Študenti Technickej univerzity v Košiciach mali možnosť zúčastniť sa zmiešaného intenzívneho programu s názvom Energy: Generation, Storage and Management, ktorý sa konal v týždni od 20. do 24. mája 2024 na Univerzite v Seville v Španielsku.

Tréning poskytol účastníkom nové poznatky z oblasti skúmania elektrickej mobility či aplikácii AI v energetických systémoch v kombinácii s praktickými ukážkami a lekciami. Medzinárodné prostredie navyše študentov motivovalo spolupracovať s kolegami iných národností a získavať skúsenosti v oblasti internacionalizácie.

Keďže ide o podujatie typu BIP, tak ešte pred ostrým štartom fyzickej časti mali boli účastníci podujatia pozvaní na virtuálnu zložku, kde okrem prezentácií jednotlivých zapojených partnerov prebehla konferencia na tému Elektrická mobilita v kontexte inteligentných sietí a budov, vedená profesorom Stefanom Braccom z Univerzity v Janove.

Hlavný program podujatia prebehol na Univerzite v Seville  a pozostával z tematických workshopov na témy dôveryhodnej umelej inteligencie v energetických systémoch, bezpečnosti dobíjateľnej energie, udržateľnosti budúcnosti batériového sektora či strategické otázky ohľadom dodávok energie v časoch krízy (napr. vojnového konfliktu). Súčasťou programu bola aj praktická časť pozostávajúca z piatich workshopov v spolupráci s pracoviskami univerzity či s partnermi z priemyslu.

Účastníci si mohli taktiež užiť sprievodný program a utužiť tak vzťahy či budúcu spoluprácu počas neformálnych stretnutí spojených s prehliadkou mesta, podujatím v štýle Flamenco a podobne.

TUKE na tréningu reprezentovali celkovo 7 študenti, z toho 3 študenti  FEI, 1 študentka FMMR, 2 študenti FBERG a 1 študent z EkF.

Ako vidia workshop jeho účastníci?

„Celková organizácia BIP Energy ako aj spolupráca s koordinátormi  bola veľmi príjemná.  Prinieslo mi to veľmi veľa zážitkov, nových skúseností ale aj priateľstvá s ľuďmi z celého sveta. Ako veľkú výhodu vidím určite interakciu a komunikáciu v angličtine. Odborná časť, a teda prednášky boli prínosné a z profesijného rastu mi priniesli množstvo nových informácií. Na záver by som chcela podotknúť, že oceňujem prístup ako aj organizáciu kultúrnej zložky zo strany Univerzity, pričom sa snažili o spestrenie programu aj takouto formou.“ – Ing. Patrícia Muchová, interná doktorandka (FBERG).

Zmiešané intenzívne programy (BIP)

Zmiešaný intenzívne programy (Blended Intensive Programme) sú krátkodobé intenzívne tréningové programy, v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa vrátane online kooperácie a komunikácie. BIP programy môžu obsahovať učenie sa na základe výziev (challenge-based learning), na riešení ktorých spolupracujú nadnárodné a interdisciplinárne tímy (napr. v oblasti udržateľného rozvoja, ochrana životného prostredia alebo iných spoločenských výziev identifikovaných regiónmi, mestami alebo spoločnosťami). Zároveň rozvíjajú kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Tieto programy umožňujú nové a flexibilnejšie formáty mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou (virtuálny prvok je povinný, fyzická časť musí trvať 5 dní). Virtuálny prvok musí prepájať účastníkov formou online spoločnej práce a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú programu a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov.

Európska univerzita Ulysseus ponúka pre študentov a zamestnancov množstvo týchto programov. Tieto programy sú súčasťou širokej ponuky Ulysseus vzdelávacích aktivít (Ulysseus Academic Offer).

Mobilitné možnosti pre TUKE študentov a zamestnancov nájdete na webovej stránke www.erasmus.tuke.sk.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu

Za fotografie ďakujeme Univerzite v Seville a Patrícii Muchovej.