Európska univerzita Ulysseus organizovala v dňoch 13. až 17. mája 2024 pre zamestnancov univerzitných partnerov zmiešaný intenzívny tréning (BIP = Blended Intesive Training) Navigating on Ethics, zameraný na zameraný na mnohostrannú oblasť etiky. Tréning organizovaný Univerzitou v Seville pokrýval širokú škálu súčasných a kľúčových tém, vrátane etiky výskumu, digitálnej etiky, etiky aplikovanej umelej inteligencie a robotiky, etiky udržateľnosti a etických aspektov pri laboratórnom testovaní. Program nielenže rozšíril odborné vedomosti účastníkov, ale poskytol aj praktické poznatky a návody na orientáciu v etických výzvach v rôznych oblastiach.

Priebeh podujatia

Zmiešaný formát tréningu, ktorý kombinoval online zložku a fyzickú zložku realizovanú v Seville, umožnil dynamické a interaktívne vzdelávanie. Účastníci sa zapojili do podnetných diskusií, praktických workshopov a spoločných projektov, ktoré posilnili ich chápanie etických princípov a ich aplikácie. Kľúčovým bodom tréningu bola diskusia o zámere zriadiť v rámci aliancie Ulysseus poradnú skupinu pre etické otázky, ktorej cieľom bude poskytovať priebežné monitorovanie etických aspektov aktivít našej Európskej univerzity a poskytovanie usmernení z oblasti etiky pre budúce projekty a iniciatívy.

Prínos podujatia

Tréning účastníkom pomohol lepšie sa zorientovať v aplikácií etických aspektov v každej fáze vzdelávacej a výskumnej činnosti a priniesol množstvo poznatkov, ktoré môžu uplatniť vo svojej práci. BIP tréning zameraný na etiku bol mimoriadne úspešný a výrazne zlepšil pochopenie a uplatňovanie etických zásad.

Podujatie zohralo kľúčovú úlohu aj pri prepájaní kultúr a posilňovaní spolupráce medzi účastníkmi. Poskytlo jedinečnú platformu na výmenu rôznych názorov a skúseností a podporilo vzájomné porozumenie a rešpekt. Kultúrne prepojenie významne posilnilo zážitok zo vzdelávania a zdôraznilo význam našej aliancie európskych univerzít pri podpore medzinárodnej spolupráce a spoločných etických noriem.

Čo povedali o podujatí jeho účastníci?

TUKE vyslala na tréning skupinu 4 účastníkov (2 účastníčky zo Stavebnej fakulty a 2 účastníci z Fakulty umení). Ako uviedla na margo tréningu prof. Ing. Alena Sičáková, PhD. (SvF): “…Tréning s názvom Navigating on Ethics: A Blended Intensive Experience bol zameraný na aktuálne názory a poznatky z oblasti etických aspektov vo výskume, publikovaní, pri podávaní projektov, ako aj z oblasti ochrany dát vo svete digitálnych technológií a umelej inteligencie. Uvedené témy sa čoraz viac týkajú vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti naprieč všetkým vedeckým oblastiam, alebo študijným programom.

Akcia bola prínosná nielen vlastným odborným programom, ale aj súvisiacimi aktivitami a nepriamym dopadom z osobného pohľadu. Bol  vytvorený priestor na vzájomnú komunikáciu medzi zúčastnenými, výmenu odborných a kultúrnych poznatkov, ako aj komunikovanie príležitostí pre budúcu spoluprácu. Účasť bola prínosná aj z pohľadu oboznámenia sa s praktikami organizácie výučbových kurzov a prezentácií na zahraničnej univerzite, alebo aj z pohľadu tréningu anglického jazyka a komunikácie v kolektíve účastníkov rôznych národností  a odborného zamerania.”

Zmiešané intenzívne programy (BIP)

Zmiešaný intenzívne programy (Blended Intensive Programme) sú krátkodobé intenzívne tréningové programy, v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa vrátane online kooperácie a komunikácie. BIP programy môžu obsahovať učenie sa na základe výziev (challenge-based learning), na riešení ktorých spolupracujú nadnárodné a interdisciplinárne tímy (napr. v oblasti udržateľného rozvoja, ochrana životného prostredia alebo iných spoločenských výziev identifikovaných regiónmi, mestami alebo spoločnosťami). Zároveň rozvíjajú kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Tieto programy umožňujú nové a flexibilnejšie formáty mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou (virtuálny prvok je povinný, fyzická časť musí trvať 5 dní). Virtuálny prvok musí prepájať účastníkov formou online spoločnej práce a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú programu a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov.

Európska univerzita Ulysseus ponúka pre študentov a zamestnancov množstvo týchto programov. Tieto programy sú súčasťou širokej ponuky Ulysseus vzdelávacích aktivít (Ulysseus Academic Offer).

Mobilitné možnosti pre TUKE študentov a zamestnancov nájdete na webovej stránke www.erasmus.tuke.sk.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu