Výskum dopadov implementácie alternatívnych zdrojov energie do procesov energetického manažmentu priemyselných odvetví / ITMS: 313011T564

Karta projektu „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.  (PDF verzia karty projetu) EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja Výzva Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21....

Vybrané formy netechnologických inovácií a ich možná aplikácia v zmierňovaní negatívnych dopadov technológií na spoločnosť / ITMS: 313011T572

Karta projektu „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.  (PDF verzia karty projetu) EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...