sisol – 2016.In: Konferencia mladých vedcov 2016. – Košice : TU, 2016 S. 66-71. – ISBN 978-80-553-2532-3 [MARCIN, Michal (50%) – SISOL, Martin (50%)] 0.33
2016 iné 169936 ACB004 [169936] Optimalizačné metódy operačnej analýzy / Katarína Teplická – 1. vyd – Košice : TU – 2016. – 62 s. [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2497-5. [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 1
2016 iné 170089 AFD018 [170089] Možnosti a využitie prírodných materiálov na odstraňovanie anorganických látok z vôd / Štefan Sabo, Monika Vaľková, Tomáš Bakalár – 2016.In: Konferencia mladých vedcov 2016. – Košice : TU, 2016 S. 24-29. – ISBN 978-80-553-2532-3 [SABO, Štefan (30%) – VAĽKOVÁ, Monika (30%) – BAKALÁR, Tomáš (40%)] 1
2016 iné 170276 ADF005 [170276] Informatizácia ako základ vedomostne orientovanej spoločnosti / Eva Mihaliková, Katarína Čulková, Marcela Taušová – 2016.In: Sociálno-ekonomická revue. Č. 2 (2016), s. 38-43. – ISSN 1336-3727 [MIHALIKOVÁ, Eva (40%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%) – TAUŠOVÁ, Marcela (30%)] 1
2016 iné 170893 AFD025 [170893] Sociálne siete a ich pôsobenie v marketingovej propagácii / Barbora Benčőová, Lucia Domaracká – 2016.In: Konferencia mladých vedcov 2016. – Košice : TU, 2016 S. 5-13. – ISBN 978-80-553-2532-3 [BENČÖOVÁ, Barbora (50%) – DOMARACKÁ, Lucia (50%)] 1
2016 iné 170963 ADF006 [170963] Nákladová analýza a optimalizácia nákladov s cieľom dosahovania zisku / Katarína Teplická – 2016.In: Manažment podnikania a veci verejných. Roč. 11, č. 1 (2016), s. 1-6. – ISSN 2453-8167 Spôsob prístupu: http://www.sam-km.sk/vedecky-casopis/aktualne-cislo/. [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.5
2016 iné 171510 ADF009 [171510] Mining landmarks in Štiavnické Bane in old postcards / Lucia Domaracká, Pavol Ambroš – 2016.In: Acta Geoturistica. Roč. 7, č. 1 (2016), s. 1-9. – ISSN 1338-2292 [DOMARACKÁ, Lucia (60%) – AMBROŠ, Pavol (40%)] 1
2016 iné 171544 AFC003 [171544] Processing of magnesite rich flotation waste deposited on a heap / Ivan Brezáni … [et al.] – 2016.In: 20th Conference on Environment and Mineral Processing. – Ostrava : VŠB-TU, 2016 P. 135-140. – ISBN 978-80-248-3923-3 [BREZÁNI, Ivan (40%) – SISOL, Martin (40%) – VAĽKOVÁ, Monika (10%) – MARCIN, Michal (10%)] 0.33
2016 iné 171570 AAA002 [171570] Hydrogeologické a inženýrské vrty / Ján Pinka – 1. vyd – Ostrava : ES VŠB TU – 2016. – 305 p.. – ISBN 978-80-248-3938-7. [PINKA, Ján (100%)] 1
2016 iné 171611 BDF002 [171611] Inovatívne riešenia využívania obnoviteľných zdrojov v pedagogickom procese fakulty BERG / Peter Tauš … [et al.] – 2016.In: TechCON. Roč. 12, č. 1 (2016), s. 20-23. – ISSN 1337-3013 Spôsob prístupu: http://www.techcon.sk/casopis.html. [TAUŠ, Peter (50%) – ŠLOSÁR, Daniel (10%) – BEER, Martin (10%) – JEŇO, Matúš (10%) – KUDELAS, Dušan (10%) – HARDA, Peter (10%)] 1
2016 iné 171613 BDF003 [171613] Možnosti využitia FV systémov na bytových domoch / Peter Tauš … [et al.] – 2016.In: TechCON. Roč. 12, č. 1 (2016), s. 27-30. – ISSN 1337-3013 Spôsob prístupu: http://www.techcon.sk/casopis.html. [TAUŠ, Peter (70%) – ŠLOSÁR, Daniel (10%) – JEŇO, Matúš (10%) – VÉGSÖOVÁ, Oľga (10%)] 1
2016 iné 172289 AAA004 [172289] Kvantitatívne modely operačného výskumu / Katarína Teplická – 1. vyd. – Ostrava : VŠB-TU Ostrava – 2016. – 110 p.. – ISBN 978-80-248-3946-2. [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.2
2016 iné 172505 AFC005 [172505] Assessment of geological heritage of the Plešivec Plateau (Slovak Karst, Slovakia) / Ľubomír Štrba, Marián Lukáč – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 89-96. – ISBN 978-619-7105-65-0 [ŠTRBA, Ľubomír (50%) – LUKÁČ, Marián (50%)] 1
2016 iné 172614 ADE015 [172614] Adsorption efficiency of selected natural and synthetic sorbents / Henrieta Pavolová … [et al.] – 2016.In: Geology, Geophysics and Environment. Vol. 42, č. 1 (2016), s. 114-115. – ISSN 2353-0790 [PAVOLOVÁ, Henrieta (45%) – BAKALÁR, Tomáš (45%) – SABO, Štefan (5%) – PUŠKÁROVÁ, Petra (5%)] 1
2016 iné 172794 AFC007 [172794] Environmental aspects of the use of renewable energy sources in the Slovak Republic / Štefan Kuzevič … [et al.] – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 339-346. – ISBN 978-619-7105-63-6 [KUZEVIČ, Štefan (25%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (25%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (25%) – MIXTAJ, Ladislav (25%)] 1
2016 iné 172797 AFC008 [172797] Renewable energy sources as one of the indicators for evaluating the quality of life / Žofia Kuzevičová … [et al.] – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 579-585. – ISBN 978-619-7105-63-6 [KUZEVIČOVÁ, Žofia (25%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (25%) – KUZEVIČ, Štefan (25%) – LABANT, Slavomír (25%)] 1
2016 iné 173277 AFC017 [173277] Assessment of efficiencies of geoinformation technologies in the field of water management – professional problems in the field of creation flood plans / Marcela Gergeľová … [et al.] – 2016.In: SGEM 2016. – Albena : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 91-98. – ISBN 978-619-7105-61-2 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (25%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (25%) – KUZEVIČ, Štefan (25%) – GAŠINCOVÁ, Silvia (25%)] 1
2016 iné 174595 AFB001 [174595] Vplyv hydraulického štiepenia na životné prostredie pri ťažbe ropy a zemného plynu / Ján Pinka – 2016.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2016 S. 97-104. – ISBN ISBN 978-80-89883-00-4 [PINKA, Ján (100%)] 1
2016 iné 174597 AFB002 [174597] Možnosti využitia vyťažených ložísk uhľovodíkov pre podzemné uskladňovanie zemného plynu na Slovensku / Ján Pinka – 2016.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2016 S. 105-111. – ISBN 978-80-89883-00-4 [PINKA, Ján (100%)] 1
2016 iné 175028 AFB006 [175028] Sand Control-Methods and Techniques / Ján Pinka – 2016.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov. – Košice : TU, 2016 S. 39-51. – ISBN 978-80-553-3001-3 [PINKA, Ján (100%)] 1
2016 iné 175029 AFB007 [175029] Geotermálne vrty a možnosti výstavby geotermálnych elektrárni v podmienkach Slovenskej republiky / Ján Pinka, Petra Kormošová – 2016.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov. – Košice : TU, 2016 S. 52-59. – ISBN 978-80-553-3001-3 [PINKA, Ján (90%) – KORMOŠOVÁ, Petra (10%)] 1
2016 iné 175316 AFB008 [175316] Arktída ako perspektívna oblasť pre ťažbu ropy a zemného plynu / Marina Sidorová – 2016.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov. – Košice : TU, 2016 S. 60-65. – ISBN 978-80-553-3001-3 [SIDOROVÁ, Marina (100%)] 1
2016 iné 175317 AFB009 [175317] Najväčšie ropné spoločnosti a ich pôsobenie vo svete / Marina Sidorová – 2016.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov. – Košice : TU, 2016 S. 71-79. – ISBN 978-80-553-3001-3 [SIDOROVÁ, Marina (100%)] 1
2016 iné 175318 AFB010 [175318] Spolupráca Činy a Ruska v dodávkach zemného plynu a ropy / Marina Sidorová – 2016.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov. – Košice : TU, 2016 S. 66-70. – ISBN 978-80-553-3001-3 [SIDOROVÁ, Marina (100%)] 1
2016 iné 175368 AFD069 [175368] Elimination of heavy metals from the material of sludge bed Slovinky / Ľubica Kozáková … [et al.] – 2016.In: Solid State Phenomena 244 : Particulate Solids in Science, Industry and Environment. – Switzerland : TTP, 2016 S. 228-233. – ISBN 978-3-03835-632-5 – ISSN 1662-9779 [KOZÁKOVÁ, Ľubica (25%) – ZELEŇÁK, Miroslav (25%) – BAKALÁR, Tomáš (25%) – ZELEŇÁK, Fridrich (25%)] 1
2016 iné 175370 AFD070 [175370] Hybrid sorption and microfiltration characteristics of zeolite / Štefan Sabo … [et al.] – 2016.In: Solid State Phenomena vol. 244 : Particulate Solids in Science, Industry and Environment. – Switzerland : TTP, 2016 S. 252-257. – ISBN 978-3-03835-632-5 – ISSN 1662-9779 [SABO, Štefan (10%) – BAKALÁR, Tomáš (40%) – BÚGEL, Milan (10%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (40%)] 1
2016 iné 175461 AFB011 [175461] Analysis of temperature field for line part of transit gas pipelines / Dávid Széplaky, Erika Škvareková, Augustín Varga – 2016.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov. – Košice : TU, 2016 S. 87-92. – ISBN 978-80-553-3001-3 [SZÉPLAKY, Dávid (33%) – ŠKVAREKOVÁ, Erika (33%) – VARGA, Augustín (34%)] 1
2016 iné 175463 AFB012 [175463] Atmogeochemické meranie pôdneho vzduchu / Erika Škvareková – 2016.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov. – Košice : TU, 2016 S. 99-105. – ISBN 978-80-553-3001-3 [ŠKVAREKOVÁ, Erika (100%)] 1
2016 iné 175466 AFB013 [175466] Pracovné kvapaliny používané pri vrtaní hlbinných vrtov / Gabriel Wittenberger, Erika Škvareková – 2016.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov. – Košice : TU, 2016 S. 109-114. – ISBN 978-80-553-3001-3 [WITTENBERGER, Gabriel (50%) – ŠKVAREKOVÁ, Erika (50%)] 1
2016 iné 175851 AED008 [175851] Ekonomická životaschopnosť podnikov na Slovensku / Katarína Čulková, Mária Janošková – 2016.In: Nové prístupy ku globálnemu vzdelávaniu na vysokých školách : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice : TU, 2016 S. 9-16. – ISBN 978-80-553-3015-0 [ČULKOVÁ, Katarína (50%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%)] 0.5
2016 iné 176076 AFC028 [176076] Comparison of essential efficiency characteristics of selected vacuum tube solar collectors / Radim Rybár, Martin Beer, Dušan Kudelas – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 229-236. – ISBN 978-619-7105-63-6 – ISSN 1314-2704 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=26&SID=4AQhquJuWHtLow6Ninw&page=3&doc=29. [RYBÁR, Radim (34%) – BEER, Martin (33%) – KUDELAS, Dušan (33%)] 1
2016 iné 177310 ADE032 [177310] Options and prospects of underground storage of carbon dioxide in the Slovakia / J. Pinka, I. Plučinský, O. Susak – 2016.In: Journal of Hydrocarbon Power Engineering : Oil and Gas Transportation. Vol. 3, no. 1 (2016), p. 14-19. – ISSN 2311-1399 Spôsob prístupu: http://ogpe.nung.edu.ua/eng/issue05.php. [PINKA, Ján (90%) – PLUČINSKÝ, Igor (5%) – SUSAK, Alexsandr O. (5%)] 1
2016 iné 177337 AFD080 [177337] Insurance of environmental risks / Adriana Csikósová, Mária Ria Janošková, Katarína Čulková – 2016.In: Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. – Košice : Podnikovohospodárska Fakulta so sídlom v Košiciach, 2016 S. 20-25. – ISBN 978-80-225-4293-7 [CSIKÓSOVÁ, Adriana (35%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (35%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%)] 0,33
2016 iné 177991 AFC039 [177991] Management of work in tourism organization of Slovakia / Erik Weiss … [et al.] – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92Technology Ltd., 2016 P. 545-552. – ISBN 978-619-7105-66-7 [WEISS, Erik (25%) – ČULKOVÁ, Katarína (25%) – LABANT, Slavomír (25%) – LASKOVSKÝ, Vlastislav (25%)] 1
2016 iné 178001 AFC040 [178001] Valuation of mining companies / Jozef Zuzik … [et al.] – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 995-1000. – ISBN 978-619-7105-56-8 [ZUZIK, Jozef (30%) – WEISS, Roland (30%) – GAŠINEC, Juraj (30%) – LASKOVSKÝ, Vlastislav (10%)] 0.5
2016 iné 178046 ADF030 [178046] Využívanie kvantitatívnych modelov pre zlepšovanie podnikových procesov / Katarína Teplická – 2016.In: Journal of innovations and applied statistics. Roč. 6, č. 2 (2016), s. 27-31. – ISSN 1338-5224 [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.5
2016 iné 178518 AFC047 [178518] Analysis of wind flow in built up areas and possible utilization of buildings in terms of placing small wind equipments / Dusan Kudelas, Bianka Sabolova, Daniel Probala – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 115-122. – ISBN 978-619-7105-63-6 – ISSN 1314-2704 [KUDELAS, Dušan (60%) – SABOLOVÁ, Bianka (20%) – PROBALA, Daniel (20%)] 1
2016 iné 178520 AFC048 [178520] Aplication of 1 MW heat pump york 0955HA and analysys of problems in audit of procedure / Jan Kosco, Dusan Kudelas, Peter Taus – 2016.In: SGEM 2016. – Albena : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 139-145. – ISBN 978-619-7105-63-6 – ISSN 1314-2704 [KOŠČO, Ján (34%) – KUDELAS, Dušan (33%) – TAUŠ, Peter (33%)] 1
2016 iné 178522 AFC049 [178522] Developing an effective waste management system in Libya / Dusan Kudelas, Elsanosi Mohamed Emhemed – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 27-31. – ISBN 978-619-7105-64-3 [KUDELAS, Dušan (60%) – EMHEMED, Elsanosi Mohamed (40%)] 1
2016 iné 178799 AFC050 [178799] Effect of slag addition on mechanical properties of fly ash based geopolymers / Michal Marcin, Martin Sisol, Ivan Brezani – 2016.In: Procedia Engineering. – Amsterdam : Elsevier, 2016 Vol. 8, no. 151 (2016), p. 191-197. – ISSN 1877-7058 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816317684. [MARCIN, Michal (10%) – SISOL, Martin (45%) – BREZÁNI, Ivan (45%)] 0.33
2016 iné 178952 AAA007 [178952] Industrial marketing case study Slovakia/ Adriana Csikósová, Mária Ria Janošková, Katarína Čulková – 1. vyd. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing – 2016. – 85 p.. – ISBN 978-3-659-97913-2. [CSIKÓSOVÁ, Adriana (40%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%)] 1
2016 iné 179160 AFC053 [179160] Evaluation and risk estimation by business with the earth’s resources / Michal Cehlár – 2016.In: International Coal Preparation Congress. – Switzerland : Springer, 2016 P. 463-468. – ISBN 978-3-319-40942-9 [CEHLÁR, Michal (100%)] 1
2016 iné 179165 AFC055 [179165] Possibilities of effective using gold bearings by theirs recovery / Lucia Domaracká … [et al.] – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 665-672. – ISBN 978-619-7105-56-8 [DOMARACKÁ, Lucia (25%) – JURKASOVÁ, Zuzana (25%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (25%) – PUZDER, Matej (25%)] 1
2016 iné 179264 Improvement of production processes by modern instruments of decision / Katarína Teplická – 2016. In: Comenius Management Review. Č. 2 (2016), s. 19-26. – ISSN 1337-6721 [TEPLICKÁ, Katarína] 0.5
2016 iné 179342 AFA003 [179342] Assessing they quality of construction project management in capital investment with focus on the quality of processing details of time / Marcela Gergeľová … [et al.] – 2016.In: Quality and leading innovation. – Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU Bratislava, 2016 P. 33-40. – ISBN 978-617-589-123-0 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (30%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (25%) – KUZEVIČ, Štefan (25%) – WEISS, Erik (10%) – ČERNOTA, Pavel (10%)] 1
2016 iné 179344 AFA005 [179344] Specifics of service quality tourism in the nature reserve / Erik Weiss … [et al.] – 2016.In: Quality and leading innovation. – Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU Bratislava, 2016 P. 141-147. – ISBN 978-617-589-123-0 [WEISS, Erik (40%) – WEISS, Roland (25%) – ZUZIK, Jozef (30%) – STAREC, Michal (5%)] 1
2016 iné 179346 AFA006 [179346] Environmental quality in the context of sustainable development in the Slovak republic / Štefan Kuzevič … [et al.] – 2016.In: Quality and leading innovation. – Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU Bratislava, 2016 P. 53-58. – ISBN 978-617-589-123-0 [KUZEVIČ, Štefan (35%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (35%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (20%) – HERBRIK, Gabriel (10%)] 1
2016 iné 179349 AFA009 [179349] Quality evaluation of freely available the spatial data / Žofia Kuzevičová … [et al.] – 2016.In: Quality and leading innovation. – Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU Bratislava, 2016 P. 59-64. – ISBN 978-617-589-123-0 [KUZEVIČOVÁ, Žofia (30%) – KUZEVIČ, Štefan (30%) – GAŠINEC, Juraj (20%) – GAŠINCOVÁ, Silvia (20%)] 0,5
2016 iné 179439 ADF034 [179439] The application of ISIC, ITIC and Euro 26 in tourism / Katarína Čulková, Erik Weiss – 2016.In: Acta Oeconomica. Roč. 5, č. 2 (2016), s. 56-68. – ISSN 1338-6581 [ČULKOVÁ, Katarína (50%) – WEISS, Erik (50%)] 1
2016 iné 179635 AFD084 [179635] Analýza súčasného stavu kvality povodia rieky Hornád / Branislav Ľoch, Tomáš Bakalár – 2016.In: 20. Okresné dni vody. – Bratislava : ÚH SAV, 2016 S. 87-92. – ISBN 978-80-89139-37-8 [ĽOCH, Branislav (50%) – BAKALÁR, Tomáš (50%)] 1
2016 iné 179715 ADE034 [179715] Vytvorenie kvalitného informačného systému ako predpoklad upevňovania trhovej pozície podniku / Katarína Čulková, Marcela Taušová, Eva Mihaliková – 2016.In: Časopis znalostní společnosti. Vol. 4, no. 1 (2016), p. 39-48. – ISSN 2336-2561 [ČULKOVÁ, Katarína (40%) – TAUŠOVÁ, Marcela (30%) – MIHALIKOVÁ, Eva (30%)] 0.5
2016 iné 179937 AFC059 [179937] Cost optimization of promotion in small tourism businesses in the development of geo and montane tourism / Roland Weiss … [et al.] – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92Technology Ltd., 2016 P. 215-222. – ISBN 978-619-7105-65-0 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=W2G3GqPwNHdmh8Om9fl&page=1&doc=1. [WEISS, Roland (25%) – WEISS, Gabriel (25%) – ZUZIK, Jozef (25%) – WEISS, Erik (25%)] 1
2016 iné 180035 AED015 [180035] Analýza zadlženosti podnikov vo vybraných odvetviach Slovenskej republiky / Marcela Taušová, Mária Muchová, Jaroslav Gonos – 2016.In: ANNO 2016 : Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky. – Prešov : PU, 2016 S. 113-128. – ISBN 978-80-555-1619-6 [TAUŠOVÁ, Marcela (34%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (33%) – GONOS, Jaroslav (33%)] 0.25
2016 iné 185325 AFC112 [185325] Entrepreneurship education for the global market / Daniela Hrehová, Katarína Čulková, Mária Janošková – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2017 P. 49-55. – ISBN 978-619-7408-11-9 [HREHOVÁ, Daniela (50%) – ČULKOVÁ, Katarína (25%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (25%)] 0.5
2016 iné 189115 ADE048 [189115] Assessing the economy, environmental and technical viability of composting for solid waste management in Libya / Elsanosi Emhemed, Dušan Kudelas – 2017.In: Interdisciplinarity in Theory and Practice. No. 14 (2017), p. 34-37. – ISSN 2344 – 2409 Spôsob prístupu: http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/458-14-cislo-8-clanok. [EMHEMED, Elsanosi (80%) – KUDELAS, Dušan (20%)] 1
2016 iné 190964 AFC060 [190964] Influence of investment to the living environment protection to the economy of the company / Katarína Čulková … [et al.] – 2016.In: SGEM 2016. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 297-304. – ISBN 978-619-7105-67-4 Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994184140&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=deedd2e5fdde135e53f254bb20fcd129&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2816308121100%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=. [ČULKOVÁ, Katarína (24%) – DOMARACKÁ, Lucia (24%) – TAUŠOVÁ, Marcela (24%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (24%) – BENČÖOVÁ, Barbora (4%)] 1
2016 iné 202021 ACD001 [202021] Manažérske aspekty globálneho podnikania. Medzinárodné podnikanie / Mária Janošková – 2018.In: Zručnosti pre globálny trh práce a podnikanie : Vysokoškolská učebnica. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 s. 9-30 [print]. – ISBN 978-80-553-2798-3 [JANOŠKOVÁ, Mária Ria (100%)] 0,33
2016 wos scopus 167280 ADM002 [167280] Reserves for Waste Dumping in Manufacturing Company / Katarína Čulková, Eva Manová, Adriana Csikósová    – 2016.In: International Business Management. Vol. 10, no. 5 (2016), p. 659-666. – ISSN 1993-5250 [ČULKOVÁ, Katarína (40%) – MANOVÁ, Eva (30%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (30%)] 1
2016 wos scopus 169471 ADM003 [169471] Copper metal foam as an essential construction element of innovative heat exchanger / Radim Rybár … [et al.] – 2016.In: Metalurgija. Vol. 55, no. 3 (2016), p. 489-492. – ISSN 0543-5846 Spôsob prístupu: http://hrcak.srce.hr/file/226427. [RYBÁR, Radim (25%) – BEER, Martin (25%) – KUDELAS, Dušan (25%) – PANDULA, Blažej (25%)] 1
2016 wos scopus 169910 ADM004 [169910] Metallurgical brownfields re-use in the conditions of Slovakia – a case study / S. Khouri … [et al.] – 2016.In: Metalurgija. Vol. 55, no. 3 (2016), p. 500-502. – ISSN 0543-5846 [KHOURI, Samer (25%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (25%) – CEHLÁR, Michal (25%) – BAKALÁR, Tomáš (25%)] 1
2016 wos scopus 170382 Paleopiezometry – the new investigation method applied to the Penninic suture zone in comparison to the Meliata-Hallstatt suture zone / Barbora Zákršmidová, Stanislav Jacko, Zoltan Németh – 2016. In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 21, č. 1 (2016), s. 43-52. – ISSN 1335-1788 [ ZÁKRŠMIDOVÁ, Barbora – JACKO, Stanislav – NÉMETH, Zoltan] 1
2016 wos scopus 170474 ADM005 [170474] Corporate social responsibility in small and medium enterprises in Slovakia / Maria Antosova, Adriana Csikosova – 2016.In: Actual Problems of Economics. Vol. 175, no. 1 (2016), p. 217-224. – ISSN 1993-6788 Spôsob prístupu: http://eco-science.net/downloads.html. [JANOŠKOVÁ, Mária Ria (70%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (30%)] 0.25
2016 wos scopus 170475 ADM006 [170475] Insolvency proceedings of industrial companies in Czech Republic and Slovakia / Adriana Csikósová, Katarína Čulková, Mária Antošová – 2016.In: Actual Problems of Economics. Vol. 177, no. 3 (2016), p. 210-218. – ISSN 1993-6788 Spôsob prístupu: http://eco-science.net/downloads.html. [CSIKÓSOVÁ, Adriana (40%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%)] 0.25
2016 wos scopus 170525 ADM007 [170525] Leadership style model based on managerial grid / Peter Gallo, Marcela Tausova, Jaroslav Gonos – 2016.In: Actual Problems of Economics. Vol. 178, no.4 (2016), p. 246-252. – ISSN 1993-6788 [GALLO, Peter (34%) – TAUŠOVÁ, Marcela (33%) – GONOS, Jaroslav (33%)] 1
2016 wos scopus 170709 ADM009 [170709] Modelling of copper and zinc adsorption onto zeolite / H. Pavolová … [et al.] – 2016.In: Metalurgija. Vol. 55, no. 4 (2016), p. 712-714. – ISSN 0543-5846 [PAVOLOVÁ, Henrieta (25%) – KHOURI, Samer (25%) – CEHLÁR, Michal (25%) – DOMARACKÁ, Lucia (20%) – PUZDER, Matej (5%)] 0.5
2016 wos scopus 172513 ADM015 [172513] Ecological thinking and certification of hotel service providers in Slovakia / Gejza Timčák … [et al.] – 2016.In: Journal of Environmental Management and Tourism. Vol. 7, no. 2 (2016), p. 328-333. – ISSN 2068-7729 [TIMČÁK, Gejza M. (30%) – JABLONSKÁ, Jana (25%) – MIXTAJ, Ladislav (12%) – ŠTRBA, Ľubomír (11%) – DERCO, Ján (11%) – WEISS, Erik (11%)] 1
2016 wos scopus 173125 ADM021 [173125] A Comparison of Interpolation Methods for Estimation of Air Temperature / Žofia Kuzevičová – 2016.In: Inžynieria Mineralna. Vol. 2016, no. 1(37)(2016), p. 163-170. – ISSN 1640-4920 [KUZEVIČOVÁ, Žofia (25%) – PALKOVÁ, Jana (25%) – KUZEVIČ, Štefan (25%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (25%)] 0,5
2016 wos scopus 174312 ADM024 [174312] Mining Deployment Optimization / Jozef Čech – 2016.In: Archives of Mining Sciences. Vol. 61, no. 3 (2016), p. 461–471. – ISSN 0860-7001 Spôsob prístupu: http://mining.archives.pl/. [ČECH, Jozef (100%)] 1
2016 wos scopus 174672 ADM025 [174672] Use of historical non-mining underground spaces built by barrel vault in geotourism / Pavel Hronček, Pavol Rybár – 2016.In: e-Review of Tourism Research (eRTR). Vol. 13, no. 1-2 (2016), p. 315 – 334. – ISSN 1941-5842 Spôsob prístupu: http://ertr.tamu.edu/volume-13-issue-12-s-special-issue-march-2016/volume-13-issue-12-march-2016-applied-research-notes-2/. [HRONČEK, Pavel (50%) – RYBÁR, Pavol (50%)] 1
2016 wos scopus 175432 ADN008 [175432] Strategy of point out relevance of responsible exploitation of mineral resources / Zuzana Šimková, Michal Cehlár, Henrieta Pavolová – 2016.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 21, č. 3 (2016), s. 208-216. – ISSN 1335-1788 [ŠIMKOVÁ, Zuzana (34%) – CEHLÁR, Michal (33%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (33%)] 1
2016 wos scopus 176221 ADN009 [176221] Geothermal energy – One of the resources of tourism expansion in Slovakia / Ján Koščo … [et al.] – 2016.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 21, č. 3 (2016), s. 171-179. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: odkaz. [KOŠČO, Ján (25%) – TAUŠ, Peter (25%) – TAUŠOVÁ, Marcela (25%) – JEŇO, Matúš (25%)] 1
2016 wos scopus 176822 ADN010 [176822] Development of heat-storage unit based on the phase change materials for mining machinery with combustion engines / Martin Beer, Radim Rybár, Michal Kaľavský – 2016.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 21, č. 4 (2016), s. 280-286. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: http://actamont.tuke.sk/pdf/2016/n4/3beer.pdf. [BEER, Martin (45%) – RYBÁR, Radim (45%) – KAĽAVSKÝ, Michal (10%)] 1
2016 wos scopus 177053 ADN011 [177053] Tar related issues in underground coal gasification / Erika Škvareková, Gabriel Wittenberger, Marian Šofranko – 2016.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 21, č. 4 (2016), s. 298-305. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: http://actamont.tuke.sk/. [ŠKVAREKOVÁ, Erika (60%) – WITTENBERGER, Gabriel (25%) – ŠOFRANKO, Marian (15%)] 1
2016 wos scopus 177128 ADN012 [177128] Historical blast furnace in Peklo valley of Ľubietová (Slovakia) and its reconstruction using 3D modelling / Pavol Rybár, Pavel Hronček – 2016.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 21, č. 4 (2016), s. 333-341. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: http://actamont.tuke.sk/pdf/2016/n4/9rybar.pdf. [RYBÁR, Pavol (50%) – HRONČEK, Pavel (50%)] 1
2016 wos scopus 177813 ADM029 [177813] Microstructural, modal and geochemical changes as a result of granodiorite mylonitisation – a case study from the Rolovská shear zone (Čierna hora Mts, Western Carpathians, Slovakia) / Roman Farkašovský, Katarína Bónová, Marián Košuth – 2016.In: Geologos. Vol. 22, no. 3 (2016), p. 171-190. – ISSN 1426-8981 [FARKAŠOVSKÝ, Roman (69%) – BÓNOVÁ, Katarína (30%) – KOŠUTH, Marián (1%)] 0.33
2016 wos scopus 177900 ADN013 [177900] The Late Cretaceous conditions of the Gombasek beds sedimentation (Silica nappe, Western Carpathians) / Stanislav Jacko … [et al.] – 2016.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 21, č. 4 (2016), s. 259-271. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: http://actamont.tuke.sk/pdf/2016/n4/1Jacko.pdf. [JACKO, Stanislav (20%) – FARKAŠOVSKÝ, Roman (20%) – DIRNEROVÁ, Diana (20%) – KONDELA, Julián (20%) – RZEPA, Grzegorz (10%) – ŠČERBÁKOVÁ, Barbora (10%)] 1
2016 wos scopus 178238 ADM035 [178238] Improving the quality of human resources services in the steel company through modern information technologies / Mária Ria Janošková, Gabriel Bardiovský, Branislav Ondrík – 2016.In: Quality – Access to Success. Vol. 17, no. 155 (2016), p. 120-124. – ISSN 1582-2559 [JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%) – BARDIOVSKÝ, Gabriel (25%) – ONDRÍK, Branislav (25%)] 1
2016 wos scopus 179210 ADM037 [179210] Roadside geotourism – an alternative approach to geotourism / Ľubomír Štrba, Bartolomej Baláž, Marián Lukáč – 2016.In: e-Review of Tourism Research (eRTR). Vol. 13, no. 5/6 (2016), p. 598-609. – ISSN 1941-5842 [ŠTRBA, Ľubomír (34%) – BALÁŽ, Bartolomej (33%) – LUKÁČ, Marián (33%)] 1
2016 wos scopus 179269 ADM039 [179269] Evaluation of competitiveness of selected geotourist destinations in Slovakia – case study from the Malá Fatra and Central Spiš area / Henrieta Pavolová, Tomáš Bakalár, Milan Pavol – 2016.In: e-Review of Tourism Research. Vol. 13, no. 5/6 (2016), p. 561-574. – ISSN 1941-5842 Spôsob prístupu: http://ertr.tamu.edu/volume-13-issue-56-august-2016/volume-13-issue-56-august-2016-applied-research-notes-4/. [PAVOLOVÁ, Henrieta (50%) – BAKALÁR, Tomáš (45%) – PAVOL, Milan (5%)] 1
2016 wos scopus 179298 ADN014 [179298] Controlling as an efficient tool for the strategic management of industrial companies / Jaroslav Gonos, Mária Shejbalová Muchová, Lucia Domaracká – 2016.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 21, č. 3 (2016), s. 229-237. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: http://actamont.tuke.sk/pdf/2016/n3/7gonos.pdf. [GONOS, Jaroslav (34%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (33%) – DOMARACKÁ, Lucia (33%)] 0.25
2016 wos scopus 181425 ADM051 [181425] Structural and mechanical properties of lanthanide doped La13Nb0.8Ta0.2O3thin films prepared by sol-gel method / Helena Bruncková … [et al.] – 2017.In: Smart Materials and Structures. Vol. 26, no. 4 (2017), s. 1-12. – ISSN 0964-1726 Spôsob prístupu: http://iopscience.iop.org/issue/0964-1726/26/4. [HELENA, Bruncková (60%) – MEDVECKÝ, Ľubomír (10%) – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra (5%) – FIDES, Martin (5%) – MÚDRA, Erika (5%) – ĎURIŠIN, Juraj (5%) – ŠKVARLA, Jiří (5%) – KAŇUCHOVÁ, Mária (5%)] 0.5
2017 cc 176857 ADC034 [176857] Integration of seismic and sedimentological methods for analysis of Quaternary alluvial depositional systems / Marta Prekopová … [et al.] – 2017.In: Environmental Earth Sciences. Vol. 76, no. 1 (2017), p. 1-14. – ISSN 1866-6280 [PREKOPOVÁ, Marta (50%) – JANOČKO, Juraj (20%) – BUDINSKÝ, Vladimír (20%) – FRIEDMANNOVÁ, Martina (10%)] 0.5
2017 cc 178644 ADC036 [178644] A swellable polyelectrolyte gel-like layer on the surface of hydrous metal oxides in simple electrolyte solutions: Hematite vs. silica colloids / Jiří Škvarla, Juraj Škvarla – 2017.In: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Vol. 513 (2017), p. 463-467. – ISSN 0927-7757 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775716309554. [ŠKVARLA, Jiří (90%) – ŠKVARLA, Juraj (10%)] 0.5
2017 cc 179470 ADD001 [179470] Technika dobývania a počiatky ťažby zlata a striebra v doline Štiavničky v Nízkych Tatrách / Pavel Hronček, Martin Budaj – 2017.In: Historický časopis. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 25-46. – ISSN 0018-2575 [HRONČEK, Pavel (75%) – BUDAJ, Martin (25%)] 1
2017 cc 180426 ADC041 [180426] Reverse froth flotation of magnesite ore by using (12-4-12) cationic gemini surfactant / Ivan Brezáni, Jiří Škvarla, Martin Sisol – 2017.In: Minerals Engineering. Vol. 110 (2017), p. 65-68. – ISSN 0892-6875 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892687517301115. [BREZÁNI, Ivan (60%) – ŠKVARLA, Jiří (20%) – SISOL, Martin (20%)] 0.33
2017 cc 180694 ADC042 [180694] Investigating the tension load of rubber composites by impact dynamic testing / Ľubomír Ambriško, Daniela Marasová, Michal Cehlár – 2017.In: Bulletin of Materials Science. Vol. 40, no. 2 (2017), p. 281-287. – ISSN 0250-4707 Spôsob prístupu: http://link.springer.com/article/10.1007/s12034-017-1381-5. [AMBRIŠKO, Ľubomír (34%) – MARASOVÁ, Daniela (33%) – CEHLÁR, Michal (33%)] 0.5
2017 cc 181603 ADC046 [181603] Financial position of medical spas – The case of Slovakia / Ján Derco, Dominika Pavlišinová – 2017.In: Tourism Economics. Vol. 23, no. 4 (2017), p. 867-873. – ISSN 1354-8166 [DERCO, Ján (99%) – PAVLIŠINOVÁ, Dominika (1%)] 1
2017 cc 183681 ADC049 [183681] Impact of aeration rate and zeolite concentration on the microfiltration flux / Tomáš Bakalár, Štefan Sabo – 2017.In: Desalination and Water Treatment. Vol. 79 (2017), p. 228-234. – ISSN 1944-3994 [BAKALÁR, Tomáš (95%) – SABO, Štefan (5%)] 1
2017 cc 184409 ADC052 [184409] Odstraňovanie Cu a Zn iónov z roztokov použitím kalu z úpravy pitných vôd / Tomáš Bakalár, Henrieta Pavolová, Mária Kaňuchová – 2017.In: Chemické listy. Vol. 111, no. 4 (2017), p. 269-274. – ISSN 0009-2770 [BAKALÁR, Tomáš (40%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (40%) – KAŇUCHOVÁ, Mária (20%)] 1
2017 cc 187018 ADC059 [187018] Accumulation of counterions and coions evaluated by cryogenic XPS as a new tool for describing the structure of electric double layer at the silicawater interface / Jiří Škvarla … [et al.] – 2017.In: Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 19, no. 43 (2017), p. 29047-29052. – ISSN 1463-9076 [ŠKVARLA, Jiří (40%) – KAŇUCHOVÁ, Mária (20%) – SHCHUKAREV, Andrey (20%) – BREZÁNI, Ivan (10%) – ŠKVARLA, Juraj (10%)] 0.5
2017 cc 191825 ADC069 [191825] Structural and mechanical properties of lanthanide doped La13Nb0.8Ta0.2O3 thin films prepared by sol–gel method / Helena Bruncková … [et al.] – 2017.In: Structural and mechanical properties of lanthanide doped La1/3Nb0.8Ta0.2O3 thin films prepared by sol–gel method. Vol. 26, no. 4 (2017), p. 1-12. – ISSN 0964-1726 [BRUNCKOVÁ, Helena (60%) – MEDVEDZKÝ, Ľubomír (10%) – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra (5%) – FIDES, Martin (5%) – MÚDRA, Erika (5%) – ĎURIŠIN, Juraj (5%) – ŠKVARLA, Jiří (5%) – KAŇUCHOVÁ, Mária (5%)] 0.5
2017 iné 179929 ACB010 [179929] Medzinárodné podnikanie / Adriana Csikósová, Mária Janošková – 1. vyd – Košice : TU – 2017. – 105 s.. – ISBN 978-80-553-3120-1. [CSIKÓSOVÁ, Adriana (50%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%)] 1
2017 iné 180315 AFD089 [180315] Porovnanie systémov finančnej podpory obnoviteľných zdrojov energie v krajinách v4 / Dominik Tudoš … [et al.] – 2017.In: RESpect 2017. – Košice : TU, 2017 S. 116-124. – ISBN 978-80-553-3147-8 [TUDOŠ, Dominik (20%) – ČABINOVÁ, Veronika (20%) – KAĽAVSKÝ, Michal (20%) – DREVKO, Slavomír (20%) – TOMETZOVÁ, Dana (20%)] 1
2017 iné 180331 AFD090 [180331] Veľkokapacitná vodíková batéria – úložisko a zdroj energie v turizme / Pavol Rybár … [et al.] – 2017.In: RESpect 2017. – Košice : TU, 2017 S. 98-108. – ISBN 978-80-553-3147-8 [RYBÁR, Pavol (25%) – MOLOKÁČ, Mário (15%) – DREVKOVÁ, Mária (15%) – DREVKO, Slavomír (15%) – DOMARACKÁ, Lucia (15%) – HVIZDÁK, Ladislav (15%)] 1
2017 iné 180488 ADE041 [180488] Impact of pressure and gas flow rate on the flow pattern of zeolite suspension / Štefan Sabo … [et al.] – 2017.In: International journal of engineering research and management. Vol. 4, no. 4 (2017), p. 34-37. – ISSN 2349-2058 [SABO, Štefan (30%) – ĽOCH, Branislav (20%) – BAKALÁR, Tomáš (30%) – RÓTH, Barbora (20%)] 1
2017 iné 180816 AFD091 [180816] Analysis of hydro energetic potential of water as strategic raw material in Slovakia / Katarína Čulková, Henrieta Pavolová – 2017.In: RESpect 2017. – Košice : TU, 2017 S. 11-19. – ISBN 978-80-553-3147-8 [ČULKOVÁ, Katarína (50%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (50%)] 0.5
2017 iné 181029 AFH018 [181029] Využitie logistických princípov v manažmente cestovnej kancelárie / Katarína Čulková … [et al.] – 2017.In: Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. – Košice : Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, 2017 S. 32-32. – ISBN 978-80-225-4384-2 [ČULKOVÁ, Katarína (25%) – SIMONA, Matušková (25%) – WEISS, Erik (25%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (25%)] 0.5
2017 iné 181061 ADF041 [181061] Assessment of the groundwater sources quailty in the Košice Region, Slovakia / Tomáš Bakalár … [et al.] – 2017.In: Research Journal of Mining. Roč. 1, č. 2 (2017), s. 58-61. – ISSN 2453-9996 [BAKALÁR, Tomáš (20%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (20%) – KOZÁKOVÁ, Ľubica (20%) – ĽOCH, Branislav (20%) – KYŠEĽA, Kamil (20%)] 0,5
2017 iné 181064 ADF042 [181064] Water quality assessment of River Hornád, Slovakia / Branislav Ľoch, Tomáš Bakalár, Barbora Róth – 2017.In: Research Journal oj Mining. Roč. 1, č. 2 (2017), s. 72-79. – ISSN 2453-9996 [ĽOCH, Branislav (40%) – BAKALÁR, Tomáš (30%) – RÓTH, Barbora (30%)] 1
2017 iné 181065 ADF043 [181065] Groundwater treatment by membrane technologies for household purposes / Tomáš Bakalár, Izabela Pristášová, Lucia Mihalová – 2017.In: Research Journal of Mining. Roč. 1, č. 2 (2017), s. 100-107. – ISSN 2453-9996 [BAKALÁR, Tomáš (50%) – PRISTÁŠOVÁ, Izabela (25%) – MIHALOVÁ, Lucia (25%)] 1
2017 iné 181081 ADE043 [181081] SAW method application in selection of roads construction suppliers / Henrieta Pavolová, Milan Pavol, Tomáš Bakalár – 2017.In: Actual Problems of Economics. Vol. 3, no. 189 (2017), p. 348-356. – ISSN 1993-6788 [PAVOLOVÁ, Henrieta (45%) – PAVOL, Milan (10%) – BAKALÁR, Tomáš (45%)] 1
2017 iné 181229 AFC065 [181229] Ekonomické zhodnotenie technológie Tulimark / Peter Tauš … [et al.] – 2017.In: Nekonvenční zdroje elektrické energie. – Brno : VUT, 2017 P. 111 -114. – ISBN 978-80-02-02725-6 [TAUŠ, Peter (30%) – KUDELAS, Dušan (30%) – TAUŠOVÁ, Marcela (20%) – JEŇO, Matúš (10%) – ŠLOSÁR, Daniel (10%)] 1
2017 iné 182318 BEF005 [182318] Kvalita v procese údržba – predpoklad znižovania nákladov a získavania konkurenčnej výhody / Katarína Teplická – 2017.In: Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. – Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017 S. 95-101. – ISBN 978-80-972609-0-3 [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 1
2017 iné 182356 AFD095 [182356] Energetické toky a význam ich optimalizácie / Matúš Jeňo … [et al.] – 2017.In: RESpect 2017. – Košice : TU, 2017 S. 53-62. – ISBN 978-80-553-3147-8 [JEŇO, Matúš (50%) – ŠLOSÁR, Daniel (30%) – GUMANOVÁ, Dominika (10%) – TAUŠ, Peter (10%)] 1
2017 iné 182357 AFD096 [182357] Zdroje vstupných údajov a ich kvalita v procese prípravy podkladov pre návrh MVE / Žofia Kuzevičová … [et al.] – 2017.In: RESpect 2017. – Košice : TU, 2017 S. 67-76. – ISBN 978-80-553-3147-8 [KUZEVIČOVÁ, Žofia (30%) – KUZEVIČ, Štefan (30%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (20%) – HARDA, Peter (10%) – JEŇO, Matúš (10%)] 1
2017 iné 182358 AFD097 [182358] Moderné technológie v spojení s obnoviteľnými zdrojmi energie môžu zachraňovať životy / Peter Tauš … [et al.] – 2017.In: RESpect 2017. – Košice : TU, 2017 S. 109-115. – ISBN 978-80-553-3147-8 [TAUŠ, Peter (20%) – KUDELAS, Dušan (20%) – TAUŠOVÁ, Marcela (20%) – ŠTRBA, Ľubomír (20%) – JEŇO, Matúš (10%) – ŠLOSÁR, Daniel (10%)] 1
2017 iné 182702 AED016 [182702] Rozvojové procesy zvyšovania kvalitatívnej stránky výučby predmetov orientovaných na prácu s priestorovými informáciami / Marcela Gergeľová, Žofia Kuzevičová, Štefan Kuzevič – 2017.In: Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou.Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu. – Košice : TU, 2017 S. 126-131. – ISBN 978-80-553-2800-3 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (40%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (30%) – KUZEVIČ, Štefan (30%)] 1
2017 iné 182703 AED017 [182703] Webové zdroje ako prostriedok podpory vyučovacieho procesu / Štefan Kuzevič, Marcela Gergeľová, Žofia Kuzevičová – 2017.In: Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu. – Košice : TU, 2017 S. 159-163. – ISBN 978-80-553-2800-3 [KUZEVIČ, Štefan (40%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (30%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (30%)] 1
2017 iné 182706 AED018 [182706] Implementácia geografických informačných systémov do odporúčaných študijných plánov v rôznych študijných odboroch / Žofia Kuzevičová, Marcela Gergeľová, Štefan Kuzevič – 2017.In: Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu. – Košice : TU, 2017 S. 164-169. – ISBN 978-80-553-2800-3 [KUZEVIČOVÁ, Žofia (40%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (30%) – KUZEVIČ, Štefan (30%)] 1
2017 iné 182707 AED019 [182707] Implementácia nástrojov 3D vizualizácie do vyučovacieho procesu / Žofia Kuzevičová, Štefan Kuzevič, Marcela Gergeľová – 2017.In: Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu. – Košice : TU, 2017 S. 170-174. – ISBN 978-80-553-2800-3 [KUZEVIČOVÁ, Žofia (40%) – KUZEVIČ, Štefan (30%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (30%)] 1
2017 iné 182708 AED020 [182708] Kľúčové kompetencie a úspešnosť odborného vzdelavania pre prax v oblasti geodézie a GIS / Marcela Gergeľová … [et al.] – 2017.In: Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu. – Košice : TU, 2017 S. 120-126. – ISBN 978-80-553-2800-3 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (30%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (30%) – KUZEVIČ, Štefan (30%) – LABANT, Slavomír (10%)] 1
2017 iné 182946 AFC074 [182946] Analysis of the potential of forest biomass using GIS / Marcela Gergeľová, Štefan Kuzevič, Žofia Kuzevičová – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2017 P. 67-73. – ISBN 978-619-7408-07-2 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (30%) – KUZEVIČ, Štefan (35%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (35%)] 1
2017 iné 182982 AFD098 [182982] Region development through agro tourism potential in Slovakia / Erik Weiss, Katarína Čulková, Ladislav Mixtaj – 2017.In: Sociálne, ekonomické a etické aspekty súčasnej spoločnosti (národný a medzinárodný kontext). – Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2017 S. 7-16. – ISBN 978-80-89372-70-6 [WEISS, Erik (40%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%) – MIXTAJ, Ladislav (30%)] 1
2017 iné 183114 AAA009 [183114] Manažérske nástroje ako podporný prostriedok v priemyselných podnikoch / Katarína Teplická – 1. vyd – Ostrava : VŠB-TU – 2017. – 104 p. – ISBN 978-80-248-4054-3. [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.25
2017 iné 183366 AFC081 [183366] Implementation of CRM application software in business enterprises / Adriana Csikósová … [et al.] – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 455-461. – ISBN 978-619-7408-10-2 [CSIKÓSOVÁ, Adriana (40%) – PAVLIK, Tomáš (10%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%) – ŽELINSKÁ, Zuzana (10%) – ŽVANDOVÁ, Slávka (10%)] 0.5
2017 iné 183393 AFC083 [183393] Cost calculation in conditions of Slovakian transport company / Katarina Culkova … [et al.] – 2017.In: CLC 2016. – Ostrava : Tanger, 2017 P. 519-527. – ISBN 978-80-87294-76-5 [ČULKOVÁ, Katarína (30%) – ROSOVÁ, Andrea (30%) – WEISS, Erik (30%) – PUŠKÁŠ, Eduard (5%) – JAROŠOVÁ, Miriam (5%)] 0.33
2017 iné 183661 AFA012 [183661] Assessment process of concept for mining and its impact on the region / Michal Cehlár … [et al.] – 2017.In: International Innovative Mining Symposium. – Kemerovo : EDP Science, 2017 P. 1-11. – ISBN 978-2-7598-9016-3 Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171501019. [CEHLÁR, Michal (25%) – JANOČKO, Juraj (25%) – ŠIMKOVÁ, Zuzana (25%) – PAVLIK, Tomáš (25%)] 1
2017 iné 183939 AFC091 [183939] The perspective of the use of mineral rules mined in Slovakia / Žofia Kuzevičová, Štefan Kuzevič, Marcela Gergeľová – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 909-916. – ISBN 978-619-7105-00-1 [KUZEVIČOVÁ, Žofia (35%) – KUZEVIČ, Štefan (35%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (30%)] 1
2017 iné 184666 AFC097 [184666] Optimization model of costs applicable in mining industry of Slovak republic / Tomáš Pavlik … [et al.] – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 579-586. – ISBN 978-619-7408-10-2 [PAVLIK, Tomáš (20%) – TAUŠOVÁ, Marcela (20%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (20%) – DOMARACKÁ, Lucia (20%) – AUGUSTÍNOVÁ, Edita (20%)] 1
2017 iné 184724 ADE044 [184724] Development of chosen macroeconomic indicators influencing the competitiveness of V4 countries / Katarína Culkova, Maria Janoskova, Andrea Senova – 2017.In: Actual Problems of Economics. No. 3(189) (2017), p. 42-49. – ISSN 1993-6788 [ČULKOVÁ, Katarína (33%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (33%) – SEŇOVÁ, Andrea (34%)] 0.5
2017 iné 185062 AFC105 [185062] Investment to real estate rennovation with aim to increase energetic efficiency / Katarína Čulková … [et al.] – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 529-536. – ISBN 978-619-7408-10-2 [ČULKOVÁ, Katarína (30%) – TEPLICKÁ, Katarína (20%) – ŠIMKOVÁ, Zuzana (20%) – ZUZIK, Jozef (20%) – NAŠČÁKOVÁ, Jana (10%)] 0.5
2017 iné 185076 AFC106 [185076] Meaning of energy management in area of energy costs decreasing / Marek Potkány … [et al.] – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 413-419. – ISBN 978-619-7408-07-2 [POTKÁNY, Marek (20%) – TEPLICKÁ, Katarína (30%) – SEŇOVÁ, Andrea (20%) – HREHOVÁ, Daniela (20%) – MUDARRI, Tawfik (10%)] 0.5
2017 iné 185171 BAB002 [185171] História baníckeho Vysokého školstva na území Slovenska 2. časť 2000-2017 / Pavol Rybár, Michal Cehlár – 1. vyd – Košice : Technická univerzita – 2017. – 191 s.. – ISBN 978-80-553-3169-0. [RYBÁR, Pavol (50%) – CEHLÁR, Michal (50%)] 1
2017 iné 185187 AFC108 [185187] Financovanie kúpeľnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike / Ján Derco – 2017.In: Hotelnictví, turismus a vzdělávaní. – Praha : Vysoká škola hotelová, 2017 P. 6-13. – ISBN 978-80-87411-99-5 [DERCO, Ján (100%)] 1
2017 iné 185241 AFB020 [185241] Ekologický a ekonomický vplyv tvorby parafínu na ťažobných zariadeniach pri ťažbe ropy a zemného plynu / Ján Pinka – 2017.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. – Košice : SBS ZSVTS, 2017 S. 94-99. – ISBN 978-80-89883-03-5 [PINKA, Ján (100%)] 1
2017 iné 185242 AFB021 [185242] Ekologické a ekonomické zhodnotenie využitia energie z hydrogeotermálnych zdrojov a získavanie energie tepelnými čerpadlami / Ján Pinka – 2017.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. – Košice : SBS ZSVTS Košice, 2017 S. 100-104. – ISBN 978-80-89883-03-5 [PINKA, Ján (100%)] 1
2017 iné 185243 AFB022 [185243] Znečisťovanie vody a pôdy pri vyhľadávaní, ťažbe a pri preprave ropy a ropných produktov / Ján Pinka – 2017.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. – Košice : SBS ZSVTS, 2017 S. 105 – 111. – ISBN 978-80-89883-03-5 [PINKA, Ján (100%)] 1
2017 iné 185244 AFB023 [185244] Súčasný stav a perspektívy ťažby zemného plynu na Slovensku a jej vplyv na životné prostredie / Ján Pinka – 2017.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. – Košice : SBS ZSVTS , 2017 S. 112 – 117. – ISBN 978-80-89883-03-5 [PINKA, Ján (100%)] 1
2017 iné 185245 AFB024 [185245] Využitie podzemných vôd pre tepelné čerpadlá / Ján Pinka – 2017.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. – Košice : SBS ZSVTS, 2017 S. 118 – 125. – ISBN 978-80-89883-03-5 [PINKA, Ján (100%)] 1
2017 iné 185281 AED022 [185281] Príprava podnikateľov z pohľadu priamych zahraničných investícií / Katarína Čulková, Mária Janošková, Daniela Hrehová – 2017.In: Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice : TU, 2017 S. 8-14. – ISBN 987-80-553-2800-3 [ČULKOVÁ, Katarína (40%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%) – HREHOVÁ, Daniela (30%)] 0.5
2017 iné 185326 AFC113 [185326] Global ethical leader / Daniela Hrehová, Katarína Čulková, Mária Janošková – 2017.In: Quaere 2017. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2017 P. 79-85. – ISBN 978-80-87952-20-7 [HREHOVÁ, Daniela (50%) – ČULKOVÁ, Katarína (25%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (25%)] 0.5
2017 iné 185399 AFC116 [185399] Cestovný ruch a jeho právna úprava v Slovenskej republiky / Marián Lukáč, Ľubomír Štrba – 2017.In: Hotelnictví, turismus a vzdělávání. – Praha : Vysoká škola hotelová , 2017 P. 118 – 125. – ISBN 978-80-87411-99-5 [LUKÁČ, Marián (50%) – ŠTRBA, Ľubomír (50%)] 1
2017 iné 185800 AFC120 [185800] New deep – well boring technologies of rock disintegration / Gabriel Wittenberger, Marian Šofranko, Oľga Végsöová – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 749-756. – ISBN 978-619-7408-00-3 [WITTENBERGER, Gabriel (50%) – ŠOFRANKO, Marian (10%) – VÉGSÖOVÁ, Oľga (40%)] 1
2017 iné 186423 AFD110 [186423] Meranie prevádzkových charakteristík pri absorpcii vodíka do zliatiny La0.85Ce0.15Ni5 / Natália Jasminská … [et al.] – 2017.In: ALER 2017. – Liptovský Mikuláš : SES, 2017 S. 69-75. – ISBN 978-80-89456-30-7 [JASMINSKÁ, Natália (25%) – BRESTOVIČ, Tomáš (25%) – BEDNÁROVÁ, Ľubica (25%) – TAUŠ, Peter (25%)] 0.25
2017 iné 186448 AFD111 [186448] Hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov podzemnej vody z pohľadu ich využiteľnosti ako primárneho zdroja energie pre tepelné čerpadlo / Ľubomíra Gabániová, Štefan Kuzevič, Dušan Kudelas – 2017.In: ALER 2017. – Liptovský Mikuláš : SES , 2017 S. 76-87. – ISBN 978-80-89456-30-7 [GABÁNIOVÁ, Ľubomíra (34%) – KUZEVIČ, Štefan (33%) – KUDELAS, Dušan (33%)] 1
2017 iné 186451 AFD112 [186451] Modelovanie pohybu prúdenia v potrubných systémoch / Dušan Kudelas – 2017.In: ALER 2017. – Liptovský Mikuláš : SES, 2017 S. 51-59. – ISBN 978-80-89456-30- Spôsob prístupu: https://lm.uniza.sk/~aler/pages/zbornik/prispevky/08.pdf. [KUDELAS, Dušan (100%)] 1
2017 iné 186560 AFC123 [186560] The evaluation process of production risks in the manufacturing plant / Andrea Senova … [et al.] – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology, 2017 P. 919-926. – ISBN 978-619-7408-10-2 [SEŇOVÁ, Andrea (20%) – PAVLIK, Tomáš (20%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (20%) – DOMARACKÁ, Lucia (20%) – KUZEVIČ, Štefan (20%)] 0.5
2017 iné 186567 AEC005 [186567] Marketing of bank services: A case study of Slovak banks Chapter 4/ Adriana Csikosova, Maria Janoskova, Katarina Culkova – 2017.In: Banking services, opportunities and risks. – New York : NOVA Science Publishers, 2017 P. 61-97. – ISBN 978-1-53612-837-6 [CSIKÓSOVÁ, Adriana (40%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%)] 1
2017 iné 186882 AED025 [186882] Vývoj centier zdieľaných služieb na Slovensku a ich prínos pre vzdelávanie absolventov vysokých škôl / Katarína Čulková, Mária Ria Janošková, Daniela Hrehová – 2017.In: Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice : TU, 2017 S. 9-12. – ISBN 978-80-553-2866-9 [ČULKOVÁ, Katarína (40%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%) – HREHOVÁ, Daniela (30%)] 0.5
2017 iné 187108 AFD116 [187108] Development of computer simulation and its use for the needs of logistics / Martin Straka … [et al.] – 2017.In: CLC 2017. – Ostrava : TANGER, 2017 S. 86-92. – ISBN 978-80-87294-80-2 [STRAKA, Martin (50%) – KHOURI, Samer (30%) – BESTA, Petr (10%) – DREVKO, Slavomír (10%)] 0.5
2017 iné 187977 AAA012 [187977] Renewable energy sources on the world energy market and Slovakia / Peter Tauš … [et al.] – 1. vyd. – Plzeň : Aleš Čeněk – 2017. – 112 p.. – ISBN 978-80-7380-685-9. [TAUŠ, Peter (25%) – TAUŠOVÁ, Marcela (25%) – KUDELAS, Dušan (25%) – KOŠČO, Ján (25%)] 1
2017 iné 187999 AFD118 [187999] Selected results of research and development process of metal foam structure for energy use / Martin Beer, Radim Rybár, Michal Kaľavský – 2017.In: RESpect 2017. – Košice : TU, 2017 S. 5-10. – ISBN 978-80-553-3147-8 [BEER, Martin (45%) – RYBÁR, Radim (45%) – KAĽAVSKÝ, Michal (10%)] 1
2017 iné 188000 AFC127 [188000] CFD study of selected fluid and thermal characteristic in open-cell metal foam element for solar thermal aplications / Martin Beer … [et al.] – 2017.In: SGEM 2017. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017 P. 119-125. – ISBN 978-619-7408-07-2 [BEER, Martin (20%) – RYBÁR, Radim (20%) – KOŠČO, Ján (20%) – TAUŠ, Peter (20%) – KUDELAS, Dušan (20%)] 1
2017 iné 188012 AFD119 [188012] Analýza geometrických charakteristík kovovej peny pre vývoj akumulačného prvku na báze PCM / Michal Kaľavský, Radim Rybár, Martin Beer – 2017.In: ALER 2017. – Liptovský Mikuláš : SES, 2017 S. 60-68. – ISBN 978-80-89456-30-7 [KAĽAVSKÝ, Michal (34%) – RYBÁR, Radim (33%) – BEER, Martin (33%)] 0.5
2017 iné 188179 AFD120 [188179] Možnosti likvidácie vysokoaktívneho rádioaktívneho odpadu / Mária Drevková … [et al.] – 2017.In: Management of Manufacturing Systems 2017. – Košice : TU, 2017 S. 23-26. – ISBN 978-80-553-2660-3 [DREVKOVÁ, Mária (10%) – VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina (10%) – GABÁNIOVÁ, Ľubomíra (10%) – DREVKO, Slavomír (10%) – ŠÁNDOROVÁ, Klaudia (40%) – KAĽAVSKÝ, Michal (10%) – TUDOŠ, Dominik (10%)] 1
2017 iné 188194 AFD122 [188194] Nerudné suroviny – zeolity v národnom hospodárstve Slovenskej republiky / Mária Drevková … [et al.] – 2017.In: Management of Manufacturing Systems 2017. – Košice : TU, 2017 S. 27-31. – ISBN 978-80-553-2660-3 [DREVKOVÁ, Mária (30%) – VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina (10%) – DREVKO, Slavomír (10%) – GABÁNIOVÁ, Ľubomíra (10%) – ŠÁNDOROVÁ, Klaudia (10%) – KAĽAVSKÝ, Michal (10%) – MATISKOVÁ, Darina (10%) – TUDOŠ, Dominik (10%)] 1
2017 iné 188198 AFD123 [188198] Hodnotenie vybraných ukazovateľov podzemnej vody z pohľadu ich využiteľnosti ako primárneho zdroja energie pre tepelné čerpadlá / Ľubomíra Gabániová … [et al.] – 2017.In: Management of Manufacturing Systems 2017. – Košice : TU, 2017 S. 32-38. – ISBN 978-80-553-2660-3 [GABÁNIOVÁ, Ľubomíra (40%) – VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina (10%) – DREVKOVÁ, Mária (10%) – DREVKO, Slavomír (10%) – ŠÁNDOROVÁ, Klaudia (10%) – KAĽAVSKÝ, Michal (10%) – TUDOŠ, Dominik (10%)] 1
2017 iné 188201 AFD124 [188201] Multikriteriálne zhodnotenie solárnych panelov v mimozemských podmienkach pre novú vesmírnu stanicu / Michal Kaľavský … [et al.] – 2017.In: Management of Manufacturing Systems 2017. – Košice : TU, 2017 S. 79-85. – ISBN 978-80-553-2660-3 [KAĽAVSKÝ, Michal (30%) – GABÁNIOVÁ, Ľubomíra (10%) – DREVKOVÁ, Mária (10%) – VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina (10%) – DREVKO, Slavomír (10%) – ŠÁNDOROVÁ, Klaudia (10%) – MATISKOVÁ, Darina (10%) – TUDOŠ, Dominik (10%)] 1
2017 iné 188230 ADF065 [188230] Cost reduction by optimalization models of operation research for production equipment / Katarína Teplická – 2017.In: Comenius Management Review. Roč. 11, č. 1 (2017), s. 5-10. – ISSN 1337-6721 Spôsob prístupu: https://www.fm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy-vydavane-fakultou/comenius-management-review-cmr/archive-cmr/2017/vol-xi-no-1/. [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.5
2017 iné 188481 BEF006 [188481] Surovinová politika SR a metodika hodnotenia z pohľadu regionálneho rozvoja / Michal Cehlár, Juraj Janočko – 2017.In: 19. odborný seminár SZVK. – Košice : Slovenské združenie výrobcov kameniva, 2017 S. 1-91. [CEHLÁR, Michal (50%) – JANOČKO, Juraj (50%)] 1
2017 iné 188494 AFC129 [188494] From mining Innovations to Sustainable Development:Keynote Speakers of the First to the Second International Innovative Mining Symposium / Michal Cehlár … [et al.] – 2017.In: The Second International Innovative Mining Symposium. – S.l.: EDP Sciences, 2017 P. 1-7. – ISBN 978-2-7598-9026-2 [CEHLÁR, Michal (40%) – JANOČKO, Juraj (20%) – TYULENEV, Maxim (8%) – DEMIREL, Nuray (8%) – ANYONA, Seroni (8%) – VÖTH, Stefan (8%) – ZHIRONKIN, Sergey (8%)] 1
2017 iné 188560 AFC131 [188560] Application of Mathematical and Three-Dimensional Computer Modeling Tools in the Planning of Processes of Fuel and Energy Complexes / Olesya Aksenova, Evgenia Nikolaeva, Michal Cehlár – 2017.In: The Second International Innovative Mining Symposium. – S.l.: EDP Sciences, 2017 P. 1-8. – ISBN 978-2-7598-9026-2 [AKSENOVA, Olesya (40%) – NIKOLAEVA, Evgenia (30%) – CEHLÁR, Michal (30%)] 1
2017 iné 188952 AFD128 [188952] Možnosti aplikácie solárnych systémov na panelové domy na Slovensku / Peter Tauš … [et al.] – 2017.In: ALER 2017. – Liptovský Mikuláš : Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2017 S. 201-209. – ISBN 978-80-89456-30-7 [TAUŠ, Peter (70%) – JEŇO, Matúš (10%) – GABÁNIOVÁ, Ľubomíra (10%) – HARDA, Peter (10%)] 1
2017 iné 188993 AFD129 [188993] Determination of financial and economic implications of air accident at the airport / Alica Tobisová … [et al.] – 2017.In: CEFE2017. – Košice : TU, 2017 S. 817-824. – ISBN 978-80-553-2906-2 [TOBISOVÁ, Alica (20%) – SZABO, Stanislav (20%) – SEŇOVÁ, Andrea (20%) – ROZENBERG, Róbert (20%) – SOCHA, Luboš (20%)] 0,5
2017 iné 189030 AED029 [189030] Prehľad softvérových riešení pre podporu rozvoja počítačových zručností / Marcela Bindzárová Gergeľová, Žofia Kuzevičová, Štefan Kuzevič – 2017.In: Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice : TU, 2017 S. 106-110. – ISBN 978-80-553-2866-9 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (34%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (33%) – KUZEVIČ, Štefan (33%)] 1
2017 iné 189032 AED031 [189032] Vysokoškolské štúdium online / Štefan Kuzevič, Marcela Gergeľová, Žofia Kuzevičová – 2017.In: Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice : TU, 2017 S. 158-162. – ISBN 978-80-553-2866-9 [KUZEVIČ, Štefan (34%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (33%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (33%)] 1
2017 iné 189033 AED032 [189033] Globálne vzdelávanie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja / Žofia Kuzevičová, Marcela Gergeľová, Štefan Kuzevič – 2017.In: Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice : TU, 2017 S. 162-166. – ISBN 978-80-553-2866-9 [KUZEVIČOVÁ, Žofia (34%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (33%) – KUZEVIČ, Štefan (33%)] 1
2017 iné 189035 AED033 [189035] Príprava študentov študijného programu GaGIS pre potreby praxe / Žofia Kuzevičová, Štefan Kuzevič, Marcela Gergeľová – 2017.In: Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasť. – Košice : TU, 2017 S. 166-170. – ISBN 978-80-553-2866-9 [KUZEVIČOVÁ, Žofia (34%) – KUZEVIČ, Štefan (33%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (33%)] 1
2017 iné 189095 ADF066 [189095] Ekonomické problémy životného prostredia / Jozef Čech – 2017.In: Životné prostredie. Roč. 51, č. 4 (2017), s. 244-250. – ISSN 0044-4863 [ČECH, Jozef (100%)] 1
2017 iné 189632 ADF069 [189632] Metodické aspekty hodnotenia investičných projektov / Jaroslav Dugas, ml. … [et al.] – 2017.In: Podniková revue. Roč. 16, č. 38 (2017), s. 19-28. – ISSN 1335-9746 [DUGAS, ml., Jaroslav (25%) – SEŇOVÁ, Andrea (25%) – DUGAS, Jaroslav (25%) – BLAŠČÁK, Pavel (25%)] 1
2017 iné 189633 ACB013 [189633] Manažment inovácií / Andrea Seňová, Jaroslav Dugas – 1. vyd. – Košice : TU – 2017. – 167 s.. – ISBN 978-80-553-2694-8. [SEŇOVÁ, Andrea (50%) – DUGAS, Jaroslav (50%)] 1
2017 iné 189637 AFD136 [189637] Marketingová inovačná stratégia / Andrea Seňová, Jaroslav Dugas, ml. – 2017.In: Nové trendy v manažmente a marketingu 4.. – Bratislava : EKONÓM, 2017 S. 64-70. – ISBN 978-80-225-4458-0 [SEŇOVÁ, Andrea (50%) – DUGAS, ml., Jaroslav (50%)] 1
2017 iné 189709 ADF070 [189709] Doktor montánnych vied Dr.h.c. prof. Dr. Ing. František Špaldon, DrSc. / Marián Lukáč … [et al.] – 2017.In: Acta Regionalia. Roč. 2/17, č. 1-2 (2017), s. 625-635. – ISSN 2453-9252 [LUKÁČ, Marián (10%) – DREVKOVÁ, Mária (30%) – DREVKO, Slavomír (30%) – TOMETZOVÁ, Dana (30%)] 1
2017 iné 189753 ADF072 [189753] Administrátor Dr. Ján Rumann (1876-1925) / Marián Lukáč – 2017.In: Acta Regionalia. Roč. 2/18, č. 1-2 (2017), s. 297-323. – ISSN 2453-9252 [LUKÁČ, Marián (100%)] 1
2017 iné 190021 AFD137 [190021] Business competencies of non-economists students in conditions of slovakian universities / Katarína Čulková, Daniela Hrehová, Mária Ria Janošková – 2017.In: PEMF 2017. – Poprad : VERBUM, 2017 S. 150-161. – ISBN 978-80-561-0519-1 [ČULKOVÁ, Katarína (50%) – HREHOVÁ, Daniela (25%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (25%)] 0.5
2017 iné 190158 ADF074 [190158] Innovation processes and their informational provision / Jaroslav Dugas … [et al.] – 2017.In: Acta Oeconomica Cassoviensia. Roč. 10, č. 2 (2017), s. 23-34. – ISSN 1336-6020 [DUGAS, Jaroslav (25%) – SEŇOVÁ, Andrea (25%) – DUGAS, ml., Jaroslav (25%) – ZÁVADSKÝ, Cyril (25%)] 1
2017 iné 190316 ACB014 [190316] Manažérstvo rizík / Andrea Seňová – 1.vyd – Košice : TU – 2017. – 110 s.. – ISBN 978-80-553-3047-1. [SEŇOVÁ, Andrea (100%)] 1
2017 iné 190321 AFD138 [190321] Hodnotenie výrobných rizík v praxi strojárskeho podniku / Miriam Tomičová, Zuzana Želinská, Andrea Seňová – 2017.In: Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch. – Košice : TU, 2017 S. 1- 7. – ISBN 978-80-553-2856-0 [TOMIČOVÁ, Miriam (34%) – ŽELINSKÁ, Zuzana (33%) – SEŇOVÁ, Andrea (33%)] 1
2017 iné 190348 ADF076 [190348] Underground quarries and their possible use for mining tourism purposes – Slovak perspectives on the example of the underground stone quarry of Veľká Stráň / Pavol Rybár … [et al.] – 2017.In: Acta Geoturistica. Roč. 8, č. 2 (2017), s. 87-107. – ISSN 1338-2292 [RYBÁR, Pavol (20%) – HRONČEK, Pavel (20%) – DOMARACKÁ, Lucia (20%) – TOMETZOVÁ, Dana (20%) – JESENSKÝ, Miloš (20%)] 1
2017 iné 190355 ADF077 [190355] The development of selected industrial indicators in Slovakia in 2006-2016 / Martina Vasilková Kmecová, Lucia Domaracká, Marcela Taušová – 2017.In: Acta Logistica. Roč. 4, č. 4 (2017), s. 15-21. – ISSN 1339-5629 [VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina (34%) – DOMARACKÁ, Lucia (33%) – TAUŠOVÁ, Marcela (33%)] 1
2017 iné 192538 ADF092 [192538] Energy solutions based on biomass and using of quantitative optimization model for biomass boiler / Katarína Teplická – 2017.In: Research journal of mining. Roč. 1, č. 4 (2017), s. 194-200. – ISSN 2453-9996 Spôsob prístupu: http://miningresearch.org/volume-1-issue-4/. [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.33
2017 iné 192576 AFD161 [192576] Evaluation of social and economic impacts of mining industry through macroeconomic indexes / Marcela Taušová … [et al.] – 2018.In: CEFE 2017. – Košice : TU, 2017 S. 782-789. – ISBN 978-80-553-2906-2 [TAUŠOVÁ, Marcela (25%) – ČULKOVÁ, Katarína (25%) – KHOURI, Samer (25%) – CEHLÁR, Michal (25%)] 1
2017 iné 196278 BEF012 [196278] Protective zones of mineral water resources in Bardejov Spa / Diana Dirnerová, Ladislav Tometz – 2018.In: Proceedings of Lectures : 14th International Scientific Conference on Mineral Waters of the Carpathian Basin. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov s. 57-65 . – ISBN 978-80-972639-1-1 [DIRNEROVÁ, Diana (50%) – TOMETZ, Ladislav (50%)] 1
2017 iné 200556 AFC149 [200556] Forecast trends and new possibilities of using some of selected earth resources / Ján Koščo … [et al.] – 2017.In: SGEM 2017. 13. Science and Technologies in Ecology, Exploration and Mining : Exploration and Mining : International Multidisciplinary Scientific Geoconference. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 343-350 [CD-ROM]. – ISBN 978-619-7105-00-1 [KOŠČO, Ján (20%) – TAUŠ, Peter (20%) – BEER, Martin (20%) – RYBÁR, Radim (20%) – KUDELAS, Dušan (20%)] 1
2017 iné 202477 ADF095 [202477] Data model design for applications in tourism / Žofia Kuzevičová, Marcela Bindzárová, Štefan Kuzevič – 2017.In: Ekonomika a manažment podniku : Economics and Business Management : Časopis pre ekonomickú teóriu a prax. Roč. 15 (2017), s. 23-29 . – ISSN 1336-4103 [KUZEVIČOVÁ, Žofia (35%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (35%) – KUZEVIČ, Štefan (30%)] 1
2017 wos scopus 178612 ADM041 [178612] Thermodynamic study of metal sulphides conversion to oxides in hydrometallurgy / Jozef Bocan, Marina Sidorová, Marian Šofranko – 2017.In: Metallurgy. Vol. 56, no. 1-2 (2017), p. 157-160. – ISSN 0543-5846 Spôsob prístupu: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=249310. [BOCAN, Jozef (34%) – SIDOROVÁ, Marina (33%) – ŠOFRANKO, Marian (33%)] 1
2017 wos scopus 180139 ADM044 [180139] New thoughts on the prospects of petroleum potential in the Eger rift (Czech Republic) / Marina Sidorová … [et al.] – 2017.In: Archives of Mining Sciences. Vol. 62, no. 1 (2017), p. 203-214. – ISSN 0860-7001 [SIDOROVÁ, Marina (70%) – CIZEK, Pavel (1%) – GALANT, Yuri (1%) – PINKA, Ján (28%)] 1
2017 wos scopus 181038 ADM048 [181038] The rate of stable crack growth (SCG) in automotive steels sheets / Ľubomír Ambriško, Michal Cehlár, Daniela Marasová – 2017.In: Metalurgija. Vol. 56, no. 3-4 (2017), p. 396-398. – ISSN 0543-5846 Spôsob prístupu: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=266749. [AMBRIŠKO, Ľubomír (34%) – CEHLÁR, Michal (33%) – MARASOVÁ, Daniela (33%)] 1
2017 wos scopus 181060 ADM049 [181060] Influence of additives on decrease of temperature of slag flow from energy coal in wet bottom boiler / Tomáš Bakalár … [et al.] – 2017.In: Metalurgija. Vol. 56, no. 3-4 (2017), p. 402-404. – ISSN 0543-5846 [BAKALÁR, Tomáš (30%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (30%) – KHOURI, Samer (30%) – PRISTÁŠOVÁ, Izabela (10%)] 1
2017 wos scopus 184222 ADM060 [184222] Perspectives of using technologies for geological storage of carbon dioxide / Oľga Végsöová, Iveta Janočková, Ján Pinka – 2017.In: Inzynieria Mineralna : Journal of the Polish Mineral Engineering Society. Vol. 39, no. 1 (2017), p. 201-206. – ISSN 1640-4920 [VÉGSÖOVÁ, Oľga (30%) – JANOČKOVÁ, Iveta (30%) – PINKA, Ján (40%)] 1
2017 wos scopus 185188 ADM063 [185188] Impact of health care funding on financial position of Slovak medical spas / Ján Derco – 2017.In: Tourism. Vol. 65, no. 3 (2017), p. 376-380. – ISSN 1332-7461 [DERCO, Ján (100%)] 0.5
2017 wos scopus 185229 ADM064 [185229] Attractiveness of european countries from the view of private equity and its impact to the industry in Europe / Daniela Marasová, Katarína Čulková, Martin Bittner – 2017.In: TEM Journal : Technology Education Management Informatics. Vol. 6, no. 2 (2017), p. 326-335. – ISSN 2217-8309 [MARASOVÁ, Daniela (40%) – ČULKOVÁ, Katarína (40%) – BITTNER, Martin (20%)] 0.33
2017 wos scopus 185263 ADM065 [185263] Evaluation of companies by revenues methods in the conditions of Slovakia / Jozef Zuzik … [et al.] – 2017.In: Problems and Perspectives in Management. Vol. 15, no. 3 (2017), p. 16-23. – ISSN 1727-7051 [ZUZIK, Jozef (20%) – WEISS, Roland (20%) – WEISS, Erik (20%) – LABANT, Slavomír (20%) – MIXTAJ, Ladislav (20%)] 0.33
2017 wos scopus 189898 ADM073 [189898] Expected life expectancy and its determinants in selected European countries / Samer Khouri … [et al.] – 2017.In: Transformations in Business and Economics. Vol. 16, no. 2B (2017), p. 638-655. – ISSN 1648-4460 Spôsob prístupu: http://www.transformations.knf.vu.lt/41b/article/expe. [KHOURI, Samer (50%) – CEHLÁR, Michal (30%) – HORANSKÝ, Karol (10%) – ŠÁNDOROVÁ, Klaudia (10%)] 1
2017 wos scopus 190171 ADN017 [190171] Analýza obsahu ťažkých kovov v Slovinskom potoku v Strednospišskej zaťaženej oblasti / Pavel Hronček … [et al.] – 2017.In: Geographia Cassoviensis. Roč. 11, č. 2 (2017), s. 111-123. – ISSN 1337-6748 [HRONČEK, Pavel (25%) – ČECH, Vladimír (25%) – KROKUSOVÁ, Juliana (25%) – DEMKOVÁ, Lenka (25%)] 0.5
2017 wos scopus 190215 ADN019 [190215] Efficiency of mining and quarrying industry of V4 countries: the impact of investments and selected indicators / Roman Lacko, Zuzana Hajduová, Henrieta Pavolová – 2017.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 22, č. 2 (2017), s. 136-145. – ISSN 1335-1788 [LACKO, Roman (35%) – HAJDUOVÁ, Zuzana (35%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (30%)] 0.5
2017 wos scopus 190561 ADN021 [190561] Computer modelling as a basic research and visualisation tool to research defunct historical mining technologies, using the example of cementation water mining in Smolník (Slovakia) / Pavol Rybár … [et al.] – 2017.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 22, č. 3 (2017), s. 313-322. – ISSN 1335-1788 [RYBÁR, Pavol (20%) – HVIZDÁK, Ladislav (20%) – HRONČEK, Pavel (20%) – JESENSKÝ, Miloš (20%) – ŠIMUNEK, Robert (20%)] 1
2017 wos scopus 190959 ADN023 [190959] The importance of mining for socio-economic growth of the country / Marcela Taušová … [et al.] – 2017.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 22, č. 4 (2017), s. 359-367. – ISSN 1335-1788 [TAUŠOVÁ, Marcela (20%) – ČULKOVÁ, Katarína (20%) – DOMARACKÁ, Lucia (20%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (19%) – KOŠČO, Ján (19%) – DREVKOVÁ, Mária (1%) – BENČÖOVÁ, Barbora (1%)] 1
2018 cc 185494 ADC070 [185494] The identification of incorrectly determined new points in established 2D Local Geodetic Network during deformation monitoring for environmental protection / Gabriel Weiss … [et al.] – 2018.In: Journal of Cleaner Production. Vol. 170 (2018), p. 789-796. – ISSN 0959-6526 Spôsob prístupu: doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.179. [WEISS, Gabriel (23%) – BARTOŠ, Karol (15%) – LABANT, Slavomír (22%) – GAŠINEC, Juraj (8%) – WEISS, Erik (8%) – MIXTAJ, Ladislav (8%) – WEISS, Roland (8%) – ZUZIK, Jozef (8%)] 0,5
2018 cc 190859 ADD003 [190859] Indebtedness in Chosen Industrial Sectors with Regard to the Economic Development in the World / Katarína Čulková … [et al.] – 2018.In: Ekonomický časopis. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 28-42. – ISSN 0013-3035 Spôsob prístupu: https://www.sav.sk/journals/uploads/0125121501%2018%20Culkova%20+%20RS.pdf. [ČULKOVÁ, Katarína (20%) – TAUŠOVÁ, Marcela (20%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (20%) – DOMARACKÁ, Lucia (20%) – TAUŠ, Peter (20%)] 1
2018 cc 193575 ADC082 [193575] Design of large-scale logistics systems using computer simulation hierarchic structure / Martin Straka … [et al.] – 2018.In: International Journal of Simulation Modelling. Vol. 17, no. 1 (2018), p. 105-118. – ISSN 1726-4529 Spôsob prístupu: http://www.ijsimm.com/Full_Papers/Fulltext2018/text17-1_105-118.pdf. [STRAKA, Martin (45%) – LENORT, Radim (25%) – KHOURI, Samer (25%) – FELIKS, Jerzy (5%)] 0.33
2018 cc 195911 ADC089 [195911] Evaluating the Waste Incineration Process for Sustainable Development through Modelling, Logistics, and Simulation / Martin Straka … [et al.] – 2018.In: Polish Journal of Environmental Studies = PJOES. – Olsztyn (Poľsko) : Hard Roč. 27, č. 6 (2018), s. 2739-2748 [online]. – ISSN 1230-1485 Spôsob prístupu: http://www.pjoes.com/pdf-81062-27154?filename=Evaluating%20the%20Waste.pdf. [STRAKA, Martin (25%) – ROSOVÁ, Andrea (25%) – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (20%) – KHOURI, Samer (25%) – ČULKOVÁ, Katarína (5%)] 0.12
2018 cc 198141 ADC094 [198141] Renewable energy sources as an attractive element of industrial tourism / Martin Beer, Radim Rybár, Michal Kaľavský – 2018.In: Current Issues in Tourism. – Abingdon (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group Roč. 21, č. 18 (2018), s. 2147-2159 [print]. – ISSN 1368-3500 [BEER, Martin (50%) – RYBÁR, Radim (49%) – KAĽAVSKÝ, Michal (1%)] 1
2018 cc 201244 ADC102 [201244] Sedimentary record comparison of the Piwniczna and Poprad sandstones (Magura Unit, Outer Carpathians) – a study from the border area of eastern Slovakia and Poland / Diana Dirnerová, Roman Farkašovský – 2018.In: Geological Quarterly : Kwartalnik Geologiczny. – Warszaw (Poľsko) : Panstwowy Instytut Geologiczny Roč. 62, č. 4 (2018), s. 881-895 [print]. – ISSN 1641-7291 [DIRNEROVÁ, Diana (60%) – FARKAŠOVSKÝ, Roman (40%)] 0.5
2018 cc 202503 ADC108 [202503] Utilization of computer simulation for waste separation design as a logistics system / M. Straka … [et al.] – 2018.In: International Journal of Simulation Modelling : IJSIMM. – Wolkersdorf im Weinviertel (Rakúsko) : DAAAM International Vienna Roč. 17, č. 4 (2018), s. 583-596 [print]. – ISSN 1726-4529 [STRAKA, Martin (30%) – KHOURI, Samer (30%) – ROSOVÁ, Andrea (30%) – CAGANOVÁ, Dagmar (5%) – ČULKOVÁ, Katarína (5%)] 0.25
2018 iné 181333 AFC066 [181333] The effect of sodium hexametaphosphate on natural flotation kinetics of talc ore / Ivan Brezáni, Michal Marcin, Martin Sisol – 2017.In: International Conference on Environment and Mineral Processing. – Ostrava : VŠB TU, 2017 P. 49-54. – ISBN 978-80-248-4049-9 [BREZÁNI, Ivan (50%) – MARCIN, Michal (10%) – SISOL, Martin (40%)] 0.33
2018 iné 181488 BEE008 [181488] Removing polutants from the water by humic substances / Maria Kanuchova … [et al.] – 2017.In: CERECO 2017. – Užhorod : TOB, 2017 P. 118-122. – ISBN 978-617-7404-28-5 [KAŇUCHOVÁ, Mária (40%) – KOZÁKOVÁ, Ľubica (20%) – BOCAN, Jozef (20%) – SISOL, Martin (20%)] 1
2018 iné 184177 ABC001 [184177] Measurement of company performance as part of its strategic management chapter 17/ Mária Janošková, Adriana Csikósová, Katarína Čulková – 2018.In: Managerial strategies for business sustainability during turbulent times. – Hershey PA : IGI Global, 2018 P. 309-335. – ISBN 978-1-5225-2716-9 [JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (25%) – ČULKOVÁ, Katarína (25%)] 0.5
2018 iné 187261 AFD154 [187261] Comparison of the fee tools in the area of waste management in the EU / Daniela Palaščáková, Mária Ria Janošková – 2018.In: New Trends in Process Control and Production Management. – London : Taylor and Francis Group, 2018 S. 407-412. – ISSN 978-1-138-05885-9 [PALAŠČÁKOVÁ, Daniela (50%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%)] 0.5
2018 iné 187268 AFD155 [187268] Evaluation of financial situation in tourism company through summary index / Jozef Zuzik … [et al.] – 2018.In: New Trends in Process Control and Production Mnagement. – London : Taylor and Francis Group, 2018 S. 571-574. – ISBN 978-1-315-16396-3 [ZUZIK, Jozef (25%) – ČULKOVÁ, Katarína (25%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (25%) – SEŇOVÁ, Andrea (25%)] 0.5
2018 iné 187826 ABC002 [187826] Fiscal reforms in a country’s competitiveness development: The case study of Slovakia chapter 14/ Mária Janošková, Adriana Csikósová, Katarína Čulková – 2018.In: Economic Reforms for Global Competitiveness. – Hershey PA : IGI Global, 2018 P. 265-287. – ISBN 978-1-5225-3856-1 [JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (25%) – ČULKOVÁ, Katarína (25%)] 0.33
2018 iné 189475 AFD135 [189475] Effect of waste glass addition on mechanical properties of slag based geopolymers / Michal Marcin, Martin Sisol, Ivan Brezáni – 2017.In: Waste Recycling 20. – Košice : Institute of Geotechnics SAS, 2017 S. 29-31. – ISBN 978-80-89883-04-2 [MARCIN, Michal (70%) – SISOL, Martin (20%) – BREZÁNI, Ivan (10%)] 0.5
2018 iné 190160 AFD158 [190160] Key factors of mining sustainability of chosen mineral raw material / Lucia Domaracká … [et al.] – 2018.In: New Trends in Process Control and Production. – London : Taylor and Francis Group, 2018 P. 81-84. – ISBN 978-1-138-05885-9 [DOMARACKÁ, Lucia (30%) – TAUŠOVÁ, Marcela (30%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (30%) – BENČÖOVÁ, Barbora (10%)] 1
2018 iné 192081 ABC003 [192081] Corporate social responsibility as a strategic goal in business: A case study Chapter 4/ Mária Janošková, Daniela Palaščáková – 2018.In: Corporate Social Responsibility (CSR): Practices, Issues and Global Perspectives. – New York : Nova Science Publishers, 2018 P. 109-144. – ISBN 978-1-53613-252-6 [JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%) – PALAŠČÁKOVÁ, Daniela (50%)] 0.25
2018 iné 192506 ADE061 [192506] K systému slovenské právní úpravy cestovního ruchu / Marián Lukáč – 2018.In: Studia Turistica. Vol. 9, no. 1 (2018), p. 51-58. – ISSN 1804-252X [LUKÁČ, Marián (100%)] 1
2018 iné 192729 AFC153 [192729] Possibilities for aqua parks using in tourism of Slovakia / Erik Weiss … [et al.] – 2018.In: Public recreation and lanscape protection – with nature hand in hand!. – Brno : Mendel University, 2018 P. 290-295. – ISBN 978-80-7509-550-3 [WEISS, Erik (20%) – ČULKOVÁ, Katarína (20%) – MIXTAJ, Ladislav (20%) – PETRÁŠ, Miloš (20%) – LASKOVSKÝ, Vlastislav (20%)] 0.5
2018 iné 192872 ADE062 [192872] Integrated waste management system / Elsanosi Emhemed, Dušan Kudelas – 2018.In: Interdisciplinarity in theory and practice. No. 15 (2018), p. 27-32. – ISSN 2344-2409 [EMHEMED, Elsanosi (75%) – KUDELAS, Dušan (25%)] 1
2018 iné 193178 AFC154 [193178] Anthropogenically created historical geological surface locations (geosites) and their protection / Pavel Hronček, Marián Lukáč – 2018.In: Public recreation and lanscape protection – with nature hand in hand!. – Brno : Mendel University, 2018 P. 54-60. – ISBN 978-80-7509-550-3 [HRONČEK, Pavel (50%) – LUKÁČ, Marián (50%)] 0.5
2018 iné 194532 ADF101 [194532] Means of using low-potential geothermal energy for recreational purposes in the Košice region / Ján Koščo, Ľubomíra Gabániová – 2018.In: Acta Tecnología. Roč. 4, č. 1 (2018), s. 1-4. – ISSN 2453-675X Spôsob prístupu: http://www.actatecnologia.eu/issues/2018/I_2018_01_Kosco_Gabaniova.pdf. [KOŠČO, Ján (75%) – GABÁNIOVÁ, Ľubomíra (25%)] 1
2018 iné 194533 AEC007 [194533] About Corporate Social Responsibility in small and medium enterprises in Slovakia / Mária Ria Janošková, Adriana Csikósová – 2018.In: New trends in process control management. – Ostrava (Česko) : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava s. 165-185 [print]. – ISBN 978-80-248-4161-8 [JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (50%)] 0.33
2018 iné 195277 ACB016 [195277] Oceňovanie a investovanie do nerastných surovín / Michal Cehlár, Mária Shejbalová Muchová – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2018. – 177 s. [print]. – ISBN 978-80-553-2925-3. [CEHLÁR, Michal (50%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (50%)] 1
2018 iné 195408 ADE065 [195408] Aqua parks using in tourism of Slovakia in comparing with other countries / Erik Weiss … [et al.] – 2018.In: Journal of Landscape Management. Vol. 9, no. 1 (2018), p. 17-21. – ISSN 1804-2821 [WEISS, Erik (20%) – ČULKOVÁ, Katarína (20%) – MIXTAJ, Ladislav (20%) – PETRÁŠ, Miloš (20%) – LASKOVSKÝ, Vlastislav (20%)] 0.5
2018 iné 195662 ADF103 [195662] Factors affecting the performance of enterprises and their impact on macroeconomic indicators of the business environment of Slovakia / Katarína Teplická – 2018.In: Manažment v teórii a praxi. Roč. 14, č. 2 (2018), s. 4-15. – ISSN 1336-7137 [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.33
2018 iné 196292 AED037 [196292] Business services centrá ako nástroj zamestnávania absolventov škôl / Katarína Čulková, Mária Janošková – 2018.In: Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 9-14 . – ISBN 978-80-553-2739-6 [ČULKOVÁ, Katarína (50%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%)] 0.33
2018 iné 196663 ADE067 [196663] Proposal centre of sustainable tourism from unused buildings in Zádiel / Zuzana Jurkasová – 2018.In: Geosport for Society. – Oradea (Rumunsko) : Universitatea din Oradea, 2014 Roč. 8, č. 1 (2018), s. 7-15 . – ISSN 2393-1353 [ŠIMKOVÁ, Zuzana (100%)] 1
2018 iné 196811 ADE068 [196811] Význam a postavenie systému manažérstva kvality v oblasti merania výkonnosti na Slovensku / Katarína Teplická – 2018.In: Q-magazín : internetový časopis o jakosti. č. 1 (2018), s. 1-10 [online]. – ISSN 1213-0451 (online) Spôsob prístupu: http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/5_1_2018.pdf. [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.33
2018 iné 196814 ADF105 [196814] Taxes license and its influence on business environment in Slovakia / Katarína Teplická – 2018.In: Manažment podnikania a vecí verejných : dialógy. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia manažmentu Roč. 12, č. 7 (2018), s. 1-10 [print]. – ISSN 1337-0510 Spôsob prístupu: https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/detail-eu_un_cat-0056173-Manazment-podnikania-a-veci-verejnych-dialogy/. [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.33
2018 iné 197260 AFD177 [197260] Process of supplier ́s evaluation and selection through software support / Andrea Seňová … [et al.] – 2018.In: New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business. – Leiden (Holandsko) : Balkema s. 457-461 [print]. – ISBN 978-1-138-05885-9 [SEŇOVÁ, Andrea (25%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (25%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (25%) – ČULKOVÁ, Katarína (25%)] 0.5
2018 iné 197263 AFC176 [197263] Implementation of business intelligence tools in companies / Jaroslav Dugas … [et al.] – 2018.In: New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business. – Leiden (Holandsko) : Balkema s. 93-95 [print]. – ISBN 978-1-138-05885-9 [DUGAS, Jaroslav (25%) – SEŇOVÁ, Andrea (25%) – KRŠÁK, Branislav (25%) – FERENCZ, Vojtech (25%)] 1
2018 iné 197417 AFC177 [197417] Innovative methods in rock disintegration / Pavol Rybár … [et al.] – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 1. Mineral processing oil and gas exploration : Science and technologies in geology, exploration and mining. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 531-540 [print]. – ISBN 978-619-7408-38-6 – ISSN 1314-2704 [RYBÁR, Pavol (20%) – WITTENBERGER, Gabriel (70%) – ČAMBÁL, Jozef (5%) – HORANSKÝ, Karol (5%)] 1
2018 iné 197481 AFC178 [197481] Regional Mining of Zeolite, Current Mining Management and Quality Perspective by 2050 / Slavomír Drevko, Mária Drevková, Martina Vasilková – Kmecová – 2018.In: 3rd International Innovative Mining Symposium. – Bristol (Veľká Británia) : EDS Sciences s. 1-7 [online]. [DREVKO, Slavomír (50%) – DREVKOVÁ, Mária (30%) – VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina (20%)] 1
2018 iné 197809 AEC009 [197809] Influence of Dispersed Systems on Exploratory Drilling / Mykola Dudlia … [et al.] – 2018.In: Non-Traditional Technologies in the Mining Industry. – Zürich (Švajčiarsko) : Trans Tech Publications s. 44-53 [online]. – ISBN 978-3-0357-1415-9 [DUDLIA, Mykola (4%) – PINKA, Ján (45%) – DUDLIA, Kataryna (3%) – Rastvietajiev Valeri (3%) – SIDOROVÁ, Marina (45%)] 1
2018 iné 197816 AFC180 [197816] Modeling the financial costs in case of air accidents / Zuzana Zgodavová … [et al.] – 2018.In: New trends in civil aviation. – London (Veľká Británia) : CRC Press s. 187-192 [print]. – ISBN 978-0-8153-7602-6 [ZGODAVOVÁ, Zuzana (20%) – TOBISOVÁ, Alica (20%) – ROZENBERG, Róbert (20%) – ČEKAN, Peter (20%) – SEŇOVÁ, Andrea (20%)] 0.25
2018 iné 197818 ACB018 [197818] Marketing / Adriana Csikósová, Mária Janošková – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2018. – 107 s. [print]. – ISBN 978-80-553-2769-3. [CSIKÓSOVÁ, Adriana (50%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%)] 1
2018 iné 197819 BCI019 [197819] Praktikum z marketingu / Adriana Csikósová, Mária Ria Janošková – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2018. – 83 s. [print]. – ISBN 978-80-553-2759-4. [CSIKÓSOVÁ, Adriana (50%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%)] 1
2018 iné 197869 GAI059 [197869] Zistenie rozsahu znečistenia v miestach úniku motorovej nafty ako aj drevených podvalov a štrkového lôžka hydrogeologickým posudkom na železničnej stanici Plešivec Správa atmogeochemické meranie pôdneho vzduchu/ Erika Škvareková – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2018. – 39 s. [print]. [ŠKVAREKOVÁ, Erika (100%)] 1
2018 iné 198040 AFD178 [198040] Prieskum hospodárenia a finančného správania sa Slovákov / Katarína Čulková … [et al.] – 2018.In: Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii : samostatná sekcia Podniková výkonnost a zpětné toky. – Bratislava (Slovensko) : Bratislava Ekonóm s. 27-36 [print]. – ISBN 978-80-225-4501-3 [ČULKOVÁ, Katarína (25%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (25%) – HREHOVÁ, Daniela (25%) – SEŇOVÁ, Andrea (25%)] 0.33
2018 iné 198281 AFC183 [198281] International Experience, Principles and Conditions for the Transition to a “green Economy” / Dušan Kudelas … [et al.] – 2018.In: 3rd International Innovative Mining Symposium. – Londín (Veľká Británia) : EDS Sciences s. 1-6 [online]. [KUDELAS, Dušan (97%) – DOMRU, Eugen (1%) – STOIANOV, Adrian (1%) – PETERS, Dénes (1%)] 1
2018 iné 198282 AFD181 [198282] Kritériá efektívnosti environmentálnych investícií / Jaroslav Dugas ml., Andrea Seňová – 2018.In: Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii : samostatná sekcia Podniková výkonnost a zpětné toky. – Bratislava (Slovensko) : Bratislava Ekonóm s. 37-42 [print]. – ISBN 978-80-225-4501-3 [DUGAS, Jaroslav ml. (50%) – SEŇOVÁ, Andrea (50%)] 1
2018 iné 198290 AFC184 [198290] Vývoj tepelnej akumulačnej jednotky založenej na heterogénnej štruktúre MFPCM pre kogenerečné jednotky / Michal Kaľavský, Radim Rybár, Martin Beer – 2018.In: 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. – [s.l.] (Česko) : Česká elektrotechnická společnost s. 51-58 [print]. – ISBN 978-80-02-02786-7 [KAĽAVSKÝ, Michal (10%) – RYBÁR, Radim (45%) – BEER, Martin (45%)] 0.5
2018 iné 198304 AFD182 [198304] Využitie heterogénnej štruktúry PCMMF pre akumuláciu tepelnej energie v oblasti OZE / Michal Kaľavský, Radim Rybár, Martin Beer – 2018.In: RESpect 2018 : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 51-62 [print]. – ISBN 9788055329758 [KAĽAVSKÝ, Michal (10%) – RYBÁR, Radim (45%) – BEER, Martin (45%)] 0.33
2018 iné 198472 AFB034 [198472] Likvidácia starých environmentálnych záťaží po ťažbe ropy a zemného plynu / Ján Pinka – 2018.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy: zborník. – Prešov (Slovensko) : Grafotlač-Šoltýs, 2018 s. 93-99 . – ISBN 978-80-89883-08-0 [PINKA, Ján (100%)] 1
2018 iné 198486 AFB036 [198486] Možnosti stanovenia zloženia tuhých environmentálnych materiálov – prachov metódou röntgen fluorescenčnej spektrometrie / Ján Pinka, Jana Nováková – 2018.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : zborník. – Prešov (Slovensko) : Grafotlač-Šoltýs s. 107-111 . – ISBN 978-80-89883-08-0 [PINKA, Ján (50%) – NOVÁKOVÁ, Jana (50%)] 1
2018 iné 198488 AFB037 [198488] Súčasný stav a perspektívy ťažby zemného plynu na Slovensku a jej vplyv na životné prostredie / Ján Pinka – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 56-61 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [PINKA, Ján (100%)] 1
2018 iné 198489 AFB038 [198489] Ekologický a ekonomický vplyv tvorby parafínu na ťažobných zariadeniach pri ťažbe ropy a zemného plynu / Ján Pinka – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov : New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 62-67 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [PINKA, Ján (100%)] 1
2018 iné 198490 AFB039 [198490] Environmentálne aspekty pri ťažbe nerastných surovín / Ján Pinka – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov : New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 68-72 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [PINKA, Ján (100%)] 1
2018 iné 198492 AFB040 [198492] Likvidácia starých environmentálnych záťaží po ťažbe ropy a zemného plynu / Ján Pinka – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov : New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 73-81 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [PINKA, Ján (100%)] 1
2018 iné 198493 AFB041 [198493] Metódy a technické prostriedky používané pri odstraňovaní ropného znečistenia / Ján Pinka – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov : New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 82-88 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [PINKA, Ján (100%)] 1
2018 iné 198704 AFB042 [198704] Zisťovanie znečistenia pôdy metódou rontgen fluorescenčnej spektrometrie / Jana Nováková, Erika Škvareková – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 s. 52-55 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [NOVÁKOVÁ, Jana (50%) – ŠKVAREKOVÁ, Erika (50%)] 1
2018 iné 198705 AFB043 [198705] Prehľad najhlbších a najdlhších vrtov vo svete / Marina Sidorová – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov : New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 101-107 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [SIDOROVÁ, Marina (100%)] 1
2018 iné 198706 AFB044 [198706] Problematika dechtu pri podzemnom splyňovaní uhlia / Erika Škvareková – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 113-116 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [ŠKVAREKOVÁ, Erika (100%)] 1
2018 iné 198707 AFB045 [198707] Zisťovanie organického znečistenia pôdy in situ / Erika Škvareková, Jana Nováková – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 s. 117-121 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [ŠKVAREKOVÁ, Erika (50%) – NOVÁKOVÁ, Jana (50%)] 1
2018 iné 198708 AFB046 [198708] Klasifikácia a evidencia zdrojov a zásob uhľovodíkov / Martin Surán, Marina Sidorová – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 108-112 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [SURÁN, Martin (2%) – SIDOROVÁ, Marina (98%)] 1
2018 iné 198710 AFB047 [198710] Použitie techniky a technológie vŕtania veľmi hlbokých vrtov na ropu a zemný plyn / Marina Sidorová – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 96-100 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [SIDOROVÁ, Marina (100%)] 1
2018 iné 198753 AFB048 [198753] Termické metódy rozpojovania hornín / Gabriel Wittenberger – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov : New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 129-133 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [WITTENBERGER, Gabriel (100%)] 1
2018 iné 198763 AFB049 [198763] Vplyv technickej seizmicity na okolité prostredie tunela Diel / Gabriel Wittenberger … [et al.] – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 134-137 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [WITTENBERGER, Gabriel (60%) – PANDULA, Blažej (30%) – FEHÉR, Ján (1%) – ČAMBÁL, Jozef (8%) – ZÁPACH, Jakub (1%)] 1
2018 iné 198778 AFB050 [198778] Transit and Transport of Oil and Gas / Khaled Khaleel Masoud Ehmaidat, Gabriel Wittenberger – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov : New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 7-11 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [EHMAIDAT, Khaled Khaleel Masoud (100%) – WITTENBERGER, Gabriel (80%)] 1
2018 iné 198779 AFB051 [198779] Financial management and economy of oil and gas industry / Khaled Khaleel Masoud Ehmaidat, Gabriel Wittenberger, Abobaker K. Masoud Ehmaidat – 2018.In: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov : New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : zborník konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 1-6 [print]. – ISBN 978-80-553-2781-5 [EHMAIDAT, Khaled Khaleel Masoud (10%) – WITTENBERGER, Gabriel (80%) – EHMAIDAT, Abobaker K. Masoud (10%)] 1
2018 iné 198836 AFD185 [198836] Analysis of job market in Slovakian-Polish border from the view of chosen sectors / Katarína Čulková, Daniela Hrehová, Mária Janošková – 2018.In: Interkultúrna edukácia v prostredí vysokých škôl : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 13-18 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2797-6 [ČULKOVÁ, Katarína (50%) – HREHOVÁ, Daniela (25%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (25%)] 0.25
2018 iné 198894 AFC187 [198894] Import Substitution as a Condition for Sustainable Development of Mining Regions / Juraj Janočko … [et al.] – 2018.In: 3rd International Innovative Mining Symposium. – Bristol (Veľká Británia) : EDS Sciences s. 1-6 [online]. [JANOČKO, Juraj (33%) – ŠIMKOVÁ, Zuzana (33%) – PAVLIK, Tomáš (33%) – PEVNEVA, Inna (1%)] 1
2018 iné 199070 BCI021 [199070] Malé a stredné podnikanie / Marcela Taušová, Ján Koščo – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2018. – 102 s. [print]. – ISBN 978-80-553-2794-5. [TAUŠOVÁ, Marcela (50%) – KOŠČO, Ján (50%)] 1
2018 iné 199104 AFD186 [199104] Research of material and power of photovoltaic panels of various types of degradation in operating conditions / Peter Tauš …[et al.] – 2018.In: XXI. International Scientific Conference – The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018. – Londýn (Veľká Británia) : EDP Sciences s. 1-8 [online]. – ISSN 2261-236X [TAUŠ, Peter (16%) – TOMČEJOVÁ, Jana (14%) – TAUŠOVÁ, Marcela (14%) – GABÁNIOVÁ, Ľubomíra (14%) – KUDELAS, Dušan (14%) – JEŇO, Matúš (14%) – ŠLOSÁR, Daniel (14%)] 1
2018 iné 199218 AFC190 [199218] Socio-economic factors and their impact on the renovation of apartment buildings in the countries of Eastern Europe / Marcela Taušová, Katarína Teplická, Radoslav Bajus – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 5.3. Ecology, economics, education and legislation : environmental economics. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 727-733 . – ISBN 978-619-7408-48-5 – ISSN 1314-2704 [TAUŠOVÁ, Marcela (35%) – TEPLICKÁ, Katarína (35%) – BAJUS, Radoslav (30%)] 0.33
2018 iné 199471 ADE072 [199471] Development of tourism company through innovation products / Katarína Čulková, Erik Weiss, Mária Ria Janošková – 2018.In: Právo, ekonomika a management : časopis pro právní a ekonomickou praxi. č. 6 (2018), s. 64-72 [print]. – ISSN 1804-3550 [ČULKOVÁ, Katarína (35%) – WEISS, Erik (35%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%)] 0.5
2018 iné 199565 ADF111 [199565] Stirling engine and renewable energy sources / Ján Koščo – 2018.In: Acta Tecnología : International Scientific Journal about Technologies. – Slovensko : 4S go, 2016 Roč. 4, č. 2 (2018), s. 21-24 [online]. – ISSN 2453-675X (online) [KOŠČO, Ján (100%)] 1
2018 iné 199778 AFD192 [199778] Cost analysis as instrument for cost management in mining companies / Katarína Teplická – 2018.In: Horizonty podnikateľského prostredia 4. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave s. 201-206 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-223-4652-8 [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.5
2018 iné 199826 AFC196 [199826] Position and development of Small and Medium enterprises in European countries / Mária Ria Janošková, Katarína Čulková, Adriana Csikósová – 2018.In: Proceedings of the 8th Business and Management Conference. – Prague (Česko) : International Institute of Social and Economic Sciences s. 91-103 [online]. – ISBN 978-80-87927-73-1 – ISSN 2570-6543 [JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%) – ČULKOVÁ, Katarína (40%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (30%)] 0.25
2018 iné 199863 AFC197 [199863] Work productivity and employment in chosen EU countries / Adriana Csikósová, Katarína Čulková, Mária Janošková – 2018.In: Proceedings of the 8th Business and Management Conference. – Prague (Česko) : International Institute of Social and Economic Sciences s. 13-30 [online]. – ISBN 978-80-87927-73-1 – ISSN 2570-6543 [CSIKÓSOVÁ, Adriana (30%) – ČULKOVÁ, Katarína (40%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%)] 0.33
2018 iné 200555 AFC198 [200555] Evaluation of economic return of investment to new production technology / Katarína Čulková … [et al.] – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 4.2. Energy and Clean Technologies : recycling air pollution and climate change. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 65-72 [print]. – ISBN 978-619-7408-45-4 – ISSN 1314-2704 [ČULKOVÁ, Katarína (20%) – KOŠČO, Ján (20%) – SPIŠÁK, Ján (20%) – KAŇUCHOVÁ, Ingrid (20%) – MIHALIKOVÁ, Eva (20%)] 0.5
2018 iné 200666 GII024 [200666] Možnosti využitia OZE bytových domoch / Peter Tauš – 2018.In: Zlepšovák. – Bratislava (Slovensko) : Bratislava Združenie pre lepšiu správu bytových domov, 2018 Roč. 1, č. 4-5 (2018), s. 25-26 . [TAUŠ, Peter (100%)] 1
2018 iné 200667 GII025 [200667] Energetický audit rozvodov tepla. Strašiak alebo pomocník? / Peter Tauš – 2018.In: Zlepšovák. – Bratislava (Slovensko) : Bratislava Združenie pre lepšiu správu bytových domov, 2018 Roč. 1, č. 2 (2018), s. 14-15 . [TAUŠ, Peter (100%)] 1
2018 iné 200690 AFC199 [200690] Energetic potential of geothermal well gth-1 in the tourist area of ZemplÍnska ŠÍrava / Ján Koščo … [et al.] – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 3.1. Water Resources. Fores, Marine and Ocean Ecosystems : Hydrology and water resources. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology, 2018 s. 259-266 [print]. – ISBN 978-619-7408-42-3 – ISSN 1314-2704 [KOŠČO, Ján (30%) – TAUŠ, Peter (30%) – MIHALÍKOVÁ, Eva (5%) – TAUŠOVÁ, Marcela (30%) – KUBACKI, Krzysztof (5%)] 1
2018 iné 200723 ADE076 [200723] Obzor vedenija vyjemočno-pogruzočnych rabot pri otrabotke uglenasyščennych zon razrezov Kuzbassa / V.F. Kolesnikov, M. Cehlar, E.A. Tjuleneva – 2018.In: Journal of Mining and Geotechnical Engineering. – Kuzbass (Ruská federácia) : T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University Roč. 1, č. 2 (2018), s. 36-49 [print]. – ISSN 2618-7434 [KOLESNIKOV, Valery F. (33%) – CEHLÁR, Michal (34%) – TJULENEVA, Jekaterina A. (33%)] 1
2018 iné 200786 AFD194 [200786] Efektivizácia energetického hospodárstva budovy strednej odbornej školy s praktickým vyučovaním / Peter Tauš, Marcela Taušová – 2018.In: Energetický manažment 2018 : efektívne riešenia využívania energie. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia s. 103-113 [print, CD-ROM]. – ISBN 978-80-89878-21-5 [TAUŠ, Peter (50%) – TAUŠOVÁ, Marcela (50%)] 1
2018 iné 200852 AFC200 [200852] Hiking and sports mobile applications testing for their use in geotourism / Dana Tometzová [et al] – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 5.2. Ecology,economics, education and legislation : Ecology and environmental protection. – Sofia (Bulharsko): STEF92 Technology, 2018 s. 505-512 [print]. – ISBN 978-619-7408-47-8 [TOMETZOVÁ, Dana (20%) – KOŠČO, Ján (20%) – HLAVŇOVÁ, Barbara (20%) – DREVKO, Slavomír (20%) – DREVKOVÁ, Mária (20%)] 1
2018 iné 201453 ADF114 [201453] Definovanie prekážok vplývajúcich na malé a stredné podniky / Mária Shejbalová Muchová, Kamila Mitro Nemčíková – 2018.In: Ekonomické rozhľady : Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. – Bratislava (Slovensko) : Ekonomická univerzita v Bratislave Roč. 47, č. 3 (2018), s. 289-303 [print]. – ISSN 0323-262X [SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (80%) – MITRO NEMČÍKOVÁ, Kamila (20%)] 1
2018 iné 201670 AAA018 [201670] Financial health of the company and bankruptcy avoiding / Adriana Csikósová, Katarína Čulková, Mária Ria Janošková – 1. vyd. – Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – 2018. – 91 s. [print]. – ISBN 978-80-248-4244-8. [CSIKÓSOVÁ, Adriana (30%) – ČULKOVÁ, Katarína (40%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%)] 1
2018 iné 201838 AFC203 [201838] A removal of pollutants from the water by humic substances / Anna Škvarlová … [et al.] – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 5.2. Ecology, economics, education and legislation : Ecology and environmental protection. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology, 2018 s. 779-786 [print]. – ISBN 978-619-7408-47-8 [ŠKVARLOVÁ, Anna (35%) – KAŇUCHOVÁ, Mária (20%) – KOZÁKOVÁ, Ľubica (20%) – ŠKVARLA, Jiří (20%) – GABÁNIOVÁ, Ľubomíra (5%)] 0.33
2018 iné 202024 ACD002 [202024] Medzinárodný manažment a manažment ľudských zdrojov / Mária Janošková – 2018.In: Zručnosti pre globálny trh práce a podnikanie : Vysokoškolská učebnica. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2018 s. 31-50 [print]. – ISBN 978-80-553-2798-3 [JANOŠKOVÁ, Mária Ria (100%)] 1
2018 iné 202480 ADE078 [202480] Ekonomický pohľad na vybrané geodetické činnosti / Marcela Bindzárová Gergeľová, Žofia Kuzevičová, Štefan Kuzevič – 2018.In: Právo, ekonomika a management : časopis pro právní a ekonomickou praxi. – Zlín (Česko) : Academia Economia č. 6 (2018), s. 96-103 [print]. – ISSN 1804-3550 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (35%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (35%) – KUZEVIČ, Štefan (30%)] 1
2018 iné 202481 ADE079 [202481] Ekonomické aspekty projektovania tepelných čerpadiel / Štefan Kuzevič … [et al.] – 2018.In: Právo, ekonomika a management : časopis pro právní a ekonomickou praxi. – Zlín (Česko) : Academia Economia č. 6 (2018), s. 133-138 [print]. – ISSN 1804-3550 [KUZEVIČ, Štefan (35%) – PIVARNÍK, Peter (5%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (30%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (30%)] 1
2018 iné 202482 AED045 [202482] Technologický rozvoj v oblasti využívania GIS – časť 1 / Marcela Bindzárová Gergeľová … [et al.] – 2018.In: Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 65-69 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2739-6 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (35%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (30%) – KUZEVIČ, Štefan (30%) – MÜNNICH, Miriam (5%)] 0.5
2018 iné 202483 AED046 [202483] Technologický rozvoj v oblasti využívania GIS – časť 2 / Marcela Bindzárová Gergeľová … [et al.] – 2018.In: Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 70-74 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-2739-6 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (35%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (30%) – KUZEVIČ, Štefan (30%) – MÜNNICH, Miriam (5%)] 0.5
2018 iné 202486 AFC208 [202486] Spatial site view of the structure of selected urban areas / Marcela Bindzárová Gergeľová, Žofia Kuzevičová, Štefan Kuzevič – 2018.In: GeoTerrace-2018. – Lviv (Ukrajina) : Lviv Polytechnic National University s. 212-215 [print]. [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (35%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (35%) – KUZEVIČ, Štefan (30%)] 0.5
2018 iné 202681 AFC209 [202681] Specifics of Startups Management in Slovakia / Andrea Seňová … [et al.] – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 5.3. Urban planning, architecture and design : Architecture and design. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology, 2018 s. 743-750 . – ISBN 978-619-7408-66-9 – ISSN 2367-5659 [SEŇOVÁ, Andrea (30%) – ČAMBÁL, Jozef (10%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (25%) – DOMARACKÁ, Lucia (25%) – KAŇUCHOVÁ, Ingrid (10%)] 0.5
2018 iné 202682 AFC210 [202682] Risk Assessment Process in Industrial Enterprises in Slovakia / Jaroslav Dugas … [et al.] – 2018.In: SGEM 2018 conference proceedings. 5.3. Urban planning, architecture and design : Architecture and design. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology, 2018 s. 703-710 . – ISBN 978-619-7408-66-9 – ISSN 2367-5659 [DUGAS, Jaroslav (15%) – KOŠČO, Ján (40%) – TUDOŠ, Dominik (10%) – ŠEBEŠČÁKOVÁ, Lucia (20%) – KAŇUCHOVÁ, Ingrid (15%)] 0.5
2018 iné 203553 AAA019 [203553] Raw material base using and sustainable development in Slovakia / Samer Khouri … [et al.] – 1. vyd. – Coastalhwy Lewes : Ecoletra.com – 2018. – 98 s. [print]. – ISBN 978-16-451-6796-9. [KHOURI, Samer (25%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (25%) – ČULKOVÁ, Katarína (25%) – ŠIMKOVÁ, Zuzana (25%)] 0.5
2018 iné 203572 AFH053 [203572] Sedimentárny záznam pieskovcových sukcesií Čergovského a Strihovského súvrstvia v pohraničnej oblasti severovýchodného Slovenska (Magurská jednotka, Flyšové pásmo) / Diana Dirnerová, Roman Farkašovský – 2018.In: Mente et Malleo – Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti. (2018), s. 50-50 [online]. – ISSN 2453-9732 [DIRNEROVÁ, Diana (60%) – FARKAŠOVSKÝ, Roman (40%)] 1
2018 iné 203619 AED053 [203619] Úvod do problematiky histórie povrchovej ťažby nerastných surovín na Slovensku / Michal Cehlár, Pavel Hronček – 2018.In: Dejiny ťažby nerastných surovín v lomoch a ich použitie na území Slovenska : od prvopočiatkov do polovice 20. storočia. – Košice (Slovensko) : Slovenské združenie výrobcov kameniva s. 6-7 [print]. – ISBN 978-80-972817-1-7 [CEHLÁR, Michal (50%) – HRONČEK, Pavel (50%)] 1
2018 iné 203876 AFC214 [203876] Effect of waste glass addition on mechanical properties of slag based geopolymers / M. Marcin, M. Sisol, I. Brezáni – 2018.In: Building Materials, Products and Technologies : proceedings 21st International Conference. – Blansko (Česko) : Institute of Physics s. 1-7 [online]. – ISSN 1757-8981 [MARCIN, Michal (50%) – SISOL, Martin (30%) – BREZÁNI, Ivan (20%)] 0.5
2018 iné 203954 AAB013 [203954] Riadenie manažérskych procesov vo verejnom sektore a metódy ich hodnotenia / Ondrej Železník, Katarína Teplická, Soňa Hurná – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2018. – 77 s. [print]. – ISBN 978-80-553-3287-1. [ŽELEZNÍK, Ondrej (34%) – TEPLICKÁ, Katarína (33%) – HURNÁ, Soňa (33%)] 0.5
2018 iné 204005 ADF126 [204005] Limestone in V4 countries / Lucia Domaracká … [et al.] – 2018.In: Acta Montanistica Slovaca. – Košice (Slovensko) : Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Roč. 23, č. 4 (2018), s. 390-401 [print, online]. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: https://actamont.tuke.sk/pdf/2018/n4/5domaracka.pdf. [DOMARACKÁ, Lucia (25%) – TAUŠOVÁ, Marcela (25%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (25%) – JANOČKOVÁ, Iveta (24%) – BEDNÁROVÁ, Lucia (1%)] 1
2018 wos scopus 190278 ADM082 [190278] Design of vacuum thermal insulation fitting in solar heating applications / Radim Rybár, Martin Beer, Dušan Kudelas – 2018.In: Engineering Review. Vol. 38, no. 1 (2018), p. 62-69. – ISSN 1330-9587 Spôsob prístupu: http://er.riteh.hr/index.php/ER/article/view/861/481. [RYBÁR, Radim (34%) – BEER, Martin (33%) – KUDELAS, Dušan (33%)] 1
2018 wos scopus 192732 ADN024 [192732] Study on mechanical properties of alkali-activated material before and after mechanical activation / Michal Marcin … [et al.] – 2018.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 23, č. 1 (2018), s. 10-17. – ISSN 1335-1788 [MARCIN, Michal (50%) – SISOL, Martin (20%) – BREZÁNI, Ivan (15%) – BEHUNOVÁ, Dominika (15%)] 0.33
2018 wos scopus 192741 ADN025 [192741] Process approach in the mining conditions / Štefan Markulik, Michal Cehlár, Róbert Kozel – 2018.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 23, č. 1 (2018), s. 46-52. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: https://actamont.tuke.sk/ams2018.html. [MARKULIK, Štefan (70%) – CEHLÁR, Michal (20%) – KOZEL, Róbert (10%)] 0.5
2018 wos scopus 192850 Environmental and geological impact assessment within a project of the North – South Gas Interconnections in Central Eastern Europe / Lukáš Karch, Erika Škvareková, Artur Kawicki – 2018. In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 23 , č. 1 (2018), s. 26-38. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: https://actamont.tuke.sk/pdf/2018/n1/4karch.pdf… [KARCH, Lukáš – ŠKVAREKOVÁ, Erika – KAWICKI, Artur] 1
2018 wos scopus 194529 ADM090 [194529] Increasing of customer satisfaction quality in relation to the assessment of processes efficiency – Case study / Adriana Csikósová, Mária Ria Janošková, Katarína Čulková – 2018.In: Quality – Access to Success. Vol. 19, no. 164 (2018), p. 55-59. – ISSN 1582-2559 Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047857792&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=88e1188608954eea7d636ddc0a70a4ae&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856989874900%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=. [CSIKÓSOVÁ, Adriana (40%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%)] 0.33
2018 wos scopus 194994 ADM092 [194994] Economic Projection and Evaluation of Mining Venture / Jozef Čech, Marian Šofranko – 2018.In: E + M Ekonomie a management : E & M Economics and Management. – Liberec (Česko) : Technická univerzita v Liberci Roč. 21, č. 2 (2018), s. 38-52 [print]. – ISSN 1212-3609 [ČECH, Jozef (50%) – ŠOFRANKO, Marian (50%)] 1
2018 wos scopus 195390 ADM095 [195390] Application of logistics principles in management of travel agency / Katarína Čulková … [et al.] – 2018.In: International Journal of Industrial and System Engineering. Vol. 29, no. 4 (2018), p. 533-546. – ISSN 1748-5037 [ČULKOVÁ, Katarína (25%) – WEISS, Erik (25%) – ROSOVÁ, Andrea (25%) – WEISS, Roland (25%)] 0.25
2018 wos scopus 196136 ADM097 [196136] Logistics Performance and Corporate Logistic Costs, Their Interconnections and Consequences / Samer Khouri … [et al.] – 2018.In: Transformations in Business & Economics : International Journal of Scholarly Papers. – Kaunas (Litva) : Kauno fakultetas Roč. 17, č. 2 (2018), s. 426-446 [print]. – ISSN 1648-4460 [KHOURI, Samer (25%) – ROSOVÁ, Andrea (25%) – STRAKA, Martin (25%) – BEHÚN, Marcel (25%)] 0.5
2018 wos scopus 199002 ADM109 [199002] Application of the mathematical statistics for the evaluation of the waste incineration process / Martin Straka … [et al.] – 2018.In: Rocznik Ochrona Środowiska : Annual Set The Environment Protection. Roč. 20 (2018), s. 32-53 [print]. – ISSN 1506-218X Spôsob prístupu: http://ros.edu.pl/images/roczniki/2018/001_ROS_V20_R2018.pdf. [STRAKA, Martin (23%) – MALINDŽÁKOVÁ, Marcela (23%) – KHOURI, Samer (22%) – ROSOVÁ, Andrea (22%) – LENORT, Radim (5%) – BESTA, Petr (5%)] 0.25
2018 wos scopus 200787 ADM120 [200787] Influence of Crisis to Activity Indexes in Chosen Industrial Companies of the Country / Katarína Čulková … [et al.] – 2018.In: TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. – Novi Pazar (Srbsko) : Association for Information Communication Technology Education and Science Roč. 7, č. 4 (2018), s. 744-749 [print]. – ISSN 2217-8309 [ČULKOVÁ, Katarína (25%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (25%) – CEHLÁR, Michal (25%) – KHOURI, Samer (25%)] 0.5
2018 wos scopus 201326 ADM123 [201326] Removal of manganese from water using modified natural zeolite / Tomáš Bakalár, Henrieta Pavolová – 2018.In: International Journal of Engineering Research and Technology. – Delhi (India) : Delhi International Research Publication House Roč. 11, č. 12 (2018), s. 2045-2059 . – ISSN 0974-3154 Spôsob prístupu: http://www.irphouse.com/mec/ijer.htm. [BAKALÁR, Tomáš (60%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (40%)] 1
2018 wos scopus 201655 ADM124 [201655] Factoring services in conditions of V4 countries / Čulková k., Janošková M., Csikósová A. – 2018.In: Polish Journal of Management Studies = PJMS. – Czestochowa (Poľsko) : Wydział Zarządzania Roč. 18, č. 2 (2018), s. 33-50 [print]. – ISSN 2081-7452 [ČULKOVÁ, Katarína (40%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (40%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (20%)] 0.33
2018 wos scopus 202364 ADM127 [202364] The effect of sodium hexametaphosphate on natural flotation kinetics of talc ore / Ivan Brezáni, Martin Sisol, Michal Marcin – 2018.In: Inżynieria Mineralna : Journal of the Polish Mineral Engeneering Society. – Krakov (Poľsko) : Polish Mineral Engineering Society Roč. 19, č. 1 (2018), s. 125-130 [print]. – ISSN 1640-4920 Spôsob prístupu: odkaz. [BREZÁNI, Ivan (50%) – SISOL, Martin (20%) – MARCIN, Michal (30%)] 0.33
2018 wos scopus 202365 ADM128 [202365] Processing of magnesite rich flotation waste deposited on a heap / Ivan Brezáni … [et al.] – 2018.In: Inżynieria Mineralna : Journal of the Polish Mineral Engeneering Society. – Krakov (Poľsko) : Polish Mineral Engineering Society Roč. 19, č. 1 (2018), s. 119-124 [print]. – ISSN 1640-4920 [BREZÁNI, Ivan (50%) – SISOL, Martin (20%) – VAĽOVÁ, Monika (5%) – MARCIN, Michal (25%)] 0.33
2018 wos scopus 202461 ADM129 [202461] Analyzing the risk of entrepreneurship in tourist traffic / Roland Weiss … [et al.] – 2018.In: Problems and Perspectives in Management. – Sumy (Ukrajina) : Business Perspectives Roč. 16, č. 1 (2018), s. 199-206 [print]. – ISSN 1727-7051 Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.19. [WEISS, Roland (20%) – ZUZIK, Jozef (20%) – WEISS, Erik (20%) – LABANT, Slavomír (20%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (20%)] 1
2018 wos scopus 203478 ADM136 [203478] Environmentálna história Horného Tisovníka. Transformácia využitia zeme od neskorého stredoveku cez novovekú expanziu priemyslu až po súčasné opúšťanie vidieka / Martina Slámová, Pavel Hronček – 2018.In: Archaeologia historica. Roč. 43, č. 2 (2018), s. 559-584 [print]. – ISSN 0231-5823 Spôsob prístupu: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138352. [SLÁMOVÁ, Martina (50%) – HRONČEK, Pavel (50%)] 0.33
2018 wos scopus 203485 ADM137 [203485] Financial position of the tour operators in the Slovak Republic / Ján Derco – 2018.In: Tourism : Turizam : an International Interdisciplinary Journal : međunarodni znanstveno-stručni časopis. – Záhreb (Chorvátsko) : Institut za turizam Roč. 66, č. 4 (2018), s. 476-479 [print]. – ISSN 1332-7461 Spôsob prístupu: https://hrcak.srce.hr/214043. [DERCO, Ján (100%)] 0.5
2018 wos scopus 203514 ADN035 [203514] Poznámky ku konceptualizácii v environmentálnych dejinách na Slovensku / Pavel Hronček, Pater Chrastina – 2018.In: Studia Historica Nitriensia. – Nitra (Slovensko) : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Roč. 22, č. 2 (2018), s. 408-433 [print, online]. – ISSN 1338-7219 Spôsob prístupu: http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/2018-roc-22-c-2/. [CHRASTINA, Peter (50%) – HRONČEK, Pavel (50%)] 0.5
2018 wos scopus 203666 ADM139 [203666] Ecological and economic savings of fly ash using as geopolymer / Katarína Čulková … [et al.] – 2018.In: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection. Roč. 20 (2018), s. 73-88 [print]. – ISSN 1506-218X [ČULKOVÁ, Katarína (25%) – KHOURI, Samer (25%) – STRAKA, Martin (25%) – ROSOVÁ, Andrea (25%)] 0.06
2018 wos scopus 204017 ADN037 [204017] Plastic Flow Modeling in Rock Fracture / Marina Sidorová … [et al.] – 2018.In: Acta Montanistica Slovaca. – Košice (Slovensko) : Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Roč. 23, č. 4 (2018), s. 357-367 [print, online]. – ISSN 1335-1788 [SIDOROVÁ, Marina (96%) – BEYSEMBAYEV, Kakim Manapovich (1%) – SHMANOV, Mahambet Nazhmetdinovich (1%) – MENDIKENOV, Kanat Kenzhegalievich (1%) – ESEN, Aizat Murathankyzy (1%)] 0.5
2018 wos scopus 204140 ADM140 [204140] Development of small and medium-sized enterprises on the example of the Russian Federation and the Slovak Republic / Askar N. Mustafin, Jaroslav Gonos, Katarína Čulková – 2018.In: The Journal of Social Sciences Research. – Punjab (Pakistan) : Academic Research Publishing Group č. special issue 5, Special issue (2018), s. 85-89 [print, online]. – ISSN 2413-6670 Spôsob prístupu: https://arpgweb.com/pdf-files/spi5.19.85.89.pdf. [MUSTAFIN, Askar N. (20%) – GONOS, Jaroslav (40%) – ČULKOVÁ, Katarína (40%)] 0.25
2018 wos scopus 213872 ADN039 [213872] Terminological definition of the terms “Pinge”(Binge) / Pavel Hronček … [et al.] – 2018.In: Acta Montanistica Slovaca. – Košice (Slovensko) : Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Roč. 23, č. 4 (2018), s. 433-447 [print, online]. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: https://actamont.tuke.sk/pdf/2018/n4/9hroncek.pdf. [HRONČEK, Pavel (30%) – WEIS, Karol (30%) – DOKTOR, Marek (4%) – ČECH, Vladimír (16%) – JESENSKÝ, Miloš (4%) – RYBÁR, Pavol (4%) – BENČÖOVÁ, Barbora (4%) – BALÁŽ, Bartolomej (4%) – PŘIBIL, Martin (4%)] 0.5
2019 cc 198823 ADC115 [198823] Experimental heat transfer analysis of open cell hollow ligament metal foam at low Reynolds number / Martin Beer, Radim Rybár, Michal Kaľavský – 2019.In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. – London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control č. 133 (2019), s. 214-221 [print]. – ISSN 0263-2241 Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224118309473. [BEER, Martin (49%) – RYBÁR, Radim (49%) – KAĽAVSKÝ, Michal (2%)] 0.5
2019 cc 198991 ADC116 [198991] Development of heat accumulation unit based on heterogeneous structure of MFPCM for cogeneration units / Radim Rybár, Martin Beer, Michal Kaľavský – 2019.In: Journal of Energy Storage. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier B.V., 2019 č. 21 (2019), s. 72-77 [print]. – ISSN 2352-152X Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X18304171. [RYBÁR, Radim (45%) – BEER, Martin (45%) – KAĽAVSKÝ, Michal (10%)] 0.5
2019 cc 199516 ADC118 [199516] Flood risk modelling of the Slatvinec stream in Kružlov village, Slovakia / Martina Zeleňáková … [et al.] – 2019.In: Journal of Cleaner Production. č. 212 (2019), s. 109-118 [print]. – ISSN 0959-6526 [ZELEŇÁKOVÁ, Martina (30%) – FIJKO, Rastislav (30%) – LABANT, Slavomír (10%) – WEISS, Erik (10%) – MARKOVIČ, Gabriel (10%) – WEISS, Roland (10%)] 0.5
2019 cc 201783 ADC119 [201783] Measurement and determination of the absorbed impact energy for conveyor belts of various structures under impact loading / Anna Grinčová …. [et al.] – 2019.In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. – London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control č. 131 (2019), s. 362-371 [print]. – ISSN 0263-2241 [GRINČOVÁ, Anna (34%) – ANDREJIOVÁ, Miriam (33%) – MARASOVÁ, Daniela (23%) – KHOURI, Samer (10%)] 0.33
2019 cc 201919 ADC120 [201919] Regional Tourism Clustering Based on the Three Ps of the Sustainability Services Marketing Matrix: An Example of Central and Eastern European Countries / Gabriela Koľveková … [et al.] – 2019.In: Sustainability. – Basel (Švajčiarsko) : MDPI Roč. 11, č. 2 (2019), s. 1-18 [online]. – ISSN 2071-1050 (online) Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/400. [KOĽVEKOVÁ, Gabriela (12,5%) – LIPTÁKOVÁ, Erika (12,5%) – ŠTRBA, Ľubomír (12,5%) – KRŠÁK, Branislav (12,5%) – SIDOR, Csaba (12,5%) – CEHLÁR, Michal (12,5%) – KHOURI, Samer (12,5%) – BEHÚN, Marcel (12,5%)] 0.33
2019 cc 202700 ADC121 [202700] Environmental and economic assessment of rainwater application in households / Henrieta Pavolová … [et al.] – 2019.In: Journal of Cleaner Production. č. 209 (2019), s. 1119-1125 [print]. – ISSN 0959-6526 [PAVOLOVÁ, Henrieta (35%) – BAKALÁR, Tomáš (35%) – KUDELAS, Dušan (25%) – PUŠKÁROVÁ, Petra (5%)] 1
2019 cc 204055 ADC127 [204055] Environmental Assessment of Waste Total Recycling Based on Principles of Logistics and Computer Simulation Design / Martin Straka … [et al.] – 2019.In: Polish Journal of Environmental Studies = PJOES. – Olsztyn (Poľsko) : Hard Roč. 28, č. 3 (2019), s. 1367-1375 [online]. – ISSN 1230-1485 Spôsob prístupu: http://www.pjoes.com/pdf-89540-34385?filename=Environmental%20Assessment.pdf. [STRAKA, Martin (50%) – KHOURI, Samer (45%) – PAŠKA, Martin (2%) – BUŠA, Michal (2%) – PUŠKAŠ, Dominik (1%)] 0,50
2019 cc 204722 ADC130 [204722] Critical distance of the seismic waves’ impact in disintegration of rock blasting / Dušan Kudelas … [et al.] – 2019.In: Shock and Vibration. (2019), s. 1-8 [print]. – ISSN 1070-9622 Spôsob prístupu: https://www.hindawi.com/journals/sv/2019/5134948/. [KUDELAS, Dušan (20%) – PANDULA, Blažej (20%) – CEHLÁR, Michal (20%) – TAUŠOVÁ, Marcela (20%) – KOŠČO, Ján (20%)] 0.5
2019 cc 204861 ADC133 [204861] Dynamic model of polymer film production plan / Adriana Csikósová … [et al.] – 2019.In: Przemysł Chemiczny : Chemical Industry. – Varšava (Poľsko) : SIGMA-NOT Roč. 98, č. 2 (2019), s. 214-219 [print]. – ISSN 0033-2496 [CSIKÓSOVÁ, Adriana (30%) – MALINDŽÁK, Dušan (10%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%)] 0.33
2019 cc 204896 ADC135 [204896] Preparation and characterization of ultramarine blue pigments from fly ash by using the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) for the determination of chemical states of sulphur in chromophores / Anna Škvarlová … [et al.] – 2019.In: Microporous and Mesoporous Materials. Roč. 284 (2019), s. 283-288 [print]. – ISSN 1387-1811 [ŠKVARLOVÁ, Anna (30%) – KAŇUCHOVÁ, Mária (25%) – KOZÁKOVÁ, Ľubica (10%) – VALUŠOVÁ, Eva (5%) – HOLUB, Marián (5%) – ŠKVARLA, Jiří (25%)] 0.33
2019 cc 206161 ADC141 [206161] Recycling of Communal Waste: Current State and Future Potential for Sustainable Development in the EU / Marcela Taušová … [et al.] – 2019.In: Sustainability. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 10 (2019), s. 1-16 [online]. – ISSN 2071-1050 (online) Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/10/2904. [TAUŠOVÁ, Marcela (15%) – MIHALÍKOVÁ, Eva (15%) – ČULKOVÁ, Katarína (14%) – STEHLÍKOVÁ, Beáta (14%) – TAUŠ, Peter (14%) – KUDELAS, Dušan (14%) – ŠTRBA, Ľubomír (14%)] 0.12
2019 cc 207227 ADC144 [207227] Geopolymerization of aluminosilicate wastes used in building chemistry / Martin Sisol … [et al.] – 2019.In: Przemysł Chemiczny = Chemical Industry. – Varšava (Poľsko) : SIGMA-NOT Roč. 98, č. 4 (2019), s. 569-574 [print]. – ISSN 0033-2496 Spôsob prístupu: http://sigma-not.pl/publikacja-119567-2019-4.html. [SISOL, Martin (20%) – MARCIN, Michal (20%) – BREZÁNI, Ivan (20%) – STRAKA, Martin (20%) – ROSOVÁ, Andrea (10%) – MAKYSOVA, Helena (10%)] 0.12
2019 cc 207228 ADC145 [207228] Using Technical Means and Logistics Principle Applications to Solve Ecological Water Course Accidents / Oľga Végsöová … [et al.] – 2019.In: Polish Journal of Environmental Studies = PJOES. – Olsztyn (Poľsko) : Hard Roč. 28, č. 5 (2019), s. 3875-3883 [online, print]. – ISSN 1230-1485 [VÉGSÖOVÁ, Oľga (25%) – KHOURI, Samer (25%) – STRAKA, Martin (25%) – ROSOVÁ, Andrea (10%) – KAČMÁRY, Peter (10%) – BETUŠ, Miroslav (5%)] 0.25
2019 cc 208010 ADC151 [208010] Prediction of Developments in the Textile and Clothing Industry in Slovakia by Selected Indicators of Financial Analysis / Adriana Csikósová, Mária Janošková, Katarína Čulková – 2019.In: Fibres and textiles in Eastern Europe : an international magazine devoted to current problems of the textile industries in Central and Eastern Europe. – Łódź (Poľsko) : Instytut Biopolimerów i Wlókien Chemicznych Roč. 27, č. 4 (2019), s. 9-16 [print]. – ISSN 1230-3666 [CSIKÓSOVÁ, Adriana (40%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%)] 0.33
2019 cc 208155 ADC152 [208155] Operating parameters at hydrogen leak from a metal hydride container applied in automotive industry and pressure effects of an explosion on the environment / Tomáš Brestovič …[et al] – 2019.In: Journal of Molecular Liquids. – Amsterdam (Holandsko) : Elsevier Roč. 290 (2019), s. 11206-11206 [print, online]. – ISSN 0167-7322 Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732219308372. [BRESTOVIČ, Tomáš (10%) – PUŠKÁR, Michal (7%) – JASMINSKÁ, Natália (20%) – LÁZÁR, Marián (20%) – KÁDÁROVÁ, Jaroslava (20%) – TAUŠ, Peter (3%) – DOBÁKOVÁ, Romana (10%) – BEDNÁROVÁ, Ľubica (3%) – TÓTH, Lukáš (4%) – RYBÁR, Radim (2%) – DEMEČKO, Michal (1%)] 0.2
2019 iné 200792 AFD209 [200792] Indebtedness of selected enterprises with regard to sectoral aspects / Marcela Taušová … [et al.] – 2019.In: Production management and business development. – Leiden (Holandsko) : CRC Press s. 237-241 [print]. – ISBN 978-1-138-60415-5 [TAUŠOVÁ, Marcela (25%) – DOMARACKÁ, Lucia (25%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (25%) – TAUŠ, Peter (25%)] 0.5
2019 iné 202038 AFD210 [202038] Measuring country risk of Slovakia from the economic view / Katarína Čulková, Adriana Csikósová, Mária Ria Janošková – 2019.In: Production management and business development. – Leiden (Holandsko) : CRC Press s. 37-41 [print]. – ISBN 978-1-138-60415-5 [ČULKOVÁ, Katarína (40%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (30%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%)] 0.33
2019 iné 202050 AFB053 [202050] Startup support in Slovakia and European Union / Mária Ria Janošková, Katarína Čulková, Daniela Hrehová – 2019.In: Production management and business development. – Leiden (Holandsko) : CRC Press s. 103-108 [print]. – ISBN 978-1-138-60415-5 [JANOŠKOVÁ, Mária Ria (50%) – ČULKOVÁ, Katarína (25%) – HREHOVÁ, Daniela (25%)] 0.5
2019 iné 203615 BAB003 [203615] Hydrogeologické pomery Košíc / Ladislav Tometz, Diana Dirnerová, Dana Tometzová – 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach – 2019. – 79 s. [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3281-9. [TOMETZ, Ladislav (40%) – DIRNEROVÁ, Diana (30%) – TOMETZOVÁ, Dana (30%)] 1
2019 iné 204147 AEC014 [204147] Alternative Lights for Public Transport in Smart Cities / Michal Cehlár, Dušan Kudelas – 2019.In: Smart Technology Trends in Industrial and Business Managementmanagement. – Cham (Švajčiarsko) : Springer International Publishing AG, 2019 s. 421-429 [print, online]. – ISBN 978-3-319-76997-4 [CEHLÁR, Michal (50%) – KUDELAS, Dušan (50%)] 1
2019 iné 204939 AAA023 [204939] Valuation and Investment Processes in Mineral Raw Materials / Michal Cehlár … [et al.] – 1. vyd. – Belehrad : Yugoslav Opencast Mining Committee – 2019. – 180 s. [print]. – ISBN 978-86-83497-26-3. [CEHLÁR, Michal (20%) – RYBÁR, Pavol (20%) – DOMARACKÁ, Lucia (20%) – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária (20%) – PAVLOVIC, Natalija (20%)] 1
2019 iné 205173 AAA024 [205173] Effectiveness of investment to renewable energy sources in Slovakia / Katarína Čulková, Adriana Csikósová, Mária Janošková – 1. vyd. – New York : NOVA Publications – 2019. – 111 s. [CD-ROM]. – ISBN 9781536146899. [ČULKOVÁ, Katarína (35%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (35%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%)] 0.25
2019 iné 205625 AFH059 [205625] Effect of zeolite particle size on Mn sorption capacity / Tomáš Bakalár, Henrieta Pavolová, Igor Miňo – 2019.In: 20th International Conference of Young Geologists : Abstract Book. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave s. 15-17 [print]. – ISBN 978-80-223-4703-7 [BAKALÁR, Tomáš (34%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (33%) – MIŇO, Igor (33%)] 0.5
2019 iné 205626 AFD217 [205626] Removal of manganese from water using natural zeolite / Tomáš Bakalár … [et al.] – 2019.In: Voda – strategická surovina budúcnosti : zborník príspevkov. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 9-16 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3309-0 [BAKALÁR, Tomáš (30%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (30%) – PUŠKÁROVÁ, Petra (20%) – KOZÁKOVÁ, Ľubica (20%)] 0.5
2019 iné 205628 AFD218 [205628] Vplyv environmentálnej záťaže odkaliska Poša na kvalitu povrchovej vody / Igor Miňo … [et al.] – 2019.In: Životné prostredie – problémy a možnosti riešenia : zborník publikácií z IX. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. – Košice (Slovensko) : Elsewa s. 78-83 [print, CD-ROM]. – ISBN 978-80-89385-46-1 [MIŇO, Igor (40%) – SASÁKOVÁ, Naďa (20%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (20%) – BAKALÁR, Tomáš (20%)] 1
2019 iné 205680 AFB054 [205680] Využitie podzemných vôd pre tepelné čerpadlá / Ján Pinka – 2019.In: Voda – strategická surovina budúcnosti : zborník príspevkov. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 49-57 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3309-0 [PINKA, Ján (100%)] 1
2019 iné 205713 AFD219 [205713] Ekonomické aspekty využívania vodných zdrojov v ťažobnej spoločnosti / Katarína Teplická – 2019.In: Voda – strategická surovina budúcnosti : zborník príspevkov. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 69-74 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3309-0 [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 1
2019 iné 205715 ADF132 [205715] Význam a prínosy environmentálneho manažmentu a smerovanie vo vzdelávaní / Katarína Teplická – 2019.In: Maneko : MANažment a EKOnomika podniku. – Bratislava (Slovensko) : Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií Roč. 11, č. 1 (2019), s. 106-115 [print, online]. – ISSN 1337-9488 Spôsob prístupu: http://www.maneko.sk/casopis/?page=statut_casopisu. [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.33
2019 iné 205866 AFD222 [205866] Zefektívnenie protipovodňových opatrení a činností počas povodňovej aktivity / Jaroslav ml. Dugas … [et al.] – 2019.In: Voda – strategická surovina budúcnosti : zborník príspevkov. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 31-37 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3309-0 [DUGAS, Jaroslav ml. (20%) – SEŇOVÁ, Andrea (20%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (20%) – BAKALÁR, Tomáš (20%) – KOZÁKOVÁ, Ľubica (20%)] 1
2019 iné 206203 AED057 [206203] Vývoj malých a stredných podnikov na príklade Slovenskej republiky v porovnaní s Ruskou federatívnou republikou / Katarína Čulková, Jaroslav Gonos, Andrea Seňová – 2019.In: Trvalo udržateľný rozvoj v krajinách Európskej únie : nekonferenčný zborník vedeckých prác. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s. 44-53 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-8152-747-0 [ČULKOVÁ, Katarína (30%) – GONOS, Jaroslav (40%) – SEŇOVÁ, Andrea (30%)] 0.25
2019 iné 206247 ADF140 [206247] Risk evaluation in energetic industry / Katarína Čulková, Marcela Taušová – 2019.In: Acta Tecnología : International Scientific Journal about Technologies. – Šemša (Slovensko) : 4S go, 2015 Roč. 5, č. 2 (2019), s. 43-47 [online]. – ISSN 2453-675X (online) Spôsob prístupu: http://www.actatecnologia.eu/issues/2019/II_2019_04_Culkova_Tausova.pdf. [ČULKOVÁ, Katarína (60%) – TAUŠOVÁ, Marcela (40%)] 0.25
2019 iné 206429 AFC234 [206429] Combined Microfiltration and Reverse Osmosis Process for Mining Water Treatment / Tomáš Bakalár … [et al.] – 2019.In: 4th International Innovative Mining Symposium. – Bristol (Veľká Británia) : Édition Diffusion Presse Sciences s. 1-5 [online]. Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910502026. [BAKALÁR, Tomáš (20%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (20%) – KOZÁKOVÁ, Ľubica (20%) – PUŠKÁROVÁ, Petra (20%) – VASILKOVÁ KMECOVÁ, Martina (20%)] 1
2019 iné 206501 AFC237 [206501] Diagnostics of the residual service life of steel frames of large-scale excavators / Daniela Marasová, Michal Cehlár, Jiri Kolman – 2019.In: SGEM 2019 conference proceedings. 1.3. Science and technologies in geology, exploration and mining : exploration and mining mineral processing. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 255-262 [print]. – ISBN 978-619-7408-78-2 – ISSN 1314-2704 [MARASOVÁ, Daniela (45%) – CEHLÁR, Michal (45%) – KOLMAN, Jiří (10%)] 0.25
2019 iné 207831 AFC242 [207831] Innovations in Monitoring Conveyor Belts with Implemented RFID Technology / Daniela Marasová … [et al.] – 2019.In: 4th International Innovative Mining Symposium. – Bristol (Veľká Británia) : Édition Diffusion Presse Sciences s. [1-7] [online]. [MARASOVÁ, Daniela (30%) – CEHLÁR, Michal (30%) – AMBRIŠKO, Ľubomír (30%) – TARABA, Vladimír (1%) – STAŘIČNÁ, Nikola (9%)] 0.33
2019 iné 207885 AFC243 [207885] Sustainability of Business with Earth Sources in V4 Countries / Michal Cehlár … [et al.] – 2019.In: 4th International Innovative Mining Symposium. – Bristol (Veľká Británia) : Édition Diffusion Presse Sciences s. 1-7 [online]. Spôsob prístupu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/31/e3sconf_iims18_04038.pdf. [CEHLÁR, Michal (30%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (20%) – KHOURI, Samer (20%)] 0.33
2019 iné 208009 AFC244 [208009] Possibilities of using brownfields after mining and processing of mineral resources in Slovakia / Zuzana Šimková … [et al.] – 2019.In: 14th International Innovative Mining Symposium. – London (Veľká Británia) : Édition Diffusion Presse Sciences s. 1-6 [online]. Spôsob prístupu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/31/e3sconf_iims18_02023/e3sconf_iims18_02023.html. [ŠIMKOVÁ, Zuzana (30%) – SEŇOVÁ, Andrea (30%) – DIVOKOVÁ, Adriana (15%) – OČENÁŠOVÁ, Michaela (15%) – VARGA, Peter (10%)] 0.5
2019 iné 208011 AFC245 [208011] Assessment of socio-economic impacts of zeolite mining to regional development – Case study / Zuzana Šimková … [et al.] – 2019.In: 14th International Innovative Mining Symposium. – London (Veľká Británia) : Édition Diffusion Presse Sciences s. 1-5 [online]. Spôsob prístupu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/31/e3sconf_iims18_04009/e3sconf_iims18_04009.html. [ŠIMKOVÁ, Zuzana (40%) – GROHOL, Milan (20%) – KUBACKI, Krzysztof (20%) – KAPKO, Martin (20%)] 0.5
2019 iné 208012 AEC019 [208012] Financing of International Business Through Private Equity: European Industry Case Study / Katarína Čulková, Adriana Csikósová, Mária Janošková – 2019.In: Global Trends of Modernization in Budgeting and Finance. – Hershey PA (USA) : IGI Global s. 83-109 . – ISBN 978-1-5225-7760-7 [ČULKOVÁ, Katarína (40%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (30%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%)] 1
2019 iné 209158 ADF145 [209158] Consumption profile as a base for designing res using simulation tools / Peter Tauš … [et al.] – 2019.In: Acta Tecnología : International Scientific Journal about Technologies. – Šemša (Slovensko) : 4S go, 2015 Roč. 5, č. 1 (2019), s. 11-15 [online]. – ISSN 2453-675X (online) Spôsob prístupu: http://www.actatecnologia.eu/issues/2019/I_2019_03_Taus_Kosco_Simon_Kuzevicova_Gergelova_Kuzevic.pdf. [TAUŠ, Peter (5%) – KOŠČO, Ján (40%) – ŠIMON, Pavel (40%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (5%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (5%) – KUZEVIČ, Štefan (5%)] 0.5
2019 iné 209160 ADF146 [209160] Negative impacts of photovoltaic elektric station operation for distribution electrical energy in Sobrance / Ján Koščo, Peter Tauš, Pavel Šimon – 2019.In: Acta Tecnología : International Scientific Journal about Technologies. – Šemša (Slovensko) : 4S go, 2015 Roč. 5, č. 2 (2019), s. 23-27 [online]. – ISSN 2453-675X (online) Spôsob prístupu: http://actatecnologia.eu/index.php?stranka=2019_02. [KOŠČO, Ján (40%) – TAUŠ, Peter (30%) – ŠIMON, Pavel (30%)] 1
2019 iné 209341 AAA027 [209341] Open-Pit Mining / Michal Cehlár … [et al.] – 1. vyd. – Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk – 2019. – 526 s. [print]. – ISBN 978-80-7380-747-4. [CEHLÁR, Michal (35%) – RYBÁR, Radim (30%) – ZHIRONKIN, Sergey (10%) – TYULENEV, Maxim (10%) – MIHOK, Jozef (5%) – ENGEL, Jacek (10%)] 1
2019 iné 209440 AFD226 [209440] Príklad posúdenia prevádzky vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom v modelovom prostredí LIKCUBE pre edukačné účely / Radim Rybár … [et al.] – 2019.In: RESpect 2019 : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2019 s. 51-57 [print]. – ISBN 978-80-553-3308-3 [RYBÁR, Radim (33%) – BEER, Martin (33%) – RYBÁROVÁ, Jana (33%) – RAČEK, Tomáš (1%)] 0.5
2019 iné 209616 AFC254 [209616] Photogrammetric survey of historical building / Gabriel Weiss … [et al.] – 2019.In: SGEM 2019 conference proceedings. 2.2. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : Geodesy and Mine Surveying, Photogrammetry and Remote Sensing, Cartography and GIS. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 585-591 [CD-ROM, print]. – ISBN 978-619-7408-80-5 – ISSN 1314-2704 [WEISS, Gabriel (20%) – LABANT, Slavomír (20%) – WEISS, Erik (20%) – ZUZIK, Jozef (20%) – MIXTAJ, Ladislav (20%)] 1
2019 iné 209617 AFC255 [209617] Potentials in making use of the mining heritage assets in the Spiš region to develop mining tourism in Slovakia / Ladislav Mixtaj … [et al.] – 2019.In: SGEM 2019 conference proceedings. 5.1. Ecology, economics, education and legislation : ecology and environmental protection. – Albena (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 551-558 . – ISBN 978-619-7408-84-3 [MIXTAJ, Ladislav (20%) – WEISS, Gabriel (20%) – WEISS, Roland (20%) – LABANT, Slavomír (20%) – ZUZIK, Jozef (20%)] 1
2019 iné 209618 AFC256 [209618] Proposal of utilization of mining preserves in Gelnica within suppor of development of local tourism / Roland Weiss … [et al.] – 2019.In: SGEM 2019 conference proceedings. 5.1. Ecology, economics, education and legislation : ecology and environmental protection. – Albena (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 583-590 . – ISBN 978-619-7408-84-3 [WEISS, Roland (20%) – WEISS, Gabriel (20%) – MIXTAJ, Ladislav (20%) – LABANT, Slavomír (20%) – WEISS, Erik (20%)] 1
2019 iné 209620 AFC257 [209620] Economic aspects of reorganization of accommodation facilities on eco-friendly hotel in Slovakia / Erik Weiss … [et al.] – 2019.In: SGEM 2019 conference proceedings. 5.3. Ecology, Economics, Education and Legislation : environmental economics. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 209-216 [print]. – ISBN 978-619-7408-86-7 – ISSN 1314-2704 [WEISS, Erik (20%) – WEISS, Gabriel (20%) – WEISS, Roland (20%) – ZUZIK, Jozef (20%) – LABANT, Slavomír (20%)] 1
2019 iné 209658 AFD227 [209658] Information support of documentation of working tasks according controlling / Katarína Teplická – 2019.In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference. – Ružomberok (Slovensko) : VERBUM – vydavateľstvo KU s. 261-266 [print]. – ISBN 978-80-561-0671-6 [TEPLICKÁ, Katarína (100%)] 0.33
2019 iné 209704 AFD229 [209704] Reasons of insufficient payment ability of Slovakian companies / Katarína Čulková … [et al.] – 2019.In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference. – Ružomberok (Slovensko) : VERBUM – vydavateľstvo KU s. 151-158 [print]. – ISBN 978-80-561-0671-6 [ČULKOVÁ, Katarína (40%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (20%) – KHOURI, Samer (20%) – ŠIMKOVÁ, Zuzana (20%)] 0.25
2019 iné 209714 AFC258 [209714] Consumer behaviour in the tourism market typology / Adriana Csikósová, Katarína Čulková, Mária Janoškova – 2019.In: Proceedings of the 10th Business and Management Conference. – Praha (Česko) : International Institute of Social and Economic Sciences, 2019 s. 39-48 [online]. – ISBN 978-80-87927-88-5 – ISSN 2570-6543 (online) Spôsob prístupu: https://ideas.repec.org/p/sek/ibmpro/8612324.html. [CSIKÓSOVÁ, Adriana (40%) – ČULKOVÁ, Katarína (30%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%)] 0.5
2019 iné 209715 AFC259 [209715] Prediction of tourism in the sustasinable development of Carpatian region / Katarína Čulková, Mária Janošková, Adriana Csikósová – 2019.In: Proceedings of the 10th Business and Management Conference. – Praha (Česko) : International Institute of Social and Economic Sciences, 2019 s. 49-59 [online]. – ISBN 978-80-87927-88-5 – ISSN 2570-6543 (online) Spôsob prístupu: https://iises.net/proceedings/10th-business-management-conference-paris/table-of-content. [ČULKOVÁ, Katarína (40%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (30%)] 0.33
2019 iné 209716 AFD231 [209716] Corporate culture as one of the factors of global management in multinational corporation / Mária Janošková, Adriana Csikósová – 2019.In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference. – Ružomberok (Slovensko) : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2019 s. 241-249 [print]. – ISBN 978-80-561-0671-6 [JANOŠKOVÁ, Mária Ria (70%) – CSIKÓSOVÁ, Adriana (30%)] 0.5
2019 iné 209778 AFB055 [209778] Analýza metód pre vyhodnocovanie znečistenia pôdy environmentálnymi záťažami / Jana Nováková, Ján Pinka – 2019.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy : 28. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. – Košice (Slovensko) : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV s. 79-83 [print, CD-ROM]. – ISBN 978-80-89883-10-3 [NOVÁKOVÁ, Jana (50%) – PINKA, Ján (50%)] 1
2019 iné 209782 AFB056 [209782] Využívanie geotermálnych zdrojov na území východného Slovenska / Ján Pinka – 2019.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy : 28. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. – Košice (Slovensko) : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV s. 107-112 [print, CD-ROM]. – ISBN 978-80-89883-10-3 [PINKA, Ján (100%)] 1
2019 iné 209790 AFB057 [209790] Environmentálne dopady pri vyhľadávaní, ťažbe, spracovaní a pri preprave ropy, uhlia a zemného plynu / Ján Pinka – 2019.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy : 28. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. – Košice (Slovensko) : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV s. 113-120 [print, CD-ROM]. – ISBN 978-80-89883-10-3 [PINKA, Ján (100%)] 1
2019 iné 209794 AFB058 [209794] Technológie a technické prostriedky pri hasení ropných a plynových erupcií a požiarov / Ján Pinka – 2019.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy : 28. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. – Košice (Slovensko) : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV s. 146-156 [print, CD-ROM]. – ISBN 978-80-89883-10-3 [PINKA, Ján (100%)] 1
2019 iné 209797 AFB059 [209797] Environmentálne zhodnotenie výstavby prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko / Ján Pinka – 2019.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy : 28. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. – Košice (Slovensko) : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV s. 157-163 [print, CD-ROM]. – ISBN 978-80-89883-10-3 [PINKA, Ján (100%)] 1
2019 iné 209802 AFB060 [209802] Zhodnotenie environmentálnych a ekonomických dopadov po erupciách a požiaroch ropy a zemného plynu pri vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v naftovom podnikaní v Českej a Slovenskej republike / Ján Pinka – 2019.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy : 28. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. – Košice (Slovensko) : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV s. 164-172 [print, CD-ROM]. – ISBN 978-80-89883-10-3 [PINKA, Ján (100%)] 1
2019 iné 209806 AFB061 [209806] Environmentálne technické prostriedky a metódy používané pri čistení ropovodov a plynovodov / Ján Pinka – 2019.In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy : 28. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. – Košice (Slovensko) : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV s. 173-183 [print, CD-ROM]. – ISBN 978-80-89883-10-3 [PINKA, Ján (100%)] 1
2019 iné 209809 GII034 [209809] 20 rokov Košického baníckeho a hutníckeho cechu 1999-2019/ Ján Boroška … [et al.] – 1. vyd. – Košice : Košický banícky a hutnícky cech – 2019. – 49 s. [print]. [BOROŠKA, Ján (25%) – BOCAN, Jozef (25%) – ĎUROVE, Juraj (25%) – PINKA, Ján (25%)] 1
2019 iné 209828 BEF019 [209828] Košický banícky a hutnícky cech očami zakladajúceho člena cechu / Ján Pinka – 2019.In: 20 rokov Košického baníckeho a hutníckeho cechu : 1999-2019. – Košice (Slovensko) : Košický banícky a hutnícky cech s. 13-18 [print]. [PINKA, Ján (100%)] 1
2019 iné 210027 ADE084 [210027] On the issue of mineral reserves classification / Michal Cehlár … [et al.] – 2019.In: Journal of Mining and Geotechnical Engineering. – Kuzbass (Ruská federácia) : T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University Roč. 2, č. 1 (2019), s. 4-23 [print]. – ISSN 2618-7434 [CEHLÁR, Michal (25%) – RYBÁR, Pavol (25%) – MIHOK, Ján (25%) – ENGEL, Jacek (25%)] 1
2019 iné 210035 AFC260 [210035] Kúpele Brusno v kontexte historického vývoja, regionálnej disparity a transformácie slovenského kúpeľníctva / Marián Lukáč, Pavel Hronček – 2019.In: Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu : Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje. – Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě s. 62-71 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-7510-359-8 [LUKÁČ, Marián (50%) – HRONČEK, Pavel (50%)] 0.5
2019 iné 210349 ADE085 [210349] FMEA – efektívny nástroj posudzovania rizík a dokumentácie znalostí / Katarína Teplická, Lenka Smoradová – 2019.In: Q-magazín : internetový časopis o jakosti. č. 2 (2019), s. 1-13 [online]. – ISSN 1213-0451 (online) [TEPLICKÁ, Katarína (80%) – SMORADOVÁ, Lenka (20%)] 0.33
2019 iné 210457 AFC262 [210457] New innovating processes of rock disintegration / Gabriel Wittenberger, Erika Škvareková, Martin Ocilka – 2019.In: 14th International Innovative Mining Symposium. – London (Veľká Británia) : Édition Diffusion Presse Sciences s. 1-6 [online]. Spôsob prístupu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/31/e3sconf_iims18_01052/e3sconf_iims18_01052.html. [WITTENBERGER, Gabriel (50%) – ŠKVAREKOVÁ, Erika (45%) – OCILKA, Martin (5%)] 1
2019 iné 210609 AFD235 [210609] Vybrané hľadiská tvorby 3D modelov / Marcela Bindzárová Gergeľová … [et al.] – 2019.In: Voda – strategická surovina budúcnosti : zborník príspevkov. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 23-26 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-553-3309-0 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (33%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (33%) – KUZEVIČ, Štefan (33%) – OČENÁŠOVÁ, Michaela (1%)] 0.5
2019 iné 210612 AFD236 [210612] Tvorba 3D modelov pre optimalizáciu návrhu FV systémov / Marcela Bindzárová Gergeľová … [et al.] – 2019.In: RESpect 2019 : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 5-10 [print]. – ISBN 978-80-553-3308-3 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (25%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (25%) – KUZEVIČ, Štefan (25%) – TAUŠ, Peter (25%)] 0.33
2019 iné 210613 AFD237 [210613] Creating a smart 3D models as a tool for support for designing the use of RES / Žofia Kuzevičová … [et al.] – 2019.In: 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics : AIP conference proceedings. – Maryland (USA) : AIP Publishing s. 1-4 [online]. – ISBN 978-0-7354-1858-5 Spôsob prístupu: odkaz. [KUZEVIČOVÁ, Žofia (25%) – KUZEVIČ, Štefan (25%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (25%) – TAUŠ, Peter (25%)] 0.5
2019 iné 210614 AFC263 [210614] The Exploitation of Energy Raw Materials and Environmental Protection in the Slovak Republic Legislative / Štefan Kuzevič, Marcela Bindzárová Gergeľová, Žofia Kuzevičová – 2019.In: 4th International Innovative Mining Symposium. – Bristol (Veľká Británia) : Édition Diffusion Presse Sciences s. 1-5 [online]. [KUZEVIČ, Štefan (34%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (33%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (33%)] 1
2019 iné 210615 AFC264 [210615] Rational Use of Energy Raw Materials in the Context of Sustainable Development in the Slovak Republic / Štefan Kuzevič, Marcela Bindzárová Gergeľová, Žofia Kuzevičová – 2019.In: 4th International Innovative Mining Symposium. – Bristol (Veľká Británia) : Édition Diffusion Presse Sciences s. 1-6 [online]. [KUZEVIČ, Štefan (34%) – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (33%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (33%)] 1
2019 iné 210616 AFD238 [210616] Solar potential of build – up areas as a tool for building smart cities / Marcela Gergeľová Bindzárová …[et al.] – 2019.In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference. – Ružomberok (Slovensko) : VERBUM – vydavateľstvo KU s. 51-62 [print]. – ISBN 978-80-561-0671-6 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (25%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (25%) – KUZEVIČ, Štefan (25%) – GAŠINEC, Juraj (25%)] 0.5
2019 iné 210617 AFD239 [210617] Design of Information – Classification Base of Built-up area objects on a Parametric Data Model Platform / Marcela Bindzárová Gergeľová … [et al.] – 2019.In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference. – Ružomberok (Slovensko) : VERBUM – vydavateľstvo KU s. 90-101 [print]. – ISBN 978-80-561-0671-6 [BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, Marcela (25%) – KUZEVIČOVÁ, Žofia (25%) – KUZEVIČ, Štefan (25%) – GAŠINEC, Juraj (25%)] 0.5
2019 wos scopus 201925 ADM144 [201925] Mine Sited after Mine Activity: The Brownfields Methodology and Kuzbass Coal Mining Case / Michal Cehlár … [et al.] – 2019.In: Resources. – Basel (Švajčiarsko) : Basel Roč. 8, č. 1 (2019), s. 1-16 [online]. – ISSN 2079-9276 Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2079-9276/8/1/21. [CEHLÁR, Michal (20%) – JANOČKO, Juraj (20%) – ŠIMKOVÁ, Zuzana (15%) – PAVLIK, Tomáš (15%) – TYULENEV, Maxim (10%) – ZHIRONKIN, Sergey (10%) – GASANOV, Magerram (10%)] 1
2019 wos scopus 204176 ADM145 [204176] Model of sustainable regional development with implementation of brownfield areas / Henrieta Pavolová … [et al.] – 2019.In: Entrepreneurship and Sustainability Issues : International scientific peer-reviewed journal. – Vilnius (Litva) : Entrepreneurship and sustainability center Roč. 6, č. 3 (2019), s. 1088-1100 [online]. – ISSN 2345-0282 (online) [PAVOLOVÁ, Henrieta (20%) – BAKALÁR, Tomáš (20%) – EMHEMED, Elsanosi Mohamed Abdelhafiez (20%) – HAJDUOVÁ, Zuzana (20%) – PAFČO, Martin (20%)] 1
2019 wos scopus 204859 ADM146 [204859] Limitation of Financial Health Prediction in Companies from Post-Communist Countries / Adriana Csikosova, Maria Janoskova, Katarina Culkova – 2019.In: Journal of Risk and Financial Management. – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 1 (2019), s. 1-14 . – ISSN 1911-8074 Spôsob prístupu: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=42&SID=C2eNBW3ldqay6Rf9Civ&page=1&doc=2. [CSIKÓSOVÁ, Adriana (30%) – JANOŠKOVÁ, Mária Ria (30%) – ČULKOVÁ, Katarína (40%)] 0.33
2019 wos scopus 207783 ADN041 [207783] The political frame of the European Union for mining of non-energetic raw materials / Zuzana Šimková … [et al.] – 2019.In: Acta Montanistica Slovaca. – Košice (Slovensko) : Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Roč. 24, č. 1 (2019), s. 35-43 [print, online]. – ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: https://actamont.tuke.sk/pdf/2019/n1/4simkova.pdf. [ŠIMKOVÁ, Zuzana (50%) – OČENÁŠOVÁ, Michaela (20%) – TUDOŠ, Dominik (15%) – RÓTH, Barbora (15%)] 0.5
2019 wos scopus 207991 ADM157 [207991] Application of organic waste for adsorption of Zn(II) and Cd(II) ions / Tomáš Bakalár, Henrieta Pavolová – 2019.In: Environment Protection Engineering. Roč. 45, č. 2 (2019), s. 35-54 [print]. – ISSN 0324-8828 [BAKALÁR, Tomáš (50%) – PAVOLOVÁ, Henrieta (50%)] 0.5
2019 wos scopus 209439 ADM159 [209439] Method of determining the essential geometric characteristics of the metal foam structure / Martin Beer, Radim Rybár, Dušan Kudelas – 2019.In: Metalurgija = Metallurgy. – Záhreb (Chorvátsko) : Hrvatsko metalurško društvo Roč. 58, č. 3-4 (2019), s. 211-214 [print]. – ISSN 0543-5846 Spôsob prístupu: https://hrcak.srce.hr/file/318757. [BEER, Martin (34%) – RYBÁR, Radim (33%) – KUDELAS, Dušan (33%)] 0.5
2019 wos scopus 211391 ADM167 [211391] Analysis of Risk Factors for Underground Coal Gasification / Erika Škvareková … [et al.] – 2019.In: Management systems in production engineering. – Gliwice (Poľsko) : P.A. NOVA Roč. 27, č. 4 (2019), s. 227-235 [print]. – ISSN 2299-0461 Spôsob prístupu: https://content.sciendo.com/view/journals/mspe/27/4/article-p227.xml. [ŠKVAREKOVÁ, Erika (35%) – TOMAŠKOVÁ, Marianna (35%) – WITTENBERGER, Gabriel (25%) – ZELENÁK, Štefan (5%)] 0.33
2019 wos scopus 213992 ADN048 [213992] Montánne podzemie južných svahov Ďumbierskych Tatier do konca 18. storočia / Pavel Hronček – 2019.In: Studia Historica Nitriensia. – Nitra (Slovensko) : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Roč. 23, č. 1 (2019), s. 43-66 [print, online]. – ISSN 1338-7219 [HRONČEK, Pavel (100%)] 0.5
2019 wos scopus 214001 ADN049 [214001] Montánne vodohospodárske systémy v okolí Ľubietovej v 16. až 20. storočí / Pavel Hronček … [et al.] – 2019.In: Studia Historica Nitriensia. – Nitra (Slovensko) : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Roč. 23, č. 2 (2019), s. 368-402 [print, online]. – ISSN 1338-7219 [HRONČEK, Pavel (40%) – WEIS, Karol (40%) – PŘIBIL, Martin (10%) – LUKÁČ, Marián (5%) – HVIZDÁK, Ladislav (5%)] 0.5

 

Zoznam Patentov a Registrácií duševného vlastníctva

Poďakovanie:

Tieto patenty a Registrácie duševného vlastníctva vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, ITMS 2014+: pre projekt 313011T564

„Výskum dopadov implementácie alternatívnych zdrojov energie do procesov energetického manažmentu priemyselných odvetví”, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 

Rok Typ ID Plný názov Nárokovaný podiel
2016 dizajn 176067 AGJ001 [176067] Diagonálna penová doska výmenníka tepla s pomocným rozdeľovačom – zberačom dizajn č. 28297/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016. – 1 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=vz&puv_id=869822 [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2016 dizajn 176068 AGJ002 [176068] Penová doska výmenníka tepla s odsadeným rozdeľovačom – zberačom dizajn č. 28298/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016. – 1 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=vz&puv_id=869826 [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2016 dizajn 176069 AGJ003 [176069] Diagonálna penová doska výmenníka tepla dizajn č. 28299/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016. – 1 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=vz&puv_id=869857 [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2016 dizajn 176071 AGJ004 [176071] Dvojosovo tvarovaná penová doska výmenníka tepla dizajn č. 28300/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016. – 1 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=vz&puv_id=869861 [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2016 dizajn 176072 AGJ005 [176072] Jednoosovo tvarovaná penová doska výmenníka tepla dizajn č. 28301/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016. – 1 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=vz&puv_id=869870 [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2016 dizajn 176073 AGJ006 [176073] Penová doska výmenníka tepla dizajn č. 28302/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016. – 1 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=vz&puv_id=869873 [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2016 dizajn 176074 AGJ007 [176074] Dvojosovo tvarovaná symetrická penová doska výmenníka tepla dizajn č. 28303/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016. – 1 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=vz&puv_id=869875 [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50ˇ%)] 1
2016 patent 179461 Dendriticky konfigurovaný objekt s penovou štruktúrou Zverejnená patentová prihláška č. 61-2014 : Vestník ÚPV SR č. 042016/ Radim Rybár, Jana Horodníková, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2016. – 10 s..[RYBÁR, Radim – HORODNÍKOVÁ, Jana – BEER, Martin] 1
2018 dizajn 198142 AGJ001 [198142] Nepriamo ovládaný kužeľový ventil dizajn č. 28504/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : [s.n.] – 2018. – 3 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/87-2017 [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 dizajn 198143 AGJ002 [198143] Hydraulicky optimalizovaný ventil s nepriamym ovládaním s lamelovou clonou dizajn č. 28494/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : [s.n.] – 2018. – 3 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/88-2017 [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 dizajn 198144 AGJ003 [198144] Dvojstupňovo hydraulicky optimalizovaný ventil s nepriamym ovládaním s D clonou dizajn č. 28486/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : [s.n.] – 2018. – 3 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/89-2017. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 dizajn 198145 AGJ004 [198145] Hydraulicky optimalizovaný ventil s nepriamym ovládaním s D clonou dizajn č. 28505/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : [s.n.] – 2018. – 3 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/90-2017. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 dizajn 198146 AGJ005 [198146] Skladaný samozverný západkový vidlicový kľúč dizajn č. 28550/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : [s.n.] – 2018. – 1 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/46-2018. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 dizajn 198147 AGJ006 [198147] Samozverný západkový vidlicový kľúč dizajn č. 28551/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : [s.n.] – 2018. – 1 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/47-2018. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 dizajn 209444 AGJ009 [209444] Guľové uzatváracie členy komplementárneho ventilového spoja zapísaný dizajn č. 28582/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 2 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/77-2018. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 dizajn 209445 AGJ010 [209445] Prechodný tesniaci prvok komplementárneho ventilového spoja zapísaný dizajn č. 28591/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 2 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/74-2018. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 dizajn 209446 AGJ011 [209446] Výmenník PCM akumulátora tepla pre spaľovací motor zapísaný dizajn č. 28589/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : [s.n.] – 2018. – 1 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/66-2018. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 dizajn 209448 AGJ012 [209448] Kazeta PCM akumulátora tepla pre spaľovací motor zapísaný dizajn č. 28592/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 1 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/65-2018. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 patent 201144 Svetelné turistické označenie Patentová prihláška/ Peter Tauš … [et al.] – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 4 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50084-2016 [TAUŠ, Peter (25%) – KUDELAS, Dušan (25%) – JADUŠ, Jaroslav (25%) – RURA, Waldemar (25%) 1
2018 uv 198148 AGJ007 [198148] Nepriamo ovládaný kužeľový ventil úžitkový vzor 8125/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 9 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/169-2017. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 uv 198149 AGJ008 [198149] Ventil s nepriamym ovládaním úžitkový vzor č. 8123/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : [s.n.] – 2018. – 7 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/170-2017. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2018 uv 209450 AGJ013 [209450] Akumulátor tepla pre spaľovací motor zapísaný úžitkový vzor č. 8387/ Radim Rybár, Martin Beer, Michal Kaľavský – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 7 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50068-2018. [RYBÁR, Radim (34%) – BEER, Martin (33%) – KAĽAVSKÝ, Michal (33%)] 1
2018 uv 209451 AGJ014 [209451] Samosvorný západkový vidlicový kľúč zapísaný úžitkový vzor č. 8347/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2018. – 10 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50048-2018. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1
2019 dizajn 209442 AGJ001 [209442] Artikulovaný zberač na paralelné pripojenie zapísaný dizajn č. 28645/ Radim Rybár, Martin Beer, Jana Rybárová – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2019. – 2 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/23-2019. [RYBÁR, Radim (49%) – BEER, Martin (49%) – RYBÁROVÁ, Jana (2%)] 1
2019 dizajn 209443 AGJ002 [209443] Artikulovaný zberač na sériové pripojenie zapísaný dizajn č. 28646/ Radim Rybár, Martin Beer, Jana Rybárová – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2019. – 2 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/22-2019. [RYBÁR, Radim (49%) – BEER, Martin (49%) – RYBÁROVÁ, Jana (2%)] 1
2019 uv 209449 AGJ003 [209449] Komplementárny ventilový spoj s prechodným tesniacim prvkom zapísaný úžitkový vzor č. 8477/ Radim Rybár, Martin Beer – Banská Bystrica : ÚPV SR – 2019. – 12 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50075-2018. [RYBÁR, Radim (50%) – BEER, Martin (50%)] 1