PCS

Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE Akademický rok 2023/2024 Garant predmetu: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. Rozsah: 2/2 Semester: Letný – študijný program Informatika a Kyberbezpečnosť Forma hodnotenia: Skúška...