Aliancia európskych univerzít Ulysseus, ktorej členom je aj Technická univerzita v Košiciach, pripravila v dňoch 26. až 28. apríla 2022 prvý Ulysseus Summit na Slovensku, ktorého sa zúčastnili zástupcovia členských univerzít aliancie, partneri, podporovatelia, zamestnanci a študenti TUKE. Podujatie sa konalo na pôde Technickej univerzity v Košiciach.

Cieľ podujatia

Cieľom podujatia bola prezentácia a zhodnotenie aktuálneho stavu vzájomnej spolupráce a prepájania šiestich európskych univerzít združených v aliancii Ulysseus, ktorá pre svojich členov a ich ekosystémy ponúka množstvo príležitostí a plne prispieva k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Európskeho výskumného priestoru, ako i priamo budúcnosti Európy.

Summit sa venoval aktivitám aliancie v oblasti vzdelávania (príprava spoločných študijných programov, uznávanie diplomov atď.), výskumu, inovácií (definovanie spoločnej výskumnej a inovačnej stratégie) a technologickému transferu. Výskumníci a vedci z partnerských univerzít pracovali na prehlbovaní vzájomnej výskumnej a projektovej spolupráce, najmä na príprave kvalitných projektov pre program Horizon Europe. Dôležitou súčasťou summitu boli aktivity študentov aliancie, ktorí začali vďaka summitu pracovať na založení študentskej asociácie aliancie. Okrem toho sa študenti venovali práci na dizajne návrhu tzv. Open Classes Sites, ako ďalšej projektovej aktivity.

Podujatie zároveň umožnilo po prvýkrát na Slovensku prezentovať alianciu Ulysseus priamo jej hlavnými aktérmi – zástupcami jednotlivých partnerských univerzít a vytvorilo platformu, ktorá umožní otvorenie aktívnej diskusie o praktickej implementácii ambiciózneho zámeru budovania tejto transnárodnej aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania nielen na pôde samotných vzdelávacích inštitúcií ale aj samotnými regionálnymi partnermi a podporovateľmi.

Program podujatia

Summit Opening Session (streda, 27. apríla)

Otvorenie podujatia prebehlo v Aule Maxima pre takmer 250 účastníkov a bolo spojené s predstavením aliancie Ulysseus. Súčasťou programu bolo odovzdanie strieborných medailí Technickej univerzity v Košiciach rektorom partnerských univerzít za ich jednotné úsilie budovať európsku univerzitu Ulysseus, ktorá umožní významný rozvoj a rast našej univerzity v európskom priestore. Otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Mesta Košice a ďalších partnerov a podporovateľov aliancie.

Rektorský program a tlačová konferencia (streda, 27. apríla)

Summitu sa zúčastnili rektori z TUKE (Stanislav Kmeť), španielskej Univerzity v Seville (Miguel Angel Castro), francúzskej Univerzity Côte d’Azur (Jeanick Brisswalter) a rakúskej univerzity MCI | Podnikateľská škola®️ (Andreas Altmann) a reprezentanti z talianskej Univerzity v Janove (Cinzia Leone) a fínskej Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia (prorektorka Salla Huttunen). Pre týchto hostí bol pripravený osobitný program, ktorý začal tlačovou konferenciou za účasti zástupcu mesta Košice – námestníka primátora Marcela Gibódu.

Ako uviedol Stanislav Kmeť (rektor TUKE): „Hlavným cieľom tejto aliancie je umocniť naše snahy v kvalite výučby, vzdelávania, výskumu, inovácií a vôbec otvoriť sa svetu.“ Rektor Miguel Angel Castro (Univerzita v Seville) ho doplnil: „Považujem to za veľkú možnosť a privilégium, že môžeme redefinovať a premyslieť nový systém európského univerzitného vzdelávania“. Prorektorka Salla Huttunen (Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia) uzavrela: „Je to budúcnosť, ktorá skutočne otvára svet našim študentom, výskumníkom, pedagógom a našim budúcim generáciám. Myslím si, že budúcnosť v oblasti vzdelávania je oveľa viac poprepájaná ako predtým“. Kompletnú reportáž košickej televízie telKE je možné pozrieť na nasledujúcej linke.

Program pokračoval okrúhlym diskusným stolom, ktorého témou boli akreditácie spoločných diplomov, udržateľné financovanie a spoločné štruktúry a právny štatút aliancie. Okrúhleho stola sa zúčastnili prorektori a dekani TUKE.

WP3 fórum (streda, 27. apríla a štvrtok, 28. apríla)

TUKE v rámci projektu Ulysseus koordinuje realizáciu pracovného balíka WP3 (Vzdelávanie orientované na výzvy, výskum a transfer znalostí) a práve problematike tohto pracovného balíka bola venovaná podstatná časť odborného programu summitu.

Účastníci WP3 fóra pod vedením koordinátora WP3 Petra Džupku (TUKE) zhodnotili aktuálny stav prípravy spoločných študijných programov a ďalších spoločných vzdelávacích aktivít v rámci aliancie. Prorektor Ervín Lumnitzer (TUKE) informoval o prebiehajúcom akreditačnom procese na TUKE a na Slovensku a o možnostiach realizácie spoločných študijných programov do budúcnosti. Prorektorka Carmen Vargas (Univerzita v Seville) zhrnula aktuálny stav a plány implementácie zmlúv o dvojitých, resp. viacnásobných diplomoch medzi partnerskými univerzitami aliancie Ulysseus a prvé nevyhnutné kroky akreditácie európskych spoločných diplomov.

Miroslav Michalko (TUKE) predstavil možnosti ako skvalitniť vzdelávanie na vysokých školách. Marianna Siničáková (TUKE) informovala o príprave ďalších spoločných vzdelávacích aktivít ako sú letné školy, massive open online kurzy, mikrocertifikáty a ďalšie. Ján Buleca (TUKE) prezentoval možnosti študentských stáži a jednotného systému ich manažovania v rámci konzorcia. Gabriela Ayala (MCI) predstavila stav spoločne podaných a prípadne aj financovaných  projektov z programov Erasmus Plus a Horizon Europe. Jean-Loic Cavazza (Univerzita Côte d’Azur) vysvetlil fungovanie aplikácie Match4Cooperation ako účinného nástroja na networking a prehlbovanie spolupráce.

Účastníci WP3 fóra pozitívne hodnotili doterajšiu spoluprácu pri vytváraní a realizácii spoločných vzdelávacích aktivít či projektov. Takáto spolupráca otvára možnosti efektívnejšieho transferu vedomostí medzi partnermi ako aj zaujímavé synergické efekty. Sme presvedčení, že postupne budované portfólio spoločných aktivít bude atraktívne aj pre všetkých študentov a zamestnancov univerzít aliancie Ulysseus, kam samozrejme patria aj naši TUKE študenti a zamestnanci.

COMPASS fórum (streda, 27. apríla)

V úvodný deň summitu bola osobitná sekcia venovaná riešeniu projektu COMPASS, ktorý je vlajkovou loďou aliancie v oblasti budovania spoločnej výskumno-inovačnej stratégie aliancie Ulysseus. V rámci tejto sekcie predstavili koordinátori jednotlivých pracovných balíkov doterajšie pokroky v budovaní výskumno-inovačného ekosystému aliancie. Dopoludňajšia časť bola ukončená predstavením výsledkov analýzy výskumného a inovačného potenciálu partnerských univerzít aliancie, pod taktovkou Nicholasa Harrapa (Univerzita v Seville). V rámci jeho workshopu účastníci prostredníctvom práce v skupinách premietli svoje skúsenosti do identifikácie silných a slabých stránok podpory výskumu a inovácií formou SWOT analýzy. Analýza bude predpokladom k tvorbe spoločnej výskumno-inovačnej stratégie aliancie Ulysseus.

Popoludnie bolo venované zhodnoteniu aktuálne podaného projektového zámeru, ktorý sa venoval pilotnému testovaniu konceptu centier európskeho výskumného priestoru (tzv. ERA Hubs). Zhodnotenie zámeru bolo doplnené o voľnú diskusiu o fungovaní takéhoto ekosystému, aj z pohľadu súkromného sektora. V rámci fóra vystúpila Petra Vrbová, riaditeľka nákupu firmy GasNet CZ, s pohľadom priemyslu na obstarávanie inovácií a možnosti rozvoja spolupráce s výskumným sektorom a Barbora Liptáková s prezentáciou inovačného projektu Cassovia New Industry Cluster a možnosťami spolupráce. Fórum bolo ukončené predstavením tém rodovej agendy a etickej komisie súvisiacej s výskumnou a inovačnou stratégiou aliancie.

So stabilnou účasťou približne 30 zástupcov jednotlivých univerzít aliancie počas každého vstupu a aktívnou diskusiou v rámci smerovania aktivít projektu možno povedať, že COMPASS Fórum bolo živnou pôdou pre efektívne smerovanie k rozvoju výskumno-inovačného ekosystému aliancie Ulysseus. Priebeh podujatia koordinoval a komentoval Radoslav Delina (TUKE), projektový manažér projektu COMPASS za TUKE.

Program pre výskumníkov (streda, 27. apríla a štvrtok, 28. apríla)

Workshopu pre výskumnú obec aliancie Ulysseus, ktorý facilitovala Mária Radvanská (TUKE) sa zúčastnilo 29 výskumníkov a projektových manažérov aliancie. Keďže TUKE v rámci aliancie Ulysseus zastrešuje svojím inovačným hubom oblasť digitalizácie, pozvaní boli práve výskumníci so zameraním na oblasť robotiky, umelej inteligencie a dát.

V úvode Peter Sinčák (TUKE) predstavil aktuálne svetové trendy a výzvy v oblasti umelej inteligencie, robotiky a Michal Kelemen (TUKE) možnosti v oblasti robotiky na TUKE. Nasledovali prezentácie jednotlivých partnerských univerzít s predstavením svojich kapacít, výskumných tém a projektov v daných oblastiach doplnené o predstavenie jednotlivých účastníkov a ich špecializácie.

Hlavnou časťou programu bolo hľadanie spoločných myšlienok pre budúce projekty v rámci programu Horizont Europe. Jednotliví účastníci predstavili svoje projektové myšlienky pre konkrétne výzvy programu, o ktorých následne hlasovali a počas ďalšieho workshopu pracovali na rozvoji dvoch najlepších nápadov – oboch zameraných na možnosti využitia robotizácie a umelej inteligencie v medicíne. Účastníci si v druhý deň workshopu dohodli konkrétne kroky, ktoré budú predchádzať príprave spoločných projektov.

Workshop uzavrela prehliadka výskumných pracovísk TUKE: Prototypového a inovačného centra, Vodíkového technologického centra, Inštitútu automatizácie, mechatroniky a výrobných systémov a Centra výskumu a inovácií v stavebníctve.

Program pre študentov (streda, 27. apríla a štvrtok, 28. apríla)

Ulysseus Summit v Košiciach bol veľkým zážitkom a zároveň výzvou aj pre študentov. Súčasťou riešenia projektu Ulysseus je založenie študentskej asociácie aliancie a rovnako tiež príprava tzv. Open Classes Sites (lokalít, v ktorých sa budú realizovať rôzne vzdelávacie a komunitné aktivity projektu za účasti verejnosti). Obe tieto úlohy koordinuje práve TUKE a summit bol preto jedinečnou príležitosťou, ako dať dostatočný priestor študentom, aby sa zapojili do ich riešenia. Program pre študentov v rámci summitu navrhli a viedli samotní študenti z TUKE (Michala Weissová zo Stavebnej fakulty, Matej Ščerba z Leteckej fakulty, Adam Brejčák z Ekonomickej fakulty a Adam Valiska z Fakulty elektrotechniky a informatiky), v spolupráci s Miriam Šebovou (TUKE), vedúcou úlohy Open Classes Sites.

Bola to výzva organizovať skupinu zahraničných študentov a pripraviť program tak, aby bol nielen pútavý ale aj užitočný a prínosný. Program pozostával z troch častí: prvou bola skôr zoznamovacia a teambuildingová časť, pri ktorej sa študenti príjemne zabavili kvízom a jej cieľom bolo zoznámenie sa medzi sebou. Pôvodný plán zahŕňal mestskú hru City Game with Antik, pomocou kmohli zahraniční študenti spoznať naše mesto (hra bola pripravená za podpory Antik SmartWay, s využitím zdieľaných bicyklov). Kvôli nepriazni počasia však bola zvolená interiérová aktivita.

Druhá časť študentského programu bola venovaná brainstormingu, ktorého cieľom bolo zozbierať a sumarizovať nápady k rozbehnutiu študentskej asociácie. Aktivita bola úspešná, keďže priniesla množstvo nápadov a návrhov na to, ako by mala asociácia vyzerať, fungovať, aké aktivity by mala organizovať a podobne. Študenti ako mladí ľudia chcú mať priestor na univerzitách, poznať sa medzi sebou, pripravovať spoločné aktivity, či pomáhať si so štúdiom.

V tretej časti študentského programu študenti otvorili svoje mysle, podporili kreativitu a pokračovali v dizajne lokalít pre Open Classes Sites. Táto aktivita nadväzovala na projektový workshop, ktorý sa udial začiatkom apríla.

Networkingový a spoločenský program summitu

Program summitu bol doplnený o spoločenský program, ktorý podporil vzájomné prepájanie projektových tímov z partnerských univerzít.

Účasť

Summitu sa zúčastnilo vyše 90 zástupcov zo šiestich partnerských univerzít aliancie, z nich bolo 30 výskumníkov a 17 študentov. Summitu sa zúčastnili piati rektori (z toho jedna rektorka online) a ďalších jedenásť zástupcov vedení univerzít (prorektori a riaditelia). Otváracieho podujatia (Opening Session) sa v Aule Maxima zúčastnilo ďalších vyše 150 účastníkov z radov partnerov, podporovateľov, zamestnancov a študentov Technickej univerzity v Košiciach.

Hlavný odborný program summitu prebehol v konferenčných priestoroch UVP TECHNICOM, ktorých špičkové telekonferenčné vybavenie umožnilo plný hybridný mód podujatia. Summit organizačne zastrešoval Inovačný hub Digitalizácia projektu Ulysseus.

Aliancia Ulysseus prináša pre svoje členské univerzity zásadný transformačný moment a otvára im príležitosť stať sa súčasťou budúcnosti Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a zároveň Európskeho výskumného priestoru. Dôležitým prínosom podujatí, akým bol aj Ulysseus Summit v Košiciach, je práve priestor pre aktívnu diskusiu o spoločných zámeroch, ktoré sa následne dokážu pretaviť pomocou ko-kreácie do konkrétnych zmysluplných aktivít a iniciatív. Aliancia plánuje ďalšie podobné podujatie už v júni vo fínskych Helsinkách.

Poďakovanie

Za podporu pri organizácii podujatia ďakujeme:

 

 

 

 

 

 

 

Iniciatíva Európske univerzity

Európske univerzity sú nadnárodnými alianciami, ktoré sa stanú univerzitami budúcnosti, podporujú sa v nich európske hodnoty a identita a mali by priniesť revolúciu v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Cieľom iniciatívy je spájanie európskych vysokoškolských inštitúcií, predstavuje zdôraznenie Európskej hodnoty, spoločnú silu, ktorú generuje diverzita, multijazyčnosť a rozdielna história. Tieto pojmy budú prepojené prostredníctvom vzdelávania a vytvorením európskej symbiózy študent-akadémia-učiteľ so zachovaním identity každej členskej univerzity.

Cieľom Európskej komisie je prostredníctvom prehĺbenia spolupráce prispieť k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru. Iniciatíva má potenciál zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a jeho intenzívnejším prepojením na vedu, výskum, hospodárstvo a spoločnosť posilniť vedomostný štvoruholník. Aliancie majú zvýšiť celkovú atraktívnosť a konkurencieschopnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania. Európske univerzity prehĺbia spoluprácu medzi svojimi inštitúciami, študentmi a zamestnancami a spoja fyzické i online zdroje, kurzy, odborné znalosti, údaje a infraštruktúru. Vďaka užšej spolupráci dokážu lepšie reagovať na výzvy, ktorým čelia počas fázy obnovy i po jej skončení a budú podporovať inkluzívnu ekologickú a digitálnu transformáciu v prospech svojich študentov a všetkých Európanov.

V súčasnosti pôsobí v rámci Európskej únie 41 aliancií európskych univerzít, ktoré sú podporované z programu Erasmus+.

Viac informácií o iniciatíve: https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative

 

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus vytvára medzinárodnú, svetu otvorenú univerzitu zameranú na potreby jednotlivca a podporu podnikateľského prostredia, ktorá bude formovať budúcnosť Európy. Zároveň chce modernizovať a otvoriť zapojené univerzity (vytvorením dlhotrvajúceho teritoriálneho a digitálneho inovačného ekosystému aliancie Ulysseus), znížiť rozdiely v kompetenciách (kombináciou inovatívneho učenia a vzdelávacích aktivít), podporovať model univerzity otvorenej svetu (kombináciou fyzických a virtuálnych mobilít študentov, učiteľov a výskumníkov), prispieť k rozvoju regiónov (flexibilnými európskymi spoločnými programami zameranými na študentov a prepojenými s výskumnými aktivitami) a posilniť znalosti a praktizovanie európskych hodnôt.

Aliancia prinesie vytvorenie šiestich spoločných študijných vysokoškolských programov, mobilitného programu (pre viac ako  160 tis. študentov) a programu stáží, 35 satelitných projektov podaných do programov Horizon Europe a Erasmus+, siete šiestich inovačných hubov ako centier diania projektových aktivít, digitálnej platformy integrujúcej online podporu pre všetky aktivity projektu, série vzdelávacích aktivít (jazykové kurzy, kariérny program, programy celoživotného vzdelávania, open online kurzy) a študentskej asociácie Ulysseus.

Členmi aliancie sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, MCI | Podnikateľská škola (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko), ktoré spolu zahŕňajú vyše 160 tis. študentov, 8 500 akademických a výskumných zamestnancov a vyše 1000 výskumných tímov.

Ďalšie informácie o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu

Fotoarchív

 General

Opening Session 27.04.22

Rectors Programme 27.04.22

WP3 Board, WP3 Group 1 Edu, WP3 Group 2 Proj

COMPASS Forum 27.04.22

Researchers Agenda 27.-28.04.22

Students Agenda 27.-28.04.22

Videoarchív