Vláda SR navrhuje 35 opatrení, zameraných na rozvoj inteligentného priemyslu. Opatrenia by sa mali dotknúť takmer 24 tisíc podnikov pôsobiacich na Slovensku. Navrhnuté opatrenia (uvedené nižšie) by sa mali zrealizovať už do konca roku 2019.

Zo samotného materiálu vyberám (kompletný materiál si môžete stiahnuť tu):

Vláda navrhuje nasledovné strategické ciele:

 1. Zvyšovať konkurencieschopnosť a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví prostredníctvom podmienok umožňujúcich úspešnú digitalizáciu podnikov.
 2. Vytvárať podmienky pre rozvoj nových technológií, metód a aplikácií, smerovaných nielen na podporu domácich priemyselných odvetví, ale aj pre export. Rozvoj digitálneho priemyslu.
 3. Prepojiť nadnárodné spoločnosti, veľké podniky a MSP s univerzitnými inkubátormi a vedeckými parkami na finančnej,  technologickej a mentorskej báze s cieľom zvýšiť znalosti študentov a absolventov technických univerzít a tým zabezpečiť ich konkurencieschopnosť na trhu práce, resp. možnosť vlastného podnikania. Tieto firmy, resp. startupy sa stanú partnermi priemyselných odvetví a dokonale spoja automatizovaný hodnotový reťazec.
 4. Zabezpečovať potrebnú kvantitu a kvalitu ľudských zdrojov pre digitalizovaný a digitálny priemysel.

Pre naplnenie týchto strategických cieľov boli stanovené nasledovné prioritné oblasti a príslušné opatrenia:

 1. Výskum, vývoj a inovácie
  • – Sieťovanie aktérov implementácie výskumu orientovaného na inteligentný priemysel
  • – Aktivácia výskumu orientovaného na inteligentný priemysel – stanovením priorít výskumu a organizácii so schopnosťou realizovať transfer poznatkov a technológií
  • – Realizácia systémových nástrojov na podporu výskumnej agendy inteligentného priemyslu a posilnenie financovania aplikovaného výskumu
  • – Zlepšovanie dostupnosti infraštruktúry VaV pre aktérov implementácie inteligentného priemyslu
  • – Podpora napojenia pracovísk VaV na európske iniciatívy v oblasti VaV
  • – Intenzifikácia nástrojov nepriamej podpory VaV v rámci procesov implementácie inteligentného priemyslu
  • – Analýza potrieb firiem v oblasti VaV
 2. Základné princípy IT bezpečnosti implementácie inteligentného priemyslu
  • – Vytvorenie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti pre inteligentný priemysel
  • – Budovanie kompetencií ministerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti inteligentného priemyslu
 3. Trh práce a vzdelávanie
  • – Identifikácia požiadaviek podnikateľskej sféry vo vzťahu k potrebným počtom a kvalifikovanosti ľudských zdrojov relevantných pre oblasť inteligentného priemyslu do roku 2025 a s výhľadom do roku 2030
  • – Identifikácia aktuálnej ponuky vzdelávania a školiacich a tréningových programov relevantných pre oblasť inteligentného priemyslu
  • – Vypracovanie Štúdie dopadov digitálnej transformácie a inteligentný priemysel a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce – Práca 4.0
  • – Systémová zmena vzdelávacieho systému pripravujúceho pracovníkov pre potreby praxe a konkrétne inteligentného priemyslu
  • – Aktualizácia Programu informatizácie rezortu školstva do roku 2020 s výhľadom do roku 2030
  • – Potreba zvýšenia vedomostí a zručností mladých ľudí pre digitálnu dobu v rámci formálneho vzdelávania
  • – Prax ako súčasť štúdia technických odborov na stredných ako aj na vysokých školách
  • – Spolufinancovanie vysokoškolského vzdelávania súkromným kapitálom
  • – Celoživotné vzdelávanie
  • – Programy a projekty na prispôsobovanie zručností pracovnej sily vrátane uchádzačov o zamestnanie (UoZ) kľúčovým požiadavkám inteligentného priemyslu na rozvoj soft zručností, sektorových (hard) zručností a programy zamerané na rozvoj digitálnych zručností za účasti zamestnávateľov
  • – Predvídanie potreby zručností v súlade s vývojom na trhu práce, zabezpečovanie prognóz vývoja na trhu práce a lepšia identifikácia dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile
  • – Iniciovanie vzniku Centier digitálnych inovácií na Slovensku (CDI)
  • – Podpora činnosti Digitálnej koalície
  • – Podpora činnosti univerzitných inkubátorov
 4. Referenčná architektúra, štandardizácia a tvorba technických noriem, rámcové európske a národné právne podmienky
  • – Slovenské technické normy v oblasti inteligentného priemyslu
  • – Legislatíva inteligentného priemyslu
  • – Formulácia potrieb priemyslu vo vzťahu k inteligentnému priemyslu
 5. Informovanie a propagácia
  • – Informačná podpora inteligentného priemyslu
  • – Pracovná skupina zodpovedná za prípravu a realizáciu komunikačnej stratégie inteligentného priemyslu
  • – Prieskum verejnej mienky
  • – Webové sídlo – základná informačná platforma o inteligentnom priemysle
  • – Špecializovaná analýza zameraná na budúce potreby priemyslu

Článok prevzatý z innonews.blog