StF – Centrum pre dômyselnú fasádu budúcnosti (CEF)

CEF – experimentálne pracovisko StF

Centrum pre dômyselnú fasádu budúcnosti (CEF)

(Center for a Clever the Facade of the Future)

Pracovisko CEF (miestnosť č. 306) sa venuje výskumu inteligentných a perspektívnych fasádnych systémov budov. Je zriadené v multifunkčnej budove UVP TECHNICOM, ktorá ako prvá v Košiciach a v širšom regióne východného a stredného Slovenska má navrhnutý a zrealizovaný obalový plášť s dvojitou transparentnou, energeticky, kyberneticky, klíma fasádou.

Exaktne sa na budove vyskytujú dva varianty fasády: štandardný, s celoročne otvoreným okruhom medzi priestoru na celej juhozápadne orientovanej fasáde a experimentálny, na časti juhovýchodne orientovanej fasáde. Pracovisko je vybavené systémom ovládania práve tejto experimentálnej fasády, a to v dvoch základných oblastiach:

  • Nastavením rôznych režimov prúdenia vzduchu v medzi priestore, nie len čo sa týka objemu prúdenia vzduchu, ale aj smeru prúdenia, počtu využívaných medzi priestorov a ich možných kombinácií, vďaka nastaveniu vstupných a výstupných klapiek v jednotlivých segmentoch medzi priestoru.
  • Nastavením stupňa, režimu a systému tienenia slnečného žiarenia v medzipriestore, prípadne ich kombináciami, za pomoci dvoch nezávislých systémov tienenia jednak pri exteriérovej, tak aj pri interiérovej zóne medzipriestoru.

Vyššie uvedený systém riadenia má vplyv na parametre vnútornej klímy. V miestnosti pracoviska sú tieto parametre, či už: tepelnotechnické, akustické, svetlotechnické a heliotechnické, monitorované jednotlivými snímačmi, samozrejme v synchrónnej súčinnosti s aktuálnymi poveternostnými parametrami vonkajšej klímy.

Cieľom je experimentálne overiť jednotlivé alternatívy správania sa počas exploatácie a posunúť vedeckú a odbornú úroveň poznania v tejto oblasti.

Vybavenie: Pracovisko je vybavené súborom meracích a spracúvajúcich zariadení v týchto skupinách:

  • meranie meteorologických veličín exteriérového prostredia;
  • meranie pocitových veličín interiérového prostredia;
  • meranie veličín prúdenia vzduchu v medzipriestore fasády;
  • meranie tepelnotechnických veličín vo fasáde;
  • meranie tepelno – optických veličín transparentných konštrukcií;
  • zariadenie na zber a spracovanie vyššie uvedených meraných veličín.

Kontakt:  Doc. Miloslav BAGOŇA, PhD., miloslav.bagona@tuke.sk

                   Doc. Martin LOPUŠNIAK, PhD., martin.lopusniak@tuke.sk

   Katedra architektúry a konštrukcií budov, Ústav pozemného staviteľstva, SvF TUKE

Inovačné centrum informačno-komunikačných služieb pre podporu vedy, výskumu a technologického transferu

Cieľom pracoviska je podpora realizácie výskumných, vývojových a inovačných projektov a realizácia výskumu a vývoja v oblasti nových foriem komunikácie, pilotné overovanie nových riešení. Súčasťou pracoviska je aj Pracoviska centrálneho manažmentu národnej telekomunikačnej infraštruktúry pre podporu vedy, výskumu a inovácií v Slovenskej republike (PCM NTI).

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., +421 905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk

Košické Laboratórium Meracích Systémov s M-Postupnosťami – „K-MLab“

Cieľom pracoviska sú aktivity v oblasti výskumu a vývoja inovatívnych širokopásmových senzorových systémov.

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing. František Jakab, PhD., 0905 715816

Za Ilmsens GmbH: M.Sc. Hans-Christian Fritsch, hans-christian.fritsch@elmsens.com

TUKE – Košice IT Valley z.p.o.

Informačné a kontaktné centrum

Cieľom spoločného pracoviska je podporovať a rozvíjať aktivity zamerané na podporu výskumu a vývoja, podporu vytvárania podnikateľsky priaznivého prostredia pre rôzne formy výskumno-vývojovej spolupráce medzi TUKE a priemyselnou sférou, podporovať inovácie a zvýšenie inovačného potenciálu v regióne východného Slovenska v oblasti informačných a komunikačných technológií. Spoločné pracovisko slúži aj ako miesto prvého kontaktu pre návštevníkov UVP TECHNICOM v súlade s konceptom UVP TECHNICOM.

 

Kontakt: 

Za Košice IT Valley: Ing. Pavol Miroššay, Tel. číslo: 0904 676 975, pavol.mirossay@itvalley.sk

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., 0905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk

AI4STEEL lab

FEI TUKE a U.S.Steel Košice, s.r.o.

Cieľom spoločného experimentálneho pracoviska sú výskumno-vývojové aktivity zamerané na využitie nástrojov umelej inteligencie pri riešení aktuálnych výziev priemyslu s cieľom zvýšiť kvalitu i ochranu životného prostredia pri zachovaní ekonomickej efektívnosti a konkurencieschopnosti výroby.

 

Kontakt:

Za U.S.Steel Košice, s.r.o.: Ing. Robert Vandlik, e-mail: rvandlik@sk.uss.com

Za FEI TUKE: prof. Ing. Peter Sinčák., e-mail: peter.sincak@tuke.sk

prof. Jozef Juhár, email: jozef.juhar@tuke.sk

Výskumno-vývojové centrum pre zvyšovanie kvality manažmentu v oblasti športu

Cieľom pracoviska sú aktivity, zamerané na podporu výskumu a vývoja v oblasti športového manažmentu na všetkých úrovniach s akcentom na financovanie, riadenie a vzdelávanie v oblasti manažmentu športu s prioritou ľadového hokeja.

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing. František Jakab, PhD., 0905 715816

Za SZĽH: Peter Žifčák, zifcak@szlh.sk

TUKE – SPINEA E-MOTION CENTER

Cieľom spoločného výskumno-vývojové pracovisko s názvom „TUKE – SPINEA E-MOTION CENTER” je rozvoj spoločných záujmov a výskumných a inovačných aktivít najmä v oblastiach: výskumu, vývoja a aplikačného využitia vysoko-presných ložiskových reduktorov TwinSpin®, využívania Prototypového a inovačného centra TUKE  pre výrobu komponentov funkčných vzorov a prototypov ložiskových  reduktorov a súvisiacich  zariadení a  zavádzaní automatizovaných výrobných systémov.

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., +421 905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk

TUKE a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

„Pracovisko pre oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti“

Cieľom pracoviska je rozvoj spoločných aktivít v oblasti informačných a komunikačných technológií v rámci automatizácie, riadiacich systémov informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti.

 

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., +421 905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk

Za partnera: Ing. Miroslav Sidor, miroslav.sidor@csirt.sk