S cieľom podporiť intenzívnejšiu mobilitu a spoluprácu študentov Európskej univerzity Ulysseus prebehlo v dňoch 6. až 10. mája 2024 v Seville (Španielsko) stretnutie 25 zástupcov siedmych partnerských univerzít, ktorí sú na ich domovských univerzitách aktívne zapojení do rozvoja Erasmus+ mobility. Podujatie zorganizovala Univerzita v Seville, ktorá je zároveň koordinátorom aliancie Ulysseus.

Cieľom podujatia bolo preskúmať inovatívne stratégie na zvýšenie mobility študentov v rámci Európskej univerzity Ulysseus, predstaviť aktuálne príležitosti v oblasti krátkodobej i dlhodobej mobility a analyzovať možnosti komplexnejšieho zapojenia študentov do medzinárodných výmen.

Úvod podujatia bol venovaný predstaveniu každej partnerskej univerzity aliancie. Tieto vstupy umožnili pochopenie rôznorodosti študentských populácií a akademických ponúk v rámci aliancie. Účastníci získali cenné poznatky o jedinečných silných stránkach a príležitostiach, ktoré každá inštitúcia prináša, a pripravili tak pôdu pre budúce diskusie o aktivitách na podporu mobility.

Každý deň podujatia sa venoval inej dimenzii mobility študentov. Diskusie sa týkali rôznych oblastí, od procedurálnych aspektov prípravy medzi-inštitucionálnych dohôd, cez rozvoj individuálnej ponuky študijných programov vyučovaných v anglickom jazyku, prípravu dvojitých a spoločných programov, až po možnosti stáží. V tejto súvislosti zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) predstavili prítomným iniciatívu Ulysseus Traineeship Programme, ktorú TUKE rozbehla ku koncu prvej fázy projektu Ulysseus a ktorej cieľom je poskytnúť študentom obohacujúce príležitosti na zážitkové vzdelávanie v členských inštitúciách.

Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE) na podujatí reprezentovala skupina zložená zo zástupcov fakúlt a Úseku zahraničných vzťahov a mobility: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. (SjF), doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. (FU), doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. (FMMR), Ing. Lucia Melníková, PhD. (LF) a Ing. Natália Vašková, PhD. (Úsek zahraničných vzťahov a mobility, Rektorát TUKE).

Počas podujatia sa zástupcovia TUKE zúčastnili individuálnych bilaterálnych stretnutí so zástupcami partnerských inštitúcií. Stretli sa tiež s prodekanmi vybraných fakúlt Univerzity v Seville, s ktorými hľadali prieniky v oblastiach odborného zamerania ako východiská pre rozvoj akademickej spolupráce a študentskej mobility. Jedno z týchto stretnutí prebehlo na Fakulte umení Univerzity v Seville (FU USE), kde návštevu z TUKE (doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. a Ing. Natália Vašková, PhD.) prijal dekan fakulty Daniel Bilbao a prodekan pre zahraničné vzťahy a mobilitu Manuel Fernando Mancera Martínez. Prodekan FU USE predstavil FU USE, jej históriu, súčasnosť a vízie pre ďalší rozvoj. Stretnutie pokračovalo exkurziou priestorov fakulty, návštevou ateliérov a diskusiou o možnostiach konkrétnej spolupráce s FU TUKE.

Intenzívny program podujatia, ktorý organizovala Univerzita v Seville, poslúžil ako katalyzátor na rozvoj iniciatív v oblasti mobility študentov. Prostredníctvom spoločných diskusií, inovatívnych iniciatív a zdieľaných osvedčených postupov získali účastníci cenné poznatky a nadviazali dôležité kontakty. Keďže Európska univerzita Ulysseus pokračuje v presadzovaní étosu globálneho občianstva a akademickej excelentnosti, výsledky tohto podujatia prispejú k formovaniu budúceho prostredia študentskej mobility v rámci aliancie aj mimo nej.

Ako vidia workshop jeho účastníci?

“Mobilita v rámci aliancie univerzít Ulysseus bola pre mňa novou skúsenosťou. V tvorivom prostredí Univerzity v Seville som mala možnosť stretnúť množstvo zaujímavých ľudí, s ktorými v rámci Leteckej fakulty plánujeme ďalej komunikovať a rozvíjať viaceré oblasti vzájomnej spolupráce. Táto mobilita bola pre mňa inšpiráciou pre môj osobný a pracovný rozvoj a hľadanie možností pre ďalšiu spoluprácu.” – Ing. Lucia Melníková, PhD. (LF)

“Bola to naozaj skvelá príležitosť navštíviť osobne ateliéry Fakulty umení (Facultad de Bellas Artes) na Univerzite v Seville, ako aj nadviazať základný kontakt s touto výnimočnou inštitúciou. Pre Fakultu umení TUKE to znamená najmä výrazný posun z pohľadu vzájomných mobilít študentov a pedagógov. Zároveň ide o dôležitý moment v kontexte plánovaných vedecko-umeleckých aktivít v rámci aliancie Ulysseus. Pôjde predovšetkým o aktivity, ktoré sú zamerané na rozvoj umeleckých stratégií a kreatívneho priemyslu v celoeurópskom kontexte.” –  doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. (FU)

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu