Európska univerzita Ulysseus, ktorej súčasťou je aj Technická univerzita v Košiciach, vstupuje do ďalšej fázy svojho pôsobenia, v ktorej bude silnejšia v oblasti vzdelávania, vedy a inovácií a zároveň rozmanitejšia, komplementárnejšia a viac multikultúrna.

Európska komisia v pondelok 3. júla 2023 oznámila schválenie pokračovania projektu Európskej univerzity Ulysseus s finančnou podporou vo výške 12,8 mil. EUR pre ďalšie štvorročné pôsobenie. Toto rozhodnutie posilňuje desať ročnú víziu našej Európskej univerzity, definitívne potvrdzuje rozšírenie na 8 partnerských univerzít a v neposlednom rade  zabezpečuje konsolidáciu programov a štruktúr navrhnutých počas prvej fázy projektu.

Som hrdý, že v Európskej univerzite Ulysseus pokračujeme ďalej a môžeme spolupracovať vo fantastickom tíme nádherných ľudí. V histórii našej univerzity je to významný míľnik, ktorý o niečom vypovedá. Áno, toto je cesta k internacionalizácii, multidisciplinarite a excelentnosti v našich činnostiach,“ reagoval rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Európska univerzita Ulysseus sa stáva rozmanitejšou a tvorí ju osem partnerských univerzít, zahŕňajúcich všetky typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa pevne podieľajú na rozvoji svojich regiónov a miest: päť komplexných univerzít (Univerzita v Seville, Univerzita Côte d’Azur, Univerzita v Janove, Univerzita v Münsteri a Univerzita Čierna Hora), jednu technickú univerzitu (Technická univerzita v Košiciach) a dve univerzity aplikovaných vied (MCI | The Entrepreneurial School® a Univerzitu aplikovaných vied Haaga-Helia).

Táto rôznorodosť univerzít, krajín a regiónov pomáha vytvárať komplementárnu, dynamickú a všestrannú Európsku univerzitu, ktorá spolu so 158 asociovanými partnermi rozvíja agilný, udržateľný a proaktívny inovačný ekosystém. Cieľom tohto ekosystému je posilniť synergie medzi štyrmi poslaniami inštitúcií vysokoškolského vzdelávania: vzdelávaním, výskumom, inováciami a službami pre spoločnosť s cieľom riešiť globálne, európske, regionálne a miestne výzvy.

V tejto novej etape, podporenej z prostriedkov programu Erasmus, chce Európska univerzita Ulysseus prekročiť hranice Európy a založiť pobočky v troch mimoeurópskych krajinách. Okrem toho Ulysseus čoskoro prinesie pre mladých ľudí vzdelávacie príležitosti v podobe štartu prvého spoločného študijného programu či rozvoja akademickej ponuky.

Budúcnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania

Rozhodnutie Európskej komisie podporiť ďalšie financovanie Európskej univerzity Ulysseus je dôkazom pevného záväzku EK investovať do budúcnosti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Podporou iniciatív, ktoré posilňujú spoluprácu, excelentnosť a inovácie, chce EK posilniť európsku vedomostnú základňu a zabezpečiť, aby Európa zostala na čele svetového výskumu a vzdelávania.

So štartom novej vzrušujúcej kapitoly je Európska univerzita Ulysseus pripravená upevniť svoju pozíciu a to tak digitálnej ako aj teritoriálnej európskej univerzity a stať sa katalyzátorom zavádzania nových modelov, nástrojov a právnych rámcov, ktoré urýchlia transformáciu všetkých univerzít v Európe.

Inovačný ekosystém

Ulysseus inovačné hub-y (centrá) sú ústrednou osou pre procesy spoluvytvárania transdisciplinárneho a na výzvach založeného vzdelávania prepojeného s výskumom a inováciami, podporujúce zapájanie komunity a posilňujúce európske hodnoty. Po pridaní dvoch univerzít ako nových riadnych členov, ale aj v dôsledku opätovného prispôsobenia územných stratégií po období pandémie a následných európskych a národných plánov obnovy sa niektoré regióny v súlade so svojimi univerzitami rozhodli prehodnotiť svoju strategickú pozíciu.

Ulysseus inovačné hub-y sa v tejto novej fáze vyvíjajú, prispôsobujú sa tejto novej realite a upravujú niektoré svoje témy tak, aby zodpovedali novej európskej inovačnej agende. V druhej fáze pôsobenia bude sieť inovačných hub-ov obsahovať nasledovné centrá: Udržateľná energia, doprava a mobilita pre inteligentné mestá (Univerzita v Seville), Robotika (Univerzita v Janove), Starnutie a blahobyt (Univerzita Côte d’Azur), Digitálna transformácia priemyslu (Technická univerzita v Košiciach), Podnikanie a dopad (MCI | The Entrepreneurial School®), Aplikovaná umelá inteligencia pre podnikanie a vzdelávanie (Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia), Sociálna a ekologická udržateľnosť (Univerzita v Münsteri) a Kybernetická bezpečnosť (Univerzita Čierna Hora).

Technická univerzita v Košiciach ako súčasť Európskej univerzity Ulysseus

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) patrí medzi zakladajúcich partnerov Európskej univerzity Ulysseus. Od roku 2020 aktívne pôsobí v jej projektových tímoch a v rámci prvej fázy pôsobenia (2020 – 2023) má na starosti koordinovanie vzdelávania orientovaného na výzvy, výskum a transfer znalostí, činnosť Ulysseus inovačného hub-u pre digitalizáciu a rozbiehala Študentskú asociáciu Ulysseus. TUKE sa zároveň rade zapája do pracovných skupín všetkých ostatných šiestich pracovných balíkov.

V nasledujúcej etape pôsobenia Európskej univerzity Ulysseus (2023 – 2027) bude TUKE v rámci celej aliancie zodpovedná za aktivity spoločného výskumu a inovácií, ktorých cieľom bude zintenzívniť výskumné úsilie a spoločne reagovať na výzvy súvisiace s digitálnou a zelenou transformáciou Európy a definované v programe Horizont Európa a ciele OSN pre trvalo udržateľný rozvoj.

Aktivity budú rozdelené do štyroch častí: prvá časť sa zameria na vybudovanie spoločných výskumných a inovačných tímov, ktoré vzniknú na báze výskumných disciplín (kooperácia medzi fakultami s rovnakým zameraním), ako aj na interdisciplinárnej báze. Druhou časťou bude príprava návrhov výskumných a inovačných projektov, spoločných publikačných výstupov a hľadanie možností pravidelného a systematického zapájania študentov do výskumných aktivít a využívania výsledkov výskumu vo vzdelávacom procese. Tieto aktivity budú finančne podporené programom malých grantov Európskej univerzity Ulysseus. Tretia časť aktivít bude zameraná na podporu a propagáciu vedy medzi budúcimi študentami VŠ, prostredníctvom on-line vedeckého časopisu pre študentov SŠ v regiónoch, v ktorých pôsobia jej členovia. Posledná časť aktivít bude zameraná na zvýšenie úrovne kompetencií výskumných pracovníkov partnerských univerzít prostredníctvom série bezplatných workshopov na rôzne odborné témy.

Ďalšia etapa pôsobenia aliancie prinesie skvalitnenie siete inovačných hub-ov Ulysseus, jednak jej rozšírením o hub-y pri nových partneroch aliancie a jednak zmenou tematických orientácií súčasných hub-ov, v kontexte nových výziev, ktorým čelí Európska únia a jednotliví univerzitní partneri. Ulysseus inovačný hub pri TUKE (IH) bude orientovaný na digitálnu transformáciu priemyslu. Vďaka zázemiu UVP TECHNICOM bude plne integrovaný do univerzitného ekosystému inovácií a transferu technológií. IH sa bude podieľať na aktivitách na podporu akcelerácie podnikania (Startup TUKE a Inkubátor TUKE) a, ako súčasť ekosystémov UVP TECHNICOM, bude zohrávať dôležitú úlohu pri rozvoji regionálneho európskeho digitálneho inovačného centra EDIH CASSOVIUM.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus do roku 2030 je vytvoriť excelentnú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na človeka a podnikanie pre občanov budúcnosti. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu európskeho vysokoškolského vzdelávania a výskumného priestoru, a tým aj budúcnosti Európy.

Ulysseus je jednou z 50 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala ako univerzity budúcnosti. Alianciu vedie Univerzita v Seville (Španielsko) a jej partnerskými univerzitami sú Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko), Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Čierna Hora).

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu