Udelené patenty:

Snímateľné upínacie zariadenie na sústruženie vodným prúdom

PP 39-2015

doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD., prof. Ing. Anton Panda, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Podstatou vynálezu je konštrukčné usporiadanie mechanického snímateľného zariadenia na upínanie a vertikálnu rotáciu obrobkov v obidvoch smeroch s priemyselným využitím pri sústružení vodným prúdom. Snímateľné upínacie zariadenie bolo navrhnuté a skonštruované ako samostatná prídavná časť s priamou aplikáciou na pracovnom stole CNC stroja s technológiou vodného prúdu. Vynález je aplikovateľný na CNC zariadenia s technológiou vodného prúdu, resp. s inými progresívnymi technológiami.

 

Odľahčovací obvod na zníženie spínacích strát polovodičových spínačov v DC-DC meničoch so šírkovým riadením

PP 111-2013

prof. Ing. Jaroslav Dudrík, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Vynález je možné využiť hlavne vo vysokofrekvenčných (frekvencia desiatky až stovky k M z) DC-DC meničoch veľkého výkonu (rádovo jednotky až desiatky kW), kde sa už musí prednostne uvažovať s bipolárnými polovodičovými súčiastkami najmä s 1GBT tranzistormi. Vynález je možné využiť pre návrh a konštrukciu zdrojov jednosmerného napätia alebo prúdu. Pri znížení spínacích strát môžu meniče pracovať s vysokými spínacími frekvenciami, čím sa dosiahne výrazné zníženie hmotnosti a rozmerov meničov pri zachovaní vysokej účinnosti. Svoje uplatnenie môžu nájsť ako zdroje konštantného alebo regulovateľného jednosmerného napätia alebo prúdu hlavne pre väčšie výkony, ako sú laboratórne zdroje, nabíjacie zariadenia, zváracie zdroje, zdroje pre osvetľovaciu techniku, zdroje nepretržitého napájania a podobne.

 

Zapísané úžitkové vzory:

Uchytenie tenkých telies v čeľustiach trhacieho stroja

PUV 50070-2018

Ing. Ľubomír Ambriško, PhD., Ing. Darina Matisková, PhD. MBA, prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Technické riešenie je možno použiť v oblasti skúšobníctva tenkých kovových plechov a taktiež aj z iných materiálov. Technické riešenie spadá do oblasti skúšobnej a meracej techniky hlavne v strojárstve, v elektrotechnickom priemysle a iných odvetví hospodárstva.

 

Vodná turbína pre aplikácie v potrubiach

PUV 50062-2018

Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD., EUR ING.

Priemyselná využiteľnosť: Vodnú turbínu pre aplikácie v potrubiach je podľa navrhovaného technického riešenia možné s výhodami použiť v obehových systémoch rôznych priemyselných závodov, alternatívne v prívodných potrubiach pitnej, úžitkovej, ale aj odpadovej vody.

 

Viacúčelová turbína na plyn a vodné toky s malým prietokom a veľkým spádom II

PUV 50053-2018

Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD., EUR ING.

Priemyselná využiteľnosť: Zariadenie podľa navrhovaného technického riešenia je možné s výhodami použiť pre malé vodné elektrárne s malým prietokom a veľkým spádom najmä v odľahlých horských oblastiach, vodné mikroelektrárne pre osobné potreby, ako aj bioplynové elektrárne, či iné zariadenia využívajúce plynné médium na transformáciu energie. Efektívne bude možné využívať aj v súčasnosti energeticky nezaujímavé zdroje, čím sa bude prispievať k ochrane životného prostredia a zároveň šetriť prostriedky vynakladané na pokrytie prevádzkových a energetických strát pri výstavbe diaľkových elektrických vedení. Nezanedbateľnou výhodou sú aj relatívne nízke obstarávacie a prevádzkové náklady v porovnaní s existujúcimi a v súčasnosti využívanými zariadeniami.

 

Obvod na zníženie vypínacích strát sekundárnych polovodičových spínačov v nepriamych jednosmerných meničoch so šírkovým riadením

PUV 167-2017

prof. Ing. Jaroslav Dudrík, CSc.

Priemyselná využiteľnosť: Technické riešenie je možné využiť hlavne vo vysokofrekvenčných (frekvencia desiatky až stovky kHz) DC-DC meničoch veľkého výkonu (rádovo jednotky až desiatky kW), s vyšším výstupným napätím, kde sa už musí prednostne uvažovať s bipolárnymi polovodičovými súčiastkami najmä s IGBT tranzistormi. Technické riešenie je možné využiť pre návrh a konštrukciu zdrojov jednosmerného napätia alebo prúdu. Pri znížení spínacích strát môžu meniče pracovať s vysokými spínacími frekvenciami, čím sa dosiahne výrazné zníženie hmotnosti a rozmerov meničov pri zachovaní vysokej účinnosti. Svoje uplatnenie môžu nájsť ako zdroje konštantného alebo regulovateľného jednosmerného napätia alebo prúdu hlavne pre väčšie výkony a vyššie napätia, ako sú laboratórne zdroje, nabíjacie zariadenia, zdroje pre osvetľovaciu techniku, zdroje nepretržitého napájania, meniče pre obnoviteľné zdroje a podobne.

 

Jednorazový detektor dávky ionizujúceho žiarenia vyrobený technológiou 3D tlačiarne

PUV 140-2016

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., Ing. Marek Fic, Ing. Ondrej Pindroch

Priemyselná využiteľnosť: Technické riešenie je použiteľné pri preukazovaní stavov, ktoré nastali v rádiochromickej zmesi vplyvom dávky ionizujúceho žiarenia, čo sa prejaví zmenou farby rádiochromickej zmesi. Vhodné je použitie v priestoroch so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, kde sa požaduje jednoduchý a lacný merací jednorazový detektor dávky ionizujúceho žiarenia, ktorý by preukázal, že sledovaný stav nastal alebo nastáva. Výhodou je operatívna výroba detektora pre príslušný rozsah dávky ionizujúceho žiarenia na konkrétnom mieste s použitím 3D tlače.  Nie je potrebné skladovať hotové detektory ionizujúceho žiarenia, ale len komponenty na výrobu a mať k dispozícii príslušnú 3D tlačiareň.

 

Podané patentové prihlášky: 

Stend na korektné meranie vibrácií ručného elektrického, pneumatického a hydraulického náradia

PP 50019-2019

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., Ing. Marek Moravec, PhD., Ing. Tibor Dzuro, PhD., Ing. Anna Badidová, doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

 

Deaktivačné zariadenie pre nevýbušnú likvidáciu rúrkových bômb a spôsob umiestnenia k rúrkovej bombe

PP 50020-2019

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., Ing. Stanislav Lichorobiec, PhD.

 

Podané prihlášky úžitkových vzorov:

Kontajner na sypký a kusový materiál s výklopným vekom s pravouhlým ramenom

PUV 50029-2019

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.