Katedra počítačov a informatiky FEI TU KOŠICE

Akademický rok 2023/2024

Garant predmetu: doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Rozsah: 2/2
Semester: Letný – študijný program Informatika a Kyberbezpečnosť
Forma hodnotenia: Skúška
Prednášajúci: doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Cvičiaci: Ing. Ondrej Kainz, PhD.
doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Ing. Miroslav Murin
Ing. Erika Abigail Katonová

I. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

Všetky študijné materiály potrebné k zvládnutiu náplne predmetu formou riadeného samoštúdia (s využitím technológie e-learningu) sú poskytované študentom prostredníctvom LMS (Learning Management System) systému v rámci Sieťového akademického programu Cisco – portál: NetAcad. Prostredníctvom tohto LMS je zabezpečované aj priebežné overovanie vedomostí študentov. Náplň cvičení vychádza z osnovy predmetu.

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny v laboratóriu L519B (Meridian), 5. poschodie, hlavná budova TU Košice. Zmeny v zaradení študentov do skupín nie je základe pokynu dekana možné vykonať. Účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzov CCNAv7 „Introduction to Networks“ (ďalej CCNA1) a CCNAv7 „Switching, Routing, and Wireless Essentials“ (ďalej CCNA2) Sieťového akademického programu Cisco (NetAcad).  Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia.

Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu netacad.com, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby. Študenti majú prostredníctvom portálu sprístupnené učebné texty kurzov. Súčasťou učebného textu sú aj návody na cvičenia. Študenti sú majú možnosť vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia.

II. HODNOTENIE PREDMETU

Zápočet – max. 40 bodov:

Položky z ktorých sa skladá zápočet:

Podsieťovanie
 • 10 bodov.
 • Riadny termín: 5. týždeň semestra.
 • Náhradný/opravný termín: 12. týždeň semestra.
 • Spôsob realizácie: Prezenčne na cvičení.
Teoretický test z CCNA 1
 • Povinný.
 • Podmienky pre certifikát viď. nižšie.
 • Riadny a náhradný/opravný termín: 7. týzdeň semestra.
 • Spôsob realizácie: Online.
 • Penalizácia za nerealizovanie teoretického testu: -5 bodov.
Písomka
 • 5 bodov.
 • Riadny termín: 8. týždeň semestra.
 • Náhradný/opravný termín: 12. týždeň semestra.
 • Spôsob realizácie: Prezenčne na cvičení.
Testovanie praktických znalostí z CCNA 1 a časti CCNA 2
 • 25 bodov.
 • Podmienky pre certifikát viď. nižšie.
 • Riadny termín: 12. týždeň semestra.
 • Náhradný/opravný termín: 13. týždeň semestra.
 • Spôsob realizácie riadného termínu: Prezenčne na cvičení
 • Spôsob realizácie náhradného/opravného termínu: Prezenčne na cvičení.
 • Pozn.: Angl. practice skills final.
Realizácia priebežných testov zo systému NetAcad
 • Dobrovoľné.
 • Pri realizácii všetkých testov nad 70%: +2 body (naviac k 40 bodom).
 • Spôsob realizácie: Online.
 • Pozn.: Angl. module exams.

Podmienky udelenia zápočtu:

 • Max. 3 absencie z cvičenia.
 • Min. 21 bodov zo zápočtu, min. 31 bodov zo skúšky.
 • Znalosť základov technickej angličtiny.
 • Vykonanie teoretického testu z CCNA 1.
 • Podvádzanie: Vylúčenie z cvičenia. (Opakované podvádzanie: Vylúčenie z predmetu).
Odporúčaný harmonogram klikania priebezných testov
Týždeň NetAcad moduly (priebežné testy) CCNA
1: 12.feb – 16.feb 1-3, 11-13 1
2: 19.feb – 23.feb 4-7
3: 26.feb – 1.mar 8-10
4: 4.mac – 8.mar 14-15
5: 11.mac – 15.mar 16-17
6: 18.mac – 22.mar 1-4 2
7: 25.mac – 29.mar
8: 1.apr – 5.apr  7-9
9: 8.apr – 12.apr
10: 15.apr – 19.apr 14-16

 

 

Medzinárodný CCNA 1 NetAcad certifikát:

 • Podsieťovanie nad 70%.
 • Teoretický test z CCNA 1 nad 80%.
 • Testovanie praktických znalostí z CCNA 1 a časť CCNA 2 nad 70%.

 

Skúška – max. 60 bodov:

 • maximálne 60 bodov za ústnu odpoveď, minimálne 31 pre úspešné absolvovanie ústnej odpovede.

 

Poznámka:

 • Študenti tohto predmetu majú možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát. Požiadavkou na získanie tohto certifikátu je vykonanie všetkých on-line testov (priebežných aj finálnych) na minimálne 80% a vykonanie praktických skúšok na minimálne 70%.
 • Priebežné testy je možné vykonať 3x (riadny a dva náhradné pokusy) a finálne testy 2x (riadny a náhradný pokus).
 • Pre získanie certifikátov sa od študentov vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.

 

III. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Týždeň Prednáška Cvičenie CCNA
1
12.feb – 16.feb
Úvod do problematiky počítačových sietí. Modely sieťovej komunikácie. IOS, sieťové protokoly. Úvodné informácie, zaradenie do tried v Cisco NetAcad. Použité nástroje, spôsob prepájania sieťových zariadení, režimy Cisco IOS. 1
2
19.feb – 23.feb
IP adresácia (IPv4 & IPv6). Podsieťovanie. Práca s Cisco IOS a základná konfigurácia sieťového zariadenia (základná bezpečnostná konfigurácia, konfigurácia rozhraní). Základná bezpečnostná konfigurácia sieťového zariadenia (nezabezpečeného „Telnet“ a zabezpečého „SSH“ vzdialeného pripojenia).
3
26.feb – 1.mar
Fyzická a linková vrstva. Technológia Ethernet. Základy prepínania a smerovania. Binárny systém a základné podsieťovanie s pevnou maskou.
4
4.mac – 8.mar
Transportná vrstva. Protokoly TCP a UDP. Aplikačná vrstva. Podsieťovanie s variabilnou dĺžkou masky (VLSM). Manažmentová VLAN na prepínači, základná konfigurácia IPv6, CDP.
5
11.mac – 15.mar
Koncept prepínaných sietí. LAN dizajn. Konfigurácia prepínača (SVI, port-security). Úvod do prepínaných sietí, konfigurácia vlastností rozhrania (duplex, mdix, rýchlosť). Segmentácia siete cez VLAN. Filtrovanie výpisov. 2
6
18.mac – 22.mar
VLAN. Inter-VLAN smerovanie. Komunikácia medzi VLAN (inter-VLAN smerovanie). Smerovanie s L3 prepínačom.
7
25.mac – 29.mar
DHCP (DHCPv6), SLAAC. HSRP. Dynamické pridelenie IPv4 (DHCP). HSRP protokol.
8
1.apr – 5.apr
Zrušená prednáška (štátny sviatok). Smerovacia tabuľka, statické smerovanie (statická cesta, predvolená cesta). Loopback rozhranie.
Pravdepodobne zrušené cvičenie (platí pre cvičenia vo štvrtok)
9
8.apr – 12.apr
Úvod do smerovania. Statické a dynamické smerovanie.
Koncepty WLAN.
Základná konfigurácia Wireless smerovača.
Zrušené cvičenie (štátny sviatok – platí pre cvičenia v pondelok a pravdepodobne utorok).
10
15.apr – 19.apr
Sieťové programovanie. Náhrada za zrušené cvičenie.
11
22.apr – 26.apr
Testovanie praktických znalostí z CCNA 1, 2.
12
29.apr – 3.maj
Bonus: hlbší pohľad na vybrané témy z CCNA1 a CCNA2. Opakovanie CCNA1&CCNA2. Náhradné termíny.
13
6.maj – 10.maj
Predtermín skúšky.

IV. PODVÁDZANIE

Na predmete platí striktný zákaz podvádzať počas praktickej alebo teoretickej záverečnej skúšky. Pokiaľ bude študent prichytený pri podvádzaní, tak dôjde k jeho okamžitému vylúčeniu z daného cvičenia a z testu dostáva nula bodov. Ak by sa situácia zopakovala na náhradnom termíne bude študent automatický vyradený z predmetu. Podvod je slobodným rozhodnutím študenta za ktoré má právo byť potrestaný.

VI. ROZVRH NA LETNÝ SEMESTER

Deň Čas Skupina Vyučujúci
Pondelok 07:30-09:00 Cvičenie 01 (Informatika) doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
(zastupuje Tomáš Andrejdes, Samuel Šulek)
Pondelok 09:10-10:40 Prednáška (Informatika a Kyberbezpečnosť) doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Pondelok 10:50-12:20 Cvičenie 02 (Informatika) doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
(zastupuje Ing. Miroslav Murin)
Pondelok 13:30-15:00 Cvičenie 03 (Informatika) doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
(zastupuje Michal Gabonai)
Pondelok 15:10-16:40 Cvičenie 04 (Informatika) doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
(zastupuje Michaela Vaľovská)
Utorok 07:30-09:00 Prednáška (zahraniční študenti) Ing. Erika Abigail Katonová
Utorok 09:10-10:50 Cvičenie (zahraniční študenti) Ing. Erika Abigail Katonová
Utorok 07:30-09:00 Cvičenie 05 (Informatika) Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Utorok 09:10-10:40 Cvičenie 06 (Informatika) Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Utorok 10:50-12:20 Cvičenie A1 (Kyberbezpečnosť) Ing. Erika Abigail Katonová
Utorok 13:30-15:00 Cvičenie A2 (Kyberbezpečnosť) Ing. Erika Abigail Katonová
Streda 09:10-10:40 Cvičenie A3 (Kyberbezpečnosť) doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Streda 09:10-10:40 Cvičenie 07 (Informatika) doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Streda 10:50-12:20 Cvičenie 08 (Informatika) doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Streda 13:30-15:00 Cvičenie 09 (Informatika) doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Streda 15:10-16:40 Cvičenie 10 (Informatika) doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Štvrtok 07:30-09:00 Cvičenie 11 (Informatika) Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Štvrtok 09:10-10:40 Cvičenie 12 (Informatika) Ing. Ondrej Kainz, PhD.
Štvrtok 10:50-12:20 Cvičenie 13 (Informatika) Ing. Miroslav Murin