Aktuality

Názov projektu: Consolidating Ulysseus: an open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University for the citizenship of the future

Akronym: ULYSSEUS

Číslo projektu: 101124733

Program: ERASMUS+ (kód výzvy: ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV)

Obdobie realizácie: 01.11.2023 – 31.10.2027 (48 mesiacov)

Rozpočet projektu: 16 119 552,90 EUR (výška grantu: 12 800 000 EUR)

Rozpočet TUKE: 1 604 247,00 EUR (výška grantu: 1 273 879 EUR, príspevok MŠVVaM SR: 330 368 EUR)

Partneri projektu:

 1. Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie; USE)
 2. Univerzita v Janove (Taliansko; UniGe)
 3. Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko; UniCA)
 4. Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
 5. MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko; MCI)
 6. Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko; HH)
 7. Univerzita v Münsteri (Nemecko; UM)
 8. Univerzita Čierna Hora (Čierna Hora; UCG)

 

Web: www.ulysseus.eu

Kontakt: ulysseus@tuke.sk

Cieľom iniciatívy budovania Európskych univerzít je vytvárať novú generáciu Európanov, kreatívnych mladých ľudí, ktorí dokážu efektívne spolupracovať napriek rôznorodosti jazykov, hraniciam a odlišnej histórii; ktorí budú tvoriť našu budúcnosť, prepájať rôzne vedné oblasti a riešiť dôležité spoločenské výzvy s vyváženou mierou cieľavedomosti a zodpovednosti. V súčasnosti v EÚ pôsobí celkovo 50 Európskych univerzít spájajúcich vyše 400 vysokoškolských inštitúcií z Európy. Európske univerzity sú financované z programu Erasmus+.

Európska univerzita Ulysseus má víziu stať sa do roku 2030 excelentnou a medzinárodne atraktívnou Európskou univerzitou, otvorenou svetu, podporujúcou podnikavosť, zameranou na človeka a pre občanov budúcnosti. Tento zámer má potenciál postupne transformovať a posilniť inštitucionálnu spoluprácu v rámci inovačného ekosystému Ulysseus – medzi členskými univerzitami a ich regionálnymi a lokálnymi podporovateľmi. Vízia sa pretavuje do šiestich kľúčových cieľov:

 1. Modernizovať európske univerzity: rozvíjať dlhodobý územný a digitálny inovačný ekosystém Ulysseus, ktorý pozostáva z komunity a kampusu Ulysseus.
 2. Prispievať k regionálnemu a miestnemu rozvoju: realizáciou transdisciplinárnych a vzájomne prepojených európskych spoločných študijných programov, excelentných výskumných a inovačných aktivít, ktoré sú v súlade s regionálnymi a miestnymi špecifickými a prierezovými výzvami v oblasti výskumu a vývoja.
 3. Znižovať rozdiely v kompetenciách: vyškolením kvalifikovaných, digitálne, jazykovo a podnikateľsky vybavených európskych občanov prostredníctvom celého radu kombinovaných inovatívnych vzdelávacích a výučbových aktivít, s osobitným dôrazom na kariérny rozvoj a posilnenie kompetencií relevantných pre budúcnosť.
 4. Rozšíriť vedomosti a prax v oblasti európskych hodnôt: formovanie odolných, ľudské práva rešpektujúcich a sociálne angažovaných európskych občanov, zvyšovanie zapojenia občanov prostredníctvom množstva informačných aktivít, podpora rovnosti a inklúzie a riešenie nedostatočného zastúpenia žien v STEAM disciplínach.
 5. Rozvíjať možnosti pre fyzickú a virtuálnu mobilitu študentov a zamestnancov partnerských univerzít s automatickým uznávaním a masívnym využívaním Európskeho preukazu študenta, ako aj intenzívnou medzinárodnou aktivitou na propagáciu Európskej univerzity Ulysseus ako vysoko atraktívneho, konkurencieschopného a svetu otvoreného modelu univerzity.

Pri napĺňaní cieľov vychádza Ulysseus zo základných európskych princípov ako implementované integrované a demokratické riadenie, dôraz na spoločnú prípravu vzdelávacích, výskumných a inovačných aktivít, prepájanie s globálnymi, európskymi a lokálnym výzvami, vyznávanie princípov otvoreného vzdelávania a otvorenej vedy, podpora viacjazyčnosti a multikulturality a priorita na širokú mobilitu študentov a zamestnancov členských univerzít a vzájomné automatické uznávanie vzdelávania.

Realizácia dlhodobého strategického zámeru Európskej univerzity Ulysseus je rozdelená do viacerých fáz:

 • Fáza 0 (2017 – 2020): prípravná fáza, bez externého financovania, návrh dlhodobého strategického zámeru rozbehnutia Európskej univerzity Ulysseus.
 • Fáza 1 (2020 až 2023): fáza orientovaná na dizajn, ko-kreáciu a pilotovanie spoločných postupov, štruktúr a aktivít, vybudovanie základov Európskej univerzity Ulysseus. Do činnosti sa zapája šesť zakladajúcich univerzitných členov. Fáza bola podporená prostredníctvom projektu „Ulysseus: An open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University for the citizenship of the future“ (číslo projektu: 101004050), spolufinancovaného z prostriedkov centrálneho rozvojového projektu UlysseusPlus.
 • Aktuálna fáza 2 (2023 až 2027): fáza zameraná na konsolidáciu štruktúr a programov, rozšírenie aliancie o dvoch nových univerzitných členov, pôsobenie podporené prostredníctvom projektu „Consolidating Ulysseus: an open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University for the citizenship of the future“ (číslo projektu: 101124733) a spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.
 • Fáza 3 (2028 – 2030): fáza vyhodnotenia, strategického redizajnu a hľadania odpovedí pre nové výzvy Európskej univerzity Ulysseus.

Európska univerzita Ulysseus je viac ako projekt, viac ako 10 rokov cesty, je to participatívna a rôznorodá komunita, zakotvená v jeho blízkosti a otvorená svetu. Napokon, bude kreovať našich budúcich občanov otvorením nových okien a dverí pre mladých Európanov do inej sociálnej a ekonomickej reality.

Ulysseus prináša vďaka sieti svojich projektových štruktúr (Ulysseus kampus) unikátny prístup k vytváraniu a rozvíjaniu inovačného ekosystému podporujúceho otvorenú vedu, výskum a inovácie v koncepte univerzity otvorenej svetu. Ulysseus kampus sa skladá z centrálnej riadiacej kancelárie (Central Management Office, CMO), digitálnej platformy a sieti ôsmych inovačných hubov (Innovation Hubs, skratka IH). IH sú tematicky orientované na osem špecifických a interdisciplinárnych výskumno-vývojových výziev, ktoré sú zároveň prioritnými oblasťami inovačných stratégií RIS3 miest a regiónov aliancie, súčasťou cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), Európskej zelenej dohody (European Green Deal) a klastrov programu Horizont Európa:

 1. Digitálna transformácia priemyslu (TUKE),
 2. Aplikovaná umelá inteligencia pre biznis a vzdelávanie (HH),
 3. Kyberbezpečnosť (UCG),
 4. Robotika (UniGe),
 5. Energetika, doprava, mobilita pre inteligentné mestá budúcnosti (USE),
 6. Starnutie a blahobyt (UniCA),
 7. Udržateľné podnikanie a dopad (MCI),
 8. Socio-ekologická udržateľnosť (UM).

IH sú centrálnym bodom spolupráce a prepájania v rámci aliancii. Každý IH zahŕňa spoločné výskumné centrum, inkubátor pre start-upy a living lab. Aktivity IH spočívajú v organizovaní diania v aliancii, príprave vzdelávacích, inovačných a networkingových aktivít pre cieľové skupiny aliancie (učitelia, výskumníci, študenti, partneri). Zároveň pôsobia ako rozhrania (interfaces) pre technologický transfer v rámci Ulysseus komunity.

Inovačný hub pri Technickej univerzite v Košiciach (IH TUKE) je tematicky orientovaný na problematiku digitalizácie a digitálnej transformácie priemyslu. Je súčasťou UVP TECHNICOM, čo mu umožňuje plne sa integrovať do univerzitného inovačného ekosystému. IH TUKE otvára TUKE ekosystém do Ulysseus komunity – s komunitou prepája univerzitný potenciál (výskumníkov, pracoviská, infraštruktúru, digitálne inovačné huby a centrá excelencie), regionálnych partnerov (z verejného a súkromného sektora).

IH TUKE je plne integrovaný do ďalších iniciatív TUKE v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie – napr. DIH TECHNICOM EDIH CASSOVIUM.

Okrem prevádzkovania IH TUKE participuje UVP TECHNICOM na projekte najmä lokálnym koordinovaním aktivít pracovného balíka WP5 (Inovácie a teritoriálna transformácia).

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.