V španielskej Granade a Malage sa v dňoch 13. až 16. septembra 2022 konala peer-learning vzdelávacia aktivita a riadiace stretnutie v rámci projektu Technology Transfer Together (TEchTransfer). Projekt realizuje konzorcium zložené z Univerzity Hradec Králové, Univerzity v Granade a Technickej univerzity v Košiciach.

Peer-learning vzdelávacia aktivita zameraná na problematiku spin-offov spoločností

Vzdelávacia aktivita bola určená pre top manažment partnerských univerzít a bola zameraná na technologický transfer, špecificky na problematiku spin-off spoločností v akademickom prostredí. Časť workshopu sa venovala diskusii o koncepte technologického transferu a fungovaní spin-off spoločností na Univerzite v Granade. V rámci diskusie boli preberané návrhy ako môže vrcholový manažment univerzity využiť inovatívne prístupy k podpore tvorby spin-offov v akademickom prostredí. Workshop mal priamu nadväznosť na ďalšie výstupy projektu, najmä na metodiku podpory technologického transferu v akademickom prostredí, určenú pre vrcholový manažment univerzity. Workshop zároveň priniesol podnetné vstupy pre prípravu metodológie pre úspešné zakladanie spin-off spoločností v akademickom prostredí. Organizátorom aktivity bol španielsky partner, ktorý má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Za Technickú univerzitu v Košiciach sa aktivity zúčastnili Peter Čižmár (UVP TECHNICOM) a Viliam Fedák (Úsek zahraničných vzťahov a mobility), online sa pripojili Radovan Hudák (prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu) a František Jakab (riaditeľ UVP TECHNICOM).

 „Diskutovali sme o potencionálnych bariérach a zdieľali príklady úspešných spin-off spoločností. Oceňujem ochotu našich partnerských univerzít podeliť sa o svoje znalosti, pričom my sa radi podelíme o tie naše. Jedna vec je dostať sa do medzinárodného rankingu a druhá je pozíciu si udržať. Takéto stretnutia nám umožňujú ešte viac rozvíjať naše stratégie a som si istý, že spolupráca bude v budúcnosti prinášať čoraz väčšie ovocie,“ dodáva Ondřej Krejcar, prorektor pre vedu a tvorivú činnosť Univerzity Hradec Králové.

Projektové stretnutie

Paralelne so vzdelávacou aktivitou prebehlo riadiace stretnutie projektu TEchTransfer, na ktorom TUKE reprezentovala Henrieta Dunne (UVP TECHNICOM). Osobitná pozornosť sa na stretnutí venovala informácií o prebiehajúcich aktivitách (finalizácia metodológie o podpore spin-off spoločností v akademickom prostredí a metodológie pre technologický transfer na univerzite) a o diseminácii výsledkov spoločného projektu. Koordinátor projektu (Univerzita Hradec Králové) predstavil pracovný plán pre ďalšie aktivity projektu – organizáciu letnej školy o technologickom transfere, vrátane metodológie pre jej prípravu.

Henrieta Dunne pri prezentovaní stavu projektových aktivít za Technickú univerzitu v Košiciach (Zdroj: TUKE)

Projekt TEchTransfer

Projekt Technology Transfer Together (2020-1-CZ01-KA203-078313, akronym TEchTransfer) vychádza z partnerstva Univerzity Hradec Králové, s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou v Granade (Španielsko). Partnerské univerzity spolupracujú na rozvoji problematiky prenosu technologických a priemyselných inovácií v podnikateľskom prostredí, so zvláštnym zameraním na patentové právo a ochranu autorských práv výstupov výskumu. Projekt sa zameriava na transfer technológií, ochranu duševného vlastníctva a podporu spin-off spoločností. Projekt je spolufinancovaný z programu Erasmus+.