Celkovo 25-členná delegácia zastúpená rektorom Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), prof. Ing. Petrom Mésárošom, PhD., prorektormi prof. Ing. Jánom Piteľom, PhD. a Ing. Rastislavom Ručinským, PhD. a výskumníkmi z rôznych fakúlt, sa v v dňoch 24. – 25. októbra 2023 zúčastnila konfernecie Ulysseus-Da Nang Education Research Innovation for Smart Cities (UDERIF) o možnostiach budúcej spolupráce Európskej univerzity Ulysseus s Univerzitou DaNang (Vietnam). Podujatie napĺňa víziu Európskej univerzity Ulysseus stať sa svetu otvorenou univerzitou.

Podpis memoranda o spolupráci

Jedným z hlavných míľnikov podujatia UDERIF bolo podpísanie memoránd o spolupráci v oblasti vzdelávania, výskumu a ďalších akademických výmenných programov medzi Európskou univerzitou Ulysseus a Univerzitou DaNang, ako aj bilaterálne medzi TUKE a Univerzitou DaNang.

Identifikácia možností spolupráce v témach Ulysseus inovačných hub-ov

Partneri z Univerzity DaNang pripravili pre účastníkov bohatý program zameraný na prezentáciu aktivít partnerov v jednotlivých tematických oblastiach s cieľom identifikovať prvé prieniky pre spoluprácu vo vzdelávaní, výskume, príprave spoločných projektov a mobilít.

Naši výskumníci predstavili výskumné aktivity na TUKE a odprezentovali svoju predstavu o budúcej spolupráci v rámci každej tematickej skupiny a zároveň načerpali inšpiráciu od ostatných prezentujúcich. Vďaka tejto príležitosti získali pre budúcu spoluprácu dôležité kontakty na Univerzite DaNang, na ktorej študuje cca 90 000 študentov.

 

Tematické oblasti:

 • Smart vzdelávanie – umelá inteligencia vo vzdelávaní a zelených mestách;
 • Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania a udržateľná univerzita;
 • Inovácie a podnikanie;
 • Udržateľný cestovný ruch a digitálne hospodárstvo;
 • Kultúra, umenie a dedičstvo;
 • Udržateľná energia, robotika a životné prostredie;
 • Zhromažďovanie vedeckých údajov na využitie.

Z vyjadrení výskumníkov TUKE

Zastúpenie Fakulty umení TUKE na podujatí v Da Nangu malo za cieľ zmapovať ďalšie možnosti spolupráce na vietnamských univerzitných pracoviskách, a to so zameraním na kreatívne resp. tvorivé interdisciplinárne oblasti. Umelecké projekty „Art, Heritage & Culture“ v intenciách výziev aliancie Ulysseus môžu byť dôležitým krokom pre stimuláciu kreatívnych oblastí, a to aj pre samotný univerzitný kampus TUKE. Koncepty zamerané na prepojenie architektúry, dizajnu a digitálneho umenia predstavil v rámci pracovnej platformy prodekan FU, doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. spolu so skupinou pedagógov z FU.

Stretnutie medzi zástupcami FBERG a Univerzitou DaNang umožnilo definovať základné oblasti spolupráce a základné témy, kde obaja partneri vedia nájsť spoločnú víziu pre budovanie partnerstiev. Hlavnými témami pre Ústav geodézie, kartografie a GIS boli:

 1. Zber dát pre smart city a využitie GIS pre inteligentné mestá,
 2. Zapojenie AI do analýzy dát,
 3. Digital Twins a geodeticky zber dát vrátane využitia dronov pre tvorbu modelov miest,
 4. Vzdelávanie doktorandov, spoločné projekty, stáže.

Verím, že tieto oblasti potenciálnej spolupráce budú ďalej rozvíjané počas nasledujúcich stretnutí zástupcov univerzít združených v Európskej univerzite Ulysseus”, povedal prof. Ing. Peter Blišťan, PhD.

“Pracovná cesta mi umožnila získať prehľad aktivít a kontakty na partnerské pracoviska aliancie Ulysseus – z univerzít v Nice, Innsbrucku, TUKE, ako aj domáceho Da Nangu. V rámci prednášok a diskusií sekcie 7 sme spoznávali rôzne prístupy, spôsoby uvažovania a spoločne hľadali riešenia odborných problémov z oblasti Data Science: Collection to Usage. Stretnutie bolo zároveň skvelou príležitosťou spoznať aj kolegyne a kolegov z rôznych fakúlt TUKE, čím sa vytvorili dobré predpoklady ďalšej spolupráce, či už v rámci aliancie, alebo ďalších aktivít, o ktorých sme mali možnosť spolu hovoriť”, povedal doc. RNDr. Tibor Krenický, PhD. u Fakulty výrobných technológií.

Konferencia v DaNangu, ktorej sa zástupcovia EkF zúčastnili ako súčasť TUKE tímu, bola zaujímavou skúsenosťou stretu dvoch diametrálne odlišných kultúr. Cieľom stretnutia bolo nájsť prieniky medzi tým, čo môže ponúknuť konzorcium Ulysseus a Univerzita DaNang. EkF malo svoje zastúpenie v sekcii zameranej na Smart Education (doc. Ďurčová, doc. Buleca, Dr. Pekarčík), ako aj v sekcii zameranej na turizmus a umenie (Dr. Raisová). Závery diskusií obidvoch týchto sekcií priniesli podnety, ktoré môžu pomôcť rozvinúť nový spôsob spolupráce v oblasti projektov a tiež mobilít študentov medzi EkF TUKE a Univerzitou v DaNang, alebo aj inou univerzitou z tohto prostredia. Účastníci tak skonštatovali, že je skvelé, ak Ulysseus prináša aj takéto možnosti rozvoja našej univerzity a jej zamestnancov.

O konferencii UDERIF

Na fóre sa v dňoch 24. – 25. októbra 2023 stretlo viac ako 80 zástupcov Európskej univerzity Ulysseus – s delegátmi z Univerzity v Seville (Španielsko), Univerzity v Janove (Taliansko), Université of Côte D’Azur (Francúzsko), Technickej univerzity v Košiciach (Slovensko), MCI | Entrepreneurial School® (Rakúsko), Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko) a Univerzity Čierna Hora (Čierna Hora) stretlo na Univerzite Da Nang (Vietnam) na fóre Ulysseus-Da Nang Education Research Innovation for Smart Cities (UDERIF).

Fórum posilní záväzok našej európskej univerzity nadviazať spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu s Univerzitou Da Nang.

Ak hľadáte relevantné kontakty na Univerzite DaNang, kontaktujte UVP Technicom (projekty@uvptechnicom.sk). Radi vás nasmerujeme a sprostredkujeme prvý kontakt.

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na ľudí a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Európska univerzita Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Ulysseus vznikol v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu