Projekty – v realizácii

OP VaI sa rozhodnutím Európskej komisie s účinnosťou odo dňa 13.12.2019 zlučuje s operačným programom Integrovaná infraštruktúra (OPII) Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Dopytovo-orientované projekty

H2020 projekty

KA2 Strategické partnerstvá

Projekty financované zo štátneho rozpočtu

SMP COSME