Aktuality

06/2024 – Duševné vlastníctvo

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY   Elektronický analógový regulátor neceločíselného rádu s pamäťovými prvkami PP 50039-2024...

Ako ochrániť výsledok výskumu

Pokiaľ ste ako zamestnanec TUKE na základe plnenia pracovných úloh alebo na základe osobitnej zmluvy (napr. NFP, APVV, KEGA, VEGA, zmluva o spolupráci s partnerskou organizáciou) vytvorili predmet priemyselného vlastníctva, oznámte to Útvaru ochrany duševného vlastníctva alebo príslušnému útvary vedy a výskumu fakulty. Formulár oznámenia nájdete tu, alebo priamo kontaktujte Útvar ODV.

 

Dôležité upozornenia:

Uchovávajte si všetky záznamy vedúce k vynálezu, a to v papierovej forme alebo v zabezpečenej elektronickej databáze. Tieto záznamy by mali byť datované, a ak je to možné, podpísané pôvodcom.

Pred podaním prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva SR či iný patentový úrad informácie o predmete priemyselného vlastníctva nezverejňujte. Zverejnením informácií sa rozumie publikovanie (napr. formou článkov, záverečných prác a pod.), vystúpenie na konferencii alebo akékoľvek šírenie informácií o predmete priemyselného vlastníctva, ktoré je prístupné verejnosti.

Duševné vlastníctvo v číslach

Celkové štatistiky

Aktualizované k 31.12.2019 PODANÉ PRIHLÁŠKY UDELENÉ/ZAPÍSANÉ AKTUÁLNE PLATNÉ
PATENTY 307 118 20
ÚŽITKOVÉ VZORY 332 276 154
DIZAJNY 33 33 24
OCHRANNÉ ZNÁMKY 2 2 1

Zahraničné patenty

Udelené patenty v zahraničí NÁZOV ČÍSLO UDELENIA DÁTUM UDELENIA PÔVODCA TUKE
JAPONSKO Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie 6058116 16.12.2016

prof. Ing. Dušan Šebo, PhD.

 

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

Ing. Monika Fedorčáková, PhD.

(Strojnícka fakulta)

ŠPANIELSKO Zabudovaný snímač pre nepretržité meranie mechanických odporov v konštrukciách cementového materiálu, spôsobu jeho výroby a systém a spôsob kontinuálneho merania mechanických pevností v konštrukciách cementového materiálu 2555542 19.10.2016

doc. Ing. Marián Rovňák, PhD.

 

(Stavebná fakulta)

USA Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie 9809471 7.11.2017

prof. Ing. Dušan Šebo, PhD.

 

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

Ing. Monika Fedorčáková, PhD.

(Strojnícka fakulta)

EURÓPSKA ÚNIA Zabudovaný snímač pre nepretržité meranie mechanických odporov v konštrukciách cementového materiálu, spôsobu jeho výroby a systém a spôsob kontinuálneho merania mechanických pevností v konštrukciách cementového materiálu 3150998 12.12.2019

doc. Ing. Marián Rovňák, PhD.

 

(Stavebná fakulta)

Interné predpisy v oblasti ODV

Technická univerzita v Košiciach má prijatý poriadok, ktorý určuje pravidlá pri tvorbe, ochrane a využívaní duševného vlastníctva, ako aj stanovenie práv, povinností a zodpovedností súvisiacich so vznikom, oznámením, evidenciou, ochranou a využívaním práv k predmetom duševného vlastníctva.

Poriadok a súvisiacu dokumentáciu nájdete tu, alebo priamo kontaktujte Útvar ochrany duševného vlastníctva.

Ochrana duševného vlastníctva

Útvar ochrany duševného vlastníctva svojou činnosťou pomáha identifikovať, ochrániť a propagovať duševné vlastníctvo Technickej univerzity v Košiciach.

Poskytuje  odborné  a právne   služby   v oblasti  ochrany a komercializácie duševného vlastníctva a zabezpečuje komplexnú podporu riadenia a správy práv priemyselného vlastníctva Technickej univerzity v Košiciach.

Útvar ochrany duševného vlastníctva zabezpečuje:

 • poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva
 • právnu podporu pri príprave zmlúv súvisiacich s autorským právom a právom priemyselného vlastníctva
 • zastupovanie v správnom konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zahraničnými úradmi pre duševné vlastníctvo (podávanie žiadostí o udelenie patentu, žiadostí o zápis úžitkového vzoru, dizajnu, ochrannej známky a akékoľvek úkony týkajúce sa práv priemyselného vlastníctva zapísaných v registri ÚPV SR a iných zahraničných úradov)
 • vedenie centrálneho registra práv priemyselného vlastníctva (patenty, dodatkové ochranné osvedčenia, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky a ďalšie)
 • spracovanie, revíziu a garantovanie vnútorných predpisov Technickej univerzity v Košiciach súvisiacich s právom duševného vlastníctva

Patentový fond NCTT SR

Patentový fond Národného centra transferu technológií SR, združenia založeného v roku 2015 za účelom podpory ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ponúka možnosť úhrady poplatkov práv priemyselného vlastníctva a udržiavacích poplatkov pre technológie (výsledok výskumnej a inovačnej činnosti) Technickej univerzity v Košiciach.

Nové technológie uchádzajúce sa o podporu musia spĺňať nasledovné podmienky:

 • Technológia musí byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve TUKE a všetky pôvodcovské nároky a majetkové práva musia byť vysporiadané.
 • K technológii musí byť vypracovaná rešerš na stav techniky.
 • K technológii musí byť identifikovaná a popísaná konkurenčná výhoda technológie v porovnaní s inými známymi alebo porovnateľnými technológiami.
 • Štádium vývoja – technológia sa musí nachádzať minimálne v stupni 5 vývoja podľa stupnice TRL (Technology Readiness Levels – stupeň pripravenosti technológie, viď príloha). V opodstatnených prípadoch (najmä: jednoduchosť dosiahnutia vyššieho štádia vývoja, oprávnený predpoklad realizácie potrebného vývoja pôvodcami, záujem o technológiu z komerčnej sféry, očividná atraktívnosť technológie pre trh a pod.), môže byť technológii priznaná aj podpora v nižšom štádiu vývoja.

Technológie, ktoré sú už v procese transferu technológií, musia spĺňať:

 • Všetky podmienky uvedené vyššie alebo musia mať preukázateľného záujemcu o ich komercializáciu s demonštrovaným záujmom o technológiu.
 • K technológii musí byť realizovaný transparentný a systematický proces, ktorým sa technológia komercializuje, alebo musí byť o komercializáciu požiadané NCTT SR.
 • Podpora v podobe úhrady nákladov spojených s podaním medzinárodnej prihlášky podľa PCT alebo iných prihlášok podaných s cieľom rozšíriť priemyselnoprávnu ochranu, v prípade že bola k technológii predtým podaná prioritná (napr. národná) prihláška, môže byť poskytnutá iba v prípade, že v období nasledujúcom po podaní prioritnej prihlášky prebiehala systematická snaha o komercializáciu, z ktorej vyplynula reálna možnosť uplatnenia technológie na trhu.
 • Podpora v podobe úhrady nákladov spojených s prechodom do národných fáz z PCT prihlášky alebo obdobným úkonom a podpora v podobe hradenia udržiavacích poplatkov k priemyselnému vlastníctvu môže byť uhradená iba v prípade, že existuje preukázateľný záujemca o technológiu s demonštrovaným záujmom o technológiu.

Viac informácií nájdete na adrese NCTT SR, alebo kontaktujte Útvar ochrany duševného vlastníctva.

Kontakt