V auguste 2023 bol úspešne ukončený projekt Technology Transfer Together (číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA203-078313), na ktorom TUKE spolupracovala s Univerzitou Hradec Králové (koordinátor konzorcia) a Univerzitou v Granade. Projekt trval tri roky a bol zameraný na transfer technológií (TT) a ochranu duševného vlastníctva, na podporu vytvárania podnikateľského prostredia založeného na výsledkoch vedy a výskumu s jednotlivými nástrojmi a na podporu vzniku spin-off firiem ako podnikateľských subjektov založených za účelom komercializácie duševného vlastníctva vytvoreného na univerzite.

Realizáciu projektu v rámci TUKE zastrešoval Úsek zahraničných vzťahov a mobility a boli do neho aktívne zapojené pracoviská UVP TECHNICOMEkonomická fakulta.

Vďaka projektu TUKE posilnila inštitucionálnu spoluprácu s partnermi v konzorciu na úrovni vzdelávania a spolupráce v oblasti TT a ochrany duševného vlastníctva. Prvýkrát bol uplatnený inovatívny prístup k TT na úrovni vrcholového manažmentu, kde boli do prípravy metodických výstupov priamo zapojenia vedenia univerzít. Projekt inštitucionálnej spolupráce zahŕňal relevantné aktivity medzi všetkými tromi partnermi, ktoré poskytli cennú príležitosť na výmenu skúseností v oblasti TT – konkrétne v oblasti metodológie zakladania spin-off spoločností a podpory vývoja inovatívnych spoločných vzdelávacích modulov vzdelávania v predmetnej problematike.

Cieľom projektu bolo vytvoriť 6 výstupov, ktoré boli, aj napriek nepriaznivej situácii na začiatku riešenia projektu spôsobenej pandémiou Covid-19, úspešne pripravené a dosiahnuté:

  1. IO1 Učebné osnovy predmetu „Transfer technológií pre študentov, akademických pracovníkov, výskumníkov a zamestnancov univerzít“
  2. IO2 Sylaby predmetu „Transfer technológií pre študentov, akademických a výskumných pracovníkov“
  3. IO3 Metodika pre úspešné zakladanie spin-off spoločností v akademickom prostredí
  4. IO4 Metodika pre organizáciu letnej školy v oblasti transferu technológií
  5. IO5 Realizácia pilotného kurzu „Transfer technológií pre manažment univerzity“
  6. IO6 Metodika pre transfer technológií určená pre vrcholový manažment univerzity

Metodiky sú doplnené inštruktážnymi materiálmi, infografikami a videocastami, ktoré môžu pomôcť ako stručný úvod a ukážka základných princípov výučby transferu technológií a tvorby spin-offov. Všetky výstupy vytvorené v rámci projektu sú voľne dostupné na webovej stránke projektu a na platforme na šírenie výsledkov programu Erasmus+.

Súčasťou projektu bola aj organizácia medzinárodnej jarnej školy o transfere technológií Hradec Spring Tech 4TTCAMP. Cieľom podujatia bolo uviesť študentov do problematiky transferu technológií. Účastníci dostali príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z tejto oblasti, osvojiť si princípy overovania konceptu a komercializácie v oblasti vedy a výskumu. Účastníci sa zároveň zúčastnili odborného programu konferencie HED 2023, ktorá bola multiplikačným podujatím projektu. Súčasťou programu bol aj pútavý neformálny program.

Účastníkmi podujatia boli študenti zo všetkých univerzít, čiže akcia mala medzinárodný prvok. TUKE reprezentovali študenti z Fakulty elektrotechniky a informatiky a Strojníckej fakulty. Na obsahu sa podieľali odborníci na transfer technológií z UVP TECHNICOM.

Publicita projektu:

Článok o úspešnej realizácii projektu (UHK)

Podujatie „Hradec Spring Tech 4TTCAMP“ (apríl 2023):

Projektové podujatie v Granade a Malage (september 2022):

Projektové podujatie v Granade (september 2021):

Spustenie projektu: