Aktuality

Názov projektu: Ulysseus: An open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University for the citizenship of the future

akronym: Ulysseus

Číslo projektu: 101004050

Program: ERASMUS+

 • Kľúčová akcia: Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami
 • Typ akcie: Európske univerzity

Obdobie realizácie:    01.11.2020 – 31.10.2023 (36 mesiacov)

Rozpočet projektu:     6 250 000,00 EUR

 • príspevok EK (Erasmus+): 4 999 999 EUR
 • príspevok MŠVVaŠ SR (pre TUKE): 192 828,00 EUR
 • spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 0 %

Partneri projektu:

Web: www.ulysseus.eu

Kontakt: ulysseus@tuke.sk

Cieľom iniciatívy budovania aliancií Európskych univerzít je vytvárať novú generáciu Európanov, kreatívnych mladých ľudí, ktorí dokážu efektívne spolupracovať napriek rôznorodosti jazykov, hraniciam a odlišnej histórii. Títo ľudia budú tvoriť našu budúcnosť, budú prepájať rôzne vedné oblasti a riešiť dôležité spoločenské výzvy s vyváženou mierou cieľavedomosti a zodpovednosti.

Ulysseus prinesie systémový, štrukturálny a trvalý vplyv na všetkých úrovniach aliancie až do roku 2030. Tento projekt má potenciál postupne transformovať a posilniť inštitucionálnu spoluprácu medzi členmi aliancie a posunúť ju na vyššiu úroveň. Šesť zakladajúcich členov anticipuje plne angažované spoločenstvo, kde sa budú s príslušnými pridruženými partnermi schádzať

Do roku 2030 sa inovačný ekosystém Ulysseus bude zaoberať šiestimi hlavnými kľúčovými cieľmi:

 • Prispeje k vyriešeniu európskeho nedostatku inovácií upevnením udržateľného ekosystému, skladajúceho sa z kampusu a komunity Ulysseus a tvoreného nielen zapojenými partnerskými univerzitami, ale tiež vyše 100 asociovanými partnermi, študentmi, výskumníkmi a vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými tímami a centrami. Ekosystém prepája udržateľné, adaptívne interdisciplinárne učenie, výučbu, výskum, inovácie a technologický transfer.
 • Prispeje k modernizácii univerzít v Európe rozvojom kampusu Ulysseus, ktorý je tvorený novými spoločnými inovatívnymi a transformačnými štruktúrami vytvorenými v rámci projektu (Centrálny riadiaci tím, Ulysseus digitálna platforma, 6 inovačných hubov), spoločným medzinárodným centrom a študentskou asociáciou Ulysseus.
 • Prispeje k regionálnemu a miestnemu rozvoju, rozvíjaním transdisciplinárnych programov zameraných na študentov pre občanov budúcnosti, ako aj činnosťami v oblasti výskumu a technologického transferu.
 • Prispeje k zníženiu rozdielov v kompetenciách, a to prípravou vysokokvalifikovaných digitálnych, viacjazyčných a podnikateľských európskych občanov prostredníctvom širokého sortimentu kombinovaných inovačných vzdelávacích a vyučovacích aktivít s osobitným dôrazom na posilnenie kompetencií, ktoré budú v budúcnosti relevantné, kariérneho rozvoja a sledovania absolventov.
 • Lepšie prispeje k formovaniu odolného, ľudských práv rešpektujúceho a spoločensky angažovaného európskeho občana, zlepšením povedomia o európskych hodnotách, posilnením zapojenia občanov prostredníctvom viacerých podporných činností, propagovaním rovnosti a inkluzívnosti a riešením nedostatočného zastúpenia žien vo vedeckých a technických predmetoch.
 • Prinesie zvýšenú fyzickú a digitálnu mobilitu s automatickým uznávaním a masívne využívanie európskej študentskej karty, ako aj intenzívnu medzinárodnú činnosť, aby sa Ulysseus stal veľmi atraktívnou, konkurencieschopnou a otvorenou svetovou univerzitou.

Ulysseus je viac ako projekt, viac ako 10 rokov cesty, je to participatívna a rôznorodá komunita, zakotvená v jeho blízkosti a otvorená dokorán k svetu. Ulysseus bude spolu vytvárať aktivity na získavanie vedomostí a zabezpečí, aby boli realitou prostredníctvom mobility a výmeny. Napokon, bude kreovať našich budúcich občanov otvorením nových okien a dverí pre mladých Európanov do inej sociálnej a ekonomickej reality.

Ulysseus prináša vďaka sieť inovačných hubov (IH) unikátny prístup k vytváraniu a rozvíjaniu inovačného ekosystému podporujúceho otvorenú vedu, výskum a inovácie v koncepte univerzity otvorenej svetu. Inovačné huby aliancie sú tematicky orientované na šesť špecifických a interdisciplinárnych výskumno-vývojových výziev, ktoré sú zároveň prioritnými oblasťami inovačných stratégií RIS3 miest a regiónov aliancie, súčasťou cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), Európskej zelenej dohody (European Green Deal) a klastrov programu Horizont Európa:

 1. Digitalizácia
 2. Umelá inteligencia
 3. Energetika, doprava, mobilita a inteligentné mestá
 4. Potravinárstvo, biotechnológie a obehová ekonomika
 5. Cestovný ruch, umenie, prírodné a kultúrne dedičstvo
 6. Starnutie a blahobyt

Inovačné huby sú centrálnym bodom spolupráce a prepájania v rámci aliancii. Každý IH zahŕňa spoločné výskumné centrum, inkubátor pre start-upy a living lab. Aktivity hubov spočívajú v organizovaní diania v aliancii, príprave vzdelávacích, inovačných a networkingových aktivít pre cieľové skupiny aliancie (učitelia, výskumníci, študenti, partneri). Zároveň pôsobia ako rozhrania (interfejsy) pre technologický transfer v rámci komunity Ulysseus.

Inovačný hub pri Technickej univerzite v Košiciach (IH TUKE) je tematicky orientovaný na problematiku digitalizácie a digitálnej transformácie. Je súčasťou UVP TECHNICOM, čo mu umožňuje plne sa integrovať do univerzitného inovačného ekosystému. IH TUKE otvára TUKE ekosystém do Ulysseus komunity – s komunitou prepája univerzitný potenciál (výskumníkov, pracoviská, infraštruktúru, digitálne inovačné huby a centrá excelencie), regionálnych partnerov (z verejného a súkromného sektora).

IH TUKE je plne integrovaný do ďalších iniciatív TUKE v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie – napr. DIH TECHNICOMEDIH CASSOVIUM.