02.-03.12.2021 Sevilla, Španielsko

(Inovačný hub Digitalizácia, TUKE): Aliancia Ulysseus organizovala v poradí druhé verejné podujatie (Open Event) od svojho založenia v roku 2020. Toto podujatie sa uskutočnilo iba mesiac po prvom výročí jej založenia a bolo venované Konferencii o budúcnosti Európy ako jedinečnej a vhodne načasovanej príležitosti pre občanov únie vyjadriť svoje názory a očakávania na budúcnosť Európy. Zároveň to bolo prvé osobné stretnutie viac ako päťdesiatich študentov zo šiestich partnerských univerzít. TUKE na stretnutí zastupovali členovia manažmentu projektu – F. Jakab, koordinátor Inovačného Hubu Digitalizácia, V. Fedak, administrátor IHD, K. Valentová, M. Radvanská a 6 zástupcov študentov.

Podujatie, ktoré bolo sprievodnou akciou Konferencie o budúcnosti Európy, oficiálne otvoril rektor Univerzity v Seville profesor Miguel Ángel Castro, ktorý privítal študentov, pedagógov, výskumníkov a zástupcov partnerských univerzít aliancie zo Španielska, Francúzska, Talianska, Slovenska, Rakúska a Fínska.

Dnes môžeme naozaj konštatovať, že Ulysseus ožíva“, konštatoval rektor Univerzity v Seville a zároveň zdôraznil dôležité miesto študentov v komunite aliancie Ulysseus. „Ste nielen dôležitou súčasťou našej posádky, ale tiež vetrom do plachiet, ktorý nás posúva vpred. Naším cieľom je stať sa európskou univerzitou pre občanov budúcnosti a bez vašej pomoci to nedosiahneme.

Rektor Univerzity v Seville zároveň podčiarkol dôležitosť spolupráce v rámci aliancie tak, aby umožnila „prepojiť expertízu zapojených univerzít a podporila získavanie nových a zdieľanie existujúcich skúseností z oblasti vzdelávania a výskumu v aliancii“.

Následne po otváracom príhovore rektora zvolený zástupca z radov študentov za každú partnerskú univerzitu predstavil svoju inštitúciu a následne študenti pokračovali v odbornom programe podujatia rozdelení do dvoch tematických skupín.

Prvá skupina účastníkov sa venovala príprave stanoviska, ktoré sa stane súčasťou Manifestu o budúcnosti európskych univerzít a ktoré bude prezentované verejnosti Európskou študentskou komunitou (ESC) počas marcovej Konferencie o budúcnosti Európy. Aliancia Ulysseus otvára spoluprácu s komunitou ESC, ktorá sa stáva hlasom študentov európskych univerzít s cieľom aktívne prispievať k témam diskutovaným na uvedenej konferencii. Pripravené stanovisko je v súlade s Akciou 3 komunity ESC, Manifestom o budúcnosti európskych univerzít.

Druhá skupina účastníkov pracovala na príprave návrhu spoločného študijného programu orientovaného na problematiku energií, dopravy, mobility a inteligentných miest. Spoločný študijný program umožňuje študentom získať diplom (Joint Degree) z dvoch alebo viacerých univerzít zapojených do realizácie programu, ktorý je zároveň uznaný vo viacerých krajinách. Aliancia Ulysseus zapája študentov už v úvodných fázach dizajnu takéhoto vzdelávacieho programu využijúc prístup zdola nahor.

Stretnutie k vzájomnému uznávaniu výsledkov vzdelávania a návštevy kľúčových výskumných a inovačných centier Univerzity v Seville.

Paralelne so študentským programom sa štyridsať zástupcov zo šiestich partnerských univerzít aliancie zúčastnilo kľúčových stretnutí a návštev výskumných a inovačných centier Univerzity v Seville.

Pracovná skupina pre automatické uznávanie výsledkov vzdelávania sa stretla na úvodnom stretnutí v priestoroch rektorátu Univerzity v Seville, aby začala svoju spoločnú prácu smerom k uznávaniu Ulysseus diplomov.

Skupina zástupcov partnerských univerzít aliancie navštívila kľúčové výskumné a inovačné centrá Univerzity v Seville, konkrétne na Fakulte inžinierskych vied. Účastníci sa zoznámili s rôznymi projektmi a výskumnými skupinami odborne zameranými na problematiku energií, dopravy, inteligentných miest a umelej inteligencie.

Záver podujatia

V závere podujatia, na pôde rektorátu Univerzity v Seville, prezentovali účastníci pripravené spoločné stanovisko pre Manifest o budúcnosti európskych univerzít ako spoločný a jednotný názor študentov zastupujúcich alianciu Ulysseus.

 

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville(Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côted’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.