INFRA 4: Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou IKT / ITMS: 26250120054

Názov projektu: Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou ITMS: 26250120054 Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôlOpatrenie 5.1...