KC ZATIPS: Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách / ITMS: 26220220155

Názov projektu: Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách ITMS: 26220220155 Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“Prioritná os 2 – Podpora výskumu a vývojaOpatrenie 2.2 Prenos poznatkov a...

INFRA 4: Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou IKT / ITMS: 26250120054

Názov projektu: Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou ITMS: 26250120054 Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôlOpatrenie 5.1...