V dňoch 29. a 30. apríla 2024 sa v Janove konal prvý z pravidelnej série pracovných podujatí workshopov na témy rovnosti, diverzity, inklúzie a komunitnej angažovanosti. Workshop organizovala Univerzita v Janove (UniGe) ako koordinátor balíka WP6. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia partnerských univerzít – medzi fyzickými účastníkmi boli zastúpení, okrem hostiacej univerzity, partneri z Univerzity v Seville (USE), Univerzity Côte d’Azur (UniCA), Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia (HH) a Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). TUKE zastupovala prof. Alena Galajdová, ktorá koordinuje aktivity pracovného balíka WP6 v rámci našej univerzity.

Program podujatia zahŕňal interné stretnutie pracovnej skupiny WP6workshop venovaný harmonizácii prístupov, stratégií a postupov k uvedeným témam v rámci Ulyssea a na jednotlivých partnerských aliancie. Workshop, organizovaný v prvý deň podujatia, otvorila prof. Carmen Vargas (USE) ako generálna koordinátorka projektu Ulysseus a za hostiacu univerzitu privítal účastníkov prof. Alessio Tei. Zúčastnilo sa ho 39 účastníkov (z toho 20 fyzických účastníkov). Počas workshopu boli prezentované nasledovné príspevky:

  • Zlepšenie prístupnosti dokumentov pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami: Stratégie a intervencie (Marina Perelli, UniGe)
  • Prístupnosť pre osoby s poruchami učenia: nad rámec piktogramov (David Saldaña, USE)
  • Boj proti nerovnostiam na univerzite: prípad intersekcionality v politike a výskume (Carla Maria Reale, UniGe)
  • Zlepšenie prístupu k učebným a výskumným materiálom (texty, prezentácie, videá) (Alena Galajdová, TUKE)
  • Návrh metodiky spolupráce pri tvorbe akčného plánu pre rodovú rovnosť (Lea Demoussy, UniCA)
  • Komunikácia, udržateľnosť a iniciatívy tretej misie (Federica Imperiale, UniGe)
  • Projekt ARENAS: Zameranie na rodovú diskrimináciu a nenávistné prejavy (Nora Gattiglia a Nathalie Paris, UniGe)

Druhá časť podujatia sa venovala úlohám a aktivitám pracovného balíka WP6. Výstupom stretnutia je plán mesačných online mítingov pracovnej skupiny, zapojenie WP6 do ďalších pracovných balíkov a spôsoby zlepšenia spolupráce s nimi. V rámci stretnutia boli prerokované aj prvé návrhy pre Ulysseus Refugee Programme, program inklúzie zahraničných študentov migrantov do komunity Ulysseus. Zostavenie tohto programu má na starosti TUKE a program bude zameraný najmä na ukrajinských študentov študujúcich na našej univerzite.

Ďalšie podobné podujatie je plánované na jeseň vo forme online stretnutia.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu