V rámci hybridne organizovaného workshopu bol prezentovaný úvod do metodiky riadenia projektov – Agile Scrum s cieľom osvojiť si princípy agilného riadenia, naučiť sa pracovať s jedným s online nástrojov pre Scrum a identifikovať jednotlivé roly Scrum tímov vo vlastných tímoch jednotlivých startupov. Pozornosť bola venovaná témam:

  • Úvodu do agilnej metodiky riadenia projektov: Dôvodom vzniku agilných metód na manažment (nie len) IT projektov, predchodcom agilných metodík pre riadenie projektov a agile vs. Waterfall, Kanban.
  • Scrum: Iterácia, Šprinty, Scrum Roly, Produkty Scrumu a Scrum Aktivity; 12 princípov Scrum (Scrum Manifesto); Techniky na odhad obtiažnosti jednotlivých úloh; Pojmy – Product backlog, Epics, Users Stories, Tasks; Benefity Scrumu.
  • Organizácia adaptujúca sa na Scrum: Prechod na agilné zmýšľanie; Príklady správnej a nesprávnej aplikácie z praxe; 3 faktory motivácie zamestnancov v prieniku s prechodom na Scrum; Scrum pre low-code projekty; Achillova päta Scrumu – Produktová vízia, “Scrum-Mom” efekt; Kde do toho všetkého zapadá DevOps?; Prečo vývojári nemajú radi Agile? (Agile Anti-Patterns).
  • Práca s online nástrojmi: Projektový manažment (JIRA, Trello, Asana); Kontinuálne zlepšovanie (Jenkins); Komunikácia (Slack), Dokumentácia; Metriky úspešnosti projektovej metodiky.

Boli demonštrované princípy fungovania Scrum tímov v dvoch skupinách prostredníctvom loptičiek, prípadové štúdie z praxe a ich riešenia, skupinová analýza problému a rozklad na menšie celky, praktická demonštrácia ďalších agilných metodík, kvíz na preverenie zručností účastníkov, nácvik písania tzv. epics, user stories a rozbíjanie na menšie úlohy použitím online nástrojov.

Workshop bol ďalšou aktivitou organizovanou v hybridnej forme v rámci Intenzívneho akceleračného programu startupov (IAP) UVP TECHNICOM a bol určený pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM

Lenka Hlinková motivuje najmä dievčatá a ženy k práci s technológiami. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Po 12 rokov práce v IT na Slovensku a v Anglicku založila spoločnosť Algoritmus, o rok neskôr toto občianske združenie, v ktorých spolu s tímom pomáhajú najmä ženám získať svoje miesto v oblasti informačných technológií a v manažmente. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer a pôsobí ako Diversity & Inclusion Consultant.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.