Európska univerzita Ulysseus spúšťa svoj prvý spoločný inžiniersky/magisterský študijný program UlysseusCitiesMD, ktorý sa zaoberá hlavnými výzvami v prioritných otázkach európskej politiky – energetickou transformáciou a dekarbonizovanými systémami.

Program je šiestimi zakladajúcimi univerzitami aliancie Ulysseus a má za cieľ ponúknuť spoločný a plne nadnárodný program založený na výzvach, ktorý interdisciplinárnym spôsobom spája oblasti energetiky, dopravy, mobility a inteligentných miest, s cieľom riešiť kľúčové výzvy v oblasti energetickej transformácie a dekarbonizovaných systémov. Učebné osnovy sú navrhnuté tak, aby prilákali vysokokvalifikovaných študentov v rámci aj mimo EÚ, a sú v súlade s najnovšími potrebami trhu práce a výskumu a inovácií vrátane spravodlivého prechodu na obnoviteľné energie a rozvoj inteligentných miest a mestských oblastí.

Organizácia študijného programu

UlysseusCitiesMD je študijný program so 120 kreditmi ECTS, rozdelený do 4 semestrov, s tromi hlavnými časťami. Zo štrukturálneho hľadiska ponúka UlysseusCitiesMD flexibilné a modulárne vzdelávacie cesty s integrovanou mobilitou (fyzickou, virtuálnou alebo zmiešanou) a stážami, ktoré budú prispôsobené preferenciám študentov v oblasti výskumu, inovácií alebo profesionálnej činnosti. Prví študenti na v akademickom roku 2023/2024 nastupujú na štúdium už v októbri 2024 zapísaním sa na štúdium na Univerzite v Seville s možnosťou absolvovať mobilitu na TUKE počas druhého semestra. Počas ďalších semestrov sa možnosti mobility rozširujú: v 3. semestri si študenti vyberajú mobilitu medzi Univerzitou Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), MCI (Innsbruck, Rakúsko), Univerzitou v Janove (Taliansko) alebo Univerzitou aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), v závislosti od na TUKE vybraných voliteľných predmetov. V závere štúdia sa môžu študenti rozhodnúť absolvovať stáž a prípravu diplomovej práce na niektorej zo šiestich partnerských univerzít.

Ďalšie informácie o študijnom programe

Všetky informácie o študijnom programe, postupoch pri podávaní prihlášok, uznávaní kvalifikácií a období štúdia, vrátane uznávania predchádzajúceho vzdelania, nákladoch a ďalšie užitočné informácie sú dostupné na webovej stránke UlysseusCitiesMD: www.ulysseus.eu/ulysseuscitiesmd.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na ľudí a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Európska univerzita Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty Ulysseus vznikol v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School ® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Ďalšie informácie o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu